Обуки

Обука за службеник во сметководство

Тренинг центар Ц.Е.С веќе 18 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој на својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 20 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства, зголемувањето на вештините, со задоволство ВЕ ПОКАНУВАМЕ НА ОБУКА НА ТЕМА

СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО

Обуката  ќе се одржи  со почеток на 30.05.2019 година во просториите на Тренинг Центар ЦЕС. Обуката е наменета компании и институции кои сакаат да ги обучат своите вработени во делокругот на сметководственото работење, вработени кои сакаат да стекнат дополнително знаење и да напредуваат во кариерата  и сите заинтересирани лица кои би сакале да работат во рамките на некое сметководствено биро или како службеници во сметководство. Обуката трае вкупно 16 доаѓања по 4 часа плус дополнителни часови за завршен испит распределени во договор со слушателите по однапред утврдена динамика во период од 2-3 месеци. Обуката ке се реализира  од страна на експерт - предавач  со долгогодишно работно практично искуство од областа

ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА

 • Основи на сметководството;
 • Поим за сметководство, сметководствени принципи и основи на двојното сметководство;
 • Средства, обврски и капитал;
 • Поим и класификација на средствата и изворите на претпријатието;
 • Сметководствена равенка за пресметување на капиталот;
 • Содржина на сметководствен план;
 • Поим и содржина на сметководствен план;
 • Евиденција на постојаните (нетековсни) средства;
 • Поим, карактеристики и  видови на постојаните средства (нематеријални,   материјални вложувања и долгорочни финансиски  вложувања);
 • Евиденција на постојаните средства;
 • Евиденција на тековните средства (парични средства, побарувања и краткорочни финансиски вложувања); 
 • Поим, карактеристики и поделба на тековните средства;
 • Изработка и книжење на касов извештај;
 • Книжење на банков извод;
 • Евиденција на побарувањата и краткорочните финансиски вложувања;
 • Евиденција на суровините и материјалите, резервните делови и ситниот инвентар;
 • Набавка на суровините и материјалите, резервните делови и ситниот инвентар и нивно примање на залиха по набавна цена;
 • Оформување на документација при набавка и изработка на калкулација за пресметка на набавна цена;
 • Евиденција на готови производи;
 • Евиденција на готовите производи по цена на чинење;
 • Евиденција на  продажбата на готови   производи;
 • Евиденција на трговски стоки;
 • Евиденција на набавка на трговска стока во   магацин по набавни и продажни цени;
 • Изработка на калкулација за пресметка на набавни цени и продажни цени;
 • Евиденција на набавката на стоки во продавница;
 • Евиденција на увозот и извозот на трговски стоки;
 • Евиденција на  реализацијата на   трговски стоки на големо и мало;
 • Трошоци во претпријатие;
 • Дефинирање напоимот на трошоци;
 • Видови на трошоци;
 • Документи за трошоците;
 • Евиденција на услугите со карактер на материјални   трошоци;
 • Поим и видови на амортизацијата;
 • Методи за пресметка на амортизацијата;
 • Поим и видови на нематеријални трошоци;
 • Поим и видови на плати и надоместоци од плати;
 • Затварање на сметките на трошоци;
 • Евиденција на приходи и расходи;
 • Поим, видови и карактеристики на расходите;
 • Поим, видови и карактеристики на приходите;
 • Поим и утврдување на финансиски резултат;
 • Поим, утврдување на добивка и распределување на добивката;
 • Поим, утврдување на загуба и покривање на загубата;
 • Евиденција на капитал и резерви;
 • Дефинирање на поимот на капиталот и резервите;
 • Групирање на капиталот и резервите;
 • Евиденција на капиталот и резервите;
 • Финансиски извештај;
 • Поим и изработка на биланс на состојба (извештај за финансиската состојба);
 • Поим и изработка на биланс на успех (извештај за добивка или загуба);
 • Евиденција на годишна сметка;
 • Пресметка на даноци;
 • Поим, видови и пресметка на даноци и   даночни основи;
 • Поим и правила за книжење на сметките и  сметководствените настани.

Обуката е проследена со обрасци за практична примена од праксата и презентација на истите. По завршување на обуката слушателите пополнуваат тест за  проверка на стекнатите знаења.

Придобивки

Секој слушател работи сметководствен програм на компјутер
Бесплатни прирачници или книги за секој курс( контен план и практични м-ли за работа)
По завршување на обуката слушателите се стекнуваат со државно признаен  сертификат  за занимање “Службеник во сметководство.”

За пријавување потребно е да ја пополните ПРИЈАВАТА  ЗА УЧЕСТВО која е во прилог на овој меил и да ја вратите назад на истиот. Поради голем интерес и ограничениот број на учесници Ве молиме за навремена достава на пријавата. Краен рок на доставување на пријавите е 27.05.2019. Ве очекуваме да ни се придружите и заеднички да ги разрешиме сите отворени прашања и дилеми поврзани со темите.

 • Славица Тасева
 • Тренинг Центар ЦЕС
 • тел./факс ++389 32- 32- 510
 • моб. 078-339-502
 • веб сајт www.ces.mk
 • е-маил ces@ces.mk

Обуки

Pages