Добриот лидер е инвентивен и смислува корисни идеи. Но, вистински лидер е тој што ги слуша и ги зема во предвид и идеите на своите колеги.
Kevin Roberts
CES © 2020