Project Description

Развивање на дуален модел за учење
(2022)

Стратегиска определба на Центарот за обуки во Академија Ц.Е.С. е да се понудат квалитетни образовни програми што е во согласност со интересите на слушателите и потребите на пазарот на трудот.
Овој проект во својата суштина го има дуалниот образовен систем, преку чија што апликација континуирано ќе се обезбедува квалитетна пракса за слушателите на курсеви.

Developing Work Based Dual Model
(2022)

The strategic determination of the Academy C.E.S. is to offer quality educational programs which is in accordance with the interests of the students and the labor market needs, by increasing the competences and the skills for easier employment or self-employment. We want to concentrate on the dual system education and provide quality practice for the learners.

ЗА ПРОЕКТОТ

 

ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ:

Стратегиска определба на Центарот за обуки во Академија Ц.Е.С. е да се понудат квалитетни образовни програми што е во согласност со интересите на слушателите и потребите на пазарот на трудот.

Академија Ц.Е.С.  нуди голем број курсеви за слушатели на кои им треба зголемување на компетенциите и вештините за полесно вработување или самовработување со цел да станат поконкурентни на пазарот на трудот.

Оттука е и нашата тенденција да создаваме можности за учење на нашиот кадар- обучувачите, да запознаат нови програми/методи и да ги следат современте трендови во професиите за стручно образование и обука, преку обуки кои ќе ги посетуваат во странски поразвиени земји.

Овој проект во својата суштина го има дуалниот образовен систем, преку чија што апликација континуирано ќе се обезбедува квалитетна пракса за слушателите на курсеви.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ:

Целите на проектот произлегоа од нашата анализа на потребите и приоритетите:

 1. Имплементација на дуален образовен систем
 2. Подобрување на програмите и наставните програми во Академија ЦЕС и нивно усогласување со актуелните трендови во Европа
 3. Подобрување на вештините и компетенциите на нашиот персонал/обучувачи за струките фризери, масери и специјалисти за козметика.
 4. Изведување на настава преку неформални методи во професионална средина.
 5. Зголемување на шансите за вработување на наши слушатели од профилите на фризери и специјалисти за козметика преку учење на нови напредни и модерни вештини.
 6. Стекнување потврдени и признати сертификати за овие занимања.
 7. Создавање можности за можни идни партнерства со релевантни организации.

БРОЈ И ПРОФИЛ НА УЧЕСНИЦИТЕ:

Вкупно  2 вработени/обучувачи, од Академија ЦЕС ќе посетуваат курсеви кај партнерска организација во Германија за фризери и специјалисти за козметика.

МЕТОДОЛОГИЈА:

 1. Формирање тимови за SWOT анализа на тренинг центарот.
 2. Идентификување на приоритети и потреби и креирање Акциони планови.
 3. Дефинирање на планот за развој со потреби.
 4. Комуникација меѓу организациите за обука и практична работа.
 5. Дефинирање на подготвителните активности.
 6. Практична обука.
 7. Креирање на нови методи и нови наставни програми.
 8. Планирање на активности за дисеминација.
 9. Евалуација на степенот на исполнетост на целите.
 10. Градење на можни нови партнерства и идни проекти.
 11. Зголемување на капацитетите за меѓународна соработка.

ABOUT THE PROJECT

CONTEXT AND BACKGROUND OF THE PROJECT:

The strategic determination of the Academy C.E.S. is to offer quality educational programs which is in accordance with the interests of the students and the labor market needs, by increasing the competences and the skills for easier employment or self-employment. As part of the short-term objectives that our Center has set up, we have determined several weak points according to the SWOT analysis. At this point we offer a number of courses for students who need pre-qualification training in order to be competitive for the labor market. However, our weak point is creating opportunities for learning new programs/methods and follow the current trends in VET occupations, for those enthusiastic staff/trainers to get educated and attend training in foreign more developed countries, but don’t have the possibility to attend them.

More specifically, we want to concentrate on the dual system education and provide quality practice for the learners.

OBJECTIVES OF THE PROJECT:

The objectives of the project have come out of our analysis of the needs and priorities:

 1. Implementation of the dual education system.
 2. Improvement of the programs and curricula we use with the current trends in Europe.
 3. Improvement of the skills and competences of our staff/trainers in hairdressers and cosmetics specialist.
 4. Teaching through non formal methods in a professional environment.
 5. Increasing the chances for employment of our students for the profile for hairdressers and cosmetics specialist through learning new advanced and modern skills.
 6. Acquiring validated and recognized certificates for these occupations
 7. Creating opportunities for possible future partnerships with relevant organizations

NUMBER AND PROFILE OF THE PARTICIPANTS:

We will involve of 2 staff/trainers who would attend two different internships in Germany for hairdressers and cosmetics specialist. The motivation behind the selection of the staff/trainers was carefully choosing

those who are enthusiastic, eager to learn, hardworking and talented in these specific fields. All of them are currently part of our staff for VET training, more than 7 years in our training center. They have been informed about our intention and are willing to participate, disseminate the results and knowledge of the internships, and help the center modify and implement new methodologies in the everyday teaching process in our training center.

METHODOLOGY:

 1. Forming teams for SWOT analysis of the training center.
 2. Identifying priorities and needs, and create Action plans.
 3. Define the plan for development with needs,
 4. Communicating the Training and Internship organizations.
 5. Define the preparation activities, sign Memorandum of Understanding and learning agreements with the staff/ trainers.
 6. Attending the internships.
 7. Create new methods and new program and curricula.
 8. Planning the dissemination activities.
 9. Evaluation of the degree to which we have met the goals.
 10. Building possible new partnerships and future projects.
 11. Increasing capacities for international cooperation.

МОБИЛНОСТИ И ОБУКИ

Во периодот од 06.04.2022 до 14.04.2022 година, беше реализирана мобилноста од проектот “Развивање на дуален модел за учење за ВЕТ”, поддржан од програмата Еразмус+, клучна акција КА104.
Мобилноста се реализираше во Келн, Германија во организација на партнерската организација “Пингвин Академија”. Во мобилноста учествуваа Маја Ангеловска, обучувач/тренер од козметичка струка и Зелије Дехари обучувач/тренер од фризарска струка. Обуката се реализираше по структурирана програма со практични активности за следните теми:

 • Техники за нега на кожа на лице и тело
 • Стилови на шминка
 • Фризерски стилови
 • Слика на телото и здрави навики
 • Козметологија за терапија за убавина
 • Природни парфеми и козметика
 • Професионална етика

Притоа обучувачките имаа можност да се запознаат со примена на нова технологија во областа, како и да ги подобрат своите вештини преку практично искуство и примена на истата.
Стекнатите вештини, знаење и искуство стекнати во меѓународни рамки, имаат значаен придонес во подобрување на квалитетот на обуки, кои Академија ЦЕС ги дава на своите слушатели.

TRAINING AND MOBILITY

In the period from 06.04.2022 to 14.04.2022, the mobility of the project “Developing work based dual learning model” was implemented. This project is supported by the Erasmus + program, a key action KA104.
The mobility was implemented in Cologne, Germany, organized by the partner organization “Penguin Academy“. Participants in mobility were our trainers: Maja Angelovska (trainer /cosmetician) and Zelije Dehari, trainer/ hairdresser. The training was implemented according to a structured program with practical activities for the following topics:

 • Facial and body skin care techniques
 • Makeup styles
 • Hairstyles
 • Body image and healthy habits
 • Cosmetology and beauty therapy
 • Natural perfumes and cosmetics
 • Professional ethics

The trainers had the opportunity to get acquainted with the application of new technology in the field, as well as to improve their skills through practical experience.
The acquired skills, knowledge and experience gained internationally, have a significant contribution to improving the quality of training, which Academy CES gives to its learners.

ПАРТНЕРИ

Пингвин Академија е едукативна и консултантска академија. Основана е во Келн, град во Северна Рајна-Вестфалија, Германија, кој се наоѓа во една од најразвиените индустриските области на земјата. Услужниот сектор исто така многу добро развиен. Академијата нуди обуки во институции во голем број сектори, соработувајќи со експерти во секоја специфична област. Бидејќи седиштето се наоѓа во високо индустријализирана област, се  организираат посети кај водечки светски компании и работни места, сите лоцирани во близина.

Во сојузната покраина Северна Рајна-Вестфалија, постојат одлични можности за соработка во технологијата, производството на железо и челик, фармацевтската и автомобилската индустрија, но и во услужниот сектор, нудејќи обуки за туризам и консалтинг. Пингвин Академијата нуди висококвалитетни услуги на своите партнери и ги прави тие услуги што е можно полесно достапни.

Пингвин Академијата не се задоволува да работи со експерти во нивната област чие знаење е само техничко. Пингвин Академијата се стреми да работи со индивидуи кои имаат визија не само да пренесат знаење, туку и да едуцираат со идеи како што се „учење за животот“ или „јас имам визија“.

Во светот на економскиот натпревар, главната филозофија на Академијата Пингвин е никогаш да не се изгуби врската со човечките вредности, да се заштити животната средина и да се пренесе општествената одговорност. Ова исто така вклучува почитување и заштита на интересите на своите партнери.

PARTNERS

Penguin Academy is an education and consulting academy. It was founded in Köln , a city in North Rhine-Westphalia, Germany, which is situated in one of the most industrialized areas of the country. The service sector here is also very well developed. Our academy offers training in institutions in a great variety of sectors, collaborating with experts in each specific field. Since we are based in a highly industrialized area, we can organize company visits and work placements in world leading companies, all located nearby. We can open the doors to different forms of cooperation. In the federal state North Rhine-Westphalia, where our collaboration partners are located, there are excellent possibilities for cooperation in technology, iron and steel manufacturing, pharmaceutical and automobile industry, but also in the service sector, offering training in tourism and consulting. This allows us to offer high quality services to our partners and makes those services as easily available as possible.

Penguin Academy does not settle for working with experts in their field whose knowledge is merely technical. We strive to work with people who have visions and who do not only want to pass on knowledge, but educate with ideas in mind such as “learning about life” or “I have a vision”.
In a world of economic competition, the main philosophy of Penguin Academy is to never to lose the connection with human values, to protect the environment and to transmit social responsibility. This also includes the respect towards and protection of our partners’ interests as if they were our own.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2021-02-12T21:15:51+01:00

YOUTH IN THE WORLD

Овој проект имаше за цел едукација на млади лица во насока на следење и користење на можностите креативно користење на ресурсите од нивната околина, превземање претприемачки иницијативи со иновативен пристап во комбинирање на три важни елементи во развојот на младинското претприемништво

2022-05-03T22:44:26+02:00

WINBIZ

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

2021-02-10T22:47:34+01:00

THE SKILLS THAT PAY THE BILLS

Проектот “СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА”(The skills that pay the bills”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Рагина-Бугарија и ВЕМ -Италија -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+K 102

2021-04-28T00:43:43+02:00

SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

2021-04-16T16:45:47+02:00

Road to Employment

Проектот Пат кон вработување – Развивање нови вештини и знаења за невработените лица имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ 2014-2016

2021-04-15T21:22:03+02:00

LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

Програмата Леонардо да Винчи им помага на европските граѓани да се здобијат со нови вештини, знаења и квалификации и да ги признаат преку границите со цел да ја подобрат нивната способност за вработување при промена на пазарот на трудот.

2022-06-29T17:09:12+02:00

IQ-DigitS

Засилени од напредокот во комуникациските и транспортните технологии, економиите стануваат се повеќе и повеќе глобализирани. Глобализацијата генерира миграција на работни места и миграција на работна сила.

2021-02-12T21:03:17+01:00

IMPROVEMENT OF EMPLOYMENT POTENTIALS OF WOMEN

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

2022-05-03T22:50:07+02:00

GOOD FOOD IS GOOD MOOD

Проектот “СО ДОБРА ХРАНА ДО ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ ”(Good food is good mood”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+, акција KА202 Стратешко партнерство во стручно образование и обука .

2021-02-12T23:07:23+01:00

FOSTERING SOCIAL INCLUSION

Главната цел на која придонесе овој проект беше подобрување на вработливоста на жените на пазарот на трудот во Македонија, кои доаѓаат од ранливи групи. Таргетот беше насочен кон следните градови: Скопје -Општина Шуто Оризари со стапка на невработеност од 46%, Куманово со стапка на невработеност од 32%, Тетово со стапка на невработеност од 38% и Штип со стапка на невработеност од 28%. Целта беше подобрување на нивото на економска и социјална интеграција на невработените жени од малцинските етнички заедници, особено ромските, албанските и турските заедници.

2021-11-19T23:50:40+01:00

FAMILY LITTERACY WORKS

Проектот “Семејната писменост функционира!” е имплементиран од страна на Asociatia Learn&Vision-Романија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Романија – Еразмус+ 2016-2019, во партнерство со Mestna knjiznica Kranj-Словенија, Biblioteca Јudeteana Оctavian Goga-Романија, EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK-Бугарија, Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria-Португалија и Академија Ц.Е.С.-Македонија.