Обуки

Обука за специфичности на Закон за работни односи

Тренинг центар Ц.Е.С веќе 18 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој на својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 20 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства, зголемувањето на вештините, со задоволство Ви испраќаме

ПОКАНА ЗА ОБУКА НА ТЕМА

Специфичности на ЗРО, годишни планови, дисциплински мерки, вработување и унапредување на административните службеници во јавниот сектор

21-22-23 март .2019 година Сандански, Р. Бугарија

Обуката е наменета за директори, правници, човечки ресурси и сите заинтересирани за оваа проблематика , предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

Закон за административни службеници, постапка за селекција, вработување, и унапредување на Административните службеници во јавниот сектор

Тема. 1 ГОДИШНИ ПЛАНОВИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

 • општи и посебни услови за пополнување на работните места. 
 • вработување на адм.службеници
 • јавен и интерен оглас
 • унапредувања и оценувања

Тема. 2 ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА ЗА ОДГОВОРНОСТ.   

 • дисциплинска неуредност
 • дисциплински престап
 • дисциплински мерки
 • застареност за поведување
 • извршување на парична казна и суспензија
 • престанок на работен однос и видови на престанок.                               

Тема 3- Платени и неплатени отсуства од работа

 • Користење на годишен одмор во случај на склучување на договор за вработување со друг работодавач
 • Актуелни прашања и проблеми во врска со платените и неплатените отсуства од работа
 • Спорови за надомест на штета од работен спор

Тема 4- Пробна работа, приправници, работа во смени

 • Проширување на правата од работен однос на работникот на пробна работа
 • Проширување на правата од работен однос на работникот приправник
 • Дополнителна заштита на работникот што е ангажиран за работа во смени

 

Специфичности на Законот за Работни Односи

Тема 1- Договори за вработување

 • Отккажување на договорот за вработување со отказ од страна на работодавачот
 • Услови за склучување на договор за вработување , форма и содржина
 • Отказ на договорот за вработување од лични причини на страна на работникот
 • Отказ поради кршење на работен ред  со или без отказен рок и спогодбен отказ
 • Колективни договори нивна примена и важност

Тема 2- Насоки за адекватна примена на Закон за инспекциски надзор

 • Организација  на инспекциските служби
 • Улогата на инспекцискиот совет

 

Тема 3 -  Искуства од примена за Законот за работни односи низ призма на работата на Државниот инспекторат за труд

 • Последните измени и дополнувања од Законот за работните односи од аспект на Државниот инспекторат на труд и насоки за нивно надминување
 • Практичен осврт на прекршочна постапка
 • Тек на прекршочна постапка и одмерување глоби
 • Најчести пропусти утврдени од Државниот инспекторат на труд и насоки за нивно порамнување
 • Обврски на инспекторот на труд при вршење на надзор ( заштита на право на исплата на плата, придонеси, остуство од работа поради спреченост за работа поради болест или бременост, раќање и мајчинство, заштита на работни со скратено работно време поради болест на дете)
 • Видови на инспециски надзор
 • Примена на законот за работни односи и Закон за прекршоци при надзор и конторола

Тема 4 -  Искуства од примена на Законот за работни односи и  Законот за пензиско и инвалидско осигурување и Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување

 • стекнување и остварување на права на осигуреник
 • својство на осигуреник со бенифициран стаж
 • задолжителни придонеси за пензиско и инвалидско осигрување, пензиски стаж
 • надлежноста на агенцијата за Агенција за супервизија на капитално финасирано пензиско осигрување и новите законски измени

ПРАВНА ЗАШТИТА –

 • Тужениот орган надлежен да донесе конечен управен акт
 • Управниот суд кој одлучува по тужбата за законитиста на конечен управен акт
 • Вишиот  Управен  суд кој одлучува по жалба изјавена против одлука на Управен суд.
 • Судска практика
 • Правосилни одлуки на Управниот суд
 • Одлуките анонимизирани објавени на веб-страна

Обуката ке се реализира од страна на експерти - предавачи  докажани во својата област со долгогодишно работно искуство од областа:

 •  М-р Едита Насковска - судија на Управен суд на Република Македонија
 •  Павлина Попоска- судија на Основен суд - Скопје 2

За пријавување потребно е да ја пополните ПРИЈАВАТА  ЗА УЧЕСТВО:

 

Поради голем интерес и ограничениот број на учесници, Ве молиме за навремена достава на пријавата. Краен рок на доставување на пријавите е 15.03.2019. Ве очекуваме да ни се придружите и заеднички да ги разрешиме сите отворени прашања и дилеми поврзани со темите.

Контакт лице

 • Бранкица Бошковска
 • Тренинг Центар ЦЕС
 • тел./факс ++389 32- 32- 510
 • моб. 078-339-502
 • веб сајт www.ces.mk
 • е-маил trainingcenterces@gmail.com

Обуки

Pages