Биро за развој на образованието

 • Решение за акредитирање на програма и инситуција за услуги за професионално усовршување на воспитно-образовниот и раководниот кадар во средните училишта во Република Македонија на тема: Современи методи во наставата, активно вклучување на учениците и поттикнување на нивната креативност”
 • Решение за акредитирање на програма и инситуција за услуги за професионално усовршување на воспитно-образовниот и раководниот кадар во средните училишта во Република Македонија на тема: Имплементација на содржини за иновации и претприемништво во курикулумот за средно образование во Република Македонија”
 • Решение за акредитирање на програма и инситуција за услуги за професионално усовршување на воспитно-образовниот кадар во средните училишта во Република Македонија на тема: “Настава и учење во 21 век, создавање иновативни училишта, подготвување на учениците за 21 век
 • Решение за акредитирање на програма и инситуција за услуги за професионално усовршување на воспитно-образовниот кадар во средните училишта во Република Македонија на тема: „Современи концепции на средно образование – новата улога на наставникот и новите стратегии за поучување и учење“.

Модернизација во основното образование
– усовршување на наставниците од основните училишта

ОПШТИНА ИЛИНДЕН

ОПШТИНА КАРПОШ

ГРЦИЈА / GREECE

ГРЦИЈА / GREECE

ГРЦИЈА / GREECE

БУГАРИЈА / BULGARIA

БУГАРИЈА / BULGARIA

БУГАРИЈА / BULGARIA

МАКЕДОНИЈА / MACEDONIA

МАКЕДОНИЈА / MACEDONIA

МАКЕДОНИЈА / MACEDONIA

КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИ

Кариерниот развој на наставниците, подразбира секојдневно професионално и лично растење на наставникот, долготраен, конитнуиран процес кој започнува од почетокот на подготовката за оваа професија и трае до крајот на целиот живот, процес кој се реализира на најразлични начини кој подразбира оспособување на наставникот со нови знаења, вештини, способности, стратегии и сл.

Современото општество бара и од наставниците, употреба на современа информатичка технологија, оспособеност за работа со различни ученици, соработка со други наставници, соработка со стручните  соработници и со родителите, како и  истражување и евалуација на сопствената работа. Современото училиште бара современа настава и бара наставници, кои се оспособени ефикасно и квалитетно да ги изведуваат сите видови на наставна работа со учениците.  Клучот на успехот во образованието лежи во квалитетниот кадар и пристапот кон наставата и учениците. Кога зборуваме за училиште во вистинска смисла на зборот, не мислиме на училишната зграда, туку на потенцијалот што е внатре.

Со цел да се модернизира наставата и  полесно да се внесат иновациите, наставникот задолжително и континуирано  мора да работи на своето професионално усовршување.

За таа цел, Академијата ЦЕС, која што повеќе од 20 години нуди квалитетни образовни услуги и е предводник на современите трендови во процесот на образование, во соработка со Бирото за развој на образованието, изготви и нуди неколку акредитирани обуки за професионален развој на образовниот кадар:

                                               

СОВРЕМЕНИ КОНЦЕПЦИИ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – НОВАТА УЛОГА НА НАСТАВНИКОТ И НОВИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ПОУЧУВАЊЕ И УЧЕЊЕ“.

Современото образование бара нови концепции и современ приод во реализацијата на наставата. Наставниците во континуитет треба да ги подобруваат своите компетенции, со цел квалитетно да одговорат на новите предизвици, кои ги носи новото време.

Во периодот од 23 август до 18 октомври, Академија ЦЕС реализираше обуки за наставниот кадар од средните училишта на на тема: „Современи концепции на средно образование – новата улога на наставникот и новите стратегии за поучување и учење“.

Обуките беа еднодневни и се реализираа на македонски, албански и турски јазик, на целата територија на Северна Македонија. Опфатен неше наставниот кадар од сите средни училишта со вкупно 6572 учесници.

Програмата за обука беше конципирана во четири меѓусебно надградливи сесии:

 1. Компетенции на современ наставник, наменета за продлабочување на знаењата на настаниците во доменот на предметите кои ги предаваат, унапредување на нивните педагошко /дидактички компетенции, способности за анализирање, синтетизирање и применување на знаења во пракса; способност за употреба на ИКТ; развој на медијално- педагошки и медијално-дидактички компетенции; следење на напредокот и постигнувањата на учениците; решавање проблеми; работа во тим и лидерство.
 2. Интегриран пристап во наставниот час, е пристап според „AIDA” методологија (внимание, интерес, желба, акција). Овој пристап е модификација, односно комплементарен со класичната структура на наставен час и овозможува функционална меѓупредметна интеграција, примена на теоријата во пракса, интегрирање на екологијата, претприемништвото, мултикултурализмот, ИКТ во наставата.
 3. Истражувачка настава / проектни активности третира две мошне актуелни, односно современи форми на наставата. Истражувачката настава и проектните активности овозможуваат активно учество и независност во работата на учениците преку согледување и анализа на секојдневните животни проблеми, преку користење на електронските медиуми од широк спектар.
 4. Во четвртата сесија фокусот е ставен на наставните форми, методи, техники. Со помош на наставните техники, содржината на часот се става во некоја структурирана рамка и им овозможува на учениците како активни учесници да го искажат својот потенцијал. Разните видови на форми на работа со учениците: индивидуални форми на работа, работа во парови, работа во мали групи, фронтална форма на работа, како и разните видови методи кои се користат во наставата: анализа; синтеза; евалуација; усно изложување; програмирана настава; самостојна работа со учебник, учебно помагало, дидактички материјали во електронска форма и др

Галерија од обуката:

ОБУКА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СОДРЖИНИ ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО ВО КУРИКУЛУМОТ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Да се насочат учениците да размислуваат и да се однесуваат претприемнички, без тоа да се поврзе и да се стави во контекст со останатите наставни содржини е речиси невозможно. Концептот на оваа обука е наставниците кои предаваат одредени предмети во средните училишта (хемија, физика, информатика, биологија, ликовна уметност итн), да стекнат вештини со кои ќе инкорпорираат содржини за претприемништво во нивните предмети. На таков начин учениците ќе може да размислуваат за започнување на свој сопствен бизнис како идни хемичари, информатичари, биолози итн.

Оттука целта на оваа обука е:

 • Вклучување на принципите на претприемничкото образование во секојдневниот образовен процес на сите нивоа и во секоја област.
 • Развивање на претприемничкиот дух и иновативниот потенцијал кај учениците преку обука на наставниот кадар
 • Да се разбере важноста на ИНОВАТИВНИОТ НАЧИН НА РАЗМИСЛУВАЊЕ и можност за самовработување како одлична иднина на младите генерации

Во рамките на оваа обука наставниците, преку серија на вежби и практична работа,   ќе можат да научат:

 • Што е претприемништво
 • Кои се основните карактеристики на претприемништвото
 • Која е улогата на претприемништвото
 • Што ги прави претприемачите успешни
 • Како до иновација
 • Типови на иновации
 • Како се стигнува од идеја до сопствен бизнис
 • Што е маркетинг
 • Маркетинг микс
 • Животен циклус на производ
 • Како се истражува пазарот
 • Формирање на цени
 • Конкуренција
 • Дистрибуција на прозвод
 • Промоција
 • Видови и карактеристики на бизнисите
 • Извори на финансирање
 • Бизнис план

По завршување на обуката, учесниците ќе бидат обучени да креираат содржини за претприемништво во рамките на своите предмети.

Галерија од обука:

ОБУКА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА СОДРЖИНИ ОД ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО ВО НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ФИЗИКА, БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА И ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Програмата за обука за иновации и претприемништво има за цел на наставниците да  им овозможи развивање на претприемнички дух и иновативно размислување во областа која е предмет на нивно работење: математика, биологија, физика, хемија, ликовно, информатика во основното образование во VIII или IX одделение.

Преку оваа програма за обука учесниците ќе ги разберат основните поими и појави во економијата и бизнисот. Учесниците  со оваа обука ќе ги осознаат позитивните придобивки од иновациите, претприемништвото и бизнис планирањето. Учесниците ќе развијат способности за иницијативност, креативност, самодоверба, самооценување, самоистражување, справување со ризици и сл.

По завршување на обуката наставникот:

 • ќе ги осознае основните принципи на претприемништвото и претприемничкото однесување како еден од основните столбови на секоја пазарна економија;
 • ќе ги препознава елементите на иновативното и претприемничкото однесување во математиката, биологијата, физиката, хемијата, ликовното образование и информатиката за VIII или IX одделание од основното образование;
 • ќе се запознае со придобивките за поединецот и за заедницата од претприемништвото;
 • ќе може да пронајде области од наставните содржини од математика, биологија, физика, хемија, ликовно образование и информатика за VIII или IX одделение од основното образованје кај кои што може да ги насочува учениците за претприемничко однесување;
 • ќе ја интерпретира потребата од нагласување на улогата на иновации во области од математиката, биологијата, физиката, хемијата, ликовното образование и информатиката за VIII или IX одделение во основното образование;
 • ќе ги потикнува учениците во насока на размислување како може да се реализираат бизнис идеи во различни области од математика, биологија, физика, хемија,ликовно образование и информатика за VIII или IX одделение од основното образование;
 • ќе ги насочува учениците да размислуваат за економските основи во математиката, биологијата, физиката, хемијата, ликовното образование и информатиката за VIII или IX одделение во основното образование;
 • ќе ја осознае потребата за интерпретирање на основите на бизнисот во подрачјето на различни наставни содршини од математиката, биологијата, физиката, хемијата, ликовното образование и информатиката за VIII или IX одделение во основното образование;
 • ќе може да прифати и применува принципи од бизнисот во реализацијата на наставните содржини од математика, биологија, физика, хемија,ликовно образование и информатика за VIII или IX одделение од основното образование ;
 • ќе научи што е потребно за изработка на оценка на бизнис идеја;
 • ќе научи што е потребно за изработка на бизнис план како основа за реализација на претприемничка идеја.

                                               

Галерија од обуката:

ОБУКА НА ТЕМА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ ВО 21-ОТ  ВЕК, СОЗДАВАЊЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИШТА: ПОДГОТВУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 21-ОТ  ВЕК

Модерното образование првенствено се соочува со ученикот, како активен учесник во образовниот процес, и се базира на истражување, брза и јасна размена на информации, разбирање на другите, тимска работа, поврзување на различни знаења и примена на знаење и вештини, а во центарот на образовниот процес ги става учениците, нивните интереси и потреби.

Оваа обука е осмислена со цел да се зајакне улогата на современиот наставник во процесот на поучување преку оспособување со компетенции за примена на современи  методи и техники за учење и поучување во училница.

По завршување на обуката наставникот ќе се стекне со вештини да:

 • Креира наставни стратегии и сценарија
 • Да применува ИКТ во наставата
 • Да користи современи методи фокусирани кон учениците (Истражувачко учење; Превртена училница; Колаборативно учење; Проектна настава; Игрификација -учење базирано на игра).

Галерија од обуката:

ОБУКА НА ТЕМА : СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ВО НАСТАВАТА, АКТИВНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОТТИКНУВАЊЕ НА НИВНАТА КРЕАТИВНОСТ

Осовременувањето на наставата подразбира активна/ интерактивна настава и настава во која сите ученици учествуваат и активно се вклучени во часот.

Во таков наставен процес, се поттикнува критичко размислување, независно одлучување, решавање проблеми, креативност во пристапот и комуникација меѓу учениците. Современото образование е поддржано од информатички и комуникациски технологии кои полека, но сигурно влегуваат во училниците и во секојдневната едукативна работа.

Програмата за оваа обука е составена од три сегменти и тоа:

 • Современи методи и техники на учење и пооучување;
 • Активности за поттикнување на креативноста на учениците и
 • Користење на ИТ во наставата.

Во првиот дел на програмата опфатени се методите кои можат да бидат применети  во текот на наставниот процес, не само во рамките на наставниот час туку и надвор од училиштетето, нудејќи му на наставникот и ученикот континуирана активна улога при усвојување на нови знаења и стекнување на нови вештини. Програмата во делот на современи методи и техники на учење и поучување е сегментиран во два дела и тоа, вербални методи и визуелни методи.

Програмата во делот на активности за поттикнуање на креативноста на учениците е сочинета од низа современи техники и активности кои нудат можности наставниот материјал да се направи поблизок и подостапен до ученикот Тука се обработени менталните мапи, учењето низ игра,забава, хумор и работа, играње улоги, шест шешири, асоцијации, квизови, решавање проблемски ситуации и други.

Во третиот дел на програмата користење на ИТ во наставата, каде што се опфатени: начини на употреба на ИКТ во чување, анализа и обработка на податоци поврзани со нови знаења и содржини и нивна понатамошна употреба, користење интернет, користење на апликативни програми за наставни содржини и образовни области, користење на мултимедијални програми, инсталирање на ЕСУ електронски системи и софтвери за учење и др.

                                               

Галерија од обуката:

РЕАЛИЗИРАНИ ОБУКИ ЗА НАСТАВНИОТ КАДАР ОД СЕПУГС “ВАСИЛ АНТЕВСКИ ДРЕН СКОПЈЕ”
(2022)

Во периодот од 17 до 18 декември, 2022 година Академија ЦЕС реализираше неколку обуки за наставниот кадар од СЕПУГС Васил Антевски Дрен од Скопје. Обуките се одвиваа во Скопје и во Велес.

Темите коишто беа опфатени беа:

1. Меѓуетничка интеграција во образованието
2. Училишна клима и култура со акцент на инклузија, дигитализација и тимска работа
3. Образовни модели – од традиционално во современо учење (студии на случаи)

За сите учесници во обуката беа обезбедени соодветни просторни услови за работа, како и соодветни материјали за работа. По завршување на обуките, сите учесници добија сертификати.

За успешна реализација на обуките, беа ангажирани повеќе предавачи и тоа: проф. Љупка Ристовска, проф. Владимир Караев, м-р Мирлинда Реџепи, проф. д-р Елизабета Томевска-Илиевска и м-р Даријан Трајанов.

Галерија:

РЕАЛИЗИРАНИ ОБУКИ ЗА НАСТАВНИОТ КАДАР ОД СЕПУГС ВАСИЛ АНТЕВСКИ ДРЕН СКОПЈЕ
(2021)

Во периодот од 18 август до 19 декември, 2021 година, Академија ЦЕС реализираше неколку обуки за наставниот кадар од СЕПУГС Васил Антевски Дрен од Скопје:

 • Team Building – Градење тимови и тимска работа
 • Личен план за професионален развој на наставниците и стручните работници
 • Подобрување на дигиталните вештини во наставата преку учење на нови ИКТ Miro, Gather town и e Twinning платформата

Поради настанатите здравствени околности, предизвикани од пандемијата Ковид19, дел од наставниците следеа обуки со физичко присуство, а останатите следеа обука онлајн, преку платформата zoom.

За сите учесници во обуката беа обезбедени соодветни просторни услови за работа и изготвени соодветни материјали за работа.

По завршување на обуките, сите учесници, беа соодветно сертифицирани.

За успешна реализација на обуките, беа ангажирани повеќе предавачи: проф. Д-р. Константин Петковски, Владимир Карев, Љупка Ристовска, Драган Атанасов, Драган Маркоски и Катерина Митковска.

Галерија:

ЛИЦЕНЦИ И АКРЕДИТАЦИИ

Биро за развој на образованието          https://www.bro.gov.mk/                         

 • Решение за акредитирање на програма и инситуција за услуги за професионално усовршување на воспитно-образовниот и раководниот кадар во средните училишта во Република Македонија на тема: Современи методи во наставата, активно вклучување на учениците и поттикнување на нивната креативност”
 • Решение за акредитирање на програма и инситуција за услуги за професионално усовршување на воспитно-образовниот и раководниот кадар во средните училишта во Република Македонија на тема: Имплементација на содржини за иновации и претприемништво во курикулумот за средно образование во Република Македонија”
 • Решение за акредитирање на програма и инситуција за услуги за професионално усовршување на воспитно-образовниот кадар во средните училишта во Република Македонија на тема: Настава и учење во 21 век, создавање иновативни училишта, подготвување на учениците за 21 век”
 • Решение за акредитирање на програма и инситуција за услуги за професионално усовршување на воспитно-образовниот кадар во средните училишта во Република Македонија на тема: Современи концепти на средно образование- новата улога на наставникот и новите стратегии на учење и поучување ”

Bureau for Development of Education   https://www.bro.gov.mk/                        

 • Decision for accreditation of a program and institution for services for professional development of the educational and management staff in the high schools in the Republic of Macedonia on the topic: “Modern methods in teaching, active involvement of students and encouraging their creativity”
 • Decision for accreditation of a program and institution for services for professional development of the educational and management staff in the high schools in the Republic of Macedonia on the topic: “Implementation of contents for innovation and entrepreneurship in the curriculum for secondary education in the Republic of Macedonia”
 • Decision for accreditation of a program and institution for services for professional development of the educational staff in the secondary schools in the Republic of Macedonia on the topic: “Teaching and learning in the 21st century, creation of innovative schools, preparation of students for the 21st century”
 • Decision for accreditation of a program and institution for services for professional development of the educational staff in the secondary schools in the Republic of Macedonia on the topic “Modern methods and concepts of secondary education – the new role of the teacher and new learning and teaching methods and strategies”

 

Министерство за образование  и наука   https://mon.gov.mk/                              

 • Решенија за верификација на установа за реализирање на стручни обуки по верификувана програма за образование на возрасни

Ministry of Education and Science  https://mon.gov.mk/                            

 • Decision for verification of an institution for realization of professional trainings according to a verified program for adult education

Центар за образование на возрасните http://cov.gov.mk/

 • Решенија за верификација на програми за реализирање на стручни обуки за образование на возрасни

Adult Education Center http://cov.gov.mk/                       

 • Decision for verification of programs for realization of professional trainings for adult education

Министерство за животна средина и просторно планирање     https://www.moepp.gov.mk/

 • Решение за овластување за вршење обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад

Ministry of Environment and Physical Planning https://www.moepp.gov.mk/

 • Decision for conducting training for the professional exam for management and / or treatment of waste

Центар за стручно образование и обука    http://csoo.edu.mk/

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

Ви благодариме за интересот! Во моментов, пријавувањата се завршени. Ве охрабруваме да ја посетите нашата веб-страница повторно и следете нè на социјалните мрежи за да останете информирани кога ќе се отворат апликациите. Ви благодариме!

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ОБУКИ

2023-08-21T18:49:23+02:00

ОБУКИ ЗА ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Обуки од ваков тип овозможуваат, стекнување на вештини, преку кои на најдобар можен начин ги идентификувате своите слаби и јаки страни, да ги истекнете предностите, но и слабите страни да ги претворите во предности.

2023-08-21T17:58:52+02:00

ОБУКА ЗА ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

Светот се врти околу парите, сите сигурно ја чуле таа изрека. Сигурно и многу пати во животот се увериле дека има голема вистина во исказот. Но, прашање е колку сме ние подготвени паметно да управуваме со парите.

2023-08-22T17:28:39+02:00

Обука за Службеник во сметководство

Програмата “Службеник во сметководство” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на основни (почетни) теоретски и практични знаења и умеења за водење на сметководствената евиденција и утврдувањето на резултатите од работењето.

2023-08-21T18:09:24+02:00

ОБУКА ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ

Многумина сонуваат да имаат свој бизнис, да бидат менаџери на сопствениот бизнис и успешно да градат своја кариера. Зад секој успешен бизнис стои некој, кој што имал добра идеја, желба за успех и упорност, но пред се посветеност и храброст таа идеја да ја реализира до крај.

2023-08-22T17:26:19+02:00

Обука за деловен асистент

Администраторот, како што уште се нарекува деловен асистент, има различна улога споредено од една до друга компанија, меѓутоа постојат неколку основни вештини кои мора да ги поседува со цел успешно да одговори на работните обврски.

2023-08-21T18:49:55+02:00

ОБУКА ЗА ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Да се најде добра работа во денешно време, навистина е предизвик. Не само што треба да ги поседувате вистинските квалификации и вештини, туку многу е важно и како ќе се претставите пред работодавачите. Или уште поголем предизвик може да претставува, како да дојдете до информација за вистинската понуда на работни места.