Project Description

ЗОШТО ECDL?

„Дигитализацијата бара од сите нас, независно од возраста и професијата, да стекнеме вештини кои ќе ни дозволат да ги користиме дигиталните технологии, како на нашето работно место така и во приватниот живот”

Развиваме едукативен систем, систем за дигитално, јазично и претприемничко, образование

Пазарот на трудот бара примена на современи информатички и комуникациски технологии (ИКТ) од секој поединец како на пример:

 • Познавање на основните компјутерски апликации
 • Способност за изнаоѓање на информации на интернет и користење на електронски медии
 • Напредно знаење и вештини во областа ИКТ за ефикасно користење на бизнис апликациите врз основа на примена на ИКТ
 • Постојано усовршувасње и професионален развој

АКАДЕМИЈА Ц.Е.С во соработка со реномирана образовна Академија – ВИРТУАЛ- М од Куманово (кој е овластен центар за обука и тестирање за повеќе меѓународни сертификати кои се однесуваат на јазичното, компјутерско и специјализирано знаење) заеднички ги спроведува ECDL обуките за дигитални компетенции како и голем број други обуки за дигитални вештини и знења

ECDL сертификатот е потребен на сите граѓани кои сакаат по ефикасно да ги извршуваат секојдневните обврски, кои бараат вработување или сакаат напредок во кариерата во приватниот или јавниот сектор. Како таков наменет е за студенти, раководители и вработени во приватнот или јавнот сектор.

Добри примери од праксата покажуваат дека ECDL стандардот може да се користи како ефикасен критериум за дефинирање на потребното ниво на знаење и вештини за секое работно место кое подразбира користење на компјутер. ECDL стандардот се користи за утврдување на на постојнот ниво на знаење на вработените и потребите за нивното понатамошно усовршување.

Со усвојување на ECDL како еталон на информатичката писменост на ниво на претпријатија обезбедува заштеда на време и ресурси при вработување на нови кадри.

Зошто ECDL?

ECDL преставува меѓународен стандард на информатичката писменост. Програм кој го креирале стручњаци од целиот свет, а е проверен и одобрен од страна на релевантни меѓународни инцтитуции.

Со преку 15 милиони кандидати во 148 земји ECDL стандардот преставува најраспространет стандард за информатичка писменост во светот.

ШТО Е ECDL СЕРТИФИКАТ?

ECDL – Компјутерски вештини за цел живот

Во склад со потребата вработените во Европската Унија имаат единствено и препознатливо информатичко образование, 1997 год е основан ECDL – Фондација на иницијатива на CEPIS – Council of Europian Professional Informatics Societies. ECDL – Европска Компјутерска Возачка Дозвола во 2003 год добива значајна подршка од Европската Комисија и постанува службен стандард во државните органи на Унијата и сите нејзини членки.

ECDL за кратко време е прифатен и надвор од ЕУ, така да денес се користи во 148 земји и на 36 светски јазици. Повеќе од 15 милиони луѓе моментално полагаат ECDL испит, а нашата земја, напоредно со настојувањата за да се приклучи на ЕУ го дефинира ECDL како своја „Стратегија за развој на информатичкото општество’’

Со преку 15 милиона до сега лиценцирани, ECDL – Европска компјутерска возачка дозвола е нај распространет светски сертификат за користење на персонални компјутери. ECDL е неутрален во однос на оперативните системи и вендори а меѓународно познат како глобална појдовна точка во оваа област.

Што е ECDL?

ECDL (European Computer Driving Licence) е вендорски и независен стандард со кој на ниво на ЕУ и целиот свет се дефинира единствена рамка на основни информатички знања и вештини за крајните корисници на компјутерите. ECDL сертификатот потврдува дека сопственикот на сертификатот во потполност е компетентен за користење на персонални компјутери и основни програмски апликации во секојдневнате задачи на работа и дома.

Надвор од Европа сертификатот е признат како ICDL – International Computer Driving Licence.

Кому му е потребен ECDL сертификатот?

Во ера на современо општество засновано на знаење и вештини е вклучен фактор за рамноправно учество на сите граѓани во економските и општествените текови.

Пазарот на трудот, е условен со зајакнување на конкуренцијата со примена на современи информатички и комуникациски технологии (ИКТ), од секој поединец бара:

 • Познавање на основните компјутерски апликации
 • Способност за изнаоѓање на информации на интернет и користење на електронски медии
 • Напредно знаење и вештини во областа ИКТ за ефикасно користење на бизнис апликациите врз основа на примена на ИКТ
 • Постојано усовршувасње и професионален развој

ECDL сертификатот е потребен на сите граѓани кои сакаат по ефикасно да ги извршуваат секојдневните обврски, бараат вработување или сакаат напредок во кариерата во приватниот или јавниот сектор. Како таков наменет е за студенти, раководители и вработени во приватнот или јавнот сектор.

Добри примери од праксата покажуваат дека ECDL стандардот може да се користи како ефикасен критериум за дефинирање на потребното ниво на знаење и вештини за секое работно место кое подразбира користење на компјутер. ECDL стандардот се користи за утврдување на на постојнот ниво на знаење на вработените и потребите за нивното понатамошно усовршување.

Со усвојување на ECDL како еталон на информатичката писменост на ниви на претпријатија обезбедува заштеда на време и ресурси при вработување на нови кадри.

Зошто ECDL?

ECDL преставува меѓународен стандард на информатичката писменост. Програм кој го креирале стручњаци од целиот свет, а е проверен и одобрен од страна на релевантни меѓународни институции.

Со преку 15 милиони кандидати во 148 земји ECDL стандардот преставува најраспространет стандард за информатичка писменост во светот.

ECDL сертифицираниот програм е:

 • Меѓународно признат
 • Заснован на примени на високи стандарди за квалитет
 • Достапни за различни ИКТ знаења
 • Ускладен со потребите на пазарот на трудот и технолошкиот напредок

Не постои област во која овој сертификат не може да најде примена!

Се стекнувате со вештини за ефективно и ефикасно користење на сите апликации. Корисноста е во секој сегмент. Програмата предвидува да научите да решавате бизнис проблеми, изработка на табели, пресметка, креирање на бази, изработка на презентации, обработка на текст, информациона технологија, управување со датотеки, организирање, интернет и комуникација. Научете ги основните и напредните техники. Сите кои се во бизнис сектор, правници, економисти, вработени во мали, средни, големи претпријатија компании, образование, менаџери, банкари, студенти, ученици….

ОБУКА ЗА ECDL PROFILE

ECDL- Profile се состои од 7 модули:

 1. Основи на користење на компјутер,
 2. Основи на користење на интернет,
 3. Обработка на текст
 4. Табеларни калкулации.
 5. IT Сигурност
 6. On line соработка
 7. Обработка на слика

Модул 1 – Основи на компјутер

Основи на компјутерот се наведени концепти и вештини кој се однесуваат на употреба на уредите, креирање и управување со фајлови, мрежи и сигурност на податоци.

 1. Компјутери и уреди
 2. Работна површина (desktop),ико ни, подесувања
 3. Излези (Outputs)
 4. Управување со фајлови
 5. Мрежа
 6. Сигурност

Цел на модулoт.

Кандидатот би требало да:

 • Разбере што се основните концепти на IKT (информациско – комуникациски технологии ), компјутери, уредии софтвери.
 • Вклучи и исклучи компјутер.
 • Работи ефикасно на работна површина на компјутер (desktop) со користење на икони и прозори. • Прилагодување на главните подесувања на оперативниот систем и користење на вградена помош.
 • Креирање и печатење на документ.
 • Познавање на основни концепти организирање на фајлови како и ефикасно организирање на фајлови и фолдери.
 • Разбере основни концепти на складирање на податоци како и користење на програми за пакување (compress) ираспакување (extract) големи фајлови.
 • Разбере концепт на мрежа и операција на поврзување.
 • Разбере значењето на заштита на податоци и уреди од злонамерни програми (malware) и значењето на правење на копии на податоциi (back up).
 • Разбере еколошки (green IT) и здравствени аспекти на користење на IKT 

Модул 2 – Основи на користење на интернет,

Во овој модел Основи на интернетот се наведени основните концепти и вештини за веб пребарувачите,ефективно пребарување на информации,он-лајн комуникации и e-mail.

 1. Концепт веб пребарувач- клучни концепти, сигурност и безбедност
 2. Концепт веб пребарувач- Користење на веб пребарувач, Алатки и подесување, Обележувачи (bookmarks), Web Outputs,
 3. Информации- Пребарување, Kритичка проценка, Авторски права ,заштита на податоци
 4. Концепти на комуникација- Oнлајн заедница, Алатки за комуникација, E-mail концепти
 5. Користење e-mail порака- Праќање e-mail пораки, Примање на e-mail порака, Алатки и подесување, Организирање e-mail порака, Користење на календар,

Цел на модулот

Кандидатот би требало да :

 • Разбере што е веб пребарувач и онлајн концепт за безбедност
 • Користи веб пребарувач и ги управува подесувањата , обележувачите и веб производите(outputs)
 • Ефикасно ги пронаоѓа информациите на интернрт и ја проценува содржината на сајтот
 • Ги разбере главните прашања за авторските права и заштитата на податоци.
 • Го разбере концептот на онлајн заедницата ,комуникации и e-maila.
 • Праќа, прима и работи e-mail и неговото подесување
 • Организира и пребарува e-mail и го користи календарот 

Модул 3 – Обработка на текст

Следниов текст прикажува наставен план, Обработка на текст, кој овозможува основa за теоретски тест од овој модул.

 1. Користење на апликации- Работа со документи, Зголемување на продуктивноста
 2. Обработка на документи- Внесување текст, Избор (Select), Промена (Edit),
 3. Форматирање -Текст , Пасуси(параграфи), Стилови,
 4. Објекти- Креирање табели, Форматирање табели, Графички објекти,
 5. Циркуларни писма- Подготовка, Излези,
 6. Подготовка на излезот- Подесување, Преглед и печтање,

 Цел на модулот

Кандидатот би требало да :

 • Да управува со документи и да ги зачува во различни верзии;
 • Да користи вградени опции како што се Помош за поголема продуктивност;
 • Креира и уредува мали текстуални документи кои ќе бидат спремни за делење и дистрибуирање;
 • Применува различно обликување на докиментите како би ги подобрил пред дистрибуција и да препознае добра пракса во изборот на соодветна опција за форматирање ( обликување);
 • Вметне табели, слики и цртежи во докименти;
 • Подготви документи за праќање на циркуларна пошта;
 • Да изврши подесување страна на документ, да провери и преправи правописните грешки пред да печати документи.

Модул 4 – Табеларни калкулации

 • Користење на апликации- Работа со табеларни документи (spreadsheet), Зголемување на продуктивноста,
 • Ќелии- Внесување/Избор, Измена/Сортирање, Копирање, преместување, бришење.
 • Управување со работни листови- Редови и колони, Работни листови
 • Формули- Аритметички формули, Функции
 • Обликување (Форматирање)- Броеви/Датуми, Содржина, Порамнување/ивица
 • Графокони- Креирање, Промена
 • Подготовка за излез- Подесување, Преглед и печатење

Модул 5 – IT Сигурност

 1. Злонамерни програми
 2. Безбедност на мрежа
 3. Сигурно користење на web пребарувач
 4. Комуникации
 5. Управување со сигурноста на податоци

Цел на модулот

Кандидатот би требало да :

 • Да ги разберат клучните концепти кои се однесуваат на важноста за безбедноста на информациите и податоците, физичката сигурност, приватност и крадење на идентитетот
 • Заштита на компјутер, уред или мрежа од злонамерни програми и неовластени пристапи на истите
 • Да ги разберат разните врсти на мрежи, конекции и специфични прашања за компјутерска мрежа со вклучување на заштитен ѕид (firewall)
 • Пребаруваат web страни и безбедно да комуницираат преку интернет
 • Да ги разберат сигурносните прашања поврзани за комуникацијата, со вклучување e-mail и инстант пораки
 • Да прават копија на податоците (back up), враќање на (restore) податоци на точен и безбеден начин и безбедно располага со податоците во уредот

Модул 6 – On line соработка

 1. Концепти на колаборации
 2. Подготвување за онлајн колаборација
 3. Користење на онлајн колаборативн и алатки
 4. Мобилна колаборација

Цел на модулот

Кандидатот би требало да :

 • Да разберат да подесат налог за онлајн колаборација.
 • Да користат онлајн магацин на податоци и онлајн апликативни софтвери.
 • Да управуваат и планираат активности на онлајн и мобилни календари.
 • Да соработуваат и комуницираат низ друштвените мрежи, блогови и онлајн енциклопедии.
 • Да закажуваат, и одржуваат и учествуваат во онлајн состаноци како и да користат онлајн апликација за учење.
 • Да ги разберат клучните концепти на мобилните технологии и да ги користат нивните можности (праќање на е-маил пораки, синхронизирање со податоци и други апликации)

Модул 7 – Обработка на слика

 1. Основи на фотографите
 2. Зачувување на фотографии (Image capture)
 3. Користење на апликации
 4. Работа со слики
 5. Цртање и боење (Drawing and Painting)
 6. Подготовка

Успешните кандидати ќе бидат во состојба да:

 • да ги препознаат главните концепти за костистење на дигитални фотографии и да разберат кој се опциите за графичкиот формат и концепти на боите.
 • да отворат постоја на фотографија, да ја сочуваат во друг форматкако и да подесат опција на самата фотографија (image file).
 • да ги користат вградените опции како што е прикажување на лентата со алатки (toolbars), палети за зголемување на продуктивноста.
 • да снимаат и зачуваат фотографии, со користење на различни алатки за избор, како и да манипулираат со фотографијата.
 • да креираат и користат слоеви (layers), работа со текстот, да користат ефекти и филтри, како и да користат алатки за цртање и бојадисување.
 • да подготват слика за печатење и публикација.

___________________________________________________

Времетрање на обуката –60 часа.

Цена на обука29.700 ден

Сертификат за ECDL Profile certificate – од Европска Унија – (Виртуал-М )

Сертификат од Академија ЦЕС

ОБУКА – ECDL PROFILE CERTIFICATE – “START”

Обуката се состои од четири модули

 1. Основи на користење на компјутер,
 2. Основи на користење на интернет,
 3. Обработка на текст
 4. Табеларни калкулации.

Модул 1 – Основи на компјутер

Основи на компјутерот се наведени концепти и вештини кој се однесуваат на употреба на уредите, креирање и управување со фајлови, мрежи и сигурност на податоци.

 1. Компјутери и уреди
 2. Работна површина (desktop),ико ни, подесувања
 3. Излези (Outputs)
 4. Управување со фајлови
 5. Мрежа
 6. Сигурност 

Цел на модулoт:

Кандидатот би требало да:

 • Разбере што се основните концепти на IKT (информациско – комуникациски технологии ), компјутери, уредии софтвери.
 • Вклучи и исклучи компјутер.
 • Работи ефикасно на работна површина на компјутер (desktop) со користење на икони и прозори.
 • Прилагодување на главните подесувања на оперативниот систем и користење на вградена помош.
 • Креирање и печатење на документ.
 • Познавање на основни концепти организирање на фајлови како и ефикасно организирање на фајлови и фолдери.
 • Разбере основни концепти на складирање на податоци како и користење на програми за пакување (compress) ираспакување (extract) големи фајлови.
 • Разбере концепт на мрежа и операција на поврзување.
 • Разбере значењето на заштита на податоци и уреди од злонамерни програми (malware) и значењето на правење на копии на податоциi (back up).
 • Разбере еколошки (green IT) и здравствени аспекти на користење на IKT

Модул 2 – Основи на користење на интернет

Во овој модел Основи на интернетот се наведени основните концепти и вештини за веб пребарувачите,ефективно пребарување на информации,он-лајн комуникации и e-mail.

 1. Концепт веб пребарувач- клучни концепти, сигурност и безбедност
 2. Концепт веб пребарувач- Користење на веб пребарувач, Алатки и подесување, Обележувачи (bookmarks), Web Outputs,
 3. Информации- Пребарување, Kритичка проценка, Авторски права ,заштита на податоци
 4. Концепти на комуникација- Oнлајн заедница, Алатки за комуникација, E-mail концепти
 5. Користење e-mail порака- Праќање e-mail пораки, Примање на e-mail порака, Алатки и подесување, Организирање e-mail порака, Користење на календар,

Цел на модулот:

Кандидатот би требало да :

 • Разбере што е веб пребарувач и онлајн концепт за безбедност
 • Користи веб пребарувач и ги управува подесувањата , обележувачите и веб производите(outputs)
 • Ефикасно ги пронаоѓа информациите на интернрт и ја проценува содржината на сајтот
 • Ги разбере главните прашања за авторските права и заштитата на податоци.
 • Го разбере концептот на онлајн заедницата ,комуникации и e-maila.
 • Праќа, прима и работи e-mail и неговото подесување
 • Организира и пребарува e-mail и го користи календарот

Модул 3 – Обработка на текст

Следниов текст прикажува наставен план, Обработка на текст, кој овозможува основa за теоретски тест од овој модул.

 1. Користење на апликации- Работа со документи, Зголемување на продуктивноста
 2. Обработка на документи- Внесување текст, Избор (Select), Промена (Edit),
 3. Форматирање -Текст , Пасуси(параграфи), Стилови,
 4. Објекти- Креирање табели, Форматирање табели, Графички објекти,
 5. Циркуларни писма- Подготовка, Излези,
 6. Подготовка на излезот- Подесување, Преглед и печтање,

Цел на модулот:

Кандидатот би требало да :

 • Да управува со документи и да ги зачува во различни верзии;
 • Да користи вградени опции како што се Помош за поголема продуктивност;
 • Креира и уредува мали текстуални документи кои ќе бидат спремни за делење и дистрибуирање;
 • Применува различно обликување на докиментите како би ги подобрил пред дистрибуција и да препознае добра пракса во изборот на соодветна опција за форматирање ( обликување);
 • Вметне табели, слики и цртежи во докименти;
 • Подготви документи за праќање на циркуларна пошта;
 • Да изврши подесување страна на документ, да провери и преправи правописните грешки пред да печати документи.

Модул 4 – Табеларни калкулации

 • Користење на апликации- Работа со табеларни документи (spreadsheet), Зголемување на продуктивноста,
 • Ќелии- Внесување/Избор, Измена/Сортирање, Копирање, преместување, бришење.
 • Управување со работни листови- Редови и колони, Работни листови
 • Формули- Аритметички формули, Функции
 • Обликување (Форматирање)- Броеви/Датуми, Содржина, Порамнување/ивица
 • Графокони- Креирање, Промена
 • Подготовка за излез- Подесување, Преглед и печатење

___________________________________________________

Времетрање на обуката –60 часа.

Цена на обука – 26.400 ден

Кандидатите кои ќе ја завршат обуката ќе добијат 2 вида сертификати:

Сертификат за ECDL Profile certificate – “Start”  е од Европска Унија – (Виртуал-М )

Сертификат од Академија ЦЕС

ОБУКА – ECDL- CORE

Употребата на дигитални технологии  го покажува нивото на дигитална писменост на поединецот.

Обуката се состои од 6 модули

 1. Основи на користење на компјутер,
 2. Основи на користење на интернет,
 3. Обработка на текст
 4. Табеларни калкулации.
 5. Презентации
 6. Бази на податоци

Модул 1 – Основи на компјутер

Основи на компјутерот се наведени концепти и вештини кој се однесуваат на употреба на уредите, креирање и управување со фајлови, мрежи и сигурност на податоци.

 1. Компјутери и уреди
 2. Работна површина (desktop),ико ни, подесувања
 3. Излези (Outputs)
 4. Управување со фајлови
 5. Мрежа
 6. Сигурност

Цел на модулoт.

Кандидатот би требало да:

 • Разбере што се основните концепти на IKT (информациско – комуникациски технологии ), компјутери, уредии софтвери.
 • Вклучи и исклучи компјутер.
 • Работи ефикасно на работна површина на компјутер (desktop) со користење на икони и прозори. • Прилагодување на главните подесувања на оперативниот систем и користење на вградена помош.
 • Креирање и печатење на документ.
 • Познавање на основни концепти организирање на фајлови како и ефикасно организирање на фајлови и фолдери.
 • Разбере основни концепти на складирање на податоци како и користење на програми за пакување (compress) и распакување (extract) големи фајлови.
 • Разбере концепт на мрежа и операција на поврзување.
 • Разбере значењето на заштита на податоци и уреди од злонамерни програми (malware) и значењето на правење на копии на податоциi (back up).
 • Разбере еколошки (green IT) и здравствени аспекти на користење на IKT

Модул 2 – Основи на користење на интернет,

Во овој модел Основи на интернетот се наведени основните концепти и вештини за веб пребарувачите,ефективно пребарување на информации,он-лајн комуникации и e-maila.

 1. Концепт веб пребарувач- клучни концепти, сигурност и безбедност
 2. Концепт веб пребарувач- Користење на веб пребарувач, Алатки и подесување, Обележувачи (bookmarks), Web Outputs,
 3. Информации- Пребарување, Kритичка проценка, Авторски права ,заштита на податоци
 4. Концепти на комуникација- Oнлајн заедница, Алатки за комуникација, E-mail концепти
 5. Користење e-mail порака- Праќање e-mail пораки, Примање на e-mail порака, Алатки и подесување, Организирање e-mail порака, Користење на календар,

Цел на модулот

Кандидатот би требало да :

 • Разбере што е веб пребарувач и онлајн концепт за безбедност
 • Користи веб пребарувач и ги управува подесувањата , обележувачите и веб производите(outputs)
 • Ефикасно ги пронаоѓа информациите на интернрт и ја проценува содржината на сајтот
 • Ги разбере главните прашања за авторските права и заштитата на податоци.
 • Го разбере концептот на онлајн заедницата ,комуникации и e-maila.
 • Праќа, прима и работи e-mail и неговото подесување
 • Организира и пребарува e-mail и го користи календарот

Модул 3 – Обработка на текст

Следниов текст прикажува наставен план, Обработка на текст, кој овозможува основa за теоретски тест од овој модул.

 1. Користење на апликации- Работа со документи, Зголемување на продуктивноста
 2. Обработка на документи- Внесување текст, Избор (Select), Промена (Edit),
 3. Форматирање -Текст , Пасуси(параграфи), Стилови,
 4. Објекти- Креирање табели, Форматирање табели, Графички објекти,
 5. Циркуларни писма- Подготовка, Излези,
 6. Подготовка на излезот- Подесување, Преглед и печтање,

Цел на модулот

Кандидатот би требало да :

 • Да управува со документи и да ги зачува во различни верзии;
 • Да користи вградени опции како што се Помош за поголема продуктивност;
 • Креира и уредува мали текстуални документи кои ќе бидат спремни за делење и дистрибуирање;
 • Применува различно обликување на докиментите како би ги подобрил пред дистрибуција и да препознае добра пракса во изборот на соодветна опција за форматирање ( обликување);
 • Вметне табели, слики и цртежи во докименти;
 • Подготви документи за праќање на циркуларна пошта;
 • Да изврши подесување страна на документ, да провери и преправи правописните грешки пред да печати документи.

Модул 4 – Табеларни калкулации

 • Користење на апликации- Работа со табеларни документи (spreadsheet), Зголемување на продуктивноста,
 • Ќелии- Внесување/Избор, Измена/Сортирање, Копирање, преместување, бришење.
 • Управување со работни листови- Редови и колони, Работни листови
 • Формули- Аритметички формули, Функции
 • Обликување (Форматирање)- Броеви/Датуми, Содржина, Порамнување/ивица
 • Графокони- Креирање, Промена
 • Подготовка за излез- Подесување, Преглед и печатење

Модул 5 – Презентации

 1. Користење на апликации
 2. Правење презентации
 3. Прикази, Слајдови,Мастер слајд
 4. Текст- Работа со текст, Обликување, Листи
 5. Графикони- Употреба на графикони, Организациски дијаграми,
 6. Графички објекти
 7. Вметнување, ракување, Цртање
 8. Подготовка на излези

Цел на модулот

Кандидатот би требало да :

Покаже способност во користење на програмата за работа со презентациите.

Кандидатот треба да биде во состојба да :

 • Да управува со презентациите и да ги зачува во различни формати.
 • Да употреби вградено можности како што е помош, цел за зголемување на продуктивноста.
 • Да ги разбере различните прикази на презентацијата и кога кои да ги употреби, да ги избере различние распореди и изгледот на слајдовите.
 • Да внесе, измени и обликува текст на презентациите.Да се здобие со добри навики во примена на единстевени наслови на слајдовите.
 • Да избере, направи и обликува графикони за смислени прикажувања на информациите.
 • Да вметне и промени слики и цртежи.
 • Да примени анимации и ефекти, да ја провери и промени содржината на презентацијата пред конечниот приказ или принтање

Модул 6 –Користење на база на податоци  

 1. Разбирање на база на податоци
 2. Користење на апликации
 3. Табели
 4. Добивање информации
 5. Објекти
 6. Излези

Цел на модулот

Кандидатот би требало да :

 

Модул 5 Користење на база на податоци, бара од кандидатот да го разбере концептот база на податоци и способност за нивно користење. Кандидатот треба да биде во состојба да :

 • Да разбере што е база на податоци, како е организирана и како функционира.
 • Да направи едноставна база и да ја прегледа нејзината содржина на различни начини.
 • Да направи табела, да дефинира и да промени полиња и нивните својстве, да внесе и поправа податоци во табели.
 • Да сортира и филтрира табела или образец; да направи, измени и побара помош како би ги добил бараните податоци од базата.
 • Да разбере што е образец и да направи образец за внесување, измена и бришење записи и податоци во записите.
 • Да направи извештаи и да ги припеми за дистрибуција.

___________________________________________________

Времетрање на обуката –60 часа.

Цена на обука – 29.700 ден

Кандидатите кои ќе ја завршат обуката ќе добијат 2 вида сертификати:

Сертификат за ECDL Profile certificate – “Core”  е од Европска Унија – (Виртуал-М )

Сертификат од Академија ЦЕС

ОБУКА ЗА ОСНОВНО НИВО НА EXCEL

Употребата на дигитални технологии  го покажува нивото на дигитална писменост на поединецот.

Програма

 • Запознавање со апликација Eксел
 • Почетни чекори за работа со ексел
 • Започнување, запознавање со работната средина и затварање Ексел
 • Отвaрање работна тетратка
 • Снимање работна тетратка
 • Снимање работна тетратка на одредена локација на хард диск
 • Снимање работна тетратка под друг назив
 • Снимање работна тетратка во друг формат
 • Снимање работна тетратка во текот на работењето
 • Затварање на работна тетратка
 • Движење низ работна тетратка во текот на работењето
 • Затварање работна тетратка
 • Работен лист
 • Движење низ работниот лист
 • Именување на работни листови
 • Додавање и репозиционирање на работните листови
 • Копирање и преместување на работните листови
 • Функции за зумирање на страници
 • Подесување на палета алатки за брз пристап
 • Подесување команди Regional Settings
 • Внес на податоци
 • Внес на податоци во ќелија
 • Внесување на текстуални податоци ( Label)
 • Вметнување симболи
 • Внесување нумерички податоци
 • Внесување нумерички податоци и работни листови
 • Внесување референци
 • Внесување на податоци со користење на наменски листи
 • Уредување ( Edit) на содржината на ќелиите
 • Копирање и преместување на содржината на ќелиите
 • Команди Undo- Redo
 • Барање и замена на податоци
 • Користење алатка Find and Replace

___________________________________________________

Времетрање на обуката –20 часа.

Цена на обука – 8.300,00 ден

Кандидатите кои ќе ја завршат обуката ќе добијат сертификат за стекната вештина:  Ексел –основно ниво

ОБУКА ЗА НАПРЕДНО НИВО НА EXCEL

Употребата на дигитални технологии  го покажува нивото на дигитална писменост на поединецот.

Програма

 • Внесување на податоци во ќелија
 • Внесување на текстуални податоци
 • Вметнување на симболи
 • Внесување на нумерички податоци (вредности)
 • Внесување на референци
 • Внесување на податоци со користење наменски листи
 • Уредување на содржина во ќелија
 • Копирање и преместување на содржина во ќелија
 • Користење на команди UNDO и COPY
 • Пронаоѓање и замена на податоци
 • Форматирање на податоци
 • Форматирање на фонтови
 • Рамнење на текст
 • Користење на вовлекување
 • Ориентација на текст
 • Форматирање на нумерички податоци
 • Внесување и форматирање на приказ на датум и време
 • Пресликување на форматирање
 • Едитирање на работен лист
 • Вметнување и бришење на ќелии
 • Вметнување и бришење на редови
 • Подесување на ширина на колони и прекршување на текст
 • Подесување на висина на редови
 • Спојување на ќелии и центрирање на текст
 • „Замрзнување“ на заглавја на редови и колони
 • Користење на формули и функции
 • Собирање на вредности на ќелии
 • Одземање на вредности на ќелии
 • Едитирање на работен лист
 • Вметнување и бришење на ќелии
 • Вметнување и бришење на редови
 • Подесување на ширина на колони и прекршување текст
 • Подесување на висина на редови
 • Спојување на ќелии и центрирање на текст
 • „Замрзнување“ на заглавја на редови и колони
 • Собирање, одземање, множење и делење на вредности во ќелии
 • Комбинирање на операции за пресметување
 • Употреба на фиксен фактор во пресметка
 • Менување на формули
 • Стандардни пораки за грешки при употреба на формули
 • Копирање на формули
 • Работа со функции (SUM, SUMIF, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, IF)
 • Сортирање на податоци
 • Користење на табели
 • Дизајнирање на елементи на табела
 • Сортирање во табела
 • Селектирање на елементи во табела
 • Додавање и отфрлање на редови и колони
 • Конвертирање на табели во опсег
 • Работа со графички објекти
 • Користење на дијаграм
 • Видови и креирање на дијаграми
 • Едитирање на дијаграм
 • Додавање на организациски шеми
 • Додавање на слики
 • Манипулирање со слики
 • Цртање на графички објекти
 • Копирање и бришење на графички елементи
 • Подесување опции за печатење – Page Setup
 • Pivot табели

___________________________________________________

Времетрање на обуката –24 часа.

Цена на обука – 12.300,00 ден

Кандидатите кои ќе ја завршат обуката ќе добијат сертификат за стекната вештина:  Ексел –напредно ниво

ОБУКА НА ТЕМА “БИЗНИС АНАЛИЗА ВО EXCEL 2010”

Употребата на дигитални технологии  го покажува нивото на дигитална писменост на поединецот.

Вработените користат Excel и до 8 часа на ден. Од друга страна, само 1% од вработените во една компанија имале било каков вид на обука за работа во Excel.

Овој тренинг објаснува напредни техники во Excel, со практични примери од пракса

Целта на обуката е:

 • Поефикасно управување со податоците кои се генерираат при работењето
 • Независност во креирањето извештаии и калкулации прилагодени на вашите потреби
 • Зголемена ефикасност и заштеда на време при таскови
 • Интерен know-how и можност за пренесување на знаење во рамки на комапнијата

Програма за обуката

ДЕЛ 1

 • Развој на ефикасни и ефективни решенија во Microsoft Excel
 • Што претставува Microsoft Excel?
 • Структура на Microsoft Excel
 • Кратенки за поефикасно и побрзо извршување на функциите
 • Како да креираш работна површина за анализа на податоци
 • Форматирање на броеви и текст
 • Дизајн за подобро прикажување на податоците
 • Подесување на страна за печатење
 • Формули, типови на формули, елементи во формули и функции
 • Вовед во агрегатни, текстуални, логички, формули за пребаруање и низи
 • Валидација на податоци
 • Релативни, апсолутни и комбинирани референции на ќелии
 • Номенклатура на табели и ќелии
 • Интеракција помеѓу работни листови и работни документи
 • Сортирање, филтри и пивот табели

ДЕЛ 2

 • Агрегатни и нумерички формули
 • Формули со низи
 • Логички формули
 • Текстуални формули
 • Формули со датуми
 • Формули за пребарување
 • Напредно сортирање и напреден филтер на податоци
 • Условно форматирање
 • Алатка за внесување на податоци
 • Распоредување на податоци по колони (Text to column)
 • Визуелизација на податоци (графикони)
 • Заштита на ќелии, работни листови и документи

___________________________________________________

Времетраење на обуката 16 часа

Цена за обуката 9.800,00

Во цената е вклучени материјали за обуката

По завршување на обуката кандидатитие добиваат сертификат за Бизнис анализа во Excel 2010

ОБУКА ЗА WORD, EXCEL, POWERPOINT

Употребата на дигитални технологии  го покажува нивото на дигитална писменост на поединецот.

Програма за обуката 

MS OFFICE-WORD

МОДУЛ 1-ВОВЕД

 • Претставување на програмата за учење
 • запознавање со компјутерот како современа алатка за работа
 • осознавање на придобивките од искористувањето на информатичката технологија
 • Запознавање со WINDOWS

МОДУЛ 2-ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПОИМИ ВО WINDOWS

 • Основни елементи и поими во Windows
 • Креирање на фолдери
 • Вежба/креирање

МОДУЛ 3- ВОВЕД ВО MICROSOFT WORD

 • Ленти со алатки/статусна линија и информации
 • Користење на основните алатки во Word
 • Содржина на менијата и нивна употреба
 • Користење на лентите со алатки – стандардна лента со алатки
 • Прозорец на Microsoft Office Word
 • Движење низ документот
 • Начин на прикажување на документот
 • Подесување на страница и преглед

МОДУЛ 4-ПОДЕСУВАЊЕ НА СТРАНИЦАТА

 • Подесување на маргините на страницата
 • Креирање на рамковен приказ (Outline)
 • Селектирање на текст
 • Вежби
 • Контрола на правописот
 • Поставување на нова страница
 • Уфрлување на одредена локација на прекршувањето или негово бришење
 • Зумирање, поставување колони во текст

МОДУЛ 5-ДОДАВАЊЕ НА ЗАГЛАВИЕ И ПОДНОЖЈЕ НА СТРАНИЦИТЕ

 • Поставување на различни заглавја и подножја на страницата
 • Што е тоа пагинација (нумерација на страницата)?
 • Вежби

МОДУЛ 6- ФОРМАТИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТ (ТЕКСТ)

 • Нагласување и подвлекување на текстот
 • Промена на бојата на текстот
 • Одредување на карактеристиките на буквите
 • Рамнење на текстот
 • Вовлекување на параграфот (Indent)
 • Проред меѓу редовите
 • Користење и подесување на табулаторот
 • Подесување на растојанието помеѓу карактерите
 • Вежби

МОДУЛ 7-КОРИСТЕЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ СТИЛОВИ

 • Креација и промена на стилот
 • Подесување на набројување
 • Исклучување на приказот на текстот
 • Вежби

МОДУЛ 8-ПОДОБРУВАЊА НА ИЗГЛЕДОТ НА ДОКУМЕНТОТ

 • DTP ефекти
 • Позадински ефект, воден жиг
 • Што е тоа рамка?
 • Боење на страницата

МОДУЛ 9-ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕКСТОТ ВО КОЛОНИ

 • Прекршување на текстот околу некој објект
 • Работа со текстуални рамки
 • Вежби

МОДУЛ 10-КРЕАЦИЈА И УФРЛУВАЊЕ НА КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

 • креирање различни стилови и уредување на страницата
 • Вежби

МОДУЛ 11-ТАБЕЛА

 • Форматирање на табелата
 • Пресметки во табелата
 • Вежби

МОДУЛ 12-АДРЕСИРАЊЕ НА ПЛИКА И ЛАБЕЛИ

 • Адресирање на плика и лабели
 • Вежби

МОДУЛ 13-КРЕАЦИЈА НА ЦИРКУЛАРНО ПИСМО

 • Креација на лабели
 • Креација на содржината
 • Вежби

МОДУЛ 14-ПОСТАВУВАЊЕ НА ИНДЕКС

 • Креирање на натпис за илустрации
 • Креирање на список на слики
 • Вежби

МОДУЛ 15-ФУСНОТИ

 • Креирање на Bookmark
 • Крос референца
 • Вежби

МОДУЛ 16-СПОРЕДУВАЊЕ И СПОЈУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

 • Споредување и спојување на документи
 • Вежби

МОДУЛ 17-НАБЉУДУВАЊЕ НА ПРОМЕНИТЕ ВО ДОКУМЕНТОТ

 • Набљудување на промени во документот
 • Вежби

МОДУЛ 18-КОМЕНТАР

 • вметнување коментари и забелешки во документи
 • вежби

МОДУЛ 19-НАСЛОВНА СТРАНИЦА

 • вметнување насловна страница
 • стилови за насловна страница
 • бои
 • вежби

МОДУЛ 20- БЕЗБЕДНОСТ ВО WORD

 • заштита на word документ
 • зачувување на документ
 • Печатење на документ и опции за печатење
 • Преглед на документ пред печатење
 • Вежба

MS OFFICE-EXCEL

МОДУЛ 1– ВОВЕД

МОДУЛ 2- ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПОИМИ ВО EXCEL

 • Стартување на Microsoft Excel
 • Прозорец на Microsoft Excel
 • Запознавање со ленти со алатки/статусна линија и информации во Excel
 • Вежба/креирање

МОДУЛ 3- ВОВЕД ВО MICROSOFT EXCEL

 • Започнување, запознавање со работната средина и затварање Ексел
 • Отвaрање работна тетратка
 • Снимање работна тетратка
 • Снимање работна тетратка на одредена локација на хард диск
 • Снимање работна тетратка под друг назив
 • Снимање работна тетратка во друг формат
 • Снимање работна тетратка во текот на работењето
 • Затварање на работна тетратка
 • Движење низ работна тетратка во текот на работењето
 • Затварање работна тетратка
 • Вежба

МОДУЛ 4- ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

 • Селектирање
 • Движење низ работна страница
 • Внесување на податоци
 • Внесување на броеви
 • Внесување на датум и време
 • Видови филтрирања
 • Вежби

МОДУЛ 5– ДВИЖЕЊЕ НИЗ РАБОТНОТ ЛИСТ

 • Работен лист
 • Движење низ работниот лист
 • Именување на работни листови
 • Додавање и репозиционирање на работните листови
 • Копирање и преместување на работните листови

МОДУЛ 6- ДВИЖЕЊЕ НИЗ РАБОТНОТ ЛИСТ И ВНЕСУВАЊЕ ПОДАТОЦИ

 • Внесување на текст
 • Промена на содржината на клетката
 • Внесување на податоци со AutoComplete
 • Внесување на податоци преку PickList
 • Внес на податоци во ќелија
 • Внесување на текстуални податоци ( Label)
 • Вметнување симболи
 • Внесување нумерички податоци
 • Внесување нумерички податоци и работни листови
 • Вежби

МОДУЛ 7- УРЕДУВАЊЕ НА СОДРЖИНА НА ЌЕЛИИТЕ

 • Уредување ( Edit) на содржината на ќелиите
 • Копирање и преместување на содржината на ќелиите
 • Команди Undo- Redo
 • Барање и замена на податоци
 • Користење алатка Find and Replace
 • Едитирање на работен лист
 • Вметнување и бришење на ќелии
 • Спојување на ќелии и центрирање на текст
 • „Замрзнување“ на заглавја на редови и колони
 • Собирање, одземање, множење и делење на вредности во ќелии
 • Вежби

МОДУЛ 8- РАБОТА СО ФОРМУЛИ

 • Внесување на формули, отстранување грешки во формули
 • Брзо внесување на вредности со користење на наредбата AutoFill
 • Автоматско пополнување (креирање на AutoFill листа)
 • Бришење на содржината на клетките
 • Редови, колони и клетки
 • Бришење на редови, колони и клетки
 • Операции со работни страници
 • Вежби

МОДУЛ 9- РАБОТНИ СТАНИЦИ

 • Приклучување и исклучување на приказот на работната страница
 • Приклучување и исклучување на приказот на колони и редови
 • Подесување на ширина на колони и висина на редови
 • Замрзнување и поделба на работната страница на панели
 • Исклучување и приклучување на елементи на работната книга

МОДУЛ 10- РАБОТА СО НАЗИВИ И ФОРМУЛИ

 • Автоматско одредување на називот на опсегот
 • Доделување на назив на клетки или опсег со дијалог прозорец
 • Внесување на називи на опсег со помош на наредби
 • Работа со називи
 • Користење на опсегот во формули
 • Користење на функции
 • Ревизија на работната страница

МОДУЛ 11- ФУНКЦИИ

 • Работа со вгнездени функции
 • Работа со текстуални функции
 • Работа со функции за пребарување и референцирање
 • Собирање на податоци со помош на парцијални збирови
 • Работа со функции (SUM, SUMIF, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, IF)
 • Вежби

МОДУЛ 12- РАБОТА СО ТАБЕЛИ И ПРЕСМЕТКИ

 • Конверзија на текст во колони
 • Креација на табела
 • Форматирање на табелата
 • Пресметки во табелата
 • Вежби

МОДУЛ 13- КРЕИРАЊЕ СТИЛОВИ И ДИЗАЈНИРАЊЕ РАБОТНА СТАНИЦА ВО EXCEL

 • Дизајнирање на работната страница во Excel
 • Креирање на стилови
 • Дизајнирање на елементи на табела
 • Сортирање во табела
 • Селектирање на елементи во табела
 • Вежби

МОДУЛ 14- ФОРМАТИРАЊЕ

 • Користење на условно форматирање
 • Дефинирање на рамнење
 • Форматирање на називите на работните страници и позадина

МОДУЛ 15- ФУСНОТИ

 • Креирање на рамка (Border)
 • Вежби

МОДУЛ 16- ПОДЕСУВАЊЕ НА РАБОТНА СТРАНИЦА И ДОДАВАЊЕ ЗАГЛАВЈЕ И ПОДНОЖЈЕ

 • Подесување на димензија на работната страница
 • Додавање на заглавие и подножје на страницата
 • Прекршување на страница

МОДУЛ 17- КОМЕНТАРИ И ЗАБЕЛЕШКИ

 • вметнување коментари и забелешки во документи
 • Сортирање на податоци
 • Користење на табели

МОДУЛ 18- НАСЛОВНА СТРАНИЦА

 • Конвертирање на табели во опсег
 • Подесување на печатење на работната странициi
 • Печатење на документ и опции за печатење
 • Преглед на документ пред печатење
 • Вежба

МОДУЛ 19- РАБОТА СО ПИВОТ ТАБЕЛИ

 • изготвување податоци и работа со пивот табели

МОДУЛ 20- БЕЗБЕДНОСТ ВО WORD

 • заштита на excel документ
 • зачувување на документ
 • пренесување на табела од excel во word

МОДУЛ 21- ПОВТОРУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ

 • Повторување на изучениот материјал

 

MS OFFICE- POWER POINT

МОДУЛ 1- ВОВЕД

МОДУЛ 2- ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПОИМИ ВО MICROSOFT POWERPOINT

 • Први чекори во креирање на презентација (стартување на Power Point)
 • Прозорец на Microsoft Power Point
 • Запознавање со ленти со алатки/статусна линија и информации во Power Point
 • Вежба/креирање

МОДУЛ 3- ВОВЕД ВО MICROSOFT POWERPOINT

 • Започнување, запознавање со работната средина и затварање PowerPoint
 • Прегледување на презентацијата
 • Прикажување на слајдови во Power Point
 • Креирање на презентација
 • Снимање на презентацијата на одредена локација на хард диск
 • Снимање на презентацијата под друг назив
 • Снимање на презентацијата во друг формат
 • Снимање на презентацијата во текот на работењето
 • Затварање на презентацијата
 • Движење низ презентацијата во текот на работењето
 • Вежба

МОДУЛ 4- РАБОТА СО ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ОБЈЕКТИ И ДВИЖЕЊЕ НИЗ РАБОТНОТ ЛИСТ

 • Уфрлување на сажет приказ и негов развој
 • Додавање и репозиционирање на објекти
 • Копирање и преместување на објекти и слики
 • Преместување и копирање на објектот
 • Креација на дупликат на слајдот

МОДУЛ 5- ВМЕТНУВАЊЕ ТЕКСТ

 • Внесување и измена на текстот, Промена на големината на текстот, Измена на насоката на текстот
 • Рамнење на текстот, Креирање на текстуални колони, Подесување на растојанието помеѓу редовите на текстот
 • Промена на фонтот низ целата презентација
 • Промена на видот на буквите
 • Поместување и вовлекување на текстот
 • Приклучување и исклучување на линијарот
 • Вежби

МОДУЛ 6- РАБОТА И ПОДЕСУВАЊЕ НА НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ

 • Подесување на табулаторот
 • Промена на нумеричките листи и листи за набројување
 • Промена на симболите на набројување и броевите
 • Вежби

МОДУЛ 7- РАБОТА СО СЛАЈДОВИ

 • Работа со слајдови
 • Користење на слајдови од други презентации
 • Постигнување на конзистентен изглед на презентацијата
 • Измена на резервираните полиња
 • Дефинирање на позадината на слајдот со помош на мастер
 • Дефинирање на стилот на позадината на мастер-слајдот
 • Вежби

МОДУЛ 8- РАБОТА СО ТАБЕЛИ, ВМЕТНУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ТАБЕЛИ

 • Уфрлување на табела во слајдот
 • Измени во табелата
 • Форматирање на табелата
 • Примена на брзи стилови врз форматот на табелата
 • Креирање и форматирање на tekst box полето
 • Вежби

МОДУЛ 9- ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА

 • Претставување на презентацијата
 • Подесување на страницата
 • Додавање на анимација
 • Работа со специјализирани анимации
 • Стартување на презентацијата
 • Вежби

МОДУЛ 10- ДОДАВАЊЕ ВИЗУЕЛНИ И ЗВУЧНИ ЕФЕКТИ НА ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА

 • Координирање на анимацијата
 • Снимање на тековен говор
 • Уфрлување на звучни и видео материјали
 • Подесување на приказот на видео и аудио содржини
 • Подесување на презентацијата
 • Кориснички дефинирана презентација

МОДУЛ 11- ФИНАЛИЗИРАЊЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

 • Додавање на напомени во презентацијата со измени на pointer опцијата
 • Финализација и пакување на презентацијата на CD
 • Снимање на презентацијата во форма на Slide Show
 • Вежби

МОДУЛ 12- ПОДГОТОВКА НА ПРЕГЛЕДНИ СТРАНИЦИ

 • Подготовка на прегледни страници
 • Подготовка на помошни белешки-Notes
 • Додавање на заглавие и подножје
 • Уфрлување на редни броеви на слајдови, страници со белешки и прегледни страници
 • вметнување коментари и забелешки во презентација
 • Вежби

МОДУЛ 13- ПОДГОТОВКА ПРЕД ПЕЧАТЕЊЕ

 • Подесување на печатење на работната страници
 • Печатење на документ и опции за печатење
 • Преглед на документ пред печатење
 • Вежба

МОДУЛ 14- БЕЗБЕДНОСТ ВО EXCEL

 • заштита на презентација
 • зачувување на презентација
 • Вежби

МОДУЛ 15- КОНЦЕПТ НА СЛАЈД МАСТЕР

 • Менување и облик на содржината
 • Предефинирање на изгледот
 • Позадински графици
 • Insert Панел
 • Microsoft Clip Art
 • Слика во Microsoft PowerPoint
 • Microsoft PowerPoint – ClipArt Online!
 • AutoShapes
 • Word Art
 • Text Box
 • Вежби

 

МОДУЛ 16- ПРАВЕЊЕ ЛИНКОВИ (HYPERLINK, REFERENCE LINK

 • Методи и време на слајдови
 • Палета за графичко уредување на слајдови
 • Транзиции и управување со слајдови
 • Внесување и управување со аудио фајлови
 • Внесување и управување со видео фајлови
 • Премин од еден во друг слајд
 • Вежби

МОДУЛ 17- ПОВРЗУВАЊЕ НА POWER POINT ПРЕЗЕНТАЦИЈА СО ДРУГИТЕ MS OFFICE ПРОГРАМИ

 • Поврзување со Excel и Word
 • Управување со табели и графикони
 • Вметнување векторски облици
 • Динамички елементи
 • Прилагодување на тајмингот

МОДУЛ 18- ПОВТОРУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ

 • Повторување на изучениот материјал

___________________________________________________

Времетрање на обуката –20 часа.

Цена на обуката – 11.000,00 ден

Кандидатите кои ќе ја завршат обуката ќе добијат сертификат за стекната вештина: КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ – Microsoft WORDEXCEL, POWERPOINT

ОБУКА – MICROSOFT OFFICE & OUTLOOK

Програмата го обработува користењето на програмот Microsoft Outlook кој е дел од програмскиот пакет Microsoft Office.

Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите.

Се изучуваат сите опции од програмот. Учесниците освен што ќе се здобијат со теоретски знаења од областа на Microsoft Access ќе научат практично да ги користат сите опции.

МОДУЛ 1- ВОВЕД

МОДУЛ 2- ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПОИМИ ВО MICROSOFT OUTLOOK

 • Ленти со алатки/статусна линија и информации
 • Користење на основните алатки во Outlook
 • Содржина на менијата и нивна употреба
 • Користење на лентите со алатки – стандардна лента со алатки
 • Прозорец на Microsoft Outlook
 • Движење низ Microsoft Outlook
 • Начин на прикажување на податоците
 • Подесување на страница и преглед
 • Стартување на Outlook
 • Вежби

МОДУЛ 3- ВОВЕД ВО MICROSOFT OUTLOOK

 • Составни елементи на Microsoft Outlook
 • Вежби

МОДУЛ 4- ПОСТАВУВАЊЕ НА E-MAIL НАЛОЗИ

 • Поставување на E-Mail налози
 • Подесување на опции на мејлови
 • Панел Navigation

МОДУЛ 5- УПРАВУВАЊЕ СО КОНТАКТИ

 • Управување со листа на контакти
 • Внесување нови контакти
 • Правење промени во податоци од контакт
 • Бришење контакт од листа на контакти
 • Вежби

 МОДУЛ 6– ИСПРАЌАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 • Испорака на поштата
 • Прием, читање и обележување на пораките
 • Бришење на пораки
 • Одговарање на пораките
 • Пронаоѓање на пораки
 • Манипулација со пораки во фолдер
 • Избегнување на непотебна пошта
 • Архивирање на пораките
 • Вежби

МОДУЛ 7- РАБОТА И УПРАВУВАЊЕ СО ПОДАТОЦИ

 • Управување на податоци
 • Управување со персоналниот календар
 • Вежби

МОДУЛ 8- ПЛАНИРАЊЕ НА ОБВРСКИ

 • Планирање на обврски
 • Управување со персоналната листа на задачи
 • Вежби

МОДУЛ 9- ПРЕГЛЕД НА ОБЈЕКТИ ВО MICROSOFT OUTLOOK

 • Напомени
 • Подесување на прегледот на објектите во Outlook
 • Вежби

МОДУЛ 10- ВОВЕД ВО ИНТЕРНЕТ РАБОТЕЊЕ

 • Вовед во интернет
 • Електронска пошта (Electronic Mail, E-mail)
 • Предности на електронската пошта
 • Вежби

МОДУЛ 11– Е-COMMERCE И  E-BANKING

 • Што е тоа e-commerce?
 • Што е тоа e-banking?
 • Вежби

 МОДУЛ 12- ИНТЕРНЕТ, ИНТРАНЕТ И ЕКСТРАНЕТ

 • Интернет и пребарувачи
 • Предност на електронската пошта во однос на конвенционалната
 • Што е тоа интранет?
 • Што е тоа екстранет

МОДУЛ 13- WWW

 • Први чекори кон интернет опкружување
 • Web site (презентација)
 • Безбедносни поставки на интернет
 • Вежби

МОДУЛ 14- ВОВЕД ВО КОМПЈУТЕРСКИ ВИРУСИ

 • Што се тоа компјутерски вируси?
 • Како вирусите го заразуваат компјутерот?
 • Како да се спречи навлегувањето на вирусите во компјутерот?
 • Како се бришат вирусите од компјутерот?
 • Што е тоа спам?
 • Што е тоа Firewall?

МОДУЛ 15- РАБОТА СО INTERNET EXPLORER

 • Навигација
 • Пристапување кон одредена адреса
 • Движење низ страниците
 • Користење на web пребарувачи
 • Печатење на web страница
 • Креирање на Bookmarks
 • Netiquitte
 • Вежби

 МОДУЛ 16- ПОВТОРУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ

___________________________________________________

Времетрање на обуката –16 часа

Цена на обука – 800,00 ден

Кандидатите кои ќе ја завршат обуката ќе добијат сертификат за стекната вештина: Microsoft Office- Outlook

ОБУКА ЗА MICROSOFT ACCESS

Употребата на дигитални технологии  го покажува нивото на дигитална писменост на поединецот.

Програмата го обработува користењето на програмот Microsoft Access кој е дел од програмскиот пакет Microsoft Office.

Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите.

Се изучуваат сите опции од програмот. Учесниците освен што ќе се здобијат со теоретски знаења од областа на Microsoft Access ќе научат практично да ги користат сите опции.

Програма

МОДУЛ 1- ВОВЕД

МОДУЛ 2- ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПОИМИ ВО ACCESS

 • Ленти со алатки/статусна линија и информации
 • Користење на основните алатки во Access
 • Содржина на менијата и нивна употреба
 • Користење на лентите со алатки – стандардна лента со алатки
 • Прозорец на Microsoft Office Access
 • Движење низ документот
 • Начин на прикажување на документот
 • Подесување на страница и преглед
 • Стартување на Access, креација на празна база на податоци и креирање на база на податоци со помош на шаблон
 • Вежби

МОДУЛ 3- ВОВЕД ВО MICROSOFT ACCESS

 • Видови бази на податоци
 • Релација помеѓу табели
 • Видови на релации помеѓу табели
 • Примарен клуч
 • Индекс
 • Предноста од користење на бази на податоци
 • Предноста од користење на Access
 • Вежби

МОДУЛ 4- РАБОТА СО БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

 • Отворање на постоечка база на податоци
 • Отворање на повеќе бази истовремено
 • Подесување на приказот на базите на податоци
 • Преглед на објекти на бази на податоци
 • Работа со објекти на база на податоци
 • Планирање и креација на база на податоци
 • Вежби

МОДУЛ 5- РАБОТА СО ТАБЕЛИ

 • Планирање на табели
 • Креирање на табели преку внес на податоци
 • Креирање на табела врз основа на шаблон
 • Креирање на табела со помош на Share Point
 • Работа со табели
 • Пронаоѓање на записи
 • Бришење на слогот од табелата
 • Селектирање на колони
 • Промена на редоследот на колоните
 • Промена на ширината на колоната
 • Промена на ширината на повеќе колони
 • Промена на висината на редот
 • Сокривање на колона
 • Замрзнување на колони
 • Вежби

МОДУЛ 6- РАБОТА СО ПОДАТОЦИ ВО ТАБЕЛИ

 • Увоз на податоци во табела
 • Работа со табелите во режимот Design
 • Работа со полиња
 • Одредување на видот на податоците и карактеристиките на полињата
 • Креирање на маска за внес
 • Креирање на Lookup поле
 • Планирање на релација помеѓу табелите
 • Дефинирање на релации помеѓу табели
 • Обезбедување на референцијален интегритет
 • Вежби

МОДУЛ 7- ПРОНАОЃАЊЕ И РАБОТА СО ПОДАТОЦИ ВО ACCESS

 • Пронаоѓање и работа со податоци во Access
 • Филтрирање на слогови
 • Креирање на сложени филтри со помош на обрасци
 • Вежби

МОДУЛ 8- КРЕИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ ПРАШАЛНИЦИ

 • Прашалници
 • Креирање на прашалник со помош на волшебник
 • Креирање на прашалник во режимот Design
 • Измена на прашалници во режимот Design
 • Вежби

МОДУЛ 9- МАТЕМАТИЧКИ ПРЕСМЕТКИ ВО ПРАШАЛНИКОТ

 • Математички пресметки во прашалникот
 • Добивање на збирни податоци со помош на вкрстени (crosstab) прашалници
 • Пронаоѓање на информации кои задоволуваат повеќе критериуми
 • Математички операции со помош на прашалници
 • Пронаоѓање на полиња кои содржат идентични вредности
 • Вежби

МОДУЛ 10– КРЕИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ФОРМИ

 • Користење на форми
 • Креирање на форма
 • Други начини на креирање на форми
 • Работа со формата во режимот Design
 • Внес и едитирање на податоци со помош на форми
 • Модифицирање на формата
 • Параметри на формата
 • Контроли на формата
 • Вежби

МОДУЛ 11- ИЗВЕШТАИ

 • Изработка на извештај со наредбата Report Wizard
 • Модофицирање на извештајот
 • Додавање на врзани и неврзани контроли
 • Математички пресметки во извештајот
 • Форматирање на вредностите во извештајот
 • Форматирање на форми и извештаи
 • Рамнење и групирање на полиња
 • Групирање на елементи во извештајот
 • Вежби

МОДУЛ 12- ФОРМАТИРАЊЕ НА РАБОТНА СТРАНИЦА И ПЕЧАТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ

 • Форматирање на работната страница
 • Подготовка за печатење и печатење
 • Подесување на страницата
 • Контролен приказ и печатење на податоци
 • Вежби

МОДУЛ 13- MACRO и VBA во ACCESS

 • Стартување на Macro
 • Групи на Macro
 • Користење на услов
 • Пронаоѓање на грешки при извршување на акциите
 • Случка во Access
 • Видови на Macro
 • Vba во Access
 • Изработка на нов модул
 • Видови на модули
 • Логистички структури
 • Јазли
 • Обработка на грешки во VBA
 • Вежби

МОДУЛ 14- ФИЛТРИРАЊЕ И МАНИПУЛАЦИЈА СО ЗАПИСИ

 • Филтрирање на записи
 • Манипулација со записи
 • Функциска процедура
 • Вежби

МОДУЛ 15- ПОВТОРУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ

___________________________________________________

Времетрање на обуката –24 часа.

Цена на обука – 11.000 ден

Јазик на изведување на обуката – Обуката ке се изведува на Македонски јазик .

Кандидатите кои ќе ја завршат обуката ќе добијат сертификат за стекната вештина: Microsoft Access

ОБУКА ЗА НАПРЕДНО ПРОГРАМИРАЊЕ ВО VB

Цел на модулот

Да се воведат слушателите во парадигмата на генеричкото програмирање. Да се запознаат со апстрактни податочни типови, креирање на темплејт класи и функции. Да развијат вештини за употреба на колекции на податоци (вектори, редови, листи, множества и речници). На крај се очекува слушателите да можат да ги аплицираат концептите на шаблони за објектно- ориентиран развој на софтвер при моделирање на некој специфициран проблем во робусна објектно-ориентирана програма. Слушателите ќе бидат запознаени со техниките за развивање на софтвер во интегрирана развојна околина.

 Програма за обука Напредно програмирање со Visual Basic

Модул 1.Основи на точка NET програм

Модул 2 Отварање и активирање на Visual Basic

 • NET програма

Модул 3 Пишување на првата програма

Модул 4.Работа со контроли во Toolbox

Модул 5. Работа со менија и рамки за дијалог

 • Основи на програм
 • Променливи и опеаратори
 • Структура на одлучување
 • Чворови и тајмери
 • Откривање и отстранување на грешки во Visual Basic

Модул 6 .Управување со здружени податоци

 • Модули и процедури
 • Низи и конекции
 • Текстуални датотеки и обработка на знаковни низи
 • Автоматизација на на Office апликациии управување со процеси
 • Примена на апликација во VB NET

Модул 7. Изработка на напреден кориснички Interface

 • Управување со форми
 • Додавање на графикони
 • Наследување на формули
 • Изработка на основни класи
 • Работа со печатач

Модул 8. Интернет Програмирање

 • Прикачување на html документи
 • Користење на web forms

Модул 9. Основи на програмирање на бази на податоци

___________________________________________________

Времетрање на обуката – 5-6 недели. Вкупен број на часови 60 часа. Динамика на одржување на обуките 3 пати неделно по 4 часа од 45 мин.

Цена на обука – 26.400 ден

Јазик на изведување на обуката – Обуката ке се изведува на Македонски јазик.

Кандидатите кои ќе ја завршат обуката ќе добијат сертификат за стекната вештина: Напредно програмирање во Visula Basic

ОБУКА ЗА ПРОЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Цел на обуката за проектното планирање претставува првиот чекор во процесот на менаџирање со проекти. Во оваа едукација се врши процес на согледување на сите елементи кои влегуваат во проектниот менаџмент и тоа: време, извори, трошоци, квалитет.

Најнапред се започнува со: планирање и иницијално генерирање на проектот, одредување на членови на проектниот тим, инкомпаративна анализа преку процесот на имплементација, истражување на прогресот при извршување на проектот,контрола на активностите и пресметковното истражување.

Доколку се апроксимираат современите услови на работење тогаш покрај планирањето треба да се опфатат и современите начини на функционирање кои непосредно се поврзани со дигитализацијата а вклучуваат: дигитална економија, дигитален маркетинг, дигитални финансии. Сите овие компоненти се набљудуваат во една системска форма која е потребна да се осознае со цел кандидатите да бидат соодветно подготвени за сите елементи кои се вклучуваат како компоненти за правилно егзистирање на компанијата како основа на  пазарните активности и пазарното пласирање. Бидејќи деловните активности се започнуваат со проектирање, како неопходна активност се појавува активноста за изработка на проекти и дефинирање на проектната рамка. Сето оваа претставува здрава основа за идната надградба на бизнисот и неговото егзистирање во променливо пазарно опкружување.

По завршување на обуката кандидатите ќе бидат оспособени да:

 • Правилно да изработуваат проекти со користење на софтвер Microsoft Project,
 • Да го набљудуваат прогресот и извршување на проектот со опфат на сите ресурсни компоненти,
 • Да го презентираат проектот,
 • Да користат основни разбирања за дигиталната економија како основа на микро економскиот концепт на секоја компанија,
 • Да го користат дигиталниот маркетинг кој се покажува како единствено напредна маркетинг компонента
 • Да ги користат дигиталните финансиски информации со цел да финансиски да го одредат присуството на компанијата во сопственито процес на работење а со тоа и успешноста на работењето.
 • Да работат со апликативна сметководствена платформа со цел да добиваат финансиски извештаи во дадениот момент.

Програма на обуката

Модул 1– Работа со комплетен софтвер за планирање Microsoft Project

Модул 2– Основи на Дигитална Економија

Модул 3-Примена на Дигитален Маркетинг со комплетна дигитална маркетинг платформа

Модул 4 – Дигитализација на финансии -дигитална трговија, дигитално плаќање со користење на сопствена апликативна платформа\

___________________________________________________

Времетрање на обуката –60 часа

Цена на обука – 26.400 ден

Кандидатите кои ќе ја завршат обуката ќе добијат сертификат за стекната вештина: Проектно планирање

ОБУКА ЗА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТЕР

Дигиталниот маркетинг ги опфаќа сите маркетинг чекори за кои се користи електронски уред или интернет. Бизнисите користат дигитални канали како што се социјалните медиуми, е-меил, нивните веб-страници итн, за да се поврзат со постојните и потенцијалните клиенти.

Дигиталниот маркетинг се дефинира со употребата на бројни дигитални тактики, стратегии, алатки и канали за да се поврзете со клиентите каде што поминуваат најголем дел од своето време – онлајн. Постојат илјадници тактики и сратегии кои спаѓаат под капата на Дигиталниот Маркетинг и можат навистина да ви помогнат вам и на вашите клиенти… За секаков тип на бизнис има стратегија која може да го направи многу поуспешен.

Обуката содржи осум модули

 • МОДУЛ 1: Дигитален маркетинг и дигитална маркетинг стратегија
  МОДУЛ 2: Content Marketing и Copywriting
 • МОДУЛ 3: Digital Marketing Strategy
 • МОДУЛ 4: Маркетинг на социјални медиуми
  Facebook рекламирање; Instagram и Twitter реклами; Дисплеј и Видео Рекламирање (Display & Video Advertising)
 • МОДУЛ 5: LinkedIN Marketing
 • МОДУЛ 6: Email Marketing
  МОДУЛ 7: Search Engine Optimization (SEO)
  МОДУЛ 8: Google Analytics

Времетрање на обуката – 4 недели. вкупен број часови (24 часа).

Динамика на одржување на обуките- по договор

Цена на обука – 21.400 ден

Кандидатите кои ќе ја завршат обуката добиваат сертификат за Дигитален Маркетер

ОБУКА ЗА ИЗРАБОТКА НА ВЕБ-СТРАНА

Web design претставува процес на: планирање, креирање на изглед и структура, избор на содржина и изработка на веб страница. Оваа подрачје пред се е мултидисциплинарно и со себе опфаќа повеќе содржини: веб и графички дизајн, дизајн на интерфејсот, оптимизација на веб пребарувачите.

Едукацијата се започнува со планирање на веб апликација и веб сајт. Овој процес е многу важен дел во процесот на креација. Многу е значајно да се осознаат барањата на клиентите како и да се даде соодветен одговор на прашањето за функционирањето на сајтот  на интернетот. Во процесот на планирање се одредува структурата на веб сајтот. Преку структурата се распоредуваат: содржините и логичките единици. Многу често е потребно да се креира и соодветна графичка шема преку која се согледува логичката хиерархија и целосно структурата на сајтот.

Преку едукацијата, кандидатите се запознаваат со теоретските поставки карактеристични за веб дизајн но и практичните во изработка на веб страница. Се користи WordPress како еден од најадекватните пакети на веб дизјанирање од групата на CMS апликации затоа што според најновите истражувања околу 65% на веб апликациите се изработуваат со оваа апликација.

Покрај непосредно запознавање со програмата, кандидатите се запознаваат и со користење на дополнителни додатоци во програмата кои се потребни за изработка на мултимедијален веб сајт. Едноставно кажано комплетна изработка со комплетно уживање во следење на процесот на изработка.

Целта на обуката еДизајнирање на веб страна,комуникација со клиенти во процесот на изработка на веб проекти,како да се се дизајнира еден бренд,како да изработувате дизајнерско портфолио

На оваа обука кандидатите ќе бидат во состојба да осознаат што е

 1. CMS ( Content Management Sistem)
 2. Изработка на веб апликација со Word Press
 3. Инсталација на платформа со Word Press
 4. Користење на plugin
 5. Изработка и презентација на комплетна веб страна

___________________________________________________

Времетрање на обуката –24 часа.

Цена на обука – 21.000,00 ден

Кандидатите кои ќе ја завршат обуката ќе добијат сертификат за стекната вештина: Уредување и изработка на web страна – WEB Design

ОСТАНАТИ ОБУКИ

2021-03-21T00:25:09+00:00

ОБУКИ ЗА ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Обуки од ваков тип овозможуваат, стекнување на вештини, преку кои на најдобар можен начин ги идентификувате своите слаби и јаки страни, да ги истекнете предностите, но и слабите страни да ги претворите во предности.

2021-03-21T00:21:14+00:00

ОБУКА ЗА ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

Светот се врти околу парите, сите сигурно ја чуле таа изрека. Сигурно и многу пати во животот се увериле дека има голема вистина во исказот. Но, прашање е колку сме ние подготвени паметно да управуваме со парите.

2021-08-30T13:24:45+00:00

Обука за Службеник во сметководство

Програмата “Службеник во сметководство” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на основни (почетни) теоретски и практични знаења и умеења за водење на сметководствената евиденција и утврдувањето на резултатите од работењето.

2021-03-20T23:54:19+00:00

ОБУКА ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ

Многумина сонуваат да имаат свој бизнис, да бидат менаџери на сопствениот бизнис и успешно да градат своја кариера. Зад секој успешен бизнис стои некој, кој што имал добра идеја, желба за успех и упорност, но пред се посветеност и храброст таа идеја да ја реализира до крај.

2021-01-12T00:02:24+00:00

Обука за деловен асистент

Администраторот, како што уште се нарекува деловен асистент, има различна улога споредено од една до друга компанија, меѓутоа постојат неколку основни вештини кои мора да ги поседува со цел успешно да одговори на работните обврски.

2021-03-21T00:21:22+00:00

ОБУКА ЗА ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Да се најде добра работа во денешно време, навистина е предизвик. Не само што треба да ги поседувате вистинските квалификации и вештини, туку многу е важно и како ќе се претставите пред работодавачите. Или уште поголем предизвик може да претставува, како да дојдете до информација за вистинската понуда на работни места.