Обуки

Работилница за изготвување на завршна сметка за 2019 во Сандански, Бугарија

ВЕ ПОКАНУВАМЕ НА РАБОТИЛНИЦА на  ТЕМА *** ЗАВРШНА СМЕТКА***   за 2019 година и други важни новини во законската регулатива

Датум:  20-21-22 Јануари 2020 - Интерхотел  Сандански Р Бугарија 

НОВОГОДИШЕН ПОДАРОК ****ГРАТИС ОБУКА ЗА 2020 ПО ВАШ ИЗБОР (доколку посетите обука за завршна сметка во Сандански добивате подарок обука   по ваш избор во текот на 2020 година)

Обуката е наменета за раководители на единицата за финансиски прашања, внатрешни ревизори, директори, сметководители и одговорни лица, предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

Главни теми на предавањето ќе бидат:

Тема 1 Сметководствено усогласување на разлики утврдени со пописот на средствата и обврските кај двата сметководствена система

Тема 2 Сметководствено евидентирање на пресметка на амортизација и ревалоризација кај двата сметководствена система:

 • Пропишани стапки и корисен век на употреба
 • различен пристап во пресметка на ревалоризација

Тема 3 Признавање на расходи согласно одобрениот буџет и Законот за извршување на буџетот за 2019 година

 • Право и висина на исплата на надоместоци, даночен третман
 • Користење на средства за репрезентација
 • Право на користење на сопствени возила за службени цели
 • Патни и дневни трошоци

Тема 4  Вреднување и сметководствено евидентирање на залихи:

 • Материјална евиденција
 • Методи на вреднување на залихи
 • Практични вежби и задачи

Тема 5 Проценување на билансни позиции:

 • Набавка, користење и располагање на постојани средства и нивно сметководствено евидентирање кај буџетските корисници
 • Застареност на обврски
 • Вреднување и мерење на залихи
 • Логички усогласувања помеѓу одделни билансни позиции

Тема 6 Донирани средства

 • Сметководствено евидентирање
 • Даночни ослободувања

Тема 7 Набавка на материјални средства по пат на наем

 • Сметководствено евидентирање
 • Разлика помеѓу финансиски и оперативен наем
 • Пресметка на амортизација

Тема 8 Данок на добивка:

 • Новини во Законот за данокот на добивка,
 • Даночна основа
 • Непризнаени расходи
 • Пополнување на даночен биланс – ДБ
 • Практични вежби и задачи

Цел на обуката

Главна цел на оваa обука е да се опфати пописот на средства и обврски, законот, фазите, роковите, залихите, извештаите, амортизација кај буџетските корисници согласно законската регулатива и ревалоризација, корегирањето на сметководствените грешки како цели и примена на законот за финансиска дисциплина

Обуката ке се реализира  од страна на експерт- предавач  докажан во својата од својата област со долгогодишно работно искуство од Државниот завод за ревизија на Р.Македонија  Г- дин Бранислав Гулев. За пријавување потребно е да ја пополните ПРИЈАВАТА  ЗА УЧЕСТВО:

Краен рок на доставување на пријавите е 14.01.2020. Ве очекуваме да ни се придружите и заеднички да ги разрешиме сите отворени прашања и дилеми поврзани со темите.

Контакт лице

 • Андријана Јаневска
 • Тренинг Центар ЦЕС
 • тел./факс ++389 32- 32- 510 моб.075-225-526 моб. 078-339-502
 • веб сајт http://www.ces.mk
 • е-маил-  trainingcenterces@gmail.com

Обуки

Pages