Project Description

АКАДЕМИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

ACADEMY FOR VOCATIONAL AND ADULT EDUCATIONЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

Акредитација за образование на возрасни
Accreditation for Adult Education

2021-1-МК01-КА121-ADU-000008806

КА120 АКРЕДИТАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ (2021-2027)

Во рамките на програмата Еразмус+, Академија ЦЕС е носител на акредитација во полето на образование на возрасни.

Со оваа акредитација Академија ЦЕС, се стекнува со право да испраќа свои вработени, обучувачи и други ангажирани лица во полето на образование на возрасни во други образовни институции, со цел да ги подобрат своите компетенции, во согласност со поставените таргети на организацијата.

Преку акредитацијата, Академија ЦЕС има за цел да постигне неколку свои таргети:

 1. ВМРЕЖУВАЊЕ НА ЦЕС СО ДРУГИ ПРОВАЈДЕРИ ОД ЕУ

Вмрежувањето на ЦЕС со други провајдери од ЕУ е потребно да ја подобри интернационализацијата во работата и да овозможи трансфер на современа образовна технологија во редовното работење.

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Воспоставување соработка и партнерства со други релевантни провајдери од земји членки на ЕУ кои имаат долгогодишно искуство на полето на образование на возрасни.
 • Размена на предавачи со други провајдери за образование на возрасни.
 • Подобрување на компетенции на обучувачите на ЦЕС преку организирање мобилности.
 • Развивање курикулуми за стекнување хоризонтални вештини кои ќе бидат наменети за слушатели со помалку можности
 1. ВОВЕДУВАЊЕ ОНЛАЈН НАСТАВА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ВИРТУЕЛНИ ОБУКИ

Воведувањето на онлајн настава во ЦЕС е потребно, да им овозможи на слушателите полесен пристап до понудените обуки со што наставата ќе ја направи помодерна и посовремена.

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Воведување на електронски алатки во наставата за учење од далечина.
 • Креирање онлајн наставни материјали за стекнување хоризонтални вештини.
 • Креирање на видео туторијали и видео мотивациски предавања за слушателите.
 • Обезбедување обуки и мобилности за тренерите на ЦЕС за користење онлајн алатки и платформи во наставата.
 • Изработка на курикулуми во кои барем 30% од содржините ќе се изведуваат со учење од далечина.
 1. ЗЕЛЕНА АГЕНДА

Воведувањето на Зелена агенда во ЦЕС е произлегува од најновите регулативи и алармантните состојби со загадувањето на животната средина

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Организирање мобилности на обучувачи за стекнување вештини за изведување обуки за зелена писменост.
 • Организирање настани за подигнување на свеста на заедницата за обезбедување на одржлив развој преку нивно еколошко информирање.
 • Создавање мрежа на партнерски институции кои ќе овозможат мобилности за тренери во полето на зелена писменост.
 • Креирање на Зелена онлајн ресурсна платформа (eng. Green online resurs platform – GORP) на која ќе се поставуваат информации за Еразмус еко обуки, активности, иницијативи, линкови и сл. кои се поврзани со екологијата.
 1. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОБРАЗОВНАТА ПОНУДА НА ЦЕС ПРЕКУ ВОВЕДУВАЊЕ НОВИ ОБУКИ

Зголемувањето на образовната понуда во ЦЕС е потребно да се збогати и прошири областа на стекнување хоризонтални вештини.

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Изработка на курикулуми за нови обуки за: Зелена писменост, Дигитална писменост и Медиумска писменост.
 • Организирање мобилности за стекнување вештини за креирање наставни материјали во партнерски институции со кои ќе бидат опафатени обучувачи кои ќе ги изведуваат новоотворените обуки за: Зелена писменост, Дигитална писменост и Медиумска писменост.
 • Организирање краткорочни мобилности за обучувачи за тренсфер на знаења за спроведување обуки за: Зелена писменост, Дигитална писменост и Медиумска писменост.
 1. ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОСТОЕЧКИТЕ ОБУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

Подобрувањето на на квалитетот на постоечките обуки во ЦЕС е потребно да се осигура нивото и стандардот на квалитет на обуките за стекнување хоризонтални вештини.

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Организирање краткорочни мобилности за предавачи да се сертифицираат како интернационални обучувачи и фасилитатори за хоризонтални вештини за образование на возрасни.
 • Интернационализација на предавачи кои ке дадат иновативност во програмите и обуките од странство во нашата земја и обратно.
 • Организирање краткорочни мобилности за обучувачи во партнерски организации во ЕУ за трансфер на нови методи и техники кои ќе го унапредат наставниот процес во постоечките обуки.

KA120 ACCREDITATION FOR ADULT EDUCATION (2021-2027)

CES Academy, within the Erasmus+ programme, is the holder of accreditation in the field of adult education.

With this accreditation, CES Academy can organize and implement mobilities for its staff, trainers and other engaged individuals in the field of adult education to other educational institutions, in order to improve their competencies, in accordance with the set targets and priorities of the organization.

CES Academy aims to achieve following targets with this accreditation:

1. CES NETWORKING WITH OTHER PROVIDERS OF ADULT EDUCATION ACROSS EU

CES networking of with other EU providers is needed to improve the internationalization of our work and to enable the transfer of modern educational technology in the regular operation.

Particular examples of taking actions that we deem are in the interest of CES trainers are as follows:

 • Establishing cooperation and partnerships with other relevant providers of education from EU Member States having extensive experience in the field of adult education.
 • Exchanging lecturers with other adult education providers.
 • Improving the competencies of CES staff and trainers.
 • Developing curricula for acquiring horizontal skills, intended for learners with fewer opportunities.

2. INTRODUCTION OF ONLINE TEACHING FOR CONDUCTING VIRTUAL TRAININGS

The introduction of online teaching in CES will enable our Academy to offer easier access to the training, and improve the quality of teaching by making it more modern.

Particular examples of taking actions that we deem are in the interest of CES trainers are as follows:

 • Introducing electronic tools for distance learning.
 • Creating online teaching materials for acquiring horizontal skills.
 • Creating video tutorials and video motivational lectures for the listeners.
 • Providing trainings and mobilities to CES trainers for using online tools and teaching platforms.
 • Developing curricula in which at least 30% of the content could be performed by distance learning.

3. GREEN AGENDA

The introduction of the Green Agenda in CES Academy arises from the latest regulations and the alarming situation with the pollution of the environment.

Particular examples of taking actions that we deem are in the interest of CES trainers are as follows:

 • Organizing mobility for trainers to acquire skills for conducting green literacy trainings.
 • Organizing events to raise the community awareness for ensuring sustainable development through their environmental information.
 • Creating a network of partner institutions that will provide mobility for trainers in the field of green literacy.
 • Creating a Green online resource platform (GORP) where information on Erasmus eco trainings, activities, initiatives, links, etc. related to ecology will be posted.

4. INCREASING THE EDUCATIONAL OFFER OF CES ACADEMY THROUGH THE INTRODUCTION OF NEW TRAININGS

Increasing CES educational offer is necessary to enrich and expand the field of acquiring horizontal skills.

Particular examples of taking actions that we deem are in the interest of CES trainers are as follows:

 • Developing curricula for new trainings for: Green Literacy, Digital Literacy and Media Literacy.
 • Organizing mobility for acquiring skills for creating teaching materials in partner institutions which will include trainers who will perform the newly opened trainings for: Green Literacy, Digital Literacy and Media Literacy.
 • Organizing short-term mobility for trainers for knowledge transfer for conducting trainings on: Green Literacy, Digital Literacy and Media Literacy.

5. IMPROVING THE QUALITY OF THE EXISTING ADULT EDUCATION

Improving the quality of the existing trainings is necessary to ensure the level and standard of quality of trainings for acquiring horizontal skills.

Particular examples of taking actions that we deem are in the interest of CES trainers are as follows:

 • Organizing short-term mobility for trainers to be certified as international trainers and facilitators for horizontal skills for adult education.
 • Internationalization of trainers who will provide innovation in the programmes and trainings from abroad in our country and vice versa.
 • Organizing short-term mobility for trainers in EU partner organizations in for transfer of new methods and techniques that will improve the teaching process in existing trainings.

Мобилност од обучувачки Државниот центар за образование за возрасни лица од Анкара

Академија ЦЕС ја продолжува успешната соработка со Државниот центар за образование за возрасни лица од Анкара и во периодот од 3ти до 7ми Октомври, Академија ЦЕС беше домаќин на група од 10 возрасни ученици.

Учесниците во мобилноста имаа можност да следат интерактивен курс за основни дигитални компетенции.

По завршување на курсот сите учесници се стекнаа со соодветни сертификати за учество.

Мобилноста се одвиваше во рамките на проект за акредитација во полето на образование за возрасни – 2021-1-TR-KA121-ADU-000007555, поддржан од програмата Еразмус+ и турската национална агенција. Во рамките на истиот проект најавена е посета и од втора група на возрасни ученици во месец Ноември.

Очекуваме дека добрата соработка, ќе продолжи и во иднина, и во рамките на акредитираните мобилности, но и дека ќе се прошири со нова соработка за стратегиско партнерство.

Погледнете фото галерија од посетата:

Hosting Mobility from State Adult Education Center from Ankara

CES Academy continues its successful cooperation with Ankara State Adult Education Center and at the period from October 3rd to 7th, CES Academy hosted a group of 10 adult learners.

Participants in mobility had the opportunity to join an interactive course on basic digital competences.

After completing the course, all participants were certified.

The mobility took place within the framework of an accreditation project in the field of adult education – 2021-1-TR-KA121-ADU-000007555, supported by the Erasmus+ program and the Turkish National Agency. Within the same project, a visit by a second group of adult students is announced at November.

We expect that the good cooperation will continue in the future, both within the framework of the accredited mobilities, and possible with a new strategic cooperation partnership.

Gallery:

Мобилност од Анкара

Во периодот од 23 до 27 Мај, Академија ЦЕС беше домаќин на мобилност, набљудување на работно место- (job shadowing) на три обучувачки од  државниот Центар за образование за возрасни лица од Анкара.

Мобилноста се одвиваше во рамките на проект за акредитација во полето на образование за возрасни – 2021-1-TR-KA121-ADU-000007555, поддржан од програмата Еразмус+ и турската национална агенција.

Обучувачките Халиме Сургит, Озлем Карагоз и Шејма Саглам, за време на мобилноста имаа можност да се запознаат со организацијата на наставиот процес во нашата Академија ЦЕС, за професиите шивач и кројач, да присуствуваат на обука на работно место во едно наше модно студио, како и да се запознаат со еминентни и светски познати модни дизајнери како Никола Ефтимов и Изет Цури.

Во рамките на посетата беше потпишан Меморандум за соработка, помеѓу двете институции, кој што отвара можности и за понатамошна соработка на двата образовни центри од Анкара и Скопје.

Mobility from Ankara

In the period from 23 to 27 May, CES Academy hosted a job shadowing mobility for three trainers – participants, from the State Adult Education Centre from Ankara, Turkey.

The mobility took place within the framework of the accreditation project in the field of adult education – 2021-1-TR-KA121-ADU-000007555, supported by the Erasmus+ programme and the Turkish National Agency.

The trainers who attended the mobility event, Halime Surgit, Ozlem Karagoz and Seyma Saglam, had the opportunity to get acquainted with the organization of the teaching process in our CES Academy for seamstress and tailor professions, to attend training at the workplace in one of our fashion studios, as well as to meet eminent and world famous fashion designers such as Nikola Eftimov and Izet Curi.

During the visit, a Memorandum of Cooperation was signed between the two institutions, which opens opportunities for further cooperation of the two educational centres in Ankara and Skopje.

Мобилност на кадар во Анталија

Во периодот од 1-17 Октомври, група од шест обучувачи на Академија ЦЕС беа во работна посета- мобилност во Анталија, Турција, каде што имаа можност да ги надградат своите професионални знаења и компетенции.

За време на посетата имаа можност да ја набљудуваат работата на повеќе локални образовни институции како: Техничкиот колеџ од Анталија, Окружниот директорат на Министерството за образование,  Педагошкиот факултет во рамките на Универзитетот Akdeniz, Колеџот İTÜ Eta Doğa, Специјално училиште за ученици со попреченост (Antalya Metropolitan Municipality Special Education School), Советовалиштето за образование- Kepez RAM, Едукативниот центар İstek Vakfı и да се запознаат со работата на Локалниот синдикат на просветни работници Eğitim SenTeachers Union.

На учесниците, за време на мобилноста им организирани беа и бројни културни посети во градот и неговата околина: Културна посета на Калеичи (Kaleiçi), Културна посета на Олимп (Olympus) и Фаселис (Phaselis), Посета на урбаната шума на Општина Кепес (Kepes belediyesi Kent Ormani) Културна посета на Перге (Perge) и Аспендос (Aspendos), Културна посета во Сиде (Side) и Културна посета на историскиот дел од градот Анталија.

По посетата ќе следи дисемација на стекнатите знаења кон останатиот наставен кадар.

Во прилог галерија.

Staff mobility in Antalya

In the period from October 1-17, a group of six CES Academy trainers were on a mobility in Antalya, Turkey, where they had the opportunity to upgrade their professional knowledge and competencies.

During the visit they had the opportunity to job shadow the work of several local educational institutions such as: Technical College of Antalya, District Directorate of the Ministry of Education, Faculty of Pedagogy within Akdeniz University, İTÜ Eta Doğa College, Special School for Students with Disabilities (Antalya Metropolitan Municipality Special Education School), the Education Counseling Center- Kepez RAM, the İstek Vakfı Educational Center, and to get to be introduced in the work of the Local Union of Educators Eğitim SenTeachers Union.

Numerous cultural visits to the city and its surroundings were organized for the participants during the mobility: Cultural visit to Kaleiçi, Cultural visit to Olympus and Phaselis, Visit to the urban forest of Kepes Municipality belediyesi Kent Ormani, Cultural visit to Perge and Aspendos, Cultural visit to Side and Cultural visit to the historical part of the city of Antalya.

After the mobility, the acquired knowledge and experiences will be shared to the rest of the teaching staff.

Gallery in addition.

Мобилност на кадар во Порто

Во периодот од 4ти до 9ти Септември 2022година, тројца обучувачи од Академија ЦЕС имаа можност да учествуваат на курс на тема “ЕУ и јас”, каде што заедно со своите колеги од неколку образовни институции од Португалија и Грција имаа можност да ги подобрат своите меки вештини (организациски комуникациски и интеркултурни компетенции), како и да го усвојат концептот на Европско граѓанство, Европски вредности и Европски идентитет.

Во исто време учесниците во курсот ги разменија свои искуства и добри практики, во однос на организацијата на курсеви и подигање на квалитетот на настава, и своите контакти за понатамошна соработка.

Во неформалниот дел беа организирани заедничка вечера за сите учесници, како и прошетка низ културно историските знаменитости на градот Порто.

На крај на мобилноста сите учесници беа сертифицирани за активното учество и придонес во реализација на курсот.

Во продолжение галерија од мобилноста:

Staff mobility in Porto

In the period from the 4th to the 9th of September 2022, three trainers from the CES Academy had the opportunity to participate in the course on the topic “EU and Me”, where with representatives from several educational institutions from Portugal and Greece, had the opportunity to improve their soft skills (organizational, communication and intercultural competences), as well as to to comply with the concept of European citizenship, European values ​​and European identity.

At the same time, the participants in the course, had the possibility to exchange their experiences and practices, regarding the organization of courses and the quality of educational processes, as well their contacts for further cooperation.

In informal part, a joint dinner was organized with all participants and a walking tour through historical sights of the city of Poto.

At the end of the mobility, all participants were certified for active participation and contribution to the course implementation.

Below is a gallery from the mobility:

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Соработка со Националниот Директорат за Образование од Анкара

На 28.06.2022 Академија Ц.Е.С. беше домаќин на г-дин Бахадир Јилмаз, координатор за образование на возрасни во Националниот Директорат за Образование од Анкара. 

Директоратот за образование од Анкара е најзначајната институција во образовниот систем на Турција, веднаш после Министерството за образование со надлежности во 4434 училишта со 77.170 наставници и над милион ученици од кои околу 300.000 се возрасни ученици, на возраст од 18-64години.

На состанокот беа договорени повеќе точки од заеднички интерес, како:

 • Интернационализација и размена на искуства
 • Едукација на кадар и возрасни ученици
 • Подготовка на зеднички проекти

за кои Академија Ц.Е.С. и Националниот Директорат за Образование од Анкара, ќе воспостават соработка.

INTERNATIONAL COOPERATION

Cooperation with Ankara Directorate of National Education (ADNE)

On 28.06.2022, CES Academy hosted a meeting with Mr. Bahadir Yilmaz, Adult Education Coordinator at the Ankara Directorate of National Education (ADNE. 

Ankara Directorate of National Education (ADNE) is the second most important institution in the Turkish educational system, right after the Ministry of National Education in Turkey (MoNE), with competencies in 4434 schools, 77,170 teachers and over a million learners, of whom approximately 300,000 are adult learners, aged 18-64.

Several points of common interest were discussed at the meeting, such as:

 • Internationalization of the organizations and exchange of experiences;
 • Education of staff and adult learners;
 • Preparation of joint projects;

for which both organizations, CES Academy and Ankara Directorate of National Education, will establish mutual cooperation.

Повик за пријавување на учество во мобилности

Академија ЦЕС е акредитирана установа од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, за образование на возрасни во програмата Еразмус+.

Со оваа акредитација, Академија ЦЕС има можност својот кадар, обучувачи и други соработници за во полето на образование на возрасни да ги испрати на студиски престој во друга Европска земја за подобрување на нивните компетенции.

Цел на ваквата мобилност треба да биде проширување на знаењата, компетенциите и вмрежување со други институции кои работат во полето на образование на возрасни, како и подигнување на капацитетите за развој на хоризонтални вештини.

Хоризонтални вештини се оние кои не се поврзани со одредена струка, туку се трансферзаблни и применливи во сите професии (јазични вештини, дигитална писменост, зелена писменост, медиумска писменост, финансиска писменост, претприемништво и сл.)

Исто така, прифатливи се обуки за наставни методи, техники, подготовка на нагледни средства, дидактички материјали, примена на наставна технологија и сл.

Ги покануваме сите заинтересирани соработници, кои имаат интерес да ги надградат своите компетенции во некоја од Европските земји да пополнат пријава на следниот линк:

ПРИЈАВУВАЊЕ

Апликаните може и сами да предложат институција во која ќе го реализираат студискиот престој во странство (училиште, универзитет, образовен центар или друга соодветна институција).

Сите трошоци за учење, патување, сместување, храна и јавен превоз за време на студискиот престој во странство, ќе бидат покриени од Академија ЦЕС, согласно правилата на програмата Еразмус+.

MOBILITY PARTICIPATION CALL

CES Academy is an accredited institution for adult education by the National Agency for European Educational Programmes and Mobility in the Erasmus+ programme.

CES Academy, with this accreditation, has the opportunity to send its staff, trainers and other associates in the field of adult education on a study stay in another European country to improve their competencies.

Such mobility should be aimed at expanding the knowledge, competencies and networking with other institutions working in the field of adult education, as well as raising the capacities for the development of horizontal skills.

Horizontal skills are those that are not related to a specific profession, but are transferable and applicable in all professions (language skills, digital literacy, green literacy, media literacy, financial literacy, entrepreneurship, etc.).

Trainings for teaching methods, techniques, preparation of visual aids, didactic materials, application of teaching technology and other are also acceptable.

We invite all interested collaborators, who are interested in upgrading their competences in one of the European countries, to fill out the application to the following link:

REGISTRATION

Applicants can also suggest an institution in which they will spend their study stay abroad (school, university, educational centre or other appropriate institution).

All expenses for study, travel, accommodation, food and public transport during the study stay abroad will be covered by CES Academy, according to the rules of the Erasmus+ programme.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ОБУКИ

2021-03-21T00:25:09+01:00

ОБУКИ ЗА ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Обуки од ваков тип овозможуваат, стекнување на вештини, преку кои на најдобар можен начин ги идентификувате своите слаби и јаки страни, да ги истекнете предностите, но и слабите страни да ги претворите во предности.

2021-03-21T00:21:14+01:00

ОБУКА ЗА ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

Светот се врти околу парите, сите сигурно ја чуле таа изрека. Сигурно и многу пати во животот се увериле дека има голема вистина во исказот. Но, прашање е колку сме ние подготвени паметно да управуваме со парите.

2022-06-21T11:18:19+02:00

Обука за Службеник во сметководство

Програмата “Службеник во сметководство” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на основни (почетни) теоретски и практични знаења и умеења за водење на сметководствената евиденција и утврдувањето на резултатите од работењето.

2021-03-20T23:54:19+01:00

ОБУКА ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ

Многумина сонуваат да имаат свој бизнис, да бидат менаџери на сопствениот бизнис и успешно да градат своја кариера. Зад секој успешен бизнис стои некој, кој што имал добра идеја, желба за успех и упорност, но пред се посветеност и храброст таа идеја да ја реализира до крај.

2022-04-11T09:32:44+02:00

Обука за деловен асистент

Администраторот, како што уште се нарекува деловен асистент, има различна улога споредено од една до друга компанија, меѓутоа постојат неколку основни вештини кои мора да ги поседува со цел успешно да одговори на работните обврски.

2021-03-21T00:21:22+01:00

ОБУКА ЗА ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Да се најде добра работа во денешно време, навистина е предизвик. Не само што треба да ги поседувате вистинските квалификации и вештини, туку многу е важно и како ќе се претставите пред работодавачите. Или уште поголем предизвик може да претставува, како да дојдете до информација за вистинската понуда на работни места.