За проектот

Писменоста се смета за фактор во економската конкурентност на една земја. Луѓето со подобра писменост се посвесни за светот и за себе, за подобро разбирање на нови идеи и промени, подобро во проценувањето на вредноста на нештата; тие имаат подобро здравје, поголем приход и подобро учество во граѓанскиот живот...

Партнери

CES © 2020