Оперативна програма за развој на човечки ресурси 2007 – 2013 Инструмент за претпристапна помош (ИПА)

Претприемничка платформа за економска и социјална инклузија на жени со помалку можности
(EPESI)

EuropeAid/135-012/M/ACT/MK

Тематски приоритет / Лот 2 Интеграција на малцинските етнички заедници на пазарот на трудот со посебен фокус на жените

 Поттикнување на социјална инклузија

Operational Programme for Human Resources Development 2007 – 2013 Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)

Entrepreneurship Platform for Economic and Social Inclusion of women from minority groups
(EPESI)

EuropeAid/135-012/M/ACT/MK

Thematic Priority / Lot 2 Integration of minority ethnic communities in the labour market with special focus on women

Fostering social inclusion

Главната цел на која придонесе овој проект беше подобрување на вработливоста на жените на пазарот на трудот во Македонија, кои доаѓаат од ранливи групи. Таргетот беше насочен кон следните градови: Скопје -Општина Шуто Оризари со стапка на невработеност од 46%, Куманово со стапка на невработеност од 32%, Тетово со стапка на невработеност од 38% и Штип со стапка на невработеност од 28%. Целта беше подобрување на нивото на економска и социјална интеграција на невработените жени од малцинските етнички заедници, особено ромските, албанските и турските заедници преку отворање регионални центри за обука насочени кон долгорочно образование, претквалификација и развој на лични вештини, како и подобрување и зајакнување на односите помеѓу понудата и побарувачката на работна сила, поддршка и зајакнување на личните капацитети и можности за вработување и самовработување преку зголемување на нивото и стекнување соодветни практични вештини. Во тие рамки се креираше систем за континуирана обука на специфичната целна група насочена кон зголемување на професионалните вештини според претходната идентификација на реалните потреби на работодавачите. Исто така, организирана беше акција за подигнување на свеста на деловната заедница во врска со  оваа категорија луѓе, потребата од зајакнување на нивните професионални капацитеи, а беше спроведена со цел да се подобри економската состојба во регионите, и да се поттикне институционална соработка помеѓу граѓанскиот сектор од една страна и владините институции од другата страна: Министерство за образование и наука, Министерство за труд и социјална политика и Агенција за вработување на Република Македонија.

Цели на проектот:

  • Подобрување и зајакнување на односите помеѓу понудата и побарувачката на работна сила;
  • Поддршка и унапредување на личните капацитети и можности за вработување и самовработување преку зголемување на нивото и стекнување соодветни практични вештини;
  • Создавање систем за континуирана обука на специфична целна група насочена кон развој на професионални вештини според претходната идентификација на реалните потреби на работодавачите;
  • Подигање на свеста на деловната заедница во врска со професионалните капацитети на оваа категорија луѓе заради подобрување на економската состојба во регионите;
  • Стимулирање на институционална соработка помеѓу граѓанскиот сектор од една страна и владини институции од друга страна: Министерство за образование и наука, Министерство за труд и социјална политика и Агенција за вработување на Република Македонија.

Целна група на проектот ЕПЕСИ беа долгорочно невработени жени од малцински етнички заедници, особено припадници на ромски, албански и турски заедници на возраст од 18 до 55 години во таргетираните општини.

Крајните корисници на проектните активности беа 300 семејства од опфатените целни групи.

За време на фазата на подготовка на проектот, спроведено е истражување за проценка на потребата од пазарот на трудот, каде што беа опфатени 300 жени од 3 етнички групи.

Проектот ЕПЕСИ беше имплементиран во четири компоненти и серија на работни активности за секоја компонента особено.

Во рамките на овој проект, Тренинг центар ЦЕС во соработка со Центарот за стручно образование и обука  спроведе серија стручни обуки за невработени жени од неразвиени рурални средини со различна етничка припадност (Турци, Роми, Срби, Бошњаци, Албанки) од 4 региони Скопје, Штип, Тетово и Куманово.

Овие жени добија можност да се квалификуваат за професија барана на пазарот на труд, да стекнат компетенции и можност да остварат сопствен приход.

Со оваа активност се обучија 111 невработени жени на возраст од 18-55 години доаѓајќи од помалку развиени подрачја и различна етничка припадност и добија можност да се квалификуваат во професија барана на пазарот на труд: Фризер, Козметичар за нега на лице и тело, Масер за козметичка масажа, Службеник во сметководство.

The main objective, to which this project contributed, was improvement of the employability of women coming from vulnerable groups at the labour market in Macedonia. The following cities were targeted: Skopje, Municipality of Suto Orizari with 46% unemployment rate, Kumanovo with 32% unemployment rate, Tetovo with 38% unemployment rate and Stip with 28% unemployment rate. The goal was to enhance the level of economic and social integration of unemployed women from minority ethnic communities, especially Roma, Albanian and Turkish communities, through opening regional training centres aimed at long-term education, pre-qualification and development of personal skills, improvement and strengthening of the relations between the offer and the demand of workforce, support and enhancement of the personal capacities and possibilities for employment and self-employment by increasing the level and acquiring appropriate practical skills. System for continuous training of specific target group was developed, aimed at increasing of the professional skills according to the previous identification of the real needs of the employers. Action for raising the awareness of the business community regarding the professional capacities of this category of people was also taken, in order to improve the economic condition in the regions, encourage institutional cooperation between the civil sector on one hand and the governmental institutions on the other hand: Ministry of Education and Science, Ministry of Labour and Social Policy and the Employment Agency of Republic of Macedonia.

EPESI project objectives:

  • Improvement and strengthening the relations between the offer and the demand of workforce;
  • Support and enhancement of the personal capacities and possibilities for employment and self-employment through increasing the level and acquiring appropriate practical skills;
  • Creating a system for continuous training of specific target group aimed at development of professional skills according to previous identification of the real needs of employers;
  • Raising the awareness of the business community regarding the professional capacities of this category of people for the purpose of improvement of the economic situation in the regions;
  • Encouraging institutional cooperation between the civil sector on one side and governmental institutions on other side: Ministry of Education and Science, Ministry of Labour and Social Policy and the Employment Agency of Republic of Macedonia.

EPESI project target group involved long-term unemployed women from minority ethnic communities, especially members of Roma, Albanian and Turkish communities from 18 to 55 years of age in the targeted municipalities.

The final beneficiaries of the project activities were 300 families from the covered target groups.

During the project preparatory phase, a research has been conducted to assess the need of labour market where 300 women from 3 ethnic groups have been targeted.

EPESI Project was be implemented in four components and series of working activities for each component in particular.

Within this project, CES Training Centre, in cooperation with the Centre for Vocational Education and Training, conducted series of vocational trainings for unemployed women from underdeveloped rural areas of different ethnicity (Turks, Roma, Serbs, Bosniaks, and Albanians) from 4 regions: Skopje, Stip, Tetovo and Kumanovo.

These women were given the opportunity to qualify for a profession demanded in the labour market, to acquire the competencies and the opportunity to earn their own income.

111 unemployed women were trained with this activity aged 18-55, coming from less developed areas and different ethnic backgrounds and got the opportunity to qualify in a profession demanded on the labour market: hairdresser, cosmetician for face and body care, cosmetic masseur, accounting clerk.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2022-10-17T20:14:53+02:00

YOUTH IN THE WORLD

Овој проект имаше за цел едукација на млади лица во насока на следење и користење на можностите креативно користење на ресурсите од нивната околина, превземање претприемачки иницијативи со иновативен пристап во комбинирање на три важни елементи во развојот на младинското претприемништво

2024-04-10T17:56:48+02:00

WINBIZ

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

2023-10-18T16:17:43+02:00

We Cook-IN

Проектот има за цел да ги интегрира луѓето со мигрантско потекло преку подигнување на нивните готвачки вештини и програми за обука кои се дизајнирани спрема потребите на целната група. Главната цел на проектот е да се промовира социјалната вклученост и да се унапредат луѓето со мигрантско потекло во општествата земјите каде престојуваат преку нивно вклучување на пазарот на трудот во секторот HORECA/Угостителство.

2022-10-17T19:49:24+02:00

THE SKILLS THAT PAY THE BILLS

Проектот “СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА”(The skills that pay the bills”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Рагина-Бугарија и ВЕМ -Италија -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+K 102

2022-10-16T20:54:22+02:00

SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

2022-10-16T16:10:09+02:00

Road to Employment

Проектот Пат кон вработување – Развивање нови вештини и знаења за невработените лица имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ 2014-2016

2022-10-17T20:12:12+02:00

LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

Програмата Леонардо да Винчи им помага на европските граѓани да се здобијат со нови вештини, знаења и квалификации и да ги признаат преку границите со цел да ја подобрат нивната способност за вработување при промена на пазарот на трудот.

2024-06-12T10:35:41+02:00

IQ-DigitS

Засилени од напредокот во комуникациските и транспортните технологии, економиите стануваат се повеќе и повеќе глобализирани. Глобализацијата генерира миграција на работни места и миграција на работна сила.

2022-10-17T20:23:36+02:00

IMPROVEMENT OF EMPLOYMENT POTENTIALS OF WOMEN

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

2022-10-17T17:40:16+02:00

GOOD FOOD IS GOOD MOOD

Проектот “СО ДОБРА ХРАНА ДО ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ ”(Good food is good mood”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+, акција KА202 Стратешко партнерство во стручно образование и обука .

2022-10-17T20:56:40+02:00

FOSTERING SOCIAL INCLUSION

Главната цел на која придонесе овој проект беше подобрување на вработливоста на жените на пазарот на трудот во Македонија, кои доаѓаат од ранливи групи. Таргетот беше насочен кон следните градови: Скопје -Општина Шуто Оризари со стапка на невработеност од 46%, Куманово со стапка на невработеност од 32%, Тетово со стапка на невработеност од 38% и Штип со стапка на невработеност од 28%. Целта беше подобрување на нивото на економска и социјална интеграција на невработените жени од малцинските етнички заедници, особено ромските, албанските и турските заедници.