АКАДЕМИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

ACADEMY FOR VOCATIONAL AND ADULT EDUCATIONЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

Акредитација за образование на возрасни
Accreditation for Adult Education

2021-1-МК01-КА121-ADU-000008806
2022-1-MK01-KA121-ADU-000060627
2023-1-MK01-KA121-ADU-000127661

КА120 АКРЕДИТАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ (2021-2027)

Во рамките на програмата Еразмус+, Академија ЦЕС е носител на акредитација во полето на образование на возрасни.

Со оваа акредитација Академија ЦЕС, се стекнува со право да испраќа свои слушатели на обуки, вработени, обучувачи и други ангажирани лица во полето на образование на возрасни во други образовни институции, со цел да ги подобрат своите компетенции, во согласност со поставените таргети на организацијата.

Преку акредитацијата, Академија ЦЕС има за цел да постигне неколку свои таргети:

 1. ВМРЕЖУВАЊЕ НА ЦЕС СО ДРУГИ ПРОВАЈДЕРИ ОД ЕУ

Вмрежувањето на ЦЕС со други провајдери од ЕУ е потребно да ја подобри интернационализацијата во работата и да овозможи трансфер на современа образовна технологија во редовното работење.

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Воспоставување соработка и партнерства со други релевантни провајдери од земји членки на ЕУ кои имаат долгогодишно искуство на полето на образование на возрасни.
 • Размена на предавачи со други провајдери за образование на возрасни.
 • Подобрување на компетенции на обучувачите на ЦЕС преку организирање мобилности.
 • Развивање курикулуми за стекнување хоризонтални вештини кои ќе бидат наменети за слушатели со помалку можности
 1. ВОВЕДУВАЊЕ ОНЛАЈН НАСТАВА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ВИРТУЕЛНИ ОБУКИ

Воведувањето на онлајн настава во ЦЕС е потребно, да им овозможи на слушателите полесен пристап до понудените обуки со што наставата ќе ја направи помодерна и посовремена.

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Воведување на електронски алатки во наставата за учење од далечина.
 • Креирање онлајн наставни материјали за стекнување хоризонтални вештини.
 • Креирање на видео туторијали и видео мотивациски предавања за слушателите.
 • Обезбедување обуки и мобилности за тренерите на ЦЕС за користење онлајн алатки и платформи во наставата.
 • Изработка на курикулуми во кои барем 30% од содржините ќе се изведуваат со учење од далечина.
 1. ЗЕЛЕНА АГЕНДА

Воведувањето на Зелена агенда во ЦЕС е произлегува од најновите регулативи и алармантните состојби со загадувањето на животната средина

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Организирање мобилности на обучувачи за стекнување вештини за изведување обуки за зелена писменост.
 • Организирање настани за подигнување на свеста на заедницата за обезбедување на одржлив развој преку нивно еколошко информирање.
 • Создавање мрежа на партнерски институции кои ќе овозможат мобилности за тренери во полето на зелена писменост.
 • Креирање на Зелена онлајн ресурсна платформа (eng. Green online resurs platform – GORP) на која ќе се поставуваат информации за Еразмус еко обуки, активности, иницијативи, линкови и сл. кои се поврзани со екологијата.
 1. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОБРАЗОВНАТА ПОНУДА НА ЦЕС ПРЕКУ ВОВЕДУВАЊЕ НОВИ ОБУКИ

Зголемувањето на образовната понуда во ЦЕС е потребно да се збогати и прошири областа на стекнување хоризонтални вештини.

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Изработка на курикулуми за нови обуки за: Зелена писменост, Дигитална писменост и Медиумска писменост.
 • Организирање мобилности за стекнување вештини за креирање наставни материјали во партнерски институции со кои ќе бидат опафатени обучувачи кои ќе ги изведуваат новоотворените обуки за: Зелена писменост, Дигитална писменост и Медиумска писменост.
 • Организирање краткорочни мобилности за обучувачи за тренсфер на знаења за спроведување обуки за: Зелена писменост, Дигитална писменост и Медиумска писменост.
 1. ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОСТОЕЧКИТЕ ОБУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

Подобрувањето на на квалитетот на постоечките обуки во ЦЕС е потребно да се осигура нивото и стандардот на квалитет на обуките за стекнување хоризонтални вештини.

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Организирање краткорочни мобилности за предавачи да се сертифицираат како интернационални обучувачи и фасилитатори за хоризонтални вештини за образование на возрасни.
 • Интернационализација на предавачи кои ке дадат иновативност во програмите и обуките од странство во нашата земја и обратно.
 • Организирање краткорочни мобилности за обучувачи во партнерски организации во ЕУ за трансфер на нови методи и техники кои ќе го унапредат наставниот процес во постоечките обуки.

KA120 ACCREDITATION FOR ADULT EDUCATION (2021-2027)

CES Academy, within the Erasmus+ programme, is the holder of accreditation in the field of adult education.

With this accreditation, CES Academy can organize and implement mobilities for its staff, trainers and other engaged individuals in the field of adult education to other educational institutions, in order to improve their competencies, in accordance with the set targets and priorities of the organization.

CES Academy aims to achieve following targets with this accreditation:

1. CES NETWORKING WITH OTHER PROVIDERS OF ADULT EDUCATION ACROSS EU

CES networking of with other EU providers is needed to improve the internationalization of our work and to enable the transfer of modern educational technology in the regular operation.

Particular examples of taking actions that we deem are in the interest of CES trainers are as follows:

 • Establishing cooperation and partnerships with other relevant providers of education from EU Member States having extensive experience in the field of adult education.
 • Exchanging lecturers with other adult education providers.
 • Improving the competencies of CES staff and trainers.
 • Developing curricula for acquiring horizontal skills, intended for learners with fewer opportunities.

2. INTRODUCTION OF ONLINE TEACHING FOR CONDUCTING VIRTUAL TRAININGS

The introduction of online teaching in CES will enable our Academy to offer easier access to the training, and improve the quality of teaching by making it more modern.

Particular examples of taking actions that we deem are in the interest of CES trainers are as follows:

 • Introducing electronic tools for distance learning.
 • Creating online teaching materials for acquiring horizontal skills.
 • Creating video tutorials and video motivational lectures for the listeners.
 • Providing trainings and mobilities to CES trainers for using online tools and teaching platforms.
 • Developing curricula in which at least 30% of the content could be performed by distance learning.

3. GREEN AGENDA

The introduction of the Green Agenda in CES Academy arises from the latest regulations and the alarming situation with the pollution of the environment.

Particular examples of taking actions that we deem are in the interest of CES trainers are as follows:

 • Organizing mobility for trainers to acquire skills for conducting green literacy trainings.
 • Organizing events to raise the community awareness for ensuring sustainable development through their environmental information.
 • Creating a network of partner institutions that will provide mobility for trainers in the field of green literacy.
 • Creating a Green online resource platform (GORP) where information on Erasmus eco trainings, activities, initiatives, links, etc. related to ecology will be posted.

4. INCREASING THE EDUCATIONAL OFFER OF CES ACADEMY THROUGH THE INTRODUCTION OF NEW TRAININGS

Increasing CES educational offer is necessary to enrich and expand the field of acquiring horizontal skills.

Particular examples of taking actions that we deem are in the interest of CES trainers are as follows:

 • Developing curricula for new trainings for: Green Literacy, Digital Literacy and Media Literacy.
 • Organizing mobility for acquiring skills for creating teaching materials in partner institutions which will include trainers who will perform the newly opened trainings for: Green Literacy, Digital Literacy and Media Literacy.
 • Organizing short-term mobility for trainers for knowledge transfer for conducting trainings on: Green Literacy, Digital Literacy and Media Literacy.

5. IMPROVING THE QUALITY OF THE EXISTING ADULT EDUCATION

Improving the quality of the existing trainings is necessary to ensure the level and standard of quality of trainings for acquiring horizontal skills.

Particular examples of taking actions that we deem are in the interest of CES trainers are as follows:

 • Organizing short-term mobility for trainers to be certified as international trainers and facilitators for horizontal skills for adult education.
 • Internationalization of trainers who will provide innovation in the programmes and trainings from abroad in our country and vice versa.
 • Organizing short-term mobility for trainers in EU partner organizations in for transfer of new methods and techniques that will improve the teaching process in existing trainings.

Академија ЦЕС домаќин на група возрасни ученици од Турција

Во периодот од 10 до 15 јули 2023 година, Академија ЦЕС беше домаќин на група од шест возрасни ученици и три придружни лица, од центрите за образование на возрасни од Трабзон, Турција.

Учениците учествуваа во курс за дигитални компетенции, на кој освен што имаа можност да ги подобрат своите дигитални компетенции, имаа можност да ги подобрат своите вештини за комуникација и да ги надградат своите интеркултурни компетенции.

Во рамките на мобилноста беа реализирани и неколку посети на културно историски знаменитости во градот скопје и надвор од него.

CES Academy hosts a group of adult learners from Türkiye

In the period between 10 to 15 of July, 2023, CES Academy hosted a group of six adult learners and three accompanied persons from several adult education centers from Trabzon, Turkey.

The learners participated in a digital competences course, where apart from having the opportunity to improve their digital competences, they had the opportunity to improve their communication skills and upgrade their intercultural competences.

Within the framework of mobility, several visits to cultural and historical landmarks in the city of Skopje and wider were implemented.

Мобилност во ВАЛЕНСИЈА

Претставници од Академија ЦЕС во периодот 23.07.2023-30.07.2023 имаа можност да учествуваат во обука на тема дигитални алатки за управување со проекти во образованието.

Оваа обука нуди запознавање и користење на едноставни, бесплатни апликации кои имаат широка примена и можат да се користат во образовни проекти како што се:

 • Креирање на едноставни веб-страници со WordPress;
 • Управување со настани во живо на социјалните медиуми;
 • Ефективна интеракција на онлајн конференции;
 • Креирање инфографикони и други графички содржини;
 • Подготовка и уредување на видеа;
 • Креирање умствени мапи;
 • Користење на онлајн форми за истражувања / евалуација и добивање на повратни информации.

Обуката исто така обезбедува запознавање и практична примена на повеќе дигитални алатки кои може да имаат одлична примена во управување со европски образовни проекти, но и во самиот образовен процес и наставата.

Дел од овие алатки се: Agantty, Trello, Kahoot, Canva, Google Jamboard, Padlet Padlet, Google forms, Tally, Typeform, Loom, Asana, Notion итн.

Во продолжение неколку слики од обуката:

Mobility in Valencia

In the period 23.07.2023-30.07.2023, representatives from CES Academy had the opportunity to participate in training on the subject of Digital tools for project management in education.

This type of training offers acquaintance and use of simple, free applications that have a wide application and can be used in educational projects such as:

 • Creating simple websites with WordPress;
 • Management of live events on social media;
 • Effective interaction at online conferences;
 • Creating infographics and other graphic content;
 • Preparation and editing of videos;
 • Creating mind maps;
 • Using online forms for research/evaluation and getting feedback.

This training provides knowledge and the practical application of the several digital tools that can have an excellent application in the educational projects and educational process itself.

Some of these tools would be: Agantty, Trello, Kahoot, Canva, Google Jamboard, Padlet Padlet, Google forms, Tally, Typeform, Loom, Asana, Notion, etc.

Below are some pictures from the training:

Мобилност во Барселона

Во периодот од 03.07.2023-08.07.2023 година, двајца волонтери од Академија ЦЕС имаа можност да учествуваат во мобилност во Шпанија.

Волонтерите активно учествуваа на обука на тема „7 Cs“ во Барселона, во чии што рамки беа опфатени следните теми: критичко размислување, креативност, комуникација, медиумска писменост, меѓукултурно разбирање, емпатија, флексибилност, самодоверба и ефикасност во учењето.

Целта на обуката беше да се стекнат и усвојат одредени меки вештини кои ќе имаат особено значење во подигнување на квалитетот на образовните услуги.

Посебен акцент беше ставен на тимската работа и лидерството како клучен елемент за проефесионален развој.

Во продолжение фотографии од реализираната мобилност:

Mobility in Barcelona

Starting from 03.07.2023-08.07.2023, two volunteers from CES Academy had the opportunity to participate in a mobility project in Spain.

The volunteers actively participated in a training on the topic “7 Cs” covering following topics: critical thinking, creativity, communication, media literacy, intercultural understanding, empathy, flexibility, self-confidence and efficiency in learning, in Barcelona.

The purpose of this training was to acquire and adopt certain skills that will contribute in improving the quality of the educational services.

The special focus was put on the subject of teamwork and leadership as a key element for professional development.

Gallery:

Мобилност во Турција (Мерсин)

Уште едно интересно патување на учење и пријателство во Мерсин, Турција 19.06.2023-23.06.2023

Искуството на нашите обучувачи во Мерсин, Турција, беше незаборавно патување на учење и пријателство.

Учесниците во обуката имаа можност да се стакнат со практични знаења, да научат нови техники и методи кои може да се користат во наставата и да воспостават значајни врски со професионалци од областа, за размена на искуства и добри практики.

Дополнително, учесниците имаа можност за културно запознавање на областа во Турција и формирање на пријателства кои ги збогатија нивните искуства и ги продлабичија нивните перспективи.

За време на мобилноста нашиот тим активно учествуваше во повеќе задачи и проекти, овозможувајќи примена на теоретските знаења во практичната настава.

Дополнително, нашиот тим имаше можност да ја истражува традиционалната турска кујна, да ги посети историските знаменитости и да комуницира со локалното население, проширувајќи ги културните хоризонти.

Во продолжение неколку слики од  незаборавни искуства:

Mobility in Türkiye (Mersin)

Another interesting Journey of learning and friendship in Mersin, Turkey 19.06.2023-23.06.2023.

The job shadowing experience in Mersin, Turkey, was an unforgettable journey of learning and friendship. The methods and techniques employed during the program contributed to our teachers to acquire new skills, gain practical knowledge, and establish meaningful connections with from the field. Additionally, the cultural immersion and friendships formed enriched our experience and broadened their perspectives.

Our team actively participated in various tasks and projects, allowing to apply theoretical knowledge in real-world scenarios. This hands-on experience enriched our understanding and practical skills.

Participants had the opportunity to observe and learn from experts, gaining practical knowledge that will undoubtedly contribute to our future careers.

Besides the knowledge and work, our team had the chance to explore traditional Turkish cuisine, visit historical landmarks, and engage with locals, broadening their cultural horizons.

Here are some unforgettable experiences

Мобилност во Шпанија (Мадрид)

Во јуни 2023, Академија ЦЕС, повторно со поддршка на Еразмус + програмата и центарот за образование на возрасни Паоло Фреире (CEPA Paolo Freire) во Фуенлабрада-Мадрид Шпанија, оствари уште една успешна соработка.

Мобилноста во Мадрид која се реализираше во склоп на проектот на акредитирани мобилности во полето на образование на возрасни, се оддржуваше во Центарот за образование на возрасни  Паоло Фреире.

Тимот испратен од страна на Академија ЦЕС, беше  пријатно пречекан од страна на раководните лица на центарот, директорката г-ѓа Кристина Рубио Фернандез и менаџерката на Ерасмус проекти г-ца Ракел Рубио.

Целта на оваа посета беше подетално запознавање на тимот и со начинот на работа на центарот, запознавање со дел од наставниот кадар и условите во кои се одвива наставата, преку сеопфатна презентација за институцијата, увид во условите и во просториите во кои се одвива наставата, влијанието кои го имаат врз таргет групите кои се запишуваат, како и за образовните можности во рамките на образованието за возрасни.

Основната цел на центарот е да им обезбеди на учениците социјални и лични вештини (меки вештини), да ја врати мотивираноста, самодовербата и довербата во образованието како начин за напредок.

Во моментот центарот работи на имплементација на неколку иновативни проекти: STEMadrid, Erasmus+ и Xcelence, нудејќи едукативни и професионални насоки.

Тимот на Академија ЦЕС, покрај едукативниот дел од посетата имаше и прилика и да ужива и да истражува во богатата историја и култура на Шпанија и посетата на градот Толедо.

Во продолжение неколку фотографии од ова возбудливо доживување:

Mobility in Spain (Madrid)

In June 2023, CES Academy, in the framework of the Erasmus+ program and cooperation with the Center for Adult Education Paolo Freire (CEPA Paolo Freire) in Fuenlabrada-Madrid Spain, implemented another successful collaboration.

Mobility in Madrid, was realized as part of the project of accredited mobilities in the field of adult education, was held at the Paulo Freire Center for Adult Education.

The CES Academy team  was warmly welcomed by the management of the center, the director Mrs. Cristina Rubio Fernandez and the coordinator of Erasmus+ projects Miss Raquel Rubio.

The purpose of this visit was to share good practices with  the team with the way the center works, to meet and collaborate with the teaching staff, to present the conditions where teaching process takes place, through a comprehensive presentation about the institution, an insight for the  conditions and the teaching rooms, the influence that they have it on the target groups that apply, as well as on the educational opportunities within the adult education.

The main task of the CEPA Paolo Freire adult education center is to provide to the learners social and personal skills (soft skills), to restore motivation, self-confidence and trust in education as a way to support their progress.

Currently CEPA Paolo Freire, center is working on the implementation of several innovative projects: STEMadrid, Erasmus+ and Xcelence, offering educational and professional guidance.

Apart from the educational purposes, our participants had the opportunity to enjoy and explore the rich history and culture of Spain and visit the city Toledo.

In addition some photos from this exciting experience:

Мобилност во Турција (Измит)

Академија ЦЕС во соработка со Регионалниот директорат за национално образование (Kocaeli Provincial Directorate of National Education) од Измит, Турција, во рамките на Еразмус+ програмата успешно реализираше мобилност за 5 возрасни ученици и еден обучувач за возрасни лица.

Учесниците во мобилноста имаа можност да земат учество во четири образовни курсеви, креирани за подобрување на животните вештини и личен развој:

 • Работилница за подготвување на чоколадни бонбони, која се разлизираше  во централниот директорат за образование на возрасни лица во Измит.
 • Работилница за изработување на производи од керамика, која се реализираше во Центарот за образование на возрасни во Голџук (Golcuk Adult Education Center), под менторство на уметникот Џанер Ѓунер.
 • Работилница за рачни изработки, реализирана во локалниот Центар за образование на возрасни во Измит и
 • Курс по турски јазик – Центар за образование на возрасни во Измит.

Сите учеснички во обуката имаа можност да ги подобрат своите знаења и вештини, да се дружат со локални учесници во образовните курсеви, да се запознаат со културните навики, да разменат искуства и контакти за понатамошна соработка и дружење.

Во рамките на посетата беа разгледани и можности за усвојување на некоја од наставните програми и креирање на нови курсеви во образовната понуда на Академија ЦЕС.

По успешно завршените работилници и обуки, учесничките имаа можност да се запознаат со турската култура, знаменитости и да уживаат во убавините на Турција.

Галерија:

Mobility in Türkiye (Izmit)

CES Academy in cooperation with the Kocaeli Provincial Directorate of National Education from Izmit, Türkiye, within the Erasmus+ program successfully implemented mobility for 5 adult learners and one adult educator.

Participants in mobility had the opportunity to take part in four educational courses, created to contributing in life skills and personal development:

 • A workshop for preparing chocolate candies, which took place in the Kocaeli Provincial Directorate of National Education in Izmit.
 • A workshop for creating pottery products, which took place at the Golcuk Adult Education Center, under the mentorship of the local artist Janer Güner.
 • Handicrafts workshop, held at the local Adult Education Center in Izmit and
 • Turkish language course – Adult Education Center in Izmit.

All participants in the training had the opportunity to improve their knowledge and skills, to initiate cooperation with local participants and learners in the educational courses, to get acquainted with cultural habits, to exchange experiences and contacts for further cooperation and friendships.

Within the framework of the visit, possibilities for the adoption of some of the curricula and the creation of new courses in the educational offer of the CES Academy were analyzed.

After the successfully completed workshops and trainings, the participants had the opportunity to get to know the Turkish culture, sights and enjoy the beauties of Türkiye.

Gallery:

Мобилност во Италија (Фолињо)

Во периодот од 19.06.2023-23.06.2023 година, двајца волонтери од Академија ЦЕС имаа можност да учествуваат во мобилност во Италија.

Волонтерите за време на мобилноста имаа можност да се запознаат подетално со работата на партнерската организација EGInA SRL. EGInA активно работи на имплементација на повеќе проекти од областа на образованието и е вмрежена во повеќе локални, регионални и меѓународни мрежи и иницијативи кои придонесуваат за подигнување на квалитетот на образовните услуги.

Карактеристично за тимот од EGInA SRL е примената на бројни дигитални алатки во управувањето со проектите и нивната имплементација.

Оваа мобилност беше одлична можност за усвојување на бројни добри практики од партнерската организација и размена на искуства.

Фотографии:

Mobility in Italy (Foligno)

In the period between 19.06.2023-23.06.2023, two volunteers from CES Academy had the opportunity to participate in mobility in Italy.

During the mobility, the volunteers had the chance to learn more about the work of the partner organization EGInA SRL. EGInA is actively working on the implementation of several projects in the field of education and is networked in several local, regional and international networks and initiatives that are contributing in raising the quality of educational services.

Main characteristic for the team from EGInA SRL is the application of numerous digital tools in the management of projects and their implementation.

This mobility was an excellent opportunity to adopt numerous good practices from the partner organization and exchange experiences.

Gallery:

Мобилност во Франција (Ница)

Благодарение на остварената соработка со Европска Институција ЦИФЕ, во периодот од 05.06.2023 до 10.06.2023 се реализираше уште една успешна обука во Ница, Франција.

Цели на обуката беа:

 • Користење современи методи и техники во наставата и учењето;
 • Употреба на дигитални содржини;
 • Подобрување на наставните компетенции, меки вештини, комуникациски и интеркултурни вештини;
 • Размена на искуства за начинот на реализација на настава, за методите и техниките на одржување на наставата, за организација на целиот процес од регрутација на студенти до нивна евиденција, проверка на знаења и завршување.

Постигнати резултати:

 • Запознавање со начинот на кој работи и функционира образовната институција.
 • Подобрување на јазичните способности на наставниците.
 • Запознавање со нови практики, методи и техники во образовниот процес во Франција.
 • Имплементација на нови алатки и начин на комуникација кои се користат во земјите од ЕУ.
 • Подобрување на ИКТ, дигитални и стручни вештини и компетенции на наставниците.

Галерија:

Mobility in France (Nice)

As a result of the established cooperation with CIFE European Institution, in the period from 05.06.2023 to 10.06.2023 another successful training was realized in Nice, France.

This training had the following objectives:

 • Modern methods and techniques in teaching and learning;
 • Application of digital learning content;
 • Improvement of teaching competencies, soft skills, communication and intercultural skills;
 • Exchange of experiences on the way of realization of teaching, on the methods and techniques in teaching procesess, on the organization of the entire process from recruitment of students to their records, verification of knowledge and completion;

Results achieved:

 • Introducion in to the modes of how educational institution operates and functions.
 • Improving the language skills of teachers/ trainers.
 • Insights to the new practices, methods and techniques in the educational process in France.
 • Implementation of new tools and methods for communication applied in EU countries.
 • Improving ICT, digital and professional skills and competencies of teaching staff.

Gallery:

Мобилност од Државниот центар за образование за возрасни лица од Анкара

Одличната соработка помеѓу Академија ЦЕС и  Државниот центар за образование на возрасни лица од Анкара -Турција продолжува, така што во периодот од 12.12.2022-16.12.2022 година за проектот JOB SHADOWING, Академија ЦЕС, испрати своја учесничка/обучувач.

Мобилноста се одвиваше во рамките на проектот за акредитација во полето на образование за возрасни – поддржан од програмата Еразмус и Националната агенција за Европски образовни програми  и мобилност.

Во рамките на мобилноста реализирани беа посети на повеќе организации, Центри за образование  и училишта.  Нашата обучувачка имеше можност да земе учество во часови по Роботика и програмирање во Python, да се запознае со принципот на кодирање во објектно ориентиран јазик, да се информират околу користењето на МicroBit  во наставата, користењето и употреба на Photoshop, 3D Печатење и сл.

Мобилноста се реализираше под менторирано од страна на проф. Д-р Селџук Јусуф Арслан.

Во продолжение галерија:

Mobility Ankara National Adult Education Center

The excellent cooperation between CES Academy and the Ankara National Center for Adult Education-Türkiye, continues. In the period between 12.12.2022-16.12.2022, a job shadowing mobility was implemented, for one participant from CES Academy.

The mobility took place within the framework of the accreditation project in the field of adult education, supported by the Erasmus program and the National agency for European educational programs and mobility.

During mobility our participant had the opportunity to visit several organizations, educational centers and schools.  In the framework of this mobility our trainer has participated to Robotic classes and Python programming, was acquainted with the principle of coding in an object-oriented language, and was acknowledged about the use of Micro Bit in the teaching module and usage of Photoshop, 3D Printing, etc.

The mobility was implemented under mentorship of PhD prof. Seljuk Yusuf Arslan.

Gallery:

Мобилност од Анкара (job shadowing)

Во периодот од 23 до 27 мај, Академија ЦЕС беше домаќин на мобилност, набљудување на работно место- (job shadowing) на три обучувачки од  државниот Центар за образование за возрасни лица од Анкара.

Мобилноста се одвиваше во рамките на проект за акредитација во полето на образование за возрасни – 2021-1-TR-KA121-ADU-000007555, поддржан од програмата Еразмус+ и турската национална агенција.

Обучувачките Халиме Сургит, Озлем Карагоз и Шејма Саглам, за време на мобилноста имаа можност да се запознаат со организацијата на наставиот процес во нашата Академија ЦЕС, за професиите шивач и кројач, да присуствуваат на обука на работно место во едно наше модно студио, како и да се запознаат со еминентни и светски познати модни дизајнери како Никола Ефтимов и Изет Цури.

Во рамките на посетата беше потпишан Меморандум за соработка, помеѓу двете институции, кој што отвара можности и за понатамошна соработка на двата образовни центри од Анкара и Скопје.

Mobility from Ankara (job shadowing)

In the period from 23 to 27 May, CES Academy hosted a job shadowing mobility for three trainers – participants, from the State Adult Education Centre from Ankara, Türkiye.

The mobility took place within the framework of the accreditation project in the field of adult education – 2021-1-TR-KA121-ADU-000007555, supported by the Erasmus+ programme and the Turkish National Agency.

The trainers who attended the mobility event, Halime Surgit, Ozlem Karagoz and Seyma Saglam, had the opportunity to get acquainted with the organization of the teaching process in our CES Academy for seamstress and tailor professions, to attend training at the workplace in one of our fashion studios, as well as to meet eminent and world famous fashion designers such as Nikola Eftimov and Izet Curi.

During the visit, a Memorandum of Cooperation was signed between the two institutions, which opens opportunities for further cooperation of the two educational centres in Ankara and Skopje.

Мобилност од Државниот центар за образование на возрасни лица од Анкара

Академија ЦЕС ја продолжува успешната соработка со Државниот центар за образование за возрасни лица од Анкара и во периодот од 3ти до 7ми октомври, Академија ЦЕС беше домаќин на група од 10 возрасни ученици.

Учесниците во мобилноста имаа можност да следат интерактивен курс за основни дигитални компетенции.

По завршување на курсот сите учесници се стекнаа со соодветни сертификати за учество.

Мобилноста се одвиваше во рамките на проект за акредитација во полето на образование за возрасни – 2021-1-TR-KA121-ADU-000007555, поддржан од програмата Еразмус+ и турската национална агенција. Во рамките на истиот проект најавена е посета и од втора група на возрасни ученици во месец Ноември.

Очекуваме дека добрата соработка, ќе продолжи и во иднина, и во рамките на акредитираните мобилности, но и дека ќе се прошири со нова соработка за стратегиско партнерство.

Погледнете фото галерија од посетата:

Hosting Mobility from State Adult Education Center from Ankara

CES Academy continues its successful cooperation with Ankara State Adult Education Center and at the period from October 3rd to 7th, CES Academy hosted a group of 10 adult learners.

Participants in mobility had the opportunity to join an interactive course on basic digital competences.

After completing the course, all participants were certified.

The mobility took place within the framework of an accreditation project in the field of adult education – 2021-1-TR-KA121-ADU-000007555, supported by the Erasmus+ program and the Turkish National Agency. Within the same project, a visit by a second group of adult students is announced at November.

We expect that the good cooperation will continue in the future, both within the framework of the accredited mobilities, and possible with a new strategic cooperation partnership.

Gallery:

Мобилност од Државниот центар за образование за возрасни лица од Анкара

Во рамките на веќе воспоставена соработка со Државниот центар за образование на возрасни лица од Анкара -Турција, во периодот од 7 до 11 ноември, 2022 година Академија ЦЕС, повторно беше домаќин на мобилност на група на возрасни ученици.

За време на мобилноста учесниците имаа можност да следат интерактивен курс за основни дигитални компетенции.

По завршување на курсот сите учесници се стекнаа со соодветни сертификати за учество.

Мобилноста се одвиваше во рамките на проект за акредитација во полето на образование за возрасни – 2021-1-TR-KA121-ADU-000007555, поддржан од програмата Еразмус+ и турската национална агенција.

За идниот период веќе ќе се организираат и мобилности на кадар од Академија ЦЕС кај партнерската организација од Турција со што и понатаму ја продолжуваме нашата соработка со оваа реномирана образовна установа.

Погледнете фото галерија од посетата:

Hosting mobility from State Adult Education Center from Ankara

In the framework of the already established cooperation with the State Adult Education Center from Ankara -Türkiye, in the period between November 7 to 11  2022, CES Academy hosted a group of adult learners at mobility.

During this mobility, the participants had the opportunity to follow an interactive course for digital competencies.

After completing the course, all participants received certificates for participation.

The mobility took place within the framework of an accreditation project in the field of adult education – 2021-1-TR-KA121-ADU-000007555, supported by the Erasmus+ program and the Turkish National Agency.

For the future period, staff mobilities from CES Academy will be hosted by this renowned educational institution from Türkiye as well, and we will continue our cooperation with higher intensity.

Gallery:

Мобилност на кадар во Анталија

Во периодот од 1-17 октомври, група од шест обучувачи на Академија ЦЕС беа во работна посета- мобилност во Анталија, Турција, каде што имаа можност да ги надградат своите професионални знаења и компетенции.

За време на посетата имаа можност да ја набљудуваат работата на повеќе локални образовни институции како: Техничкиот колеџ од Анталија, Окружниот директорат на Министерството за образование,  Педагошкиот факултет во рамките на Универзитетот Akdeniz, Колеџот İTÜ Eta Doğa, Специјално училиште за ученици со попреченост (Antalya Metropolitan Municipality Special Education School), Советовалиштето за образование- Kepez RAM, Едукативниот центар İstek Vakfı и да се запознаат со работата на Локалниот синдикат на просветни работници Eğitim SenTeachers Union.

На учесниците, за време на мобилноста им организирани беа и бројни културни посети во градот и неговата околина: Културна посета на Калеичи (Kaleiçi), Културна посета на Олимп (Olympus) и Фаселис (Phaselis), Посета на урбаната шума на Општина Кепес (Kepes belediyesi Kent Ormani) Културна посета на Перге (Perge) и Аспендос (Aspendos), Културна посета во Сиде (Side) и Културна посета на историскиот дел од градот Анталија.

По посетата ќе следи дисемација на стекнатите знаења кон останатиот наставен кадар.

Во прилог галерија.

Staff mobility in Antalya

In the period from October 1-17, a group of six CES Academy trainers were on a mobility in Antalya, Türkiye, where they had the opportunity to upgrade their professional knowledge and competencies.

During the visit they had the opportunity to job shadow the work of several local educational institutions such as: Technical College of Antalya, District Directorate of the Ministry of Education, Faculty of Pedagogy within Akdeniz University, İTÜ Eta Doğa College, Special School for Students with Disabilities (Antalya Metropolitan Municipality Special Education School), the Education Counseling Center- Kepez RAM, the İstek Vakfı Educational Center, and to get to be introduced in the work of the Local Union of Educators Eğitim SenTeachers Union.

Numerous cultural visits to the city and its surroundings were organized for the participants during the mobility: Cultural visit to Kaleiçi, Cultural visit to Olympus and Phaselis, Visit to the urban forest of Kepes Municipality belediyesi Kent Ormani, Cultural visit to Perge and Aspendos, Cultural visit to Side and Cultural visit to the historical part of the city of Antalya.

After the mobility, the acquired knowledge and experiences will be shared to the rest of the teaching staff.

Gallery in addition.

Мобилност на кадар во Порто

Во периодот од 4ти до 9ти септември 2022 година, тројца обучувачи од Академија ЦЕС имаа можност да учествуваат на курс на тема “ЕУ и јас”, каде што заедно со своите колеги од неколку образовни институции од Португалија и Грција имаа можност да ги подобрат своите меки вештини (организациски комуникациски и интеркултурни компетенции), како и да го усвојат концептот на Европско граѓанство, Европски вредности и Европски идентитет.

Во исто време учесниците во курсот ги разменија свои искуства и добри практики, во однос на организацијата на курсеви и подигање на квалитетот на настава, и своите контакти за понатамошна соработка.

Во неформалниот дел беа организирани заедничка вечера за сите учесници, како и прошетка низ културно историските знаменитости на градот Порто.

На крај на мобилноста сите учесници беа сертифицирани за активното учество и придонес во реализација на курсот.

Во продолжение галерија од мобилноста:

Staff mobility in Porto

In the period from the 4th to the 9th of September 2022, three trainers from the CES Academy had the opportunity to participate in the course on the topic “EU and Me”, where with representatives from several educational institutions from Portugal and Greece, had the opportunity to improve their soft skills (organizational, communication and intercultural competences), as well as to to comply with the concept of European citizenship, European values ​​and European identity.

At the same time, the participants in the course, had the possibility to exchange their experiences and practices, regarding the organization of courses and the quality of educational processes, as well their contacts for further cooperation.

In informal part, a joint dinner was organized with all participants and a walking tour through historical sights of the city of Poto.

At the end of the mobility, all participants were certified for active participation and contribution to the course implementation.

Below is a gallery from the mobility:

Мобилност на кадар во Авен сир Елп, Франција

Во периодот од 7ти до 24ти октомври 2022 година, доц. д-р Климент Наумов, стручен соработник на ЦЕС Академија, учествуваше на мобилност во Франција, колеџ Жесе де Форест, Авен сир Елп.

Целта на оваа мобилност беше вмрежување со реномираниот колеџ од северна Франција, подигнување на професионалните компетенции на кадарот од Академија ЦЕС и придонес кон подобрување на квалитетот на обуки.

За време на престојот, во целост беше опсервирана работата на колеџот, пристапот, техниките и методологијата на работа. Воспоставени беа контакти и соработка со врвни предвачи од областа на гастрономијата, а професорот Климент Наумов имаше можност и да одржи предавање на колеџот за македонската гастрономија, каде беа претставени и промовирани македонските специјалитети и културни особености.

Освен размената на програми и добри практики за работа, оваа мобилност беше одлична можност најдобрите светски практики да се усвојат од врвни мајстори на гастрономијата и да се пренесат на нашите ученици.

Во продолжение галерија од мобилноста:

Staff mobility in Avesnes-sur-Helpe, France

In the period from October 7 to 24, 2022, Assoc. Dr. Kliment Naumov, expert associate of CES Academy, participated in mobility France, College Jesse de Forest, Avesnes-sur-Helpe.

The purpose of this mobility was networking with the renowned college from the North of France, raising the professional competencies of the staff from the CES Academy and contributing to the improvement of the quality of training.

During the stay our professor had the opportunity to job-shadow the work of the college, the approaches, the techniques and the methodology of work of this educational organization. Professor Kliment Naumov had the opportunity to exchange contacts and establishe cooperation with experts from the field of gastronomy, and hold a lecture as well, about Macedonian gastronomy, where Macedonian specialties and culture were presented and promoted.

Apart from the exchange of programs and good work practices, this mobility was an excellent opportunity to adopt the best world practices from top masters of gastronomy and opportunity for further transfer of knowledge to our students.

Below is a gallery from the mobility:

Мобилност на кадар во Кипар

Во периодот од 20ти до 26ти октомври 2022 година, две претставнички од тимот на Академија ЦЕС, имаа можност да учествуваат на курс за ”Ефиксно и ефективно управување со проекти финансирани од ЕУ”, кој што се одржуваше во Лимасол, Кипар.

Предавач беше професор Efstratios Georgoudis- PhD, експерт за европски фондови.

Обуката беше структурирана во повеќе модули, меѓу кои: Известување на Европски проекти, Видливост, Ревизија, Монитиринг, Евалуација, Управување, Управување со финансии и студии на случај.

Учесниците на обуката, освен што имаа можност да ги надоградат своите знаења во поглед на управувањето со европските проекти, исто така имаа можност и да се вмрежат и воспостават соработка за идни проекти со останатите учесници на обуката.

Мобилноста беше реализирана во рамките на проектот 2021-1-MK01-KA121-ADU-000008806 и поддржана од програмата Еразмус+, на Европската Унија.

Во прилог галерија.

Staff mobility in Cyprus

In the period between October 20 to 26 2022, two representatives from the CES Academy  had the opportunity to participate in a course on “Effective and effective management of EU-funded projects”, which was held in Limassol, Cyprus.

The lecturer was professor Efstratios Georgoudis- PhD, an expert on European funds.

The training was structured in several modules, including: Reporting of European Projects, Visibility, Audit, Monitoring, Evaluation, Management, Financial Management and Case Studies.

The participants of the training, apart from having the opportunity to upgrade their knowledge regarding the management of European projects, also had the opportunity to network and establish cooperation for future projects with the other participants of the training.

The mobility was realized within the project 2021-1-MK01-KA121-ADU-000008806 and supported by the Erasmus+ program of the European Union.

Мобилност на кадар во Сплит

Тим од три обучувачки од Академија ЦЕС, во периодот од 01 -17 ноември претстојуваше во Сплит, Хрватска, каде што обучувачките имаа можност да ја набљудуваат работата на своите колеги од Прва сплитска гимназија, да разменат искуства и да ги надградат своите знаења и компетенции.

Првата и Втората сплитска гимназија, како и Педагошкиот факултет се лоцирани во заеднички простор и заедно претставуваат еден голем образовен центар во градот Сплит и се одлична можност за соработка и вмрежување.

За време на едукативниот престој, обучувачките од Академија ЦЕС имаа можност да остварат средби со училишниот менаџмент, директорката на гимназијата Добрила Готовац Стипаничев, стручните служби, училишната библиотека и училишните активи. За време на состаноците беа разменети исуства, добри практики и информации во врска со наставните програми и планови, законските регулативи во образованието, инклузивните пристапи, формите за изведување на наставата и слично.

Исто така, наште обучувачки имаа можност да присуствуваат на повеќе часови, на кои подетално се запозанаа со посебните пристапи и методологија во наставата (индивидуална и тимска работа), користењето интерактивни методи и техники -Think, pair, share како и користењето на дигитални платформи и информатички технологии во наставата.

По посетата беше изготвен извештај и презентација, со цел да се пренесат стекнатите искуства на останатите обучувачи од Академија ЦЕС.

Во прилог галерија.

Staff mobility in Split

A team of three trainers from CES Academy, in the period from November 1 – 17, was on mobility in Split, Croatia, where the trainers had the opportunity to job shadow the work of their colleagues from the First Split High School, exchange experiences and upgrade their knowledge and competences.

The First and Second Split High Schools, as well as the Faculty of Pedagogy, are located in a common space and together represent a large educational center in the city of Split and it is an excellent opportunity for cooperation and networking.

During the educational stay, the trainers from CES Academy had the opportunity to meet with the school management, the director of the high school Dobrila Gotovac Stipanichev, the school services, the school library and the school assets. During the meetings, experiences, good practices and information regarding curricula and plans, legal regulations in education, inclusive approaches, forms of teaching and so on were exchanged.

Also, our trainers had the opportunity to attend several classes, where they were detail introduced with the special approaches and methodology in teaching (individual and team work), the use of interactive methods and techniques – Think, pair, share, as well as the use of digital platforms and information technologies in teaching.

After the visit, a report and presentation were prepared, in order to transfer the acquired experiences to the other trainers from the CES Academy.

A gallery in addition.

Мобилност на кадар во Сплит

Во периодот од 19ти до 25ти октомври 2022 година, дел од кадарот на Академија Ц.Е.С имаше единствена можност да ги надогради своите компетенции со учество на курс на тема “Иновации во методологијата за учење јазик ”, кој што се одржа во организација на Максима тренинг центарот од Сплит.

За време на обуката едукаторите имаа можност да се запознаат со нови иновативни пристапи во учењето на јазици, примена на дигитални платформи и современа технологија во овој тип на настава.

Исто така учесниците во обуката имаа можност да се запознаат и соработуваат со колеги од други земји, учесници на обуката и со нив да разменат искуства и добри практики и да иницираат вмрежување со нивните организации.

Во продолжение галерија од мобилноста:

Staff mobility in Split

In the period between October 19 to 25, 2022, two participants from C.E.S. Academy, had a unique opportunity to upgrade their competences by participating in a course on “Innovations in language teacher methodology”, organized by the Maxima training center from Split.

During the training, the educators had the opportunity to get acquainted with new innovative approaches to language teaching and application of digital platforms and modern technology in this type of teaching.

Also, the participants at the training had the opportunity to establish cooperation with colleagues from other countries, participants in the training, to exchange experiences and good practices with them and to initiate networking with their organizations.

In addition, a gallery from the mobility:

Академија ЦЕС домаќин на група возрасни ученици од Шпанија

Во периодот од 01.05.2023 до 06.05.2023 Академија ЦЕС беше домаќин на група возрасни ученици од Центарот за едукација на возразни лица Paulo Freire од Мадрид, Шпанија, кои посетуваа обука за дигитални компетенции, во рамки на Еразмус + проект, во полето на образование за возрасни на Европската Унија.

Обуката се одвиваше во просториите на Академија ЦЕС, како и во конференциската сала на хотелот Бест Вестерн во Скопје. Покрај обучувачот од Академија ЦЕС, во реализацијата на обуката учествуваше и експерт -предавач, еден од најпознатите обучувачи за роботика во образование Д-р. Селџук Арслан Јусуф, од Турција. Слушателите на обуката имаа единствена можност да се запознаат со интересни алатки како микро битот, за кој покажаа особен интерес.

Во рамките на мобилноста, беа организирани и бројни културни активности и посети на: знаменитости во градот Скопје, неколку музеи, Водно и кањонот Матка, старата Скопска чаршија и локални ресторани и кафулиња. Гостите од Шпанија, имаа можност да запознаат нови луѓе, да разменат искуства, да ја пробаат македонската храна, да го вежбаат англискиот јазик и да научат по некој македонски збор.

Соработката на Академија ЦЕС со Центарот за едукација на возразни лица Paulo Freire од Мадрид, Шпанија продолжува и понатаму, благодарејќи на убавото искуство и задоволните ученици.

Во продолжение галерија од мобилноста:

CES Academy hosts a group of adult learners from Spain

In the period from 01.05.2023 to 06.05.2023 CES Academy hosted a group of adult learners from the Center for Adult Education Paulo Freire from Madrid, Spain, who attended digital competence training, within the Erasmus + project, in the field of Adult Education of the European Union.

The training took place in the premises of the CES Academy, as well as in the Conference hall of the Best Western Hotel in Skopje. In addition to the trainer from the CES Academy, one of the most famous trainers for robotics in education PhD. Selcuk Arslan Yusuf, from Türkiye, participated in the implementation of the training. The participants of the training had a unique opportunity to get acquainted with interesting tools such as the micro bit, for which they showed particular interest.

Within the framework of the mobility, numerous cultural activities and visits were organized to: landmarks in the city of Skopje, several museums, Vodno and the Matka canyon, the Оld Skopje bazaar and local restaurants and cafes. The guests from Spain had the opportunity to meet new people, exchange experiences, try Macedonian food, practice English and learn a Macedonian word.

The cooperation of CES Academy with the Center of Adult Education Paulo Freire from Madrid, Spain continues, thanks to the good experience and satisfied learners.

Below is a gallery from the mobility:

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Соработка со Националниот Директорат за Образование од Анкара

На 28.06.2022 Академија Ц.Е.С. беше домаќин на г-дин Бахадир Јилмаз, координатор за образование на возрасни во Националниот Директорат за Образование од Анкара. 

Директоратот за образование од Анкара е најзначајната институција во образовниот систем на Турција, веднаш после Министерството за образование со надлежности во 4434 училишта со 77.170 наставници и над милион ученици од кои околу 300.000 се возрасни ученици, на возраст од 18-64години.

На состанокот беа договорени повеќе точки од заеднички интерес, како:

 • Интернационализација и размена на искуства
 • Едукација на кадар и возрасни ученици
 • Подготовка на зеднички проекти

за кои Академија Ц.Е.С. и Националниот Директорат за Образование од Анкара, ќе воспостават соработка.

INTERNATIONAL COOPERATION

Cooperation with Ankara Directorate of National Education (ADNE)

On 28.06.2022, CES Academy hosted a meeting with Mr. Bahadir Yilmaz, Adult Education Coordinator at the Ankara Directorate of National Education (ADNE. 

Ankara Directorate of National Education (ADNE) is the second most important institution in the Turkish educational system, right after the Ministry of National Education in Turkey (MoNE), with competencies in 4434 schools, 77,170 teachers and over a million learners, of whom approximately 300,000 are adult learners, aged 18-64.

Several points of common interest were discussed at the meeting, such as:

 • Internationalization of the organizations and exchange of experiences;
 • Education of staff and adult learners;
 • Preparation of joint projects;

for which both organizations, CES Academy and Ankara Directorate of National Education, will establish mutual cooperation.

Повик за пријавување на учество во мобилности

Академија ЦЕС е акредитирана установа од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, за образование на возрасни во програмата Еразмус+.

Со оваа акредитација, Академија ЦЕС има можност својот кадар, обучувачи и други соработници за во полето на образование на возрасни да ги испрати на студиски престој во друга Европска земја за подобрување на нивните компетенции.

Цел на ваквата мобилност треба да биде проширување на знаењата, компетенциите и вмрежување со други институции кои работат во полето на образование на возрасни, како и подигнување на капацитетите за развој на хоризонтални вештини.

Хоризонтални вештини се оние кои не се поврзани со одредена струка, туку се трансферзаблни и применливи во сите професии (јазични вештини, дигитална писменост, зелена писменост, медиумска писменост, финансиска писменост, претприемништво и сл.)

Исто така, прифатливи се обуки за наставни методи, техники, подготовка на нагледни средства, дидактички материјали, примена на наставна технологија и сл.

Ги покануваме сите заинтересирани соработници, кои имаат интерес да ги надградат своите компетенции во некоја од Европските земји да пополнат пријава на следниот линк:

Апликаните може и сами да предложат институција во која ќе го реализираат студискиот престој во странство (училиште, универзитет, образовен центар или друга соодветна институција).

Сите трошоци за учење, патување, сместување, храна и јавен превоз за време на студискиот престој во странство, ќе бидат покриени од Академија ЦЕС, согласно правилата на програмата Еразмус+.

MOBILITY PARTICIPATION CALL

CES Academy is an accredited institution for adult education by the National Agency for European Educational Programmes and Mobility in the Erasmus+ programme.

CES Academy, with this accreditation, has the opportunity to send its staff, trainers and other associates in the field of adult education on a study stay in another European country to improve their competencies.

Such mobility should be aimed at expanding the knowledge, competencies and networking with other institutions working in the field of adult education, as well as raising the capacities for the development of horizontal skills.

Horizontal skills are those that are not related to a specific profession, but are transferable and applicable in all professions (language skills, digital literacy, green literacy, media literacy, financial literacy, entrepreneurship, etc.).

Trainings for teaching methods, techniques, preparation of visual aids, didactic materials, application of teaching technology and other are also acceptable.

We invite all interested collaborators, who are interested in upgrading their competences in one of the European countries, to fill out the application to the following link:

Applicants can also suggest an institution in which they will spend their study stay abroad (school, university, educational centre or other appropriate institution).

All expenses for study, travel, accommodation, food and public transport during the study stay abroad will be covered by CES Academy, according to the rules of the Erasmus+ programme.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ОБУКИ

2023-08-21T18:49:23+02:00

ОБУКИ ЗА ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Обуки од ваков тип овозможуваат, стекнување на вештини, преку кои на најдобар можен начин ги идентификувате своите слаби и јаки страни, да ги истекнете предностите, но и слабите страни да ги претворите во предности.

2023-08-21T17:58:52+02:00

ОБУКА ЗА ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

Светот се врти околу парите, сите сигурно ја чуле таа изрека. Сигурно и многу пати во животот се увериле дека има голема вистина во исказот. Но, прашање е колку сме ние подготвени паметно да управуваме со парите.

2023-08-22T17:28:39+02:00

Обука за Службеник во сметководство

Програмата “Службеник во сметководство” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на основни (почетни) теоретски и практични знаења и умеења за водење на сметководствената евиденција и утврдувањето на резултатите од работењето.

2023-08-21T18:09:24+02:00

ОБУКА ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ

Многумина сонуваат да имаат свој бизнис, да бидат менаџери на сопствениот бизнис и успешно да градат своја кариера. Зад секој успешен бизнис стои некој, кој што имал добра идеја, желба за успех и упорност, но пред се посветеност и храброст таа идеја да ја реализира до крај.

2023-08-22T17:26:19+02:00

Обука за деловен асистент

Администраторот, како што уште се нарекува деловен асистент, има различна улога споредено од една до друга компанија, меѓутоа постојат неколку основни вештини кои мора да ги поседува со цел успешно да одговори на работните обврски.

2023-08-21T18:49:55+02:00

ОБУКА ЗА ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Да се најде добра работа во денешно време, навистина е предизвик. Не само што треба да ги поседувате вистинските квалификации и вештини, туку многу е важно и како ќе се претставите пред работодавачите. Или уште поголем предизвик може да претставува, како да дојдете до информација за вистинската понуда на работни места.