• Без разлика дали свесно или несвесно, од почетокот па до крајот на нашите животи  - ние постојано продаваме. Некој продава производи, друг...
  • Функциите и обврските на магационерот вклучуваат примање и процесирање на пристигнатата стока и материјали, набавување и спроведување на нарачки,...
CES © 2020