ОБУКИ ЗА ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Success is nothing more than a few simple disciplines, practiced every day

Секоја личност поседува свои таленти и е уникатна на свој начин, но заеднички за сите е дека тежнееме да го постигнеме својот потенцијал за да имаме квалитетен живот. Успехот на секој во општеството е заеднички успех, зошто тогаш сите ќе живееме во подобро опкружување.

Вложувањето во знаење е инвестиција во иднината. Но многу е погрешна перцепцијата дека само знаењето од областа работата која ја работиме е доволно. Емоционалниот талент е способност со кој се одредува колкав е успехот од користењето на квалитетите кои ги поседуваме.Човек треба да вложува и во животните вештини, ако сака да биде успешен.

Токму за таа намена, Академија ЦЕС нуди обуки за личен и професионален развој. Во рамките на овие обуки слушателите ќе бидат во можност да ги надоградат своите знаење за следните теми:

 • Продажни вештини 
 • Менаџмент за млади менаџери
 • Значење на мотивацијата    
 • Менаџирање на работниот учинок на вработените 
 • Контрола на стрес
 • Решавање конфликти со тешки корисници
 • Наплата на побарувања
 • Управување со време 
 • Анализа на ситуација и донесување одлуки 
 • Грижа за личниот развој
 • Личности и ставови
 • Подготовка на план за личен развој
 • Комуникациски и презентациски вештини
 • Кариерен развој итн

Обуки од ваков тип овозможуваат, стекнување на вештини, преку кои на најдобар можен начин ги идентификувате своите слаби и јаки страни, да ги истекнете предностите, но и слабите страни да ги претворите во предности.

После посетувањето на овие обуки, вие ќе бидете подготвени да поставувате цели, да подготвувате план за личен и кариерен развој, но и да ги збогатите вашите комуникациски и презентациски вешти, а преку тоа и самодовербата. Имено, Вие може да сте најдобриот експерт од некоја област, но ако не знаете правилно да се насочите и како сето тоа да го претставите пред работодавачи, деловни соработници и слично, може да биде залудно.

PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Success is nothing more than a few simple disciplines, practiced every day

Every person posses own talents and is unique in own way, but what we all have in common is that we strive to achieve our potential to have a quality life. The success of everyone in society is a common success, because then we will all live in a better environment.

Investing in knowledge is an investment in the future. But sometime, there is perception that only the knowledge in the field of our profession  is enough. That is very wrong. Emotional talent is an ability that determineshow do we use the qualities that we possess. We must invest in life skills, if we tend to be successful.

CES Academy offers trainings for personal and professional development. During these trainings the learners will be able to upgrade their knowledge on the following topics:

 • The meaning of motivation
 • Caring about our Personal Development
 • Personality and types of attitude.
 • Creating a Personal Development Plan
 • Communication and presentation skills
 • Career development
 • Employee engagement

Trainings of this type enables to acquire skills, through which we are able to identify our own strengths and weaknesses, to highlight the strengths, but also to turn the weaknesses into strengths.

After attending these trainings, learners will be able to set goals, prepare a plan for personal and career development, but also to enrich communication and presentation skills, and thus self-confidence. Namely, you can be the best expert in a field, but if you do not know how to guide yourself properly and how to present infront of employers, business associates, etc., it can be in vain.

ОРГАНИЗАЦИСКИ ВЕШТИНИ

 Наменета за:

  • Менаџери-раководители на ниско до средно хиерархиско ниво
  • Претприемачи
  • Сопственици на мали и средни бизниси
  • Проектни менаџери
  • Лидери на групи
  • Млади менаџери
 • Цели:
  • Запознавање со основите на менаџментот
  • Препознавање на транзициски точки во менаџментот
  • Идентификација на потребни знаења, вештини и компетенции за модерниот менаџер
  • Увид во расположливите ресурси – алатки и техники за справување со секојдневните предизвици
  • Профилирање на успешен менаџер

Содржина:

 • Вовед
  • Од Менаџмент кон Self-management
  • Што е менаџмент
  • Профил на успешен менаџер
 • Основи на менаџментот
  • Планирање
  • Организација
  • Водење
  • Контрола
  • Постигнување (резултати)
   • Барањата на современиот менаџмент
 • Комуникација
  • IQ
  • EQ
  • SQ
  • CQ – CQ – CQ
  • Комуникациски вештини
  • Активно слушање
  • Прашални техники
 • Планирање
  • Приоритети
 • Организација
  • Време
  • Целна ориентација
   • Успех и ризик
 • Решавање на проблеми
  • Помошни алатки и техники
 • Водење
  • Компетенции и Делегирање
  • Мотивација
  • Пигмалион ефект
 • Завршен модул
  • Профил на успешен менаџер

ТИМСКИ МЕНАЏМЕНТ
(
TEAMWORK MANAGEMENT)

Наменета за:

  • Менаџери-раководители на било кое хиерархиско ниво
  • Претприемачи
  • Сопственици на мали и средни бизниси
  • Проектни менаџери
  • Лидери на групи
  • Млади менаџери

Цели:

  • Разбирање на тимот како социјална средина
  • Освестување на основни и детални тим-менаџмент активности
  • Осознавање на факторите на воспоставување на тимски дух и работна енергија
  • Препознавање на емоционалната интелигенција како основа за ефективен тим
  • Идентификација на факторите на мотивација во тимот
  • Воспоставување на синергија во тимот

Содржина:

 • Вовед – Профил на тимски менаџер
  • Верба и Доверба
  • Почит
  • Активно слушање и feedback
  • Тимски дух
 • Основни тим-менаџмент активности
  • Интервјуирање и Селекција
  • Тренинг и обука на тимот
  • Справување со отпор
  • Дисциплина
  • Отпуштање
 • Градење однос со (во) тимот
  • (Транспарентна) Комуникација
  • Лојалност
  • Генерациски, социјални, културни разлики
  • Надминување на проблеми со „тешки“ членови на тимот
  • Справување со конфликти
 • Performance Management
  • Опис на работно место и задачи
  • Периодични Евалуации
  • Плати, награди, казни
 • Унапредување и развој
  • EQ
  • Самодоверба
  • Делегирање (одговорност)
 • Баланс – завршен модул

УПРАВУВАЊЕ СО ВРЕМЕ
(
TIME MANAGEMENT)

Наменета за:

  • Вработени и членови на работни и социјални средина било кое хиерархиско ниво
  • Претприемачи
  • Сопственици на мали и средни бизниси
  • Студенти
  • Проектни менаџери
  • Лидери на групи
  • Млади менаџери

Цели:

  • Демистификација на итноста и адреналинот како модерна дрога
  • Поттикнување за развој на чувството за приоритети како предуслов за оптимално искористување на времето како ограничен ресурс
  • Идентификација на причините за губењето време
  • Механизми на справување со одолговлекувањето-одложувањето како чести синдроми
  • Осознавање на планирањето како исплатлива инвестиција на време
  • Препознавање на можностите и примена на правилата за делегирање на обврски
  • Прифаќање на едноставни правила за организација на ефективни состаноци

 Содржина:

 • Вовед
 • Заведени од Итноста
 • Итно vs. Битно
  • Матрица на Приоритети
 • Крадци на Времето
  • Упади и прекинувања
 • Како да се каже „Не“
  • … и да нема повредени
 • Одложување / Одолговлекување
  • Песната на Сирените
 • Делегирање задачи
  • До поголем ефект со помалку работа
 • Работни состаноци
 • Насоки за поефективно искористување на Времето
  • Цели – Правец и Ориентација
 • Завршни размисли и забелешки

СПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИ

 • Вовед
  • Разбирање на конфликтот
 • 12 вештини за решавање на конфликти
  • Win/Win пристап
   • Како се однесуваме во конфликт
   • Разбирање на однесувањето во конфликт
   • Принципи на Win/Win  пристап
   • Кога Win/Win пристапот изгледа невозможен
  • Креативен одговор
   • Истражување на нашиот одговор кон конфликтот
    • Реакција или Одговор
   • Два модели на приод кон конфликтот
    • Перфекција и Откритие
   • Потрага по позитивен конфликт
   • Развивање на креативен одговор кон конфликтот
  • Емпатија
   • Смисолот и значењето на емпатијата
   • Вредноста на разликите
   • Блокади на емпатијата
   • Ефективна комуникација
  • Асертивност и асертивна комуникација
   • Разбирање на конфликтот од аспект на:
    • Агресивно
    • Пасивно и
    • Асертивно однесување
   • Потреби и права
  • Кооперативна моќ
   • Моќта и однесувањето
   • Основи за моќ
   • Лична моќ
   • Од „Јас мора/треба да…“ кон „Јас одлучувам да…“
   • Справување со моќни луѓе
  • Менаџирање на емоциите
   • Идентификација на емоциите и нивниот ефект
   • Изразување на емоциите
   • Справување со сопствената лутина
   • Справување со тешки емоции кај другите
  • Добра волја за решавање на конфликтот
   • Препознавање на сопствената добра волја и/или нејзино отсуство за решение
   • Проекција
   • Простување
   • Справување со недостатокот на добра волја кај другите
  • Мапирање на конфликтот
   • Што е мапирање
   • Чекори во мапирањето
   • Толкување на мапата
   • Кога да се користи мапа
  • Создавање/откривање опции
   • Креирање опции
   • Избор на опција
   • Акциски план/чекори
  • Преговарање
   • Критични точки во преговарањето
   • Идентификација на преговарачките варијабли
   • Надминување на отпорот кај другата страна
   • Одговор на нефер тактики
  • Медијација
   • Смисол и цел на медијацијата
   • Фази и вештини во медијацијата
   • Примена на клучни принципи и вештини на медијација во секојдневните конфликти
  • Проширување на перспективите
   • Промена на перспективата = промена на квалитетот на конфликтот
   • Акциски чекори кон проширување на перспективата
  • Вежби

Затворање и евалвација на тренингот

МЕНАЏМЕНТ ЗА МЛАДИ МЕНАЏЕРИ

  • Модул 1 – Менаџер за прв пат
   • Почеток
   • Верба и самодоверба
   • Замките на менаџерската функција
   • Соработка со претпоставените
   • Сопствен менаџерски стил
   • Градење тимски дух
  • Модул 2 – Новите Предизвици
   • Соработка со подредените
   • Интервјуирање и Вработување
   • Тренирање на вработените
   • Справување со промените и отпорите кон промените
   • Дисциплина
   • Отпуштање
   • Правна регулатива
  • Модул 3 – Градење на односи
   • Транспарентност и/или дискреција
   • Човекот како ресурс во компанијата
   • Лојалност
   • Мотивација
   • Генерациски разлики
  • Модул 4 – Администрација
   • Описи на работни места
   • Периодични евалуации
   • Системи на наградување
  • Модул 5 – Менаџирање на процеси
   • Писмено комуницирање
   • Делегирање
   • Состаноци
   • Подигање на одговорноста
  • Модул 6 – Баланс
   • Менаџирање на времето
   • Улогата на хуморот
   • Поставување и одржување на сликата за себе
   • Емоционална Интелигенција
   • Справување со стресот
   • Рамнотежа помеѓу личните и професионалните обврски

МЕНАЏИРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА/НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА

 Наменета за:

  • Референти и агенти за наплата на побарувања
  • Вработени во финансиски сектор задолжени за наплата на побарувања
  • Вработени во комерцијален сектор задолжени за наплата на побарувања
  • Вработени во агенции и други посредници за наплата на побарувања

 Дали е потребно претходно знаење: НЕ

 • Опис:
  • Значаен дел од работниот капитал на компаниите е врзан за побарувањата. Тоа претставува ризик за ликвидноста. Од друга страна, нема ништо поскапо од продадените а ненаплатени  производи или услуги, бидејќи истите се оптоварени со сите логистички трошоци, плус давачките спрема државата.

На обуката за Менаџирање и Наплата на побарувањата подеднакво се посветува внимание како на Наплатата, така и на Менаџирањето на побарувањата, но сепак, акцент паѓа на ПРЕВЕНТИВАТА, односно што е тоа што можеме да го правиме за да ја минимизираме можноста за настанок на проблеми со наплатата.

 • Цели:
  • Подобрување на ефективноста во наплатата на проблематичните побарувања  преку:
   • Подлабоко разбирање на причините за влегување во проблематичен долг од страна на клиентите
   • Запознавање со праксите за поставување на ефикасна кредитна политика
   • Свест за јасна разлика помеѓу cash flow и Биланс на успех
   • Искористување на базичната финансиска писменост во насока на подобрување на ликвисноста
  • Искористување на потенцијалите за превентивно делување и претходно регулирање на односите со клиентите
  • Подобрување на сите видови на комуникација со клиентите-должници
 • Содржина:
 • Модул 1- Вовед
  • Зошто клиентите доцнат или не плаќаат?
  • Улогата на Менаџерот за управување со наплатата на побарувањата (МУНП)
  • Законска рамка
  • Менаџерот за управување со наплатата на побарувањата како Account manager
  • Профил на МУНП
 • Модул 2 – Превентива – Account Management & Customer Care
  • Поставување конзистентна кредитна политика
   • Фактор ризик
   • Регулација на чекори при ескалација на долгот
   • Прогресивна кредитна политика
    • Стимулација – Incentive scheme
   • Занемарен аспектПартнерски однос
   • Перцепција на клиентот
   • Скала на развој на односот
    • Од Трговец кон Деловен Партнер
   • Модул 3 – Регулирање на деловните односи со Клиентот
    • Мапирање на процесот на донесување одлуки кај Клиентот
     • Типови на улоги во процесот
     • Групирање
    • Организациска шема
   • Модул 4 – Комуникација со клиентот по основа на наплата
    • Вербална комуникација
    • Писмена комуникација
     • Писмо за потсетување
     • Писмо за потсетување
     • Опомена
     • Опомена пред преземање правни дејствија
    • Срамнување на сметките
   • Модул 5 – Стратегии за справување со клиентските избегнувања на обврските
    • Основи на деловно преговарање
     • Откривање на клиентските преговарачки варијабли
    • Откривање на клиентските модели на однесување за избегнување и справување со типичните оправдувања
   • Модул 6 – Совети за ефективна кредитна политика и наплата на побарувања
    • Интеграција на психологијата на клиентот со кредитната политика на организацијата
    • Реакција на сигналите кои предупредуваат на проблемите во наплатата
    • Комуникациски меѓу-секторски ток
    • Проактивен пристап

КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

 Наменета за:

  • Вработени лица во било кој сектор и на било кое хиерархиско ниво
  • Невработени лица пред старт на својата кариера
  • Секој кој сака да ги подобри своите комуникациски вештини на повисоко ниво
 • Цели:
  • Подигнување на ефективноста во комуникацијата преку:
   • Разбирање на комуникацискиот циклус
   • Препознавање на значењето на feedback-от во комуникацијата
   • Идентификација на комуникациските стилови
   • Методи за остварување на рапорт (комуникациски мост)
   • Превенирање на комуникациски недоразбирања
   • Справување со тешки и непријатни соговорници
   • Надминување на конфликти

 Содржина: 

 • Воведен Модул
  • КОМУНИКАЦИСКИ МОСТ – Разбирање на Субјективната Стварност
   • Shannon-Weaver модел
   • Feedback – смисолот на комуникацијата
  • Комуникациски фактори
  • Видови на комуникација
   • Вербална комуникација
    • Вежба
   • Паравербална комуникација
    • Вежба
 • Модул 2 КОМУНИЦИРАЊЕ ВО РАЗЛИЧНИ КОНТЕКСТИ
  • Прерамување
  • Критика без повреда
  • Справување со “тешки” и лути соговорници
  • Справување со критики и приговори
  • Преговарање
  • Техники/Тактики
  • Грешки
  • People oriented vs. Goals Oriented пристап
 • Модул 3 СПОСОБНОСТИ НА УБЕДУВАЊЕ 
  • Разбирање на другите / Себеразбирање
  • Каде започнува влијанието врз другите?
  • Принципи на убедување
  • Методи на убедување
 • Тест за одредување на сопствениот комуникациски стил
  • Прилагодување кон стилот на соговорникот
 • Модул 4.Практични вежби
  • Case study (ies) – решавање на ситуација од реална деловна/животна ситуација
  • Најчести конфликтни ситуации
 • Затворање на тренингот
  • Профил на ефективен комуникатор
  • Q&A
  • Евалуација на тренингот

КОНТРОЛА НА СТРЕС
(
STRESS MANAGEMENT) 

 • Наменета за:
  • Секој член на било која социјална средина кој делува под влијание на времето како ограничен ресурс или друг вид на притисоци кои предизвикуваат или можат да предизвикаат хроничен стрес
 • Цели:
  • Разбирање на стресот како модерно зло и фактот дека не е секој стрес лош стрес
  • Идентификација на вообичаените причинители за стресот
  • Препознавање на симптомите на стресот
  • Откривање на корисни алатки и техники за ставање на стресот под контрола 

Содржина: 

 • Дефиниција на стресот
  • Акутен Хроничен стрес
 • Причинители за стресот
  • На работно место
  • Лични причинители
 • Симптоми на стресот
 • Мерење на стресот
 • Мерки за справување со стресот

АНАЛИЗА НА СИТУАЦИЈА И ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ

Наменета за:

Вработени на сите нивоа на Оперативен менаџмент,супервизори, раководители на основни оперативни единици, перспективни оперативци со можност за работен напредок

Цели на обуката:

 • Донесување добро проценети одлуки со разгледување на сите достапни информации во контекст на специфичната ситуација
 • Разгледување на различни опции и донесување одлуки со балансирање на можностите, ризикот и усогласувањето со професионалните вредности
 • Развивање на способност за проценка на резултатот и влијанието на вашите одлуки за избор на вашиот иден пристап во слични ситуации
 • Прилагодување на вашите одлуки и практики и земање предвид на промените во деловното опкружување

Содржина на обуката

 1. Дефиниција на проблемот/ситуацијата
 • 5 WHY’s
 • Cause & Effect Analysis
 • CATWOE
 1. Идентификација на околината на проблемот
 • SWOT
 • PEST
 • Porter’s Five Forces
 • Flow Charts
 1. Генерирање можни решенија
 • Brainstroming
 • Reverse Brainstroming
 • SCAMPER
 • TRIZ
 1. Анализа на ризик, претпоставки и влијанија
 • Анализа на ризик
 • Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
 • he Ladder of Inference
 1. Селекција на решени(е)ја
 • Cash Flow Forecasting
 • Cost/Benefit Analysis
 • Grid Analysis
  • Six Thinking Hats

МЕНАЏИРАЊЕ НА РАБОТНИОТ УЧИНОК НА ВРАБОТЕНИТЕ
(PERFORMANCE MANAGEMENT) И НИВНА МОТИВАЦИЈА

Наменета за:

Вработени на сите нивоа на Оперативен менаџмент, вработени во сектор на Управување со човечки ресурси

Цели на обуката :

 • Идентификација  и дефинирање на целите и активностите на вработените за да се создаде усогласување со макро- целите на компанијата
 • Креирање на ефективни планови за развој на вработените кои ги поддржуваат нивните цели, потенцијали и аспирации во кариерата
 • Конструктивна проценка на работата на вработените со акциски планови за идните насоки и цели
 • Ефективно управување со различните нивоа на перформанси од вработените со цел промовирање на позитивен моментум  во работната средина
 • Воведување на комуникацискиот фидбек како стандард за да промовирате развој и напредок

Содржина на обуката

Модул 1

Дефинирање на Performance Management

 • Каде и како ПМ се вклопува во организацијата
 • Промени во ПМ
 • PM во пракса
 • Пример 1 и 2
 • Кратка дискусија
 • Фактори за успех
 • Улогата на Лидерството
 • Вежба

Модул 2

Performance Management вештини

 • Делегирање
 • Coaching
 • Справување со слаб учинок
 • МОТИВИРАЊЕ
 • Раст и развој
 • Вежба/Прашалник

Модул 3

Performance Management процес

 • Периодичен преглед на учинокот
 • Поставување периодични цели
 • Мерење на учинокот
 • Вежба – Подготовка за Performance management
 • Менаџирање на тимови за висок учинок
 • Фази во процесот на менаџирање на тимови
 • Вежба – Прашалник за менаџирање на тимот

Модул 4

ПЛАНИРАЊЕ – основа за успех

 • Основи на планирање
 • Визија – Стратегија – План – Цел
 • План vs. Буџет
 • Типични планови
 • Вежба

 Модул 5

Менаџирање на перформансот во работен процес

 • KRA’s – Key Result Area
 • Вежба
 • KPI’s – Key Performance Indicator
 • Вежба
 • Мерење / Извештаи
 • Примери

Модул 6

Модели за наградување и стимулација

 • Pay per performance / плаќање по учинок
 • Incentive schemes / стимулациони алатки
 • Материјални/Финасиски
 • Нематеријални/нефинансиски
 • Најдобри практики
 • Постои ли „најдобро“?

Модул 7

Мотивација на вработените

 • Почетоци на мотивација на вработените…
 • Митови за мотивацијата на вработените
 • Мотивациски фактори
 • Пигмалион ефект
 • Улогата на лидерството
 • Природна мотивација на вработени во организација од 21. век

Завршен модул

 • П & О
 • Резиме и главни заклучоци од тренингот

КАТАЛОГ НА ПРОГРАМИ ЗА ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Програми (друго):

 • Комуникациски Вештини

 • ЕФЕКТИВЕН МЕНАЏМЕНТ – COMMUNICATION &​​ SOFT SKILLS​​ 

 • ЕФЕКТИВНО​​ РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ И СИТУАЦИИ​​ со ​​ примена на менаџмент техники и вештини (PROBLEM SOLVING)/работилница

 • ЛИДЕРСТВО (LEADERSHIP)

 • ЛИДЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ (LEADERSHIP MANAGEMENT)

 • МОТИВАЦИЈА​​ 

 • ОРГАНИЗАЦИСКИ ВЕШТИНИ 1-дневна обука

 • ТИМСКИ МЕНАЏМЕНТ (TEAMWORK MANAGEMENT)1-дневна обука

 • УПРАВУВАЊЕ СО ВРЕМЕ (TIME MANAGEMENT)

 • КОНТРОЛА НА СТРЕС (STRESS MANAGEMENT)

 • SELF MANAGEMENT (зголемување на сопствениот перформанс)

 • Асертивна Комуникација-работилница

 • Анализа на ситуација и Донесување ОДЛУКИ

 • Презентациски Вештини

 • СПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИ

 • Procurement Management

 • Емоционална Интелигенција1-дневна обука

 • МЕНАЏМЕНТ ЗА МЛАДИ МЕНАЏЕРИ

 • МЕНАЏИРАЊЕ НА РАБОТНИОТ УЧИНОК НА ВРАБОТЕНИТЕ (PERFORMANCE MANAGEMENT) И НИВНА МОТИВАЦИЈА

ПРОДАЖНИ ПРОГРАМИ

Продажни програми:

 • Продажни Техники и Вештини

 • В2В Продажба – Продажба кон правни лица​​ 

 • В2С Продажба Продажба кон физички лица – МАЛОПРОДАЖБА
  ​​ 

 • Customer Service Excellence – Како да се пружи извонредна УСЛУГА​​ 

 • MERCHANDISING​​ 

 • Телефонска продажба - TELESALES

 • PROSPECTING & Clients’ Qualifying Training​​ 

 • Accounts Receivable Management – Менаџирање на побарувања (за бизнис сектор)

 • KEY ACCOUNT MANAGEMENT – Менаџирање на Клучни Клиенти (КК)

 • ПРОДАЖЕН МЕНАЏМЕНТ​​ 

 • Преговарачки Техники и Вештини

 • Product Management + Supply Chain

 • Услугата како Продажна Вештина

 

 

Ви благодариме за интересот! Во моментов, пријавувањата се завршени. Ве охрабруваме да ја посетите нашата веб-страница повторно и следете нè на социјалните мрежи за да останете информирани кога ќе се отворат апликациите. Ви благодариме!

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ОБУКИ

2023-08-21T18:49:23+02:00

ОБУКИ ЗА ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Обуки од ваков тип овозможуваат, стекнување на вештини, преку кои на најдобар можен начин ги идентификувате своите слаби и јаки страни, да ги истекнете предностите, но и слабите страни да ги претворите во предности.

2023-08-21T17:58:52+02:00

ОБУКА ЗА ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

Светот се врти околу парите, сите сигурно ја чуле таа изрека. Сигурно и многу пати во животот се увериле дека има голема вистина во исказот. Но, прашање е колку сме ние подготвени паметно да управуваме со парите.

2023-08-22T17:28:39+02:00

Обука за Службеник во сметководство

Програмата “Службеник во сметководство” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на основни (почетни) теоретски и практични знаења и умеења за водење на сметководствената евиденција и утврдувањето на резултатите од работењето.

2023-08-21T18:09:24+02:00

ОБУКА ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ

Многумина сонуваат да имаат свој бизнис, да бидат менаџери на сопствениот бизнис и успешно да градат своја кариера. Зад секој успешен бизнис стои некој, кој што имал добра идеја, желба за успех и упорност, но пред се посветеност и храброст таа идеја да ја реализира до крај.

2023-08-22T17:26:19+02:00

Обука за деловен асистент

Администраторот, како што уште се нарекува деловен асистент, има различна улога споредено од една до друга компанија, меѓутоа постојат неколку основни вештини кои мора да ги поседува со цел успешно да одговори на работните обврски.

2023-08-21T18:49:55+02:00

ОБУКА ЗА ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Да се најде добра работа во денешно време, навистина е предизвик. Не само што треба да ги поседувате вистинските квалификации и вештини, туку многу е важно и како ќе се претставите пред работодавачите. Или уште поголем предизвик може да претставува, како да дојдете до информација за вистинската понуда на работни места.