Обука за магационер

Функциите и обврските на магационерот вклучуваат примање и процесирање на пристигнатата стока и материјали, набавување и спроведување на нарачки, пакување и испорака на нарачки, како и управување, организирање и превземање на дејствија во магацин.

Обука за продавач на мешовита роба

Продавачите се создаваат преку работа и учење. Кога ќе му кажеме на некого дека е роден трговец тогаш мислиме дека има само талент.