Француски јазик

АКАДЕМИЈА Ц.Е.С овозможува курсеви за возрасни. Курсевите за возрасни се поделени во неколку групи и тоа:

  • курсеви за возрасни во групи
  • курсеви за возрасни преку индивидуални часови

Наставата ја изведуваат квалификувани, искусни професори и птироа се користат со најсовремени наставни методи и материјали како и аудио и визуелна опрема.

Одлика и специфичност на нашата Академија е фактот што курсевите за возрасни можат да се одвиваат не само во нашите туку и во вашите простории и во време коешто вие самите ќе го одберете.

Во текот на посетување на курсот се предвидени тестови за проверка на добиеното знаење во текот на наставата, а по завршување на секој степен се полага завршен испит кој се состои од писмен и устен дел. По завршување на секој степен се добива диплома.

Затоа не чекајте! Започнете да учите странски јазици и разберете го светот!

МАКЕДОНСКИ ЗА СТРАНЦИ

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

АЛБАНСКИ ЈАЗИК

ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК