Курс за магационер

Функциите и обврските на магационерот вклучуваат примање и процесирање на пристигнатата стока и материјали, набавување и спроведување на нарачки, пакување и испорака на нарачки како и управување, организирање и преземање на акции во магацин.

Со курсот за магационери Вие ќе се обучите да станете професионалец во ова занимање, ќе поминете обука од стручни личности и ќе ги развиете Вашите вештини за организација.Работата во магацин подразбира правилно ракување со робата која се сместува во магацин до натамошна дистрибуција. Доколку природата на работата е таква што во магацинот се остава разновидна роба, магационерот мора да води сметка за нејзно правилно сортирање и одвојување на оваа роба којашто не е погодна за чување со останатата.

Запаливата, кршливата и робата подложна на брзо расипување се чува на посебен начин. Магационерот е задолжен за прием и издавање на роба од магацинот за што води посебна евиденција. Познавањето на работата со компјутери на магационерот му овозможува последно следење на состојбата на робата во магацинот. Според потребата се врши и попис на робата во магацинот.

Обуката ги опфаќа следните техники

 • Грижа за магацин;
 • Евиденција на влез и излез на роба;
 • Евиденција на состојба на роба;
 • Распоредување на роба во магацин;
 • Грижа за рокот на траење на соодветна роба;
 • Вршење попис на роба.

За кого е наменетa обуката? 

 • За лица кои би сакале да работат во рамките на некоја компанија како магационери;
 • За сите оние кои сакаат да се преквалификуваат за подобро и поисплатливо занимање;
 • За фирми кои сакаат да ги обучат своите вработени;
 • За вработени кои сакаат да стекнат дополнително знаење и да напредуваат во кариерата;

Времетраењето на програмата: 3 месеци по договор според утврдена динамика.

Почеток на обуката:  Веднаш по формирање на група.

Каде: Во просториите на Тренинг центар ЦЕС.

РЕДОВНА ЦЕНА НА КУРСОТ  39.000,00 - Можност за плаќање на  3-4  рати

Зошто во Тренинг Центар ЦЕС?

 • Затоа што ние  Ви ги обезбедуваме сите потребни алатки и матријали за работа  бесплатно , затоа што наставата ја држат врвни квалификувани обучувачи кои ви се на располагање и после завршување на обуката за сите прашања и проблеми  и сте со постојан надзор за совет, проверка, корекција и насока на правилна работа;
 • Затоа што Тренинг Центар ЦЕС исто така помага при вработување  на кандидатите коишто ја завршиле обуката и директно посредува помеѓу ученикот и работодавачот бесплатно;
 • Затоа што добивате ваучер од 20% за сите останати обуки кои ги држиме;
 • Попусти 20%; 30%; 40% за пакет обуки.

ДОЈДЕТЕ И УВЕРЕТЕ СЕ ЗАШТО СМЕ НАЈДОБРИ!

Трговска струка