Project Description

АКАДЕМИЈА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

Акредитација за образование на возрасни
2021-1-МК01-КА121-ADU-000008806

КА120 АКРЕДИТАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ (2021-2027)

Во рамките на програмата Еразмус+, Академија ЦЕС е носител на акредитација во полето на образование на возрасни.

Со оваа акредитација Академија ЦЕС, се стекнува со право да испраќа свои вработени, обучувачи и други ангажирани лица во полето на образование на возрасни во други образовни институции, со цел да ги подобрат своите компетенции, во согласност со поставените таргети на организацијата.

Преку акредитацијата, Академија ЦЕС има за цел да постигне неколку свои таргети:

 1. ВМРЕЖУВАЊЕ НА ЦЕС СО ДРУГИ ПРОВАЈДЕРИ ОД ЕУ

Вмрежувањето на ЦЕС со други провајдери од ЕУ е потребно да ја подобри интернационализацијата во работата и да овозможи трансфер на современа образовна технологија во редовното работење.

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Воспоставување соработка и партнерства со други релевантни провајдери од земји членки на ЕУ кои имаат долгогодишно искуство на полето на образование на возрасни.
 • Размена на предавачи со други провајдери за образование на возрасни.
 • Подобрување на компетенции на обучувачите на ЦЕС преку организирање мобилности.
 • Развивање курикулуми за стекнување хоризонтални вештини кои ќе бидат наменети за слушатели со помалку можности
 1. ВОВЕДУВАЊЕ ОНЛАЈН НАСТАВА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ВИРТУЕЛНИ ОБУКИ

Воведувањето на онлајн настава во ЦЕС е потребно, да им овозможи на слушателите полесен пристап до понудените обуки со што наставата ќе ја направи помодерна и посовремена.

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Воведување на електронски алатки во наставата за учење од далечина.
 • Креирање онлајн наставни материјали за стекнување хоризонтални вештини.
 • Креирање на видео туторијали и видео мотивациски предавања за слушателите.
 • Обезбедување обуки и мобилности за тренерите на ЦЕС за користење онлајн алатки и платформи во наставата.
 • Изработка на курикулуми во кои барем 30% од содржините ќе се изведуваат со учење од далечина.
 1. ЗЕЛЕНА АГЕНДА

Воведувањето на Зелена агенда во ЦЕС е произлегува од најновите регулативи и алармантните состојби со загадувањето на животната средина

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Организирање мобилности на обучувачи за стекнување вештини за изведување обуки за зелена писменост.
 • Организирање настани за подигнување на свеста на заедницата за обезбедување на одржлив развој преку нивно еколошко информирање.
 • Создавање мрежа на партнерски институции кои ќе овозможат мобилности за тренери во полето на зелена писменост.
 • Креирање на Зелена онлајн ресурсна платформа (eng. Green online resurs platform – GORP) на која ќе се поставуваат информации за Еразмус еко обуки, активности, иницијативи, линкови и сл. кои се поврзани со екологијата.
 1. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОБРАЗОВНАТА ПОНУДА НА ЦЕС ПРЕКУ ВОВЕДУВАЊЕ НОВИ ОБУКИ

Зголемувањето на образовната понуда во ЦЕС е потребно да се збогати и прошири областа на стекнување хоризонтални вештини.

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Изработка на курикулуми за нови обуки за: Зелена писменост, Дигитална писменост и Медиумска писменост.
 • Организирање мобилности за стекнување вештини за креирање наставни материјали во партнерски институции со кои ќе бидат опафатени обучувачи кои ќе ги изведуваат новоотворените обуки за: Зелена писменост, Дигитална писменост и Медиумска писменост.
 • Организирање краткорочни мобилности за обучувачи за тренсфер на знаења за спроведување обуки за: Зелена писменост, Дигитална писменост и Медиумска писменост.
 1. ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОСТОЕЧКИТЕ ОБУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

Подобрувањето на на квалитетот на постоечките обуки во ЦЕС е потребно да се осигура нивото и стандардот на квалитет на обуките за стекнување хоризонтални вештини.

Конкретни примери на дејствување кои сметаме дека се во интерес на обучувачите на ЦЕС се:

 • Организирање краткорочни мобилности за предавачи да се сертифицираат како интернационални обучувачи и фасилитатори за хоризонтални вештини за образование на возрасни.
 • Интернационализација на предавачи кои ке дадат иновативност во програмите и обуките од странство во нашата земја и обратно.
 • Организирање краткорочни мобилности за обучувачи во партнерски организации во ЕУ за трансфер на нови методи и техники кои ќе го унапредат наставниот процес во постоечките обуки.

KA120 ACCREDITATION FOR ADULT EDUCATION (2021-2027)

Within the Erasmus + program, CES Academy is the holder of accreditation in the field of adult education. With this accreditation, CES Academy can organize and implement mobilities for its staff, trainers and other engaged individuals in the field of adult education to other educational institutions, in order to improve their competencies, in accordance with the set targets and priorities.

Through accreditation, CES Academy aims to achieve following targets:

 1. NETWORKING WITH OTHER PROVIDERS OF ADULT EDUCATION ACROSS EU

The networking of CES with other EU providers is needed to improve the internationalization of our work and to enable the transfer of modern educational technology in regular operation.

In this regard we do expect to:

 • Establish cooperation and partnerships with other relevant providers of education from EU that have extensive experience in the field of adult education.
 • Exchange of lecturers with other providers for adult education.
 • Improve the competencies of our staff and trainers.
 • Develop new curricula for acquiring horizontal skills, intended for learners with fewer opportunities.
 1. INTRODUCTION OF ONLINE TRAININGS AND VIRTUAL TRAININGS

The introduction of online teaching will enable our Academy to offer easier access to the training, and improve the quality of teaching.

In this regard we do expect to:

 • Make introduction of electronic tools for distance learning and
 • Create online teaching materials for acquiring horizontal skills.
 • Create video tutorials and video motivational lectures.
 • Provide training and mobility our trainers to use online tools and teaching platforms.
 • Develop new curricula in which at least 30% of the content could be performed by distance learning.
 1. GREEN AGENDA

The introduction of the Green Agenda in the Academy CES is one of the highest priorities

In this regard we do expect to:

 • Organize mobility for trainers to acquire skills for conducting green literacy trainings.
 • Organize events to raise community awareness to ensure sustainable development through their environmental information.
 • Creatie a network of partner institutions that will provide mobility for coaches in the field of green literacy.
 • Create a Green online resource platform on which to post information on eco trainings, activities, initiatives, links, etc. which are related to ecology.
 1. INCREASE THE EDUCATIONAL OFFER OF ACADEMY CES THROUGH THE INTRODUCTION OF NEW TRAININGS

Increasing of our educational offer is necessary to enrich and expand the field of acquiring horizontal skills.

In this regard we do expect to:

 • Develop curricula for new trainings for: Green Literacy, Digital Literacy and Media Literacy.
 • Organize mobility for acquiring skills for creating teaching materials, which will include trainers who will perform the newly opened trainings for: Green Literacy, Digital Literacy and Media Literacy.
 • Organizing short-term mobility for trainers for knowledge transfer for conducting trainings on: Green Literacy, Digital Literacy and Media Literacy.
 1. IMPROVING THE QUALITY OF EXISTING ADULT EDUCATION

Improving the quality of existing trainings is necessary to ensure the level and standard of quality of trainings for acquiring horizontal skills.

In this regard we do expect to:

 • Organize short-term mobility for trainers to be certified as international trainers and facilitators for horizontal skills for adult education .
 • Organize short-term mobility for trainers in partner organizations in EU for transfer of new methods and techniques that will improve the teaching process in existing trainings.

Мобилност од Анкара

Во периодот од 23 до 27 Мај, Академија ЦЕС беше домаќин на мобилност, набљудување на работно место- (job shadowing) на три обучувачки од  државниот Центар за образование за возрасни лица од Анкара.

Мобилноста се одвиваше во рамките на проект за акредитација во полето на образование за возрасни – 2021-1-TR-KA121-ADU-000007555, поддржан од програмата Еразмус+ и турската национална агенција.

Обучувачките Халиме Сургит, Озлем Карагоз и Шејма Саглам, за време на мобилноста имаа можност да се запознаат со организацијата на наставиот процес во нашата Академија ЦЕС, за професиите шивач и кројач, да присуствуваат на обука на работно место во едно наше модно студио, како и да се запознаат со еминентни и светски познати модни дизајнери како Никола Ефтимов и Изет Цури.

Во рамките на посетата беше потпишан Меморандум за соработка, помеѓу двете институции, кој што отвара можности и за понатамошна соработка на двата образовни центри од Анкара и Скопје.

Mobility from Ankara

From 23rd to 27th of May, CES Academy hosted job shadowing mobility for three participants, from the State Adult Education Center, from Ankara, Turkey.

The mobility took place within the framework of an accreditation project in the field of adult education – 2021-1-TR-KA121-ADU-000007555, supported by the Erasmus + program and the Turkish National Agency.

The participants in mobility Halime Surgit, Ozlem Karagoz and Seyma Saglam, had the opportunity to get acquainted with the organization of the teaching process in our Academy CES, for the professions seamstress and tailor, to attend on-the-job training in one of our fashion studios, as well as to meet eminent and world famous fashion designers such as Nikola Eftimov and Izet Curi.

During the visit, a Memorandum of Cooperation was signed between the two institutions, which opens opportunities for further cooperation of the two educational centers in Ankara and Skopje.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Соработка со Националниот Директорат за Образование од Анкара

На 28.06.2022 Академија Ц.Е.С. беше домаќин на г-дин Бахадир Јилмаз, координатор за образование на возрасни во Националниот Директорат за Образование од Анкара. 

Директоратот за образование од Анкара е најзначајната институција во образовниот систем на Турција, веднаш после Министерството за образование со надлежности во 4434 училишта со 77.170 наставници и над милион ученици од кои околу 300.000 се возрасни ученици, на возраст од 18-64години.

На состанокот беа договорени повеќе точки од заеднички интерес, како:

 • Интернационализација и размена на искуства
 • Едукација на кадар и возрасни ученици
 • Подготовка на зеднички проекти

за кои Академија Ц.Е.С. и Националниот Директорат за Образование од Анкара, ќе воспостават соработка.

INTERNATIONAL COOPERATION

Cooperation with Ankara Directorate of National Education (ADNE)

On 28.06.2022 Academy C.E.S. hosted a meeting with Mr. Bahadir Yilmaz, Adult Education Coordinator at the Ankara Directorate of National Education (ADNE. 

Ankara Directorate of National Education (ADNE) is the second biggest local authority after the Ministry of National Education in Turkey (MoNE,. with competencies in 4434 schools, 77.170 teachers and over a million learner, of which 300,000 approximately are adult students aged 18-64.

Several points of common interest were discussed at the meeting:

 • Internationalization of the organizations and exchange of good practices,
 • Education of staff and adult learners,
 • Joint projects application,In which the both organizations Academy C.E.S and Ankara Directorate of National Education, expect to cooperate.

In which the both organizations Academy C.E.S and Ankara Directorate of National Education, expect to cooperate.

Повик за пријавување на учество во мобилности

Академија ЦЕС е акредитирана установа од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, за образование на возрасни во програмата Еразмус+.

Со оваа акредитација, Академија ЦЕС има можност својот кадар, обучувачи и други соработници за во полето на образование на возрасни да ги испрати на студиски престој во друга Европска земја за подобрување на нивните компетенции.

Цел на ваквата мобилност треба да биде проширување на знаењата, компетенциите и вмрежување со други институции кои работат во полето на образование на возрасни, како и подигнување на капацитетите за развој на хоризонтални вештини.

Хоризонтални вештини се оние кои не се поврзани со одредена струка, туку се трансферзаблни и применливи во сите професии (јазични вештини, дигитална писменост, зелена писменост, медиумска писменост, финансиска писменост, претприемништво и сл.)

Исто така, прифатливи се обуки за наставни методи, техники, подготовка на нагледни средства, дидактички материјали, примена на наставна технологија и сл.

Ги покануваме сите заинтересирани соработници, кои имаат интерес да ги надградат своите компетенции во некоја од Европските земји да пополнат пријава на следниот линк:

ПРИЈАВУВАЊЕ

Апликаните може и сами да предложат институција во која ќе го реализираат студискиот престој во странство (училиште, универзитет, образовен центар или друга соодветна институција).

Сите трошоци за учење, патување, сместување, храна и јавен превоз за време на студискиот престој во странство, ќе бидат покриени од Академија ЦЕС, согласно правилата на програмата Еразмус+.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ОБУКИ

2021-03-21T00:25:09+01:00

ОБУКИ ЗА ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Обуки од ваков тип овозможуваат, стекнување на вештини, преку кои на најдобар можен начин ги идентификувате своите слаби и јаки страни, да ги истекнете предностите, но и слабите страни да ги претворите во предности.

2021-03-21T00:21:14+01:00

ОБУКА ЗА ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

Светот се врти околу парите, сите сигурно ја чуле таа изрека. Сигурно и многу пати во животот се увериле дека има голема вистина во исказот. Но, прашање е колку сме ние подготвени паметно да управуваме со парите.

2022-06-21T11:18:19+02:00

Обука за Службеник во сметководство

Програмата “Службеник во сметководство” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на основни (почетни) теоретски и практични знаења и умеења за водење на сметководствената евиденција и утврдувањето на резултатите од работењето.

2021-03-20T23:54:19+01:00

ОБУКА ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ

Многумина сонуваат да имаат свој бизнис, да бидат менаџери на сопствениот бизнис и успешно да градат своја кариера. Зад секој успешен бизнис стои некој, кој што имал добра идеја, желба за успех и упорност, но пред се посветеност и храброст таа идеја да ја реализира до крај.

2022-04-11T09:32:44+02:00

Обука за деловен асистент

Администраторот, како што уште се нарекува деловен асистент, има различна улога споредено од една до друга компанија, меѓутоа постојат неколку основни вештини кои мора да ги поседува со цел успешно да одговори на работните обврски.

2021-03-21T00:21:22+01:00

ОБУКА ЗА ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Да се најде добра работа во денешно време, навистина е предизвик. Не само што треба да ги поседувате вистинските квалификации и вештини, туку многу е важно и како ќе се претставите пред работодавачите. Или уште поголем предизвик може да претставува, како да дојдете до информација за вистинската понуда на работни места.