Project Description

АКАДЕМИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

Акредитација за образование на возрасни
2021-1-МК01-КА121-ADU-000008806

КА120 АКРЕДИТАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ (2021-2027)

Во рамките на оваа акредитација, Академија ЦЕС има за цел да постигне неколку свои таргети:

 1. ВМРЕЖУВАЊЕ НА ЦЕС СО ДРУГИ ПРОВАЈДЕРИ ОД ЕУ

Вмрежувањето на ЦЕС со други провајдери од ЕУ е потребно да ја подобри интернационализацијата во работата и да овозможи трансфер на современа образовна технологија во редовното работење.

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Воспоставување соработка и партнерства со други релевантни провајдери од земји членки на ЕУ кои имаат долгогодишно искуство на полето на образование на возрасни.
 • Размена на предавачи со други провајдери за образование на возрасни.
 • Подобрување на компетенции на обучувачите на ЦЕС преку организирање мобилности.
 • Развивање курикулуми за стекнување хоризонтални вештини кои ќе бидат наменети за слушатели со помалку можности
 1. ВОВЕДУВАЊЕ ОНЛАЈН НАСТАВА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ВИРТУЕЛНИ ОБУКИ

Воведувањето на онлајн настава во ЦЕС е потребно, да им овозможи на слушателите полесен пристап до понудените обуки со што наставата ќе ја направи помодерна и посовремена.

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Воведување на електронски алатки во наставата за учење од далечина.
 • Креирање онлајн наставни материјали за стекнување хоризонтални вештини.
 • Креирање на видео туторијали и видео мотивациски предавања за слушателите.
 • Обезбедување обуки и мобилности за тренерите на ЦЕС за користење онлајн алатки и платформи во наставата.
 • Изработка на курикулуми во кои барем 30% од содржините ќе се изведуваат со учење од далечина.
 1. ЗЕЛЕНА АГЕНДА

Воведувањето на Зелена агенда во ЦЕС е произлегува од најновите регулативи и алармантните состојби со загадувањето на животната средина

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Организирање мобилности на обучувачи за стекнување вештини за изведување обуки за зелена писменост.
 • Организирање настани за подигнување на свеста на заедницата за обезбедување на одржлив развој преку нивно еколошко информирање.
 • Создавање мрежа на партнерски институции кои ќе овозможат мобилности за тренери во полето на зелена писменост.
 • Креирање на Зелена онлајн ресурсна платформа (eng. Green online resurs platform – GORP) на која ќе се поставуваат информации за Еразмус еко обуки, активности, иницијативи, линкови и сл. кои се поврзани со екологијата.
 1. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОБРАЗОВНАТА ПОНУДА НА ЦЕС ПРЕКУ ВОВЕДУВАЊЕ НОВИ ОБУКИ

Зголемувањето на образовната понуда во ЦЕС е потребно да се збогати и прошири областа на стекнување хоризонтални вештини.

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Изработка на курикулуми за нови обуки за: Зелена писменост, Дигитална писменост и Медиумска писменост.
 • Организирање мобилности за стекнување вештини за креирање наставни материјали во партнерски институции со кои ќе бидат опафатени обучувачи кои ќе ги изведуваат новоотворените обуки за: Зелена писменост, Дигитална писменост и Медиумска писменост.
 • Организирање краткорочни мобилности за обучувачи за тренсфер на знаења за спроведување обуки за: Зелена писменост, Дигитална писменост и Медиумска писменост.
 1. ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОСТОЕЧКИТЕ ОБУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

Подобрувањето на на квалитетот на постоечките обуки во ЦЕС е потребно да се осигура нивото и стандардот на квалитет на обуките за стекнување хоризонтални вештини.

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Организирање краткорочни мобилности за предавачи да се сертифицираат како интернационални обучувачи и фасилитатори за хоризонтални вештини за образование на возрасни.
 • Интернационализација на предавачи кои ке дадат иновативност во програмите и обуките од странство во нашата земја и обратно.
 • Организирање краткорочни мобилности за обучувачи во партнерски организации во ЕУ за трансфер на нови методи и техники кои ќе го унапредат наставниот процес во постоечките обуки.

Повик за пријавување на учество во мобилности

Академија ЦЕС е акредитирана установа од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, за образование на возрасни во програмата Еразмус+.

Со оваа акредитација, Академија ЦЕС има можност својот кадар, обучувачи и други соработници за во полето на образование на возрасни да ги испрати на студиски престој во друга Европска земја за подобрување на нивните компетенции.

Цел на ваквата мобилност треба да биде проширување на знаењата, компетенциите и вмрежување со други институции кои работат во полето на образование на возрасни, како и подигнување на капацитетите за развој на хоризонтални вештини.

Хоризонтални вештини се оние кои не се поврзани со одредена струка, туку се трансферзаблни и применливи во сите професии (јазични вештини, дигитална писменост, зелена писменост, медиумска писменост, финансиска писменост, претприемништво и сл.)

Исто така, прифатливи се обуки за наставни методи, техники, подготовка на нагледни средства, дидактички материјали, примена на наставна технологија и сл.

Ги покануваме сите заинтересирани соработници, кои имаат интерес да ги надградат своите компетенции во некоја од Европските земји да пополнат пријава на следниот линк:

ПРИЈАВУВАЊЕ

Апликаните може и сами да предложат институција во која ќе го реализираат студискиот престој во странство (училиште, универзитет, образовен центар или друга соодветна институција).

Сите трошоци за учење, патување, сместување, храна и јавен превоз за време на студискиот престој во странство, ќе бидат покриени од Академија ЦЕС, согласно правилата на програмата Еразмус+.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ОБУКИ

2021-03-21T00:25:09+01:00

ОБУКИ ЗА ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Обуки од ваков тип овозможуваат, стекнување на вештини, преку кои на најдобар можен начин ги идентификувате своите слаби и јаки страни, да ги истекнете предностите, но и слабите страни да ги претворите во предности.

2021-03-21T00:21:14+01:00

ОБУКА ЗА ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

Светот се врти околу парите, сите сигурно ја чуле таа изрека. Сигурно и многу пати во животот се увериле дека има голема вистина во исказот. Но, прашање е колку сме ние подготвени паметно да управуваме со парите.

2022-04-11T09:31:28+02:00

Обука за Службеник во сметководство

Програмата “Службеник во сметководство” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на основни (почетни) теоретски и практични знаења и умеења за водење на сметководствената евиденција и утврдувањето на резултатите од работењето.

2021-03-20T23:54:19+01:00

ОБУКА ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ

Многумина сонуваат да имаат свој бизнис, да бидат менаџери на сопствениот бизнис и успешно да градат своја кариера. Зад секој успешен бизнис стои некој, кој што имал добра идеја, желба за успех и упорност, но пред се посветеност и храброст таа идеја да ја реализира до крај.

2022-04-11T09:32:44+02:00

Обука за деловен асистент

Администраторот, како што уште се нарекува деловен асистент, има различна улога споредено од една до друга компанија, меѓутоа постојат неколку основни вештини кои мора да ги поседува со цел успешно да одговори на работните обврски.

2021-03-21T00:21:22+01:00

ОБУКА ЗА ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Да се најде добра работа во денешно време, навистина е предизвик. Не само што треба да ги поседувате вистинските квалификации и вештини, туку многу е важно и како ќе се претставите пред работодавачите. Или уште поголем предизвик може да претставува, како да дојдете до информација за вистинската понуда на работни места.