СЕМЕЈНАТА ПИСМЕНОСТ ФУНКЦИОНИРА!

Family Literacy Works! е транснационален проект на пет држави од Европа: Романија, Португалија, Бугарија, Македонија и Словенија. Партнерските организации на на проектот ја утврдуваат состојбата со развојот на семејната писменот во овие држави. Во рамките на проектот предлагаме да се дефинира кои компетенции треба да ги поседува фацилитаторот на семејната писменот и да дизајнираме програма за обука за развој на овие компетенции.

FAMILY LITERACY WORKS!

Family Literacy Works! is a transnational project of five European countries: Romania, Portugal, Bulgaria, Macedonia and Slovenia. Project partner organizations determine the state of family literacy development in these countries. Within the project, we propose defining the competencies that family literacy facilitators should possess and designing a training programme aimd at developing such competencies.

Проектот “Семејната писменост функционира!” е имплементиран од страна на Asociatia Learn&Vision-Романија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Романија – Еразмус+ 2016-2019, во партнерство со Mestna knjiznica Kranj-Словенија, Biblioteca Јudeteana Оctavian Goga-Романија, EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK-Бугарија, Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria-Португалија и Академија Ц.Е.С.-Македонија.

Писменоста се смета за фактор во економската конкурентност на една земја. Сепак, во некои земји на ЕУ, стапките на писменост за читање кај деца на возраст од 10 до 15 години се навистина загрижувачки, бидејќи значителен дел од младите читатели имаат слаб перформанс, според студиите за постигнување на читање на PIRLS и PISA, спроведени од 2000 година.

Иако иницијативите за семејна писменост имаат долгорочни, позитивни влијанија врз животните можности на децата од загрозено потекло, и со помалку можности семејната писменост сè уште е маргинален домен во многу аспекти.

За добар квалитет, неопходни се ефективни програми за семејна писменост, како и добро обучени фасилитатори (ФЛФ).

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ:

Од овие причини, имавме за цел да придонесеме за одлични програми за семејна писменост преку:

 • идентификување на добра практика во областа на семејната писменост во Европа;
 • дефинирање на основните компетенции на фацилитаторите за семејна писменост (ФЛФ);
 • развој и пилотирање на кохерентна програма за обука на фацилитатори (наставна програма, методологија, материјали за учење).

Во овој проект, проектниот тим обучи 55 фацилитатори и обезбеди програма за семејна писменост за 275 загрозени семејства (најмалку 550 лица) во пет земји – Романија, како водечка организација, и Македонија, Бугарија, Романија и Словенија како партнер земји. Севкупно, проектот има намера да достигне 2.750 лица, кои ќе станат подобро свесни за значењето на семејната писменост и ќе бидат поотворени за вклучување во вакви програми за развој на вештини за писменост.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Се изработи методологија за транснационална компаративна анализа на програмите и практиките за семејна писменост;
 • Се изготви извештај за компаративна анализа на програмите и практиките за семејна писменост во земјите партнери;
 • Се идентификуваа и анализираа најмалку 6 добри практики за семејна писменост;
 • Се дефинира целосен профил на занимањето: фацилитатор за семејна писменост усогласен со EQF и ICOS
 • Се изготви наставна програма за обука, со целосни материјали за учење и методологија за обука на фацилитатори за семејна писменост
 • Се обучија 55 фацилитатори за семејна писменост
 • Се направија 55 планови за имплементација на семејна писменост (еден по фацилитатор за семејство)
 • 550 лица (275 семејства со помалку можности, со најмалку едно возрасно лице и едно дете) имаат корист од програмата за семејна писменост
 • Методологија на истражување (со алатки) придружена со пилотирање на обука за фацилитатори за семејна писменост
 • Извештај за истражување за обука на фацилитатори за семејна писменост
 • Се реазлиизраше 5-дневен настан за обука на персонал за вкупно 15 членови на проектот

“Family Literacy Works!” project is implemented by Asociatia Learn&Vision – Romania and funded by the National Agency for European Educational Programmes and Mobility in Romania – Erasmus+ 2016-2019, in partnership with Mestna knjiznica Kranj – Slovenia, Biblioteca Judeteana Octavian Goga – Romania, EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK – Bulgaria, Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria – Portugal and CES Academy – Macedonia.

Literacy is considered a factor in a country’s economic competitiveness. However, in some EU Member States, literacy rates for children from 10 to 15 years of age are quite worrying, since significant proportion of young readers perform poorly, according to a 2000 PIRLS and PISA reading achievement study.

Although family literacy initiatives have long-term, positive impacts on the livelihoods of children of disadvantaged backgrounds and fewer opportunities, family literacy is still a marginal domain in many respects.

Good quality requires effective family literacy programmes, as well as well-trained facilitators (FLFs).

PROJECT OBJECTIVE:

For such reasons, our aim was to contribute to excellent family literacy programmes through:

 • Identifying good practice in the field of family literacy in Europe;
 • Defining the basic competencies of the Family Literacy Facilitators (FLFs);
 • Developing and piloting of a coherent programme for training of facilitators (curriculum, methodology, learning materials).

In this project, the project team trained 55 facilitators and provided a family literacy programme for 275 vulnerable families (at least 550 people) in five countries – Romania, as the leading organization, and Macedonia, Bulgaria, Romania and Slovenia as partner countries. In total, the project aims to reach 2,750 people, who will become more aware of the importance of family literacy and will be more open to engaging in such literacy skills development programmes.

ACHIEVED RESULTS:

 • Methodology for transnational comparative analysis of family literacy programmes and practices was developed;
 • Report on comparative analysis of family literacy programmes and practices in partner countries was prepared;
 • At least 6 good family literacy practices were identified and analyzed;
 • Full profile of the occupation: family literacy facilitator compliant with EQF and ICOS was defined;
 • Training curriculum was developed with complete learning materials and a methodology for training family literacy facilitators;
 • 55 family literacy facilitators were trained;
 • 55 plans were made for the implementation of family literacy (one per family facilitator);
 • 550 people (275 families with fewer opportunities, with at least one adult and one child) benefit from the family literacy programme;
 • Research methodology (with tools) accompanied by pilot training for family literacy facilitators was developed;
 • Research report on training of family literacy facilitators was prepared;
 • A 5-day staff training event was realized for the total of 15 project members.

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
https://na.org.mk/

мобилност во Македонија – Еразмус+

Asociatia Learn&Vision-Романија
www.asociatialearnandvision.ro

Водечката организација на овој проект – Asociatia Learn & Vision (ALV) е професионално здружение на едукатори основано во 2010 година. Составено е од 64 активни членови од цела Романија. Целта на АЛВ е да ја промовира, преку застапување и други форми на поддршка и активности, вредноста на процесот на учење од детството низ целата старост.Стратешката цел на организацијата е да обезбеди постепен развој и во квантитативна смисла (број на членови) и во квалитативни услови (квалитет на иницијативи и активности; експертиза и знаење за членството); признавање во заедницата на воспитувачи и пошироката заедница стекнато преку постојана промоција на активности за учење и иницијативи промовирани од АЛВ.Основните вредности на организацијата се:

 • Ефикасно учење.
 • Страст за знаење. Жед за нови идеи.
 • Креативност. Секој во тимот може да се изрази на креативен и продуктивен начин.
 • Професионализам
 • Визија
 • Грижа.

Тематските полиња на активностите на АЛВ се:

 • Меѓугенерациско учење и Семејна писменост.
 • Управување со училиштето и осигурување на квалитетот.
 • Клучни и трансверзални компетенции во доживотното учење.
 • Неформално образование.
 • Инклузивно образование и меѓукултурно образование.
 • Рефлексија.
 • Размислување и иновации.

_____

Mestna knjiznica Kranj-Словенија
https://www.mkk.si/

Градската библиотека во Крањ (МКК) е јавна библиотека и  функционира како регионална библиотека за регионот Горењска. Има шест библиотеки во соседните општини Церкje, Језерско, Накло, Преддвор и Шенџур. Има 43 вработени.

Библиотечниот материјал што е собран, складиран, обработен и пуштен во употреба шири знаење, образование и култура и обезбедува информации за сите категории на население, без оглед на возраста, полот, образованието, политичките или верските убедувања, етничкото потекло, јазикот или социјален статус. Библиотеката е наменета за информации, образование, истражување, забава и духовни потреби, како и развој на писменост.

МКК обезбедува колекција на локална историја, организира изложби на локална историја, ликовни изложби, културни настани и соработува со различни културни организации во областа.

Библиотеката организира бесплатни курсеви за компјутери на кои учествуваат повеќе од 5.000 луѓе годишно.

Поддршката на писменоста е една од најсилните програми и има долга традиција на локално, национално и меѓународно ниво.

Во 2011 година МКК се пресели во нова зграда, која е високо опремена за различни активности и нуди капацитети за разни настани.

_____

BIBLIOTECA JUDETEANA OCTAVIAN GOGA – КЛУЖ
https://www.bjc.ro/new/

Окружната и градската библиотека  во округот Клуж „Октавијан Гога“ обезбедува бесплатен пристап до информации и знаење и еднакви шанси за образование за сите. Новата зграда на седиштето и нејзините три филијали обезбедуваат разни услуги и установи: над 700.000 документи, онлајн каталог, референтни услуги, информации за заедницата, американско катче, пристап до Интернет, букмобил, радио преку Интернет, услуги за лицата со попреченост, волонтерски активности, културни активности, и специфични проекти за сите возрасни групи. Од 1995 година, таа е партнер и координатор на земјата во европски проекти. Нејзините бројни партнерства со локалните организации гарантираат нејзино вклучување во животот на заедницата.

На почетокот на 2015 година, библиотеката имала 34.807 корисници од кои околу 30.000 се активни корисници на библиотечните услуги. Секојдневно, библиотеката ја посетуваат просечно 1.600 корисници.

Од нејзините 93 вработени, 81 се библиотечни професионалци. Библиотеката, исто така, делува како методолошки центар за другите 67 библиотеки во округот Клуж. Библиотеката е сертифицирана како Центар за професионална обука од 2015 година, нуди курсеви за обука и на библиотекарите и на локалната заедница.

_____

EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK-Бугарија
http://eurocenter21.eu/

„EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK” EOOD Разлог е приватна компанија која работи во областа на формалното и неформалното образование на возрасните од 1998 година.

Главни активности:

– Организирање и спроведување на курсеви за обука за клучните компетенции – дигитална компетентност, комуникација на странски јазици, комуникација на мајчин јазик, математичка компетенција, вештини за учење, социјална и граѓанска компетенција, иницијатива и претприемништво, културна свест и креативно изразување, интеркултурни вештини итн.

– Организирање и спроведување на курсеви за стручна обука – во рамките на „EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK“ EOOD е основан национално признат Центар за стручно оспособување на возрасни кој обезбедува стручна обука за 20 различни професии во следниве области: управување со бизнис, ИКТ, социјална грижа, туризам, управување со хотели, храна, и сл.

– Организација на разни форми на неформално учење – семинари, конференции;

– Организирање на специјални програми за задоволување на потребите на учениците изложени на ризик од социјална исклученост, особено на потребите на луѓето што ги напуштиле училиштата, невработените млади, невработените со ниско образование и без никаква специјалност и професија; обесхрабрени луѓе, за долгорочно невработени, лица постари од 50 години;

– Консултации во различни области – професионална мотивација и ориентација, психолошки консултации за деца, возрасни и семејство, развој на проекти, итн.

– Ефективно и целосно искористување на капацитетот на програмите на Европската унија за размена на искуства, идентификување, ширење и примена на најдобрите практики и иновативни активности во образованието на возрасните.

„EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK” EOOD тесно соработува со локалните власти, образовни и културни организации, синдикати, дирекција на канцеларија за труд, невладини организации, групи на локална заедница итн. Партнери на организацијата се повеќе од 50 приватни компании и јавни институции.

_____

Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria-Португалија
http://www.aetsm.pt/

Училиштето е организација со 342 ученици на возраст од 10 до 15 години и 46 наставници во училиштето. Се наоѓаат во мал град – Тадим, во близина на големиот град Брага во Португалија. Локалниот регион главно се наоѓа во село. Учениците потекнуваат претежно од семејства со ниски месечни примања.

Најголемиот дел од учениците, кога ќе ги завршат студиите во ова училиште, одат во друго училиште во Брага. Тие имаат неколку училишта да изберат од редовно училиште што ќе ги подготви да одат на универзитет или професионално училиште по што ќе се подготват за професија, која што ќе продолжат да ја работат кога ќе имаат 18 години. Во однос на нивната ситуација во споредба со другите училишта во Португалија, тие се рангирани како 466-то училиште во Португалија од вкупно 1072 училишта.

Некои од нивните ученици го напуштаат училиштето на крајот од студиите и не одат во друго училиште, бидејќи тие започнуваат да работат на земјишта на фармите во областа со своите родители . Нивните проблеми со учењето се поврзани со писменоста и математиката. Тие имаат посебни потешкотии во овие дисциплини. Во Португалија ученикот може да оди во следната година со 2 негативни нивоа. Многу ученици одат до крајот на основното училиште со негативно ниво во овие две дисциплини.

Повеќето родители се вклучени во учењето на нивните деца, но сепак има многу голем број родители кои не го поврзуваат успехот во животот со учењето во училиште и тие не посветуваат доволно внимание на учењето на нивните деца затоа што имаат многу малку школување. Тие, исто така, веројатно го напуштиле училиштето на многу рана возраст; Таквите родители се двојно загрозени, а исто така и нивните деца: тие живеат во сиромаштија и немаат квалификации. Некои други не се толку сиромашни, но немаат студии за да им помогнат на нивните деца и да им го отворат умот на нови можности, бидејќи тие исто така ги немале кога биле млади. Повеќето од родителите на овие ученици работат во Брага во фабрики и во локална трговија. Имаат голем број родители кои работат во земјоделство. Многу малку родители имаат завршено високо образование.

_____

Академија Ц.Е.С. -Македонија
https://ces.mk/

АКАДЕМИЈА ЦЕС основана 2000 година, 20 години лидер во областите на (не)формалното образование, центар за тренинг и обука, кој во својот времеплов бележи преку 420 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. обучени преку 32 000 учесници од различни профили во Македонија и регионот. Склучени повеќегодишни договори за соработка со 150 врвни експерти од различни области во полето на образованието од земјата и регионот и активно вработени 10 лица распределени во постоечките сектори.

Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини.

АКАДЕМИЈА ЦЕС е акредитирана установа од страна на Министерство за образование и наука, Центар за образование на возрасни, Бирото за развој на образование,Центарот за средно стручно образование и обука, како и Министерство за животна средина, за спроведување на висококвалитетни програмски содржини за обуки

ЦЕС има воспоставена мрежа на партнери од повеќе европски држави

(Романија, Словенија, Португалија, Италија, Бугарија, Полска, Германија) со кои се реализираат мобилности на кандидати кои посетуваат обука во ЦЕС со цел практична работа во Европска држава, размена на искуства и добри практики, стекнување нови вештини и знаења со цел поголема побрза интеграција на пазарот на труд.

Кандидатите по завршување на обуките добиваат сертификат/диплома кој има статус на државна диплома со која имаат право да се вработат или да отворат сопствен бизнис. Кандидатите кои посетуваат и интернационална практична обука во друга држава се стекнуваат и со  Европски признаен сертификат- Europass Certificate

Во Академија ЦЕС делуваат 6 сектори:

 1. Стручни вештини-занаети
 2. Јазични вештини
 3. Образование на возрасни -професионален и личен развој
 4. Дигитални вештини
 5. Животна средина и управување со отпад
 6. Консалтинг услуги и работа со проекти ( ИПА, Еразмус+)

А. ОБРАЗОВНИ СТРУЧНИ ПРОГРАМИ и ОБУКИ кој се организираат во ЦЕС се следниве: службеник во сметководство, деловен асистент, фризер, козметичар, шминкер, масер, шивач, виљушкарист, багерист, ракувач со градежна мехцианизаја.

Б ОБРАЗОВНИ ХОРИЗОНТАЛНИ ВЕШТИНИ кој се организираат во ЦЕС се следниве: јазични вештини, дигитални вештини, животна средина и управување со отпад, личен и професионален развој, вештини за вработување, претприемништво и финансиска писменост.

ПОНУДАТА НА ОБУКИ НА АКАДЕМИЈА ЦЕС Е НАМЕНЕТА ЗА ДВЕ КАТЕГОРИИ СЛУШАТЕЛИ: 1. Млади лица на возраст од 19 до 35 год кои сакаат да стекнат вештини и знаења преку обуките за: јазични вештини, дигитални вештини, животна средина и управување со отпад, личен и професионален развој, вештини за вработување, претприемништво и финансиска писменост

 1. Невработени лица на возраст од 19 до 49 год., кои сакаат да се доквалификуваат или преквалификуваат во друга професија

АКАДЕМИЈА ЦЕС особено внимание посветува на опфатот на слушатели со ограничени можности како што се: слушатели од социјално загрозени категории, слушатели од рурални средини, лица без родители, лица без оформено образование, лица од запоставени населени места и сл. Оваа категорија лица често се соочуваат со проблемот да земат учество во развој на професионалнии стручни вештини од меѓународен карактер поради запоставеност од системот и недоволна информираност за образовни можности како и можности за барање работа.

What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or expertise of key persons involved in this project?

До 2020 АКАДЕМИЈА ЦЕС ги реализираше следниве проекти

 • 2020-2021 – Erasmus KA104-Project – Образование на возрасни –Обука на стручниот кадар на Академија ЦЕС за Фризер, Козметичар, Масер во Германија кај партнер органзиација Pinguin Academy 
 • 2019-2020 Erasmus KA101-Project – „The skills that pay the bills“Вештината може да ти ги плати сметките – 12 лица слушатели на ЦЕС стекнаa напредна обука во партнерски институции во Италија- VEM и Бугарија-Ragina обуката имаше за цел подобрување на вештините и компетенциите за професиите Фризер, Козметичар и Декоративен маникир.
 • 2019-2021 Erasmus KA202-Project – „Good food is good mood“ – Со добра храна до добро расположение, Вештини за професиите Готвач о Слаткар –Стратешко партнерство со партнерски институции од Италија-Egina и Португалија- Insignare

Проектот имаше за цел развивање на компетенциите за професиите слаткар и готвач и размена на добри практики во европска средина. Се обучија 90 невработени лица од Македонија, Португалија и Италија и стекнаа компетенции за професиите слаткар и готвач

 • 2016-2018 Erasmus KA202-Project – „Skilled Cooks and Waiters Network“- Вештини за професиите Готвач и Келнер – Стратешко партнерство со партнерски институции од Италија-Egina и Португалија- Insignare

Проектот имаше за цел развивање на компетенциите за професиите келнер и готвач и размена на добри практики во европска средина. Се обучија 90 невработени лица од Македонија, Португалија и Италија и стекнаа компетенции за професиите келнер и готвач

 • 2016-2019 Erasmus KA204-Project – „Family literacy works!”Семејната писменост функционира! Меѓународно партнерство насочено кон иновации со цел да се развие кохерентна програма за обука што ќе обезбеди поддршка за семејствата – родители и деца – и ќе помогне во развој на нови вештини за писменост.

BEST PRACTISE PROJECT

 • 2014-2016 Erasmus KA202-Project – „Пат до вработување-Taking the Road to Employment – Developing New Skills and Knowledge of Unemployed Person“- партнерство Македонија-ЦЕС, ПолскаSyntea, Романија-Aleron и Бугарија-Teza.

Проектот имаше за цел воспоставување пат до вработување преку обуки и стекнување компетенции за личен и професионален развој.

60 невработени млади лица се обучија за иновации и претприемништво, дигитални вештини, интернет маркетинг, пишување проектни апликации.

За постигнатите резултати овој проект е прогласен за добра практика од ЕК и има ознака за квалитет: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-MK01-KA204-000246.

 • 2013-2020 Агенција за вработување – Обука за невработени лица со помалку можности на тема хоризонтални вештини- јазични компетенции, дигитални вештини, стручни вештини службеник во сметководство и шивач. Обучени беа 460 невработени лица.
 • 2016-2018 година “ИПА проект Компонента 4”„Платформа за претприемништво за економска и социјална инклузија на жени со органичени можности, социјално загрозени категории од рурални средини и запоставени населени места “

111 невработени жени добија можност за обука за личен развој, компјутерска обука, курсеви за англиски јазик како стручни обуки да се преквалификуваат во професиите: фризер, масер, козметичар и сметководител. Обуките беа реализирани на регионално ниво во градовите: Тетово, Скопје, Штип и Куманово.

 • 2013-2015 година – “Компонента 4 ИПА проект” „Подобрување на вештините и компетенциите на невработените жени со помалку можности, социјално загрозени категории од рурални средини и запоставени населени места. 80 невработени жени добија можност да стекнат стручна квалификација за професиите кројач, фризер, козметичар, службеник во сметководство.

National Agency for European Educational Programmes and Mobility
https://na.org.mk/

Mobility in Macedonia – Erasmus+

Asociatia Learn&Vision-Romania
www.asociatialearnandvision.ro

The leading organization of this project – Asociatia Learn&Vision (ALV) is a professional association of educators established in 2010. It is composed of 64 active members from all around Romania. The goal of ALV is to promote, through advocacy and other forms of support and actions, the value of the learning process from childhood throughout old age.

The strategic objective of the organization is to ensure its gradual development in both quantitative terms (number of members) and qualitative terms (quality of initiatives and actions; expertise and know-how of membership); recognition in the community of educators and the broader community, gained through the constant promotion of learning activities and initiatives promoted by ALV.

The fundamental values of the organization are:

 • Efficient learning.
 • A passion for knowledge. A thirst for new ideas.
 • Creativity. Anyone in the team can express themselves in a creative and productive manner.
 • Professionalism.
 • Vision.
 • Care.

The thematic fields of ALV’s activities are:

 • Inter-generational learning and family literacy.
 • School management and quality assurance.
 • Key and transversal competencies in lifelong learning.
 • Non-formal education.
 • Inclusive education and inter-cultural education.
 • Reflexion.
 • Thinking and innovation.

_____

Mestna knjiznica Kranj-Slovenia
https://www.mkk.si/

Kranj City Library (MKK) is public library and it also functions as regional library for Gorenjska region. It has six branch libraries in the neighbouring municipalities Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor and Šenčur. It has 43 employees.

The library material that is collected, stored, processed and put into use disseminates knowledge, education and culture, and provides information to all categories of the population, irrespective of age, gender, education, political or religious beliefs, ethnic origin, language, or social status. The library is intended for information sharing, education, research, entertainment and spiritual needs, as well as developing literacy.

MKK provides local history collection, organizes local history exhibitions, art exhibitions, culture events and cooperates with different cultural organizations in the area.

Library organizes free computer courses that are attended by more than 5,000 people a year.

Support to literacy is one of the strongest library programmes and has a long tradition on the local, national and international level.

In 2011, MKK moved in a new building, which is highly equipped for different activities and offers facilities for various events.

_____

BIBLIOTECA JUDETEANA OCTAVIAN GOGA – CLUJ
https://www.bjc.ro/new/

“Octavian Goga” Cluj county and city library provides free access to information and knowledge, and equal chances to education for all. The new headquarters building and its three branches provide miscellaneous services and facilities: over 700,000 documents, online catalogue, reference services, community information, American Corner, Internet access, bookmobile, online radio, services for disabled people, volunteering activities, cultural activities, and specific projects for all age groups. From 1995, it is a partner and country coordinator in European projects. Its numerous partnerships with the local organizations vouch for its involvement in the community life.

At the beginning of 2015, the library had 34,807 users of which approximately 30,000 are active users of the library services. On a daily basis, the library is visited by an average of 1,600 users.

81 of its 93 employees are library professionals. The library also acts as a methodological centre for the other 67 Cluj county libraries. The library is certified as a Professional Training Centre since 2015, offering training courses to both librarians and the local community.

_____

EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK-Bulgaria
http://eurocenter21.eu/

“EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK” EOOD Razlog is a private company that works in the field of formal and non-formal adult education since 1998.

Main activities:

 • Organizing and conducting training courses on key competencies – digital competence, communication in foreign languages, communication in mother tongue, mathematical competence, learning skills, social and civic competence, initiative and entrepreneurship, cultural awareness and creative expression, intercultural skills, etc.
 • Organizing and conducting vocational training courses – a nationally recognized Centre for Vocational Training of Adults is established within “EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK” EOOD that provides professional training for 20 different professions in the following areas: business management, ICT, social care, tourism, hotel management, foodstuff, building, etc.
 • Organizing various forms of informal learning – seminars, conferences;
 • Organizing special programmes to meet the needs of learners at risk of social exclusion, especially the needs of people who dropped school, unemployed young people, unemployed with poor education and without any specialty and profession; discouraged people, long-term unemployed people, people over the age of 50;
 • Consultancies in different fields – professional motivation and orientation, psychological consultancy for children, adults and family, projects development, etc.
 • Effective and full utilization of the capacity of EU programmes for the purpose of exchanging experiences, identifying, disseminating and applying best practices and innovative activities in adult education.

“EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK” EOOD works closely with local authorities, educational and cultural organizations, trade unions, labor office directorate, NGOs, local community groups, etc. Partners of the organization are more than 50 private companies and public institutions.

_____

Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria-Portugal
http://www.aetsm.pt/

The school is a middle school organization with 342 students from 10 to 15 years of age, and 46 teachers. It is located in a small town called Tadim, near the big city of Braga in Portugal. The local region is mainly a countryside area. The students come mostly from families with low monthly income.

Majority of the students, after finishing their studies at school, attend another school in Braga. They have several schools to choose from i.e. a regular school that will prepare them for university, or a professional school that will prepare them for a professiononce they turn 18 years. Compared to other schools in Portugal, the school is the 466th school in the ranking of the schools in Portugal, out of a total of 1072 schools.

Some of the students drop out of school at the end of their studies and don’t attend another school, because they work on the land on the farms in the area together with they parents and grandparents. Their learning problems are related to literacy and mathematics. They have special difficulties in these disciplines. In Portugal a student can proceed to the next year with 2 negative levels. Many students go to the end of the elementary school with a negative level in these two disciplines.

Most of the parents are involved in their children’s learning, but we still have a very large number of parents that do not connect the success in life with learning in school, and they do not pay enough attention to the learning of their children, because they had very few years of schooling themselves. They also probably dropped out of school at a very early age; when they went to school, compulsory education was 6 years, and many parents left school after that. Such parents are quite disadvantaged, and so are their children: they live in poverty, and they do not possess any qualifications. Others are not so poor, but don’t have studies to help their children and open their minds to new opportunities, because they also didn’t have any opportunities when they were young. Most of the parents of our students work in Braga in factories and in the local commerce. Large number of parents work in farming. Very few parents have a higher education degree.

_____

CES Academy -Macedonia
https://ces.mk/

CES ACADEMY was founded in 2000, and for 20 years it is a leader in the fields of (non)formal education, prequalification and training centre, with over 420 realized trainings, seminars, conferences, in-house trainings, etc. It trained over 32,000 participants from different profiles in Macedonia and the region. It has multi-year cooperation agreements concluded with 150 experts from different fields of education from the country and the region and 10 actively employed people distributed in the existing sectors.

We promote and develop the concept of lifelong learning quite successfully and enhance the quality of cultural life in the city and region, continuously following the changes that occur in legal obligations, as well as the requirements for continuous mutual information sharing, exchange of information, experiences and skills.

 • CES is accredited institution by the Ministry of Education and Science, the Centre for Adult Education, the Bureau for Development of Education, the Centre for Secondary Vocational Education and Training, as well as the Ministry of Environment, for the implementation of high quality training programme contents.

CES has established a network of partners from several European countries (Romania, Slovenia, Portugal, Italy, Bulgaria, Poland, Germany), and we jointly realize mobilities of candidates attending CES training for the purpose of practical training in an European counry, exchange of good practices, gaining new skills and knowledge that will ensure faster integration in the labour market.

After the completion of trainings, the candidates receive a certificate/diploma having the same status as national diploma, which entitles them to get a job or start their own business. Applicants attending international trainings in another country, additionally obtain a certificate recognized in Europe i.e. the Europass Certificate.

There are 6 departments in the CES Academy:

 1. Professional skills – crafts
 2. Language skills
 3. Adult education – professional and personal development
 4. Digital skills
 5. Environment and waste management
 6. Consulting services and work with projects (IPA, Erasmus+)

A. VOCATIONAL EDUCATION TRAINING PROGRAMMES and TRAININGS organized at CES are as follows: accounting clerk, business assistant, hairdresser, beautician, make-up artist, masseur, seamstress, forklift, excavator, construction worker, etc.

B. HORIZONTAL EDUCATIONAL SKILLS organized at CES are the following: language skills, digital skills, environmental and waste management, personal and professional development, employment skills, entrepreneurship, family literacy and financial literacy.

THE OFFER OF TRAININGS AT THE CES ACADEMY IS INTENDED FOR TWO CATEGORIES OF CANDIDATES:

 1. Young people aged 19 to 35 who want to improve their skills, gain practical skills and knowledge via trainings for: language skills, digital skills, environmental and waste management, personal and professional development, employment skills, entrepreneurship, family literacy and financial literacy.
 2. Unemployed persons aged 19 to 49, who wish to further develop their skills or retrain in another profession.

CES ACADEMY pays special attention to the candidates with fewer opportunities such as: socially disadvantaged categories, from rural areas, orphans, people without education, people from neglected settlements, etc. This category of individuals often faces with the problem of participating in the development of professional and vocational skills of international nature due to neglect by the system and insufficient information about educational opportunities and job opportunities.

What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or expertise of key persons involved in this project?

Until 2020, CES Academy realized the following projects:

 • 2020-2021 – Erasmus KA104-Project – Adult Education – Training of the professional staff of CES Academy for hairdresser, beautitcian, masseur in Germany at a partner organization -Pinguin Academy
 • 2019-2020 – Erasmus KA101-Project – “The skills that pay the bills” – 12 CES candidates who completed advanced training in partner institutions in Italy – VEM and Bulgaria – Ragina. The training was aimed at improvement of skills and competencies for the professions hairdresser, beautician and decorative manicurist.
 • 2019-2021 Erasmus KA202-Project – “Good food is good mood” – Skills for professions Cook and Pastry Cook – Strategic partnership with partner institutions from Italy – Egina and Portugal – Insignare. The project was aimed to develop competencies for the professions pastry cook and cook and exchange good practices in European environment. 90 unemployed people from Macedonia, Portugal and Italy were trained and acquired competencies for the professions of pastry cook and cook.
 • 2016-2018 Erasmus KA202-Project – “Skilled Cooks and Waiters Network” – Strategic partnership with partner institutions from Italy – Egina and Portugal – Insignare. The project was aimed to develop competencies for the professions of waiter and cook and exchange good practices in European environment. 90 unemployed people from Macedonia, Portugal and Italy were trained and acquired competencies for the professions of waiter and cook.
 • 2016-2019 Erasmus KA204-Project – „Family literacy works!” – International innovation partnership aimed to develop a coherent training programme that will provide support to families – parents and children – and help develop new literacy skills.

BEST PRACTISE PROJECT

 • 2014-2016 Erasmus KA202-Project “Taking the Road to Employment – Developing New Skills and Knowledge of Unemployed Persons“ – partnership between Macedonia – CES, Poland – Syntea, Romania – Aleron and Bulgaria – Teza.

The project was aimed to establish a way to employment through training and acquisition of competencies for personal and professional development.

60 unemployed young people were trained in innovation and entrepreneurship, digital skills, internet marketing, writing project applications.

For the achieved results, this project has been declared a good practice by the European Commission and bears the quality mark: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-MK01-KA204-000246.

 • 2013-2020 Employment Agency – Training for unemployed people with fewer opportunities on the topic of horizontal skills – language competencies, digital skills, professional skills accounting clerk and seamstress. 460 unemployed people were trained.
 • 2016-2018 IPA Project Component 4 “Entrepreneurship Platform for Economic and Social Inclusion of Women with Disabilities, Socially Vulnerable Categories from Rural Areas and Neglected Settlements” – 111 unemployed women got the opportunity for personal development training, computer training, English language courses and vocational training for prequalification in the professions: hairdresser, masseur, beautician and accountant. The trainings were realized on a regional level: Tetovo, Skopje, Stip and Kumanovo.
 • 2013-2015 Component 4 IPA project “Improving the skills and competencies of unemployed women with fewer opportunities, socially disadvantaged categories from rural areas and neglected settlements” – 80 unemployed women got the opportunity to gain professional qualifications for the professions tailor, hairdresser, beautician, accounting clerk.

Семејна писменост е термин кој ја опишува заедничката работа на родителите и децата или пошироко возрасните и децата во рамките на едно семејство, ни го покажува начинот на кој родителите, семејството и членовите на заедницата им помагаат на децата (или меѓусебно си помагаат на релација возрасен – возрасен) во поглед на описменување, помош во текот на образовниот процес, воспитување, поттикнување на читањето, вон училишните активности, откривање на таленти, помош при одредени потешкотии со кои се соочува детето од разновидна природа,справување со проблеми, социјална и општествена култура (поттик за соодветно однесување на детето со други деца или возрасни), кодекси на однесување.

Сето ова се следи дома во рамките на семејството, во градинките и училиштата (образовниот процес) или може да биде иницирано и спроведено од сосема други надворешни општествени организации.

Академија  Ц.Е.С., како дел од овој проект, одржа пилот обука за фацилитатоpи за семејна писменост,каде што беа вклучени 10 лица, дел од образовниот систем, наставници и професори во државни и приватни учулишта.

Материјалите за обуката, беа подготвени од страна на сите партнер организации од Македонија, Словенија, Романија,Бугарија и Португалија.

Обуките поминаа во најдобар ред, со многу интерактивни вежби, а учесниците беа презадоволни од самата обука.

Следни активности од овој проект е дисеминацијата на стекнатите компетенции од страна на обучените фацилитатори, секој фацилитатор ке ја дисеминира програмата на 5 семејства, односно вкупно 55 претходно избрани семејства, како и имплементирање на истите во секојдневната работа на наставниците.

Галерија:

Family literacy is a term that describes the joint work of parents and children or more generally the adults and children within a family, shows us how parents, family and community members help children (or help each other as adult to adult) in terms of literacy, assistance during the educational process, upbringing, encouragement of reading, out of school activities, discovery of talents, assistance in certain difficulties of various nature the child faces with, problem solving, social culture (encouraging appropriate behavior of the child with other children or adults), codes of conduct.

All of the aforementioned is monitored at home within the family, in kindergartens and schools (educational process) or can be initiated and implemented by completely different external social organizations.

CES Academy, as part of this project, held a pilot training on family literacy facilities, involving 10 people, part of the education system, teachers and professors in public and private schools.

The training materials were prepared by all partner organizations from Macedonia, Slovenia, Romania, Bulgaria and Portugal.

The trainings went well, with a lot of interactive exercises, and the participants were very satisfied with the training.

The next activities of this project are dissemination of the acquired competencies by the trained facilitators, each facilitator will disseminate the programme to 5 families, i.e. 55 previously selected families, as well as their implementation in the daily work of the teachers.

Gallery:

Во периодот од 11.02-17.02.2020 година двајца претставници-експерти од тимот на Академија Ц.Е.С. беа присутни на 5-дневниот настан за обука на заеднички персонал кој се одржа во Тадим, Португалија и на кој учествуваа 15 учесници од партнерските организации на проектот. Целта на овој настан беше подготвување на експертите за изработка и имплементација  на Интелектуалниот труд 3 и 4, врз основа на наодите од интелектуалните трудови 1 и 2. Овој настан придонесува за развој на капацитетите на човечките ресурси на партнерските институции. Активностите беа организирани во вид на работилница. Обуката беше спроведена од обучувачи на партнерските институции, така што секој учесник можеше да научи и да го олесни учењето на другите. Учесниците, меѓу другите, имаат можност да ги вежбаат своите комуникациски вештини на јазикот на проектот – англискиот јазик.

Овој петдневен краткорочен настан за обука на заеднички персонал има за цел да ги обучи обучувачите и истражувачите да:

a. да пилотираат наставна програма, методологија и материјали за обука;
б. да собират податоци во рамките на истражувањето

Галерија:

In the period from 11.02.2020 until 17.02.2020, two representatives – experts from the CES Academy team attended the 5-day joint staff training event which took place in Tadim, Portugal and was attended by 15 participants from the project partner organizations. The purpose of this event was to prepare the experts for the production and implementation of IO3 and IO4, based on the findings of IO1 and IO2. This event contributes to the capacity development of the partner institutions’ human resources. The activities were organized in a workshop style. The training was delivered by trainers of the partner institutions, so each participant could both learn and facilitate the learning of others. The participants, among others things, had the opportunity to practice their communication skills in the project language – English.

This five-day short term joint staff training event aims to train the partners’ trainers and researchers to:

 1. pilot the training curriculum, methodology and learning materials;
 2. collect research data.

Gallery:

Family Literacy Works!- GOOD PRACTICE EXAMPLE

The main theme of the project derives from the project title: family literacy. The choice of the theme was made as a result of the observed reality: the decisive influence that literacy skills have on children’s academic success and their social integration. Two factors contribute greatly to overcoming the threats of social exclusion and poverty: the role and attitude of the family in creating a literary environment conducive to learning, and early education. The aim of the project was to sustain families in literacy skills by supporting reading, in order to increase the access of children from disadvantaged backgrounds, to quality education.

The five project partner organizations were selected for their experiences and expertise in literacy and educational programmes with children and adults and joint participation in other European projects. Learn&Vision Association was the project coordinator.

The proposed objectives ensured consistency and quality in achievement. Thus, based on a comparative analysis, good literacy practices have been identified in the partner countries (O1). Professional competencies have been defined for a new occupational profile “Facilitator of family literacy” (O2). Training course for facilitators (curriculum, methodology, learning materials) (O3) has been developed. The facilitators have designed literacy programmes piloted in families. The analysis of the piloting efficiency of the family literacy training programme, by various methods, has supplemented the research component removed from the project application.

All the objectives were accompanied by methodologies that contributed to a unity of vision, integrating cultural differences. The debates in the project meetings played an important role in achieving the objectives, in compliance with the quality standards. An important role in designing the literacy facilitator course in the family was LTT Activity, with a high scientific level, Portugal, February 2018.

The achievement of the objectives was completed with the translation of the project results in the participating countries’ languages and ensuring free access thereto.

The project results were possible because all partners had experience in European projects and expertise on the issue of family literacy, teamwork skills, cooperation and experiences from different cultural contexts.

The objectives were finalized by the project results:

 1. The comparative analysis of good literacy practices in the family in Bulgaria, Macedonia, Portugal, Romania, Slovenia (IO1) is a report based on a Research Methodology that proposes the collection of data for comparative analysis using a questionnaire on the literacy programmes of the participating countries and identifying six good literacy practices in the family, one for each country, two for Romania.
  2. Occupational profile of Family Literacy Facilitator (IO2). This intellectual product was based on a comparative analysis of good practice as a prerequisite for designing the ocupational profile. A condition assumed by the project, which was also achieved, was the harmonization of the profile with the Eurpean Qualifications Framework to increase the chances of validation on the labor market.
  3. Family Literacy Facilitators Training Programme (IO3) The curriculum is based on the FLF occupational profile (IO2). The following 6 key Competence Areas include the competencies of FLF: Professional Competencies, Pedagogy and Andragogy Competencies, Facilitation Competencies, Interpersonal and Social Relations Competencies, Organizational Competencies, Personal Growth Competencies.

111 people from the 5 countries participated in the training course for family literacy facilitators (vs 55 planned). They delivered pilot programmes to 608 children and adults, many of whom were from disadvantaged families. Through the activities carried out within the project, face-to-face or on-line, 3102 people were involved. Project visibility was achieved through multiplayer events (8 vs. 6 planned), attended by 377 stakeholders vs 240 anticipated: educators, trainers, librarians, social assistances, local authorities.

Another impact has been achieved through media and social media appearances (e.g. 6 press releases, 10 articles), which is more than we anticipated.

The impact of our project at the level of each partner organization means an increased capacity to offer family literacy programmes, cooperation with other organizations in promoting family literacy and ensures national visibility on the issue of family literacy.
The facilitators trained in the programme acquired better family literacy facilitation skills, improved awareness of literacy-supportive home learning environments and interactive learning methods.

The novelty of the project is that it brings together the results in an effective package in different national contexts, which define the professional profile of the family literacy facilitator, skills and competencies achieved through the curriculum.

Results

Practical & reusable resources for the practitioners

Description

FLW aims to develop a coherent training programme for family literacy facilitators (FLF). The curriculum is designed on the basis of the FLF occupational profile (IO2). The following 6 key Competence Areas (CA) include the identified competencies of FLF: Professional Competencies (CA1), Pedagogy and Andragogy Competencies (CA2), Facilitation Competencies (CA3), Interpersonal and Social Relationship Competencies (CA4), Organization Competencies (CA5), Personal Growth Competencies (CA6).
THEORETICAL ASPECTS are easy to be assimilated thanks to the good structure, step by step instructions, guidelines, tips, best&worst practices; examples, suggestions, comparison tables. The curriculum contains described self-reflection tasks (answering questions, filling in questionnaire, writing essay, finishing sentence, etc). The glossary (within each area of competence) contains 64 terms.

Type

Training programme

Contents

Research material bringing forward the reflection in the sector

Description

Comparative Research Analysis on Family Literacy Practices in Bulgaria, Macedonia, Portugal, Romania, and Slovenia is the first intellectual output of Erasmus+ Strategic Partnerships, Key Action 2 Adult Education PROJECT NUMBER 2016-1-RO01-KA204-024392 FAMILY LITERACY WORKS!
The text contains an introductory section detailing the context in which the analysis is conducted, a section for clarifying concepts related to family literacy, a section on research methodology, the survey results (the presentation of the family literacy practices based on agreed analysis grid: the profile of implementing organization, partners involved, programme duration, the funding sources, goals and objectives, target groups, types of learning activities, resources, location, language, family literacy programmes facilitators, results of family literacy programmes, monitoring and evaluation, impacts, conclusions) and findings and recommendations and annexes.

Type

Studies

Contents

Description

The occupational profile for the family literacy facilitator used theoretical – analytical and empirical approach to design the dimensions of competencies.

Family literacy models are geographically and culturally conditioned; therefore the work of family literacy facilitator is in the field of education, specifically in the area of lifelong learning and demands great deal of connection and organizational skills and practical use of knowledge from various fields. Moreover, personal qualities and attitudes are important as well.

We identified 6 competence areas designed and expressed by knowledge, skills, personal qualities and attitude:

 • Professional competence area;
 • Pedagogy and andragogy competence area;
 • Facilitator competence area;
 • Interpersonal and social competence area;
 • Management competence area;
 • Personal and behavioural competence area.

Family literacy facilitator is stationed between 5th and 6th reference level of European qualification framework.

Type

Studies

Contents

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2022-10-17T20:14:53+02:00

YOUTH IN THE WORLD

Овој проект имаше за цел едукација на млади лица во насока на следење и користење на можностите креативно користење на ресурсите од нивната околина, превземање претприемачки иницијативи со иновативен пристап во комбинирање на три важни елементи во развојот на младинското претприемништво

2024-04-10T17:56:48+02:00

WINBIZ

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

2023-10-18T16:17:43+02:00

We Cook-IN

Проектот има за цел да ги интегрира луѓето со мигрантско потекло преку подигнување на нивните готвачки вештини и програми за обука кои се дизајнирани спрема потребите на целната група. Главната цел на проектот е да се промовира социјалната вклученост и да се унапредат луѓето со мигрантско потекло во општествата земјите каде престојуваат преку нивно вклучување на пазарот на трудот во секторот HORECA/Угостителство.

2022-10-17T19:49:24+02:00

THE SKILLS THAT PAY THE BILLS

Проектот “СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА”(The skills that pay the bills”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Рагина-Бугарија и ВЕМ -Италија -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+K 102

2022-10-16T20:54:22+02:00

SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

2022-10-16T16:10:09+02:00

Road to Employment

Проектот Пат кон вработување – Развивање нови вештини и знаења за невработените лица имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ 2014-2016

2022-10-17T20:12:12+02:00

LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

Програмата Леонардо да Винчи им помага на европските граѓани да се здобијат со нови вештини, знаења и квалификации и да ги признаат преку границите со цел да ја подобрат нивната способност за вработување при промена на пазарот на трудот.

2024-06-12T10:35:41+02:00

IQ-DigitS

Засилени од напредокот во комуникациските и транспортните технологии, економиите стануваат се повеќе и повеќе глобализирани. Глобализацијата генерира миграција на работни места и миграција на работна сила.

2022-10-17T20:23:36+02:00

IMPROVEMENT OF EMPLOYMENT POTENTIALS OF WOMEN

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

2022-10-17T17:40:16+02:00

GOOD FOOD IS GOOD MOOD

Проектот “СО ДОБРА ХРАНА ДО ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ ”(Good food is good mood”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+, акција KА202 Стратешко партнерство во стручно образование и обука .

2022-10-17T20:56:40+02:00

FOSTERING SOCIAL INCLUSION

Главната цел на која придонесе овој проект беше подобрување на вработливоста на жените на пазарот на трудот во Македонија, кои доаѓаат од ранливи групи. Таргетот беше насочен кон следните градови: Скопје -Општина Шуто Оризари со стапка на невработеност од 46%, Куманово со стапка на невработеност од 32%, Тетово со стапка на невработеност од 38% и Штип со стапка на невработеност од 28%. Целта беше подобрување на нивото на економска и социјална интеграција на невработените жени од малцинските етнички заедници, особено ромските, албанските и турските заедници.