За постигнатите резултати овој проект е прогласен за добра практика од ЕК и има ознака за квалитет

For the achieved results, this project has been declared a good practice by the European Commission and has a quality mark

АКАДЕМИЈА-ЦЕС е првиот центар за образование на возрасни во Македонија која што нуди доквалификација, преквалификација и секаков вид на обуки за личен и професионален развој на возрасни лица. Организацијата е основана во 2000 година и успешно постои веќе 21 годинa, како алка помеѓу потребите на пазарот на трудот и работодавачите од една страна и невработените лицата од друга страна.

Со гордост, може да нотираме дека: реализирани се повеќе од 420 обуки, семинари, конференции, in-house обуки и слично; обучени преку 32 000 учесници од различни профили во Македонија и регионот. Располагаме со база од над 450 врвни експерти од различни области во полето на образованието од земјата и регионот.

Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини.

Честопати трагајќи по работата од соништата стануваме свесни дека не ги поседуваме вештините и квалификациите кои се потребни за не однесат до целта. Многу е важно, тој момент да го препознаеме и да најдеме вистински партнер кој ќе не води до таа цел; да се дообучиме, да добиеме знаења и докфалификации и на тој начин да создадеме предуслови за вработување, какво што посакуваме. Пазарот на трудот налага постојано приспособување на промените и  постојано надградување на сопствените знаења и пракси. Затоа, многу е корисно, да се има информација, во секој момент, каде може да се стекнеме со обуки за преквалификација и можност за стекнување нова вештина, нов занает од кој ке имаме стабилна егзистенција и сигурен приход.

АКАДЕМИЈА ЦЕС е акредитирана установа од страна на Министерство за образование и наука, Центарот за образование на возрасни, Бирото за развој на образование, Центарот за стручно образование и обука, како и Министерство за животна средина, за спроведување на висококвалитетни програмски содржини за обуки.

ЦЕС има воспоставено стратешко партнерство со партнери од повеќе европски земји  (Романија, Словенија, Португалија, Италија, Бугарија, Полска, Германија, Словенија). Со партнерските организации заеднички се креираат нови модерни програми за обуки согласно Европските текови, се разменуваат искуства, се прават анализи, стратегии за подобрување на образовната понуда во нашата и нивната држава.

Се реализираат мобилности и обуки на кандидати кои веќе посетуваат обука во нашите центри со цел нивно практично усовршување и стекнување компетенции во интернационална средина при тоа разменувајќи искуства, знаења, вештини и добри практики како и стекнување нови компетенции кој ќе им овозможат полесна интеграција во пазарот на трудот и побрзо вработување/или самовработување.

Кандидатите по завршување на обуките добиваат сертификат/диплома кој има статус на државна диплома со која имаат право да се вработат или да отворат сопствен бизнис. Кандидатите кои посетуваат и интернационална практична обука во друга држава се стекнуваат и со  Европски признаен сертификат- Europass Certificate.

Во Академија ЦЕС делуваат 6 сектори:

 1. Стручни вештини – занаети и административни курсеви
 2. Образование на возрасни/ животна средина и управување со отпад
 3. Обуки за вработени во јавна администрација
 4. Јазични вештини и преводи
 5. Обуки за наставници
 6. Консалтинг услуги и работа со проекти ( ИПА, Еразмус+)

А. ОБРАЗОВНИ СТРУЧНИ ПРОГРАМИ и ОБУКИ кој се организираат во ЦЕС се следниве: службеник во сметководство, деловен асистент, фризер, козметичар, шминкер, масер, шивач, виљушкарист, багерист, ракувач со градежна механизација, електричар, гипс монтер, плочкар, монтер на ламинатни и дрвени подови, готвач, слаткар, пекар, келнер, рецепционер, собарка, туристички водич итн

Б ОБРАЗОВНИ ХОРИЗОНТАЛНИ ВЕШТИНИ кој се организираат во ЦЕС се следниве: јазични вештини, дигитални вештини, животна средина и управување со отпад, личен и професионален развој, вештини за вработување, претприемништво, семејна писменост и финансиска писменост.

ПОНУДАТА НА ОБУКИ НА АКАДЕМИЈА ЦЕС Е НАМЕНЕТА ЗА ДВЕ КАТЕГОРИИ СЛУШАТЕЛИ:

 1. Млади лица на возраст од 18 до 30 години кои имаат желба да се доусовршат, да стекнат практични вештини во својата струка, дигитални вештини, да научат јазици или т.н меки вештини за вработување и подобра комуникација.
 2. Невработени лица на возраст од 19 до 55 год., кои сакаат да се доквалификуваат или преквалификуваат во друга професија или да го надополнат своето образование со некоја од хоризонталните вештини.

АКАДЕМИЈА ЦЕС особено внимание посветува на опфатот на слушатели со ограничени можности како што се: слушатели од социјално загрозени категории, слушатели од рурални средини, лица без родители, лица без оформено образование, лица од запоставени населени места и сл. Оваа категорија лица често се соочуваат со проблемот да земат учество во развој на професионалнии и стручни вештини од меѓународен карактер поради запоставеност од системот и недоволна информираност за образовни можности како и можности за барање работа.

АКАДЕМИЈА ЦЕС како општествено одговорна компанија, обезбедува дополнителна поддршка од страна на тимот обучувачи, при работа со лица со помалку можности, ваучери за финансиска поддршка и вклучување во меѓународни мобилности пеку Еразмус+ програмата и бесплатни обуки поддржани од ИПА проекти.

Нашата мисија е да го подобриме квалитетот на животот на граѓаните преку промовирање и спроведување на концептот за доживотно учење, креирање и спроведување на иновативни програми, обуки за преквалификација и дополнителни обуки во согласност со потребите на пазарот на трудот.

Нашата визија е низ целокупното работење да создадеме капацитети во модерно општество, кои ќе поттикнуваат прогресивни идеи, почитувајќи ја различноста во секоја форма.

Тежнееме да создадеме општество на функционално писмени граѓани кои целосно го прифаќаат концептот на доживотно учење и општество што ги почитува принципите на одржлив развој.

Проекти:

 • 2020-2021 – Erasmus KA104-Project – Образование на возрасни Developing “Work Based Dual Learning Model for VET” – Развој на модел за дуално образование за СОО –Обука на обучувачи од Академија ЦЕС во Германија кај партнер органзиација Pinguin Academy
 • 2019-2020 Erasmus KA101-Project – „The skills that pay the bills“ –Со вештини до подобра заработка – 12 лица слушатели на ЦЕС ќе учествуваат на напредна обука во партнерски институции во Италија- VEM и Бугарија-Ragina обуката има за цел подобрување на вештините и компетенциите за професиите Фризер, Козметичар и Декоративен маникир.
 • 2019-2021 Erasmus KA202-Project – „Good food is good mood“ – Со добра храна до добро расположение, Во овој проект ќе се рзвиваат вештини за професиите Готвач и Слаткар -Стратешко партнерство со партнерски институции од Италија-Egina и Португалија- Insignare.Во рамките на проектот е се обучат 90 невработени лица од Македонија, Португалија и Италија и ќе стекнат компетенции за професиите слаткар и готвач
 • 2016-2018 Erasmus KA202-Project – „Skilled Cooks and Waiters Network“- Вештини за професиите Готвач и Келнер – Стратешко партнерство со партнерски институции од Италија-Egina и Португалија- Insignare.Проектот имаше за цел развивање на компетенциите за професиите келнер и готвач и размена на добри практики во европска средина. Се обучија 90 невработени лица од Македонија, Португалија и Италија и стекнаа компетенции за професиите келнер и готвач
 • 2016-2019 Erasmus KA204-Project – „Family literacy works!” –Семејната писменост функционира! Меѓународно партнерство насочено кон иновации со цел да се развие кохерентна програма за обука што ќе обезбеди поддршка за семејствата – родители и деца – и ќе помогне во развој на нови вештини за писменост.Проект прогласен за добра пракса од Европска комисија
 • 2014-2016 Erasmus KA202-Project – „Taking the Road to Employment – Developing New Skills and Knowledge of Unemployed Person“- Пат до вработување е партнерство омеѓу Македонија-ЦЕС, Полска-Syntea, Романија-Aleron и Бугарија-Teza.Проектот имаше за цел да ги подобри можностите за вработување на млади лица, преку низа на обуки и стекнување компетенции за личен и професионален развој.60 невработени млади лица се обучија за иновации и претприемништво, дигитални вештини, интернет маркетинг, пишување проектни апликации.За постигнатите резултати овој проект е прогласен за добра практика од ЕК и има ознака за квалитет: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-MK01-KA204-000246.
 • 2013-2020 Агенција за вработување – Обука за невработени лица со помалку можности на за јазични компетенции, дигитални вештини, стручни вештини службеник во сметководство и шивач. Обучени беа 460 невработени лица.
 • 2016-2018 година, ИПА проект – Компонента 4, „Платформа за претприемништво за економска и социјална инклузија на жени со органичени можности, социјално загрозени категории од рурални средини и запоставени населени места “111 невработени жени добија можност за обука за личен развој, компјутерска обука, курсеви за англиски јазик како и стручни обуки за да се преквалификуваат во професиите: фризер, масер, козметичар и сметководител. Обуките беа реализирани на регионално ниво во 4 градови: Тетово, Скопје, Штип и Куманово.
 • 2013-2015 година, ИПА проект – Компонента 4, „Подобрување на вештините и компетенциите на невработените жени со помалку можности, социјално загрозени категории од рурални средини и запоставени населени места. 80 невработени жени добија можност да стекнат стручна квалификација за професиите кројач, фризер, козметичар, службеник во сметководство.

TEZA EOOD-Бугарија
https://www.teza.bg/

SYNTEA- ПОЛСКА
http://www.syntea.pl/

АLERON-Романија
http://www.aleron.ro/

CES ACADEMY is the first center for vocational and adult education in Macedonia, that offers additional training, retraining and all types of training for personal and professional development of adults. The organization is founded in 2000 and successfully exists for 21 years, as a link between the needs of the labor market and employers on the one hand and the unemployed on the other.

We can proudly note that: we have implemented over 420 trainings, seminars, conferences, in-house trainings, trained over 32 000 participants from different profiles in Macedonia and the region. We have found base of over 450 experts in various fields in the field of education from the country and the region.

Successfully, we promote and develop the concept of lifelong learning and enhance the quality of cultural life, locally and in the region, continuously following the scope of changes, as well as the requirements for continuous mutual information, exchange of information, experiences and skills.

Often, looking for the job of our dreams we become aware that we do not have the skills and qualifications needed to take us to that goal. The most important thing at that moment is to start with a request where we can further train to obtain knowledge and additional qualifications, thus to create the preconditions for employment, as we wish. The labor market requires constant adaptation to change and constant upgrading of one’s own knowledge and practices. Therefore, it is best to be informed, at any time, where we can gain retraining and the opportunity to acquire a new skill, a new craft from which we will have a stable existence and a secure income.

ACADEMY CES is an accredited institution by the Ministry of Education and Science, the Center for Adult Education, the Bureau for Development of Education, the Center for  Vocational Education and Training and the Ministry of Environment protection, for the implementation of high quality training program contents.

CES has established strategic partnerships with partners from several European countries (Romania, Slovenia, Portugal, Italy, Bulgaria, Poland, Germany, Slovenia). With these partner organizations, are developing new modern training programs in accordance with European trends. We exchange experiences, prepare analyzes, convey researches and develop strategies in order to improve formal and non-formal education in our country and at European level.

We offer mobilities to the candidates who already attended some of the trainings in our center, in order to provide practical training and acquisition of competencies in an international environment, exchange of experiences, knowledge, skills and good practices as well as acquiring new competencies that will enable easier integration in the market and faster employment or self-employment.

After the completion of trainings, the candidates receives a certificate / diploma that with status of a state diploma, which enables them to be employed or to start their own business. Applicants involved in international trainings in another country, additionally obtain Europass certificate.

There are 6 departments in the CES Academy:

 1. Vocational education and training
 2. Adult education including environmental and waste management
 3. Trainings for public administration employees
 4. Language skills and translations
 5. Trainings for teachers
 6. Projects and consulting services (IPA, Erasmus +)

A. VET PROGRAMS and TRAININGS: accounting officer, business assistant, hairdresser, beautician, make-up artist, masseur, seamstress, forklift, excavator, construction worker, electrician, construction wooden floors worker, cook, confectioner, baker, waiter, receptionist, maid, tour guide, etc.

B HORIZONTAL EDUCATIONAL SKILLS organized at CES are the following: language skills, digital skills, environmental and waste management, personal and professional development, employment skills, entrepreneurship, family literacy and financial literacy.

THE OFFER OF TRAININGS AT THE CES ACADEMY IS INTENDED FOR TWO CATEGORIES OF LISTENERS:

 1. Young people aged 18 to 30 who want to improve their skills, gain practical skills in their profession, develop digital skills, learn languages ​​or invest in communicational or soft skills for employment.
 2. Unemployed persons aged 19 to 55, who wish to train or retrain in another profession, or to upgrade their education with some of horizontal skills.

We live in a very dynamic society in which if we do not take advantage of the opportunities that arise from change, we could not move forward.

It is especially important to recognize the moment when professional training, training and additional qualifications are needed in a certain area and how you can make the best use of it. That is why we exist and we try every day to meet all those who want to upgrade their knowledge and gain new skills.

CES ACADEMY pays special attention to the candidates with fewer opportunities such as: socially disadvantaged categories, from rural areas, orphans, people without education, people from neglected settlements, etc. This category of individuals, due to neglect of the system, has many obstacles to access education. They have difficulties in providing sources for professional development and improvement of skills, practical experience in international environment and insufficient information about educational opportunities and job opportunities.

CES ACADEMY as a socially responsible company, provides additional support to this category: support of trainers, vouchers and free of charge involvement in international mobility and trainings, through the Erasmus + program and IPA projects support.

Our mission is to improve the quality of life of citizens through the promotion and implementation of the concept of lifelong learning, creation and implementation of innovative program content, prequalification training and additional training in accordance with the needs of the labor market.

Our vision for the overall operation is to build capacity in a modern society, involved in modernization trends, which encourages progressive ideas, respecting diversity in every form.

We thrive to create a society of functionally literate citizens who fully accept the concept of lifelong learning and a society that respects the principles of sustainable development.

Projects:

 • 2020-2021 – Erasmus KA104-Project – Adult Education Developing Work Based Dual Learning Model for VET – Train of trainers from CES Academy in Germany with a partner organization Penguin Academy.
 • 2019-2020 Erasmus KA101-Project – „The skills that pay the bills“ -12 participants will participate in mobility to improve skills and competencies for professions hairdresser, beautician and decorative manicure at partner institutions in Italy – VEM and Bulgaria – Ragina.
 • 2019-2021 Erasmus KA202-Project – „Good food is good mood“ –In this strategic partnership, competences for the professions cook and pastry cook in cooperation with partner organization Egina, Italy and Insignare Portugal. Within the project, 90 unemployed people from Macedonia, Portugal and Italy will be trained and acquire competencies for the professions of cook and pastry cook.
 • 2016-2018 Erasmus KA202-Project – „Skilled Cooks and Waiters Network“- It is strategic partnership created to develop competences for the professions cook and waiter in cooperation with partner organization Egina, Italy and Insignare Portugal. Within the project, 90 unemployed people from Macedonia, Portugal and Italy were trained and acquired competencies for the professions of cook and waiter.
 • 2016-2019 Erasmus KA204-Project – „Family literacy works!” – This international Partnership is focused on innovation in order to develop a coherent training program to support the families- parents and children – and assist them in development of new literacy skills.

Good practice project- label from European commission

 • 2014-2016 Erasmus KA202-Project – „Taking the Road to Employment – Developing New Skills and Knowledge of Unemployed Person“- is a strategic partnership developed between: Macedonia-CES, Poland-Sintea, Romania-Aleron and Bulgaria- Tesa.This project was designed to create better employment opportunities for young people, through a series of training and acquisition of competencies for personal and professional development.60 unemployed young people are trained in innovation and entrepreneurship, digital skills, internet marketing and project application writing.

Link to the Good practice project- label https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-MK01-KA204-000246.

 • 2013-2020 Employment Agency – Training for unemployed people with fewer opportunities for language competencies, digital skills, professional skills accounting and seamstress. Within this project 460 unemployed people were trained.
 • 2016-2018 IPA- Component 4, Entrepreneurial platform for economic and social inclusion of women with fewer opportunities. 111 unemployed women received the opportunity for personal development training, digital skills training, english language courses VET trainings for the professions: hairdresser, masseur, beautician and accountant. This trainings were implemented in 4 cities: Tetovo, Skopje, Stip and Kumanovo.
 • 2013-2015 IPA- Component 4 – Improvement of Employment Potentials of Women from Ethnic Communities in the Labour Market In cooperation with the SEED Foundation, CES Academy conducted a series of professional trainings for unemployed women from underdeveloped rural areas of different ethnicities (Turks, Roma, Serbs, Bosniaks, Albanians) from 4 regions: Skopje, Debar, Strumica, Kumanovo.

TEZA EOOD-Bulgaria
https://www.teza.bg/

SYNTEA- Poland
http://www.syntea.pl/

ALERON Romania
http://www.aleron.ro/

Проектот Пат кон вработување – Развивање нови вештини и знаења за невработените лица имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ 2014-2016

 • Програмата прикажува стратешко меѓународно партнерство насочено кон развој на нови вештини на невработени лица за подобрување на нивните компетенции за побрз и полесен пристап до пазарот на труд.

Главната цел на Проектот е да се обучат невработени млади лица за стекнување на лични компетенции и вештини со цел градење капацитети преку обуки во интернационална средина и размена на стекнати знаења и вештини со млади лица од европски партнерски држави; Полска, Бугарија, Романија, Македонија за различни компетенции за професионален и личен развој како:

 • Дигитални вештини-Дигитален маркетинг
 • Личен и Професионален развој,
 • Пишување проектни апликации,
 • Иновации и стекнување Претприемачки вештини

 Со проектот се постигнаа следниве цели

 • Се поттикна вработувањето/самовработувањето кај младите невработени лица
 • Се разви иновативен  и креативен пристап во барање работа или самовработување
 • Се овозможи примена на иновативна форма на настава и учење, со размена на искуства од ученици од други европски држави
 • Младите невработени лица имаа можност и поттик да развијат бизнис идеа
 • Младите лица развија лични вештини
 • Се поттикнуваа на  социјално претприемништво;
 • Научија да користат дигиталната технологија за полесен пристап до информации и можност за вработување

Со проектот се постигнаа следниве резултати

 • Се обучија 64 кандидати од Полска-партнер организација “Syntea:, Бугарија-, партнер организација “Теза” Македонија- Академија ЦЕС, Романија- Партнер Организација “Aleron” ОБУКА НА ТЕМА “ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ”
 • Се обучија 64 кандидати од партнерските земји за развивање и подобрување на вештините за изработка на  бизнис план и финансиска анализа на мал бизнис
 • Се обучија 64 кандидати од партнерските земји развиени и подобрени вештини за користење на интернет платформи
 • Обучени 64 кандидати од партнерските земји за развивање на иновативни и претприемнички иницијативи

Издадени публикации – интелектуални трудови

За целите на реализација на проектот Академија Ц.Е.С и партнер организациите изработија:

 1. Водич на тема: ПРОФЕСИОНАЛЕН И ЛИЧЕН РАЗВОЈ
 2. Водич на тема: ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТНИ АПЛИКАЦИИ
 3. Водич на тема: ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ – ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ
 4. Водич на тема: ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО

The project Road to Employment – Developing new skills and knowledge for the unemployed persons is implemented by C.E.S. Academy – Macedonia and funded by the National Agency for European Educational Programmes and Mobility in Macedonia – Erasmus + (2014-2016).

 • The programme demonstrates a strategic international partnership aimed at developing new skills of unemployed persons, to improve their competencies for faster and easier access to the labour market.

The main goal of the Project is to train unemployed young people to acquire personal competencies and skills in order to build capacities through training in an international environment and exchange the acquired knowledge and skills with young people from European partner countries; Poland, Bulgaria, Romania, Macedonia for different competencies for professional and personal development such as:

 • Digital skills – Digital Marketing;
 • Personal and professional development;
 • Writing project applications;
 • Innovation and acquisition of entrepreneurial skills.

The project achieved the following goals

 • Encouraged employment/self-employment of young unemployed people;
 • Developed innovative and creative approach to job searches or self-employment;
 • Ensured application of innovative form of teaching and learning, by exchanging experiences from students from other European countries;
 • Young unemployed people had the opportunity and incentive to develop a business idea;
 • Young persons developed personal skills;
 • Encouraged social entrepreneurship;
 • Learned to use digital technology for easier access to information and employment opportunities.

The following results were achieved with the project

 • 64 candidates were trained from Poland – partner organization “Syntea”, Bulgaria – partner organization “Teza“, Macedonia – C.E.S. Academy, Romania – partner organization ”Aleron”, TRAINING ON THE TOPIC “PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT”;
 • 64 candidates from partner countries were trained to develop and improve skills for business plan development and small business financial analysis;
 • 64 candidates from partner countries were trained and improved skills for using internet platforms;
 • 64 candidates from partner countries were trained to develop innovative and entrepreneurial initiatives.

Issued publications – intellectual outputs

For the purposes of the project realization, C.E.S. Academy and the partner organizations developed:

 1. Guide on the topic: PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT
 2. Guide on the topic: DRAFTING PROJECT APPLICATIONS
 3. Guide on the topic: DIGITAL SKILLS – INTERNET MARKETING
 4. Guide to the topic: INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
https://na.org.mk/

мобилност во Македонија – Еразмус+

TEZA EOOD-Бугарија
https://www.teza.bg/

Партнерската организација „TEЗА“ е компанија ориентирана кон најновите технологии и средства за доживотно учење. Тие постојано ја прошируваат палетата на услуги што се нудат во областа на образованието, професионалниот развој и управувањето со организацискиот талент.

Активноста на ТЕЗА е насочена во областа на традиционалните и електронските образовни услуги и технологии. TEЗA постојано го подобрува квалитетот на понудените производи и услуги. Во 2006 година, создадоа целосно опремен центар за обука за компјутери, а во 2007 година добија ИСО 9001: 2000 сертификат за вршење на услуги од областа на професионални обуки и снабдување и инсталирање на специјализирани апликации што ги одржуваат и успешно ги подобруваат до денес. Во текот на последните 15 години тие изградија капацитети и знаења  да работат на големи и сложени проекти од областа на специјализираните и стручните обуки за приватни и јавни организации.

Амбицијата на TEЗA е насочена кон постојано развивање и прилагодување  на одличен квалитет, поддржан од бројните сертификати стекнати според меѓународните стандарди за квалитет:

 • ISO 9001:2008
 • ISO/IEC 20000-1:2005
 • ISO/IEC 27001:2005
 • ISO 14001:2004
 • BS OHSAS 18001:2007

TEЗA е партнер и претставник за Бугарија на „SumTotal Systems“ Inc – светски лидер во корпоративни решенија за обука и управување со човечките ресурси.

Тимот на TEЗA верува дека учењето е составен процес што е дел од успешната кариера на секоја личност. Затоа тие обезбедуваат комплетна услуга што им помага на организациите да ги развиваат своите вработени и која вклучува помош во врска со анализа на потребите за обука, за креирање на програми,курсеви и обуки, планирање, реализирање и управување со обуки, како и проценка на конечни резултати и анализа на ефикасност.

_____

SYNTHEA-Полскa
http://www.syntea.pl/

Партнерската организација „Синтеа“ работи во полето на образованието повеќе од 25 години. Системот за тренинг и обука за зголемување  на компетенции, вклучувајќи курсеви и обуки, сертифицирање, приправнички практиканти, практиканти, практични поставувања и активности за размена на вработувања, им овозможува да ги упатуваат нивните клиенти, односно физички лица, компании, институции и организации, низ целиот процес на образование, почнувајќи од анализа на веќе постигнатите компетенции, организирање и реализација на курсеви и  обуки, обезбедување услуги за кариерно  советување, организирање на стручна пракса, до наоѓање и подобрување на работа на слушателите. Системот развиен од Синтеа е во согласност со идејата за професионална мобилност на вработените и е прилагоден на најважните насоки на европската и глобалната образовна политика.

За време на нивните активности веќе имаат добиени над 65 милиони PLN за спроведување на локални, национални и меѓународни образовни проекти, обучени над 45 000 лица и издадени над 50 000 сертификати. Образоввното партнерство на Синтеа вклучува над 100 јавни и трговски субјекти кои работат на полето за образование, советување и труд во Полска и во странство, особено во Источна и Централна Европа. Според весникот „Бизнис 2014“, Синтеа е лидер меѓу давателите на стручно образование и обука во Полска.

_____

АLERON-Романија
http://www.aleron.ro/

Партнерската организација-Центар за обука Алерон е провајдер  на услуги за курсеви и обуки за возрасни. Областа на нивната експертиза ги вклучува следниве видови обуки:

 • ИТ и обуки за компјутери;
 • Управување со проекти;
 • Бизнис обуки (управување со деловни процеси, деловна анализа, финансиски менаџмент)
 • Обуки за Интернет и социјален маркетинг;
 • Дизајн и компјутерско програмирање;
 • Обуки за меки вештини (комуникација, лидерство и управување со време)

 

National Agency for European Educational Programmes and Mobility
https://na.org.mk/

TEZA EOOD-Bulgaria
https://www.teza.bg/

SYNTEA- Poland
http://www.syntea.pl/

ALERON Romania
http://www.aleron.ro/

C.E.S. Academy
www.ces.mk

Mobility in Macedonia – Erasmus+

TEZA EOOD-Bulgaria
https://www.teza.bg/

The partner organization “TEZA” is a company oriented to the latest technologies and means for lifelong learning. They are constantly expanding the palette of services offered in the field of education, professional development and management of the organizational talent.

TEZA’s activity is focused in the field of traditional and electronic educational services and technologies. TEZA constantly improves the quality of the offered products and services. In 2006, they created a fully equipped computer training centre, and in 2007 they obtained ISO 9001:2000 certification for performance of services in the field of professional trainings and supply and installation of specialized applications that they maintain and improve successfully to this day. In the course of the last 15 years, they built capacities and knowledge to work on large and complex projects in the field of the specialized and professional trainings for private and public organizations.

The ambition of TEZA is aimed at constantly evolving and adapting by offering services of outstanding quality, supported by the numerous certificates acquired under the international quality standards as follows:

 • ISO 9001:2008
 • ISO/IEC 20000-1:2005
 • ISO/IEC 27001:2005
 • ISO 14001:2004
 • BS OHSAS 18001:2007

TEZA is a partner and representative for Bulgaria of “SumTotal Systems” Inc. – the world leader in corporate solutions for human resources training and management.

TEZA’s team believes that learning is an integral process and part of the successful career of each person. That’s why they provide a complete service that helps the organizations to develop their employees and includes assistance related to the analysis of the needs for training, creating training programmes and courses, planning, delivery and management of training, as well as assessment of the final results and efficiency analysis.

_____

SYNTHEA-Poland
http://www.syntea.pl/

The partner organization “Syntea” has been operating in the field of education over 25 years. The competence delivery system including training courses, certification, apprenticeships, internships, practical placements, and employment exchange activities allows them to guide their clients, i.e. natural persons, companies, institutions and organisations, through the entire education process, starting from analysing the already achieved competence predispositions, delivering training courses, providing career advising services, organizing vocational practice, to finding and optimizing a job. The system developed by Syntea is compliant with the idea of occupational mobility of employees and adapted to the most crucial directions of the European and global education policy.

During their activity, they have already acquired over 65 million PLN for implementing local, national and international education projects, trained over 45 000 individuals and issued over 50 000 certificates. Syntea education partnership includes over 100 public and commercial entities operating in the field of education, advising, and labour in Poland and abroad, especially in the Eastern and Central Europe. According to the “Business 2014” newspaper, Syntea is the leader among VET providers in Poland.

_____

АLERON-Romania
http://www.aleron.ro/

The partner organization Aleron Training Centre is a provider of education services and trainings for adults. Their field of expertise includes the following types of trainings:

 • IT and Computer Trainings;
 • Project Management;
 • Business Trainings (Business Process Management, Business Analysis, Financial Management)
 • Internet and Social Marketing Trainings;
 • Web Design and Computer Programming;
 • Soft Skills Trainings (Communication, Leadership and Time Management)

Од 22.06 2015 до 27.06. 2015  СЕ ОДРЖА ОБУКА ЗА ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВО БУГАРИЈА КАЈ ПАРТНЕР ОРГАНИЗАЦИЈАТА ТЕЗА

Проект: Пат до вработување-Развивање нови вештини и компетенции наменети за невработени лица

16 невработени млади лица од Бугарија, Полска, Романија и Македонија посетија обука за личен и професионален развој во просториите на партнер организацијата Teza од Бугарија

Обуката беше дел од проектот „Пат до вработување – развивање нови вештини и компетенции наменети за невработените лица“  Координатор на проектот беше на Тренинг центарот Ц.Е.С – Македонија во партнерство со партнер организациите: Синтеа – Полска, Теза – Бугарија и Алерон – Романија  финансирано од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+.

Целта на обуката беше да се развијат вештини, знаења, и компетенции кај младите невработени лица, да разменат искуство со ученици од други интернационални средини, да учат од европски предавачи а сето тоа да им овозможи поголема конкурентност и полесен пристап до пазарот на труд. На обуката се користеше методологија со примена на иновативни форми на учење и настава

Учесниците на обуката се здобија со следниве вештини и знаења:

 • Личен и професионален развој – равивање лични вештини
 • Што е мотивација и што не мотивира
 • Што е успех и како да се успее
 • Како да се направи план за личен развој
 • Процес на одлучување за кариера

За потребата на обуката и како дел од проектот се изготви посебен водич за Професионален и личен развој и истиот беше споделен со сите учесници на обуката. Овој водич исто така е достапен и на валор платформата на ЕУ за резултати од Еразмус+ програмата, но  веб страната на Тренинг центарот ЦЕС.

ГАЛЕРИЈА

Од 23.11.2015 до 28.11 2015  СЕ ОДРЖА ОБУКА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ АПЛИКАЦИИ ВО ПОЛСКА КАЈ ПАРТНЕР ОРГАНИЗАЦИЈАТА СИНТЕА

Проект: Пат до вработување-Развивање нови вештини и компетенции наменети за невработени лица

16 невработени млади лица од Бугарија, Полска, Романија и Македонија посетија обука за личен и професионален развој во просториите на партнер организацијата Синтеа од Полска

Обуката беше дел од проектот „Пат до вработување – развивање нови вештини и компетенции наменети за невработените лица“  Координатор на проектот беше на Тренинг центарот Ц.Е.С – Македонија во партнерство со партнер организациите: Синтеа – Полска, Теза – Бугарија и Алерон – Романија  финансирано од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+.

Целта на обуката беше да се развијат вештини, знаења, и компетенции кај младите невработени лица за изготвување на проектни апликации како можност за аплицирање во европски фондови, апликации во сопствените држави, да работат како асистенти, координатори на проекти итн, можност да учат од европски предавачи а сето тоа да им овозможи поголема конкурентност и полесен пристап до пазарот на труд.

Учесниците на обуката се здобија со следниве знаења:

 • европските стратегии и фондови
 • проектните алатки и техники
 • проектен циклус
 • планирање
 • идентификување на проблеми
 • СВОТ анализа
 • проектни цели и целни групи
 • резултати и показатели
 • трошоци и буџет
 • управување со ризици
 • реализација на проектот
 • управување со време и временска рамка на проектот
 • управување со буџет, луѓе и квалитет
 • евалуација на проектот

За потребата на обуката и како дел од проектот се изготви посебен водич за развоj на вештини за изработка на проектни апликации и истиот беше споделен со сите учесници на обуката. Овој водич исто така е достапен и на валор платформата на ЕУ за резултати од Еразмус+ програмата, но  веб страната на Тренинг центарот ЦЕС.

ГАЛЕРИЈА

Од 25.04.2016 до 30.04 2016  СЕ ОДРЖА ОБУКА ЗА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ ВО РОМАНИЈА КАЈ ПАРТНЕР ОРГАНИЗАЦИЈАТА АЛЕРОН

Проект: Пат до вработување-Развивање нови вештини и компетенции наменети за невработени лица

16 невработени млади лица од Бугарија, Полска, Романија и Македонија посетија обука за личен и професионален развој во просториите на партнер организацијата Алерон во Романија

Обуката беше дел од проектот „Пат до вработување – развивање нови вештини и компетенции наменети за невработените лица“  Координатор на проектот беше на Тренинг центарот Ц.Е.С – Македонија во партнерство со партнер организациите: Синтеа – Полска, Теза – Бугарија и Алерон – Романија  финансирано од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+.

Целта на обуката беше да се развијат вештини, знаења, и компетенции кај младите невработени лица за користење на интернет маркетинг  како можност за користење на социјалните медиуми како можност за промоција, учесниците имаа можност да учат од европски предавачи да стекнат вештини со кои ќе бидат поконкурентни на пазарот на труд.

Обуката ги опфати следните теми:

 • Маркетинг
 • Маркетинг концепти
 • Социјални медиуми
 • Интернет маркетинг
 • Интернет продажба
 • Управување со интернет алатки

За потребата на обуката и како дел од проектот се изготви посебен водич за користење на интернет маркетинг и социјални медиуми  и истиот беше споделен со сите учесници на обуката. Овој водич исто така е достапен и на валор платформата на ЕУ за резултати од Еразмус+ програмата, но  веб страната на Тренинг центарот ЦЕС.

ГАЛЕРИЈА

Од 26.09.2016 до 30.09.2016 година СЕ ОДРЖА ОБУКА ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО во МАКЕДОНИЈА ОД СТРАНА НА АКАДЕМИЈА ЦЕС

Проект: Пат до вработување-Развивање нови вештини и компетенции наменети за невработени лица

16 невработени млади лица од Бугарија, Полска, Романија и Македонија посетија обука за личен и професионален развој во просториите на Тренинг центарот ЦЕС- Македонија 

Обуката беше дел од проектот „Пат до вработување – развивање нови вештини и компетенции наменети за невработените лица“  Координатор на проектот беше на Тренинг центарот Ц.Е.С – Македонија во партнерство со партнер организациите: Синтеа – Полска, Теза – Бугарија и Алерон – Романија  финансирано од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+.

Целта на обуката беше да се развијат вештини, знаења, и компетенции кај младите невработени лица за претприемачки иницијативи како и развој на иновација и идеа.

За потребата на обуката и како дел од проектот се изготви посебен водич за користење на интернет маркетинг и социјални медиуми  и истиот беше во функција за сите учесници на обуката беше споделен со сите учесници на обуката. Овој водич исто така е достапен и на валор платформата на ЕУ за резултати од Еразмус+ програмата, но  веб страната на Тренинг центарот ЦЕС.

ГАЛЕРИЈА

Unemployed persons from four countries have mastered the skills and knowledge for professional and personal development

The first of the four trainings provided within the Project “Road to employment – developing new skills and knowledge for the unemployed” realized by CES Academy – Macedonia and the project partners: Sintea – Poland, TEZA – Bulgaria and Aleron – Romania as part of a strategic partnership, financially supported by the National Agency for European Educational Programs and Mobility under the Erasmus + program.

The first training was dedicated to developing skills and knowledge in the field of professional and personal development in order to facilitate employment. The training was realized in June 2015 in Sofia, Bulgaria under the guidance of the project partner TEZA from Bulgaria. The training was attended by 16 unemployed persons, ie 4 persons from each partner country involved in the project.

The training for professional and personal development trained the unemployed persons – participants in the training with continuous acquisition, expansion and deepening of knowledge, development of skills and abilities relevant to success within the professional and personal activities of the participants as well as developing creativity for new jobs. through the application of innovative forms of learning and teaching.

The participants of the training acquired the following skills and knowledge:

 • Personal and professional development – developing personal skills
 • What is motivation and what does not motivate
 • What is success and how to succeed
 • How to make a personal development plan
 • Career decision process

Each of the participants in the training received the prepared  Guide for professional and personal development -prepared as part of the preparation for the  training by all partner organizations involved in the project.

GALLERY

Within the project “Road to employment – developing new skills and knowledge for the unemployed” realized by C.E.S. Academy and partners Cyntea from Poland, TEZA from Bulgaria and Aleron from Romania, funded by the National Agency for European Educational Programs and Mobility, training was prepared for the preparation of project applications as a second activity according to the planned plan and dynamics. The training took place in Lublin, Poland from 23 to 28 November 2015. It was attended by 16 participants, 4 participants from each partner country.

The participants of this training gained knowledge in the following areas:

 • European strategies and funds
 • announced tenders and calls for projects by the European Commission
 • project tools and techniques
 • project cycle
 • planning
 • identify problems
 • SWOT analysis
 • project goals and target groups
 • results and indicators
 • costs and budget
 • Risk Management
 • realization of the project
 • project time and time management
 • Budget, people and quality management
 • project evaluation
 • reporting and dissemination.
 • Dissemination trainings for Drafting Project Application were held in all countries during January and February 2016.

The participants of this training also received a Guide for Drafting  project applications, prepared by C.E.S. Academy in cooperation with all partners. The guide for making project applications is based on the need for knowledge of those people who aim to find a job according to the principle of self-employment by establishing an organization that offers intellectual services or managing projects and project activities. Unemployed people have the opportunity to explore business opportunities and benefits in maintaining their organization through project management and entrepreneurial initiative. The project application skills development guide provides a set of materials and guidelines for action.

GALLERY

Within the project “Road to employment – developing new skills and knowledge for the unemployed” realized by C.E.S. Academy and partners Cyntea from Poland, Teza from Bulgaria and Aleron from Romania, funded by the National Agency for European Educational Programs and Mobility, was organized training for Internet Marketing as a third activity according to the planned plan and dynamics. The training was held in Bucharest, Romania from April 25th  to April 30th , 2016. It was attended by 16 participants, 4 participants from each partner country.

The training covered the following topics:

 • Marketing
 • Marketing concepts
 • Internet marketing
 • Internet sales
 • Internet marketing management

The participants of this training also received the Guide for Internet Marketing prepared by C.E.S. Academy in cooperation with all partners. The internet marketing guide is based on the need for knowledge of those people who aim to find a job according to the principle of self-employment by establishing an organization that offers intellectual services and promoting their services.

GALLERY

Within the project “Road to employment – developing new skills and knowledge for the unemployed” realized by C.E.S.  Academy and partners Cyntea from Poland, TEZA from Bulgaria and Aleron from Romania, funded by the National Agency for European Educational Programs and Mobility, organized training on innovation and entrepreneurship as the fourth activity according to the planned plan and dynamics. The training was held in Skopje from September 26 to 30, 2016. It was attended by 16 participants, 4 participants from each partner country.

Participants in this training also received a Guide to Innovation and Entrepreneurship prepared by the CES Academy. in cooperation with all partners. The Guide to Innovation and Entrepreneurship has the main goal of discovering innovation and creativity in the unemployed in order to undertake entrepreneurial activities to use the acquired skills and capacities in order to employ them.

Unemployed people have acquired and developed innovative and entrepreneurial skills to be able to find employment or start their own business.

GALLERY

Координативен останок на
партнерите во Лублин, Полска

„Пат до вработување – Развивање на нови вештини и знаењa на невработените лица“-

Во периодот од 29 до 31 јануари 2015 година, во Лублин Полска, се одржа првиот координативен состанок помеѓу партнерите на проектот „Пат до вработување – Развивање на нови вештини и знаењa на невработените лица“. Овој проект се реализира како меѓународно партнерство, за подигнување на компетенциите на возрасните невработени лица, поддржан од програмата Еразмус+, образование на возрасни лица.

Целта на состанокот беше да се воспостават иницијалните механизми за добро управување со проектот, дефинирање на проектното партнерство помеѓу организациите кои учествуваат во имплементацијата на активностите, како и определување на динамика за реализација и инструменти за следење на успешноста на проектот.

Тренинг центар ЦЕС кој е координатор на овој проект, го реализира во партнерство со уште три други организации од три европски земји и тоа: Синтеа- Полска, Теза- Бугарија и Алерон Романија. Во рамките на овој проект, предвидени се серија обуки за невработени лица од сите четири земји учеснички во проектот и тоа со следните модули:

 • Дигитални вештини-Дигитален маркетинг
 • Личен и професионален развој,
 • Подготовка на проектни апликации,
 • Иновации и стекнување на вештини за претприемништво

Со ова значително ќе се подигнат компетенциите на лицата кои бараат работа и ќе им дадат можност полесно да најдат вработување или самите да започнат со свој бизнис.

Coordination meeting
with partners in Lublin, Poland

Taking the Road to Employment – Developing New Skills and Knowledge of Unemployed Persons

The first coordination meeting of the project “Road to Employment – Development of new skills and knowledge of the unemployed”, was held in the period from 29 to 31 January 2015, in Lublin, Poland. This project was implemented as an international partnership, for raising the competencies of the unemployed adults, supported by the Erasmus + programme, adult education.

The purpose of the meeting was to establish the initial mechanisms for good project management, define the project partnership between the organizations participating in the implementation of the activities, as well as to set and determine the realization dynamics and instruments for monitoring the project successfulness.

CES Training Centre, which is the coordinator of this project, implements this strategic partnership with three other organizations from three European countries: Sintea – Poland, Teza – Bulgaria and Aleron – Romania. Within this project, a series of trainings for unemployed people from all four countries – participants in the project, were provided in the following modules:

 • Digital Skills – Digital Marketing;
 • Personal and Professional Development;
 • Preparation of Project Application;
 • Innovation and Acquiring Entrepreneurial Skills.

This will significantly increase the competencies of job seekers and will enable them find employment or start their own business.

На ден  28.11.2017 година, во просториите на Тренинг центар ЦЕС, имавме посета од страна на преставник на ДГ ЕАК, г-динот Алберт Сесе, како и претставници на Националната агенција за европски програми и мобилност

2014-2016 Erasmus KA202-Project – „Пат до вработување-Taking the Road to Employment – Developing New Skills and Knowledge of Unemployed Person“- партнерство Македонија-ЦЕС, Полска-Syntea, Романија-Aleron и Бугарија-Teza.

Целта на посетата беше запознавање со проектот, презентирање на резултатите, интелектуалните трудови, соработката која е остварена со други институции и каков е животот на проектот по неговото завршување.

On 28.11.2017, in the premises of Training center C.E.S, we had a visit by a representative of DG EAK, Mr. Albert Cese, as well as representatives of the National Agency for European Programs and Mobility.

The purpose of the visit was to get acquainted with the project, present the results, intellectual outputs, cooperation with other institutions, what is the “life” of the project after its completion.

Проектот – „ Пат до вработување -развивање нови вештини и знаење за невработени лица” е стратегиско партнерство помеѓу четири партнерски држави: Македонија-ЦЕС, Полска-Syntea, Романија-Aleron и Бугарија-Teza.

За постигнатите резултати овој проект е прогласен за добра практика од ЕК и има ознака за квалитет: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-MK01-KA204-000246.

Проектот имаше за цел да ги подобри можностите за вработување на млади лица, преку низа на обуки и стекнување компетенции за личен и професионален развој.  Во рамките на проектот, 60 невработени млади лица се посетуваа обуки за иновации и претприемништво, дигитални вештини, интернет маркетинг и подготовка на проектни апликации.

ОБУКА ЗА ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Првата обука беше посветена на развивање вештини и знаења од областа на професионалниот и личниот развој со цел полесно вработување. Обуката се реализираше во месец јуни 2015 година во Софија, Бугарија под водство на проект партнерот Теза од Бугарија. Обуката ја посетија 16 невработени лица односно по 4 лица од секоја партнер земја вклучена во проектот.

Обуката за професионален и личен развој им овозможи на невработените лица – учесници во обуката континуирано стекнување, проширување и продлабочување на знаењето, развој на вештини и способности релевантни за успешност во рамките на професионалните и личните активности на учесниците како и развивање на креативноста за нови работни позиции преку примена на иновативни форми на учење и настава.

Учесниците на обуката се здобија  со следниве вештини и знаења:

 • Личен и професионален развој – равивање лични вештини
 • Што е мотивација и што не мотивира
 • Што е успех и како да се успее
 • Како да се направи план за личен развој
 • Процес на одлучување за кариера

Секој од учесниците во обуката доби и  Водич за професионален и личен развој изготвен како дел од подготовката на обуката од страна на сите институции вклучени во проектот.

ОБУКА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРОЕКТНИ АПЛИКАЦИИ

Оваа обука се одржа во Лублин, Полска од 23 до 28 ноември 2015 година. На неа учествуваа 16 учесници, по 4 учесници од секоја партнер држава.

Учесниците на оваа обука се здобија со знаење за следниве области:

 • Европски стратегии и фондови
 • Тендери и повици за проекти на Европската Комисија
 • Проектни алатки и техники
 • Проектен циклус
 • Планирање
 • Идентификување на проблеми
 • СВОТ анализа
 • Проектни цели и целни групи
 • Резултати и показатели
 • Трошоци и буџет
 • Управување со ризици
 • Реализација на проектот
 • Управување со време и временска рамка на проектот
 • Управување со буџет, луѓе и квалитет
 • Евалуација на проектот
 • Известување и дисеминација.

Учесниците на оваа обука исто така добија Водич за Подготовка на проектни апликации, подготвен од Синтеа – Полска во соработка со сите партнери. Водичот за изработка на проектни апликации се заснова на потребата од знаење на оние лица кои целат кон пронаоѓање работа според принципот на самовработување преку основање организација што нуди интелектуални услуги или менаџирање проекти и проектни активности. Невработените лица имаат можност да ги разгледаат деловните можности и предности во одржување на нивната организација преку менаџмент на проекти и преземање претприемничка иницијатива. Вoдичот за развоj на вештини за изработка на проектни апликации обезбедува збир на материјали и насоки за делување.

ОБУКА ЗА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

Оваа обука, се организираше како трета активност според предвидениот план и динамика на проектот. Обуката се одржа во Букурешт, Романија од 25 до 30 април 2016 година. На неа учествуваа 16 учесници, по 4 учесници од секоја партнер држава.

Обуката ги опфати следните теми:

 • Маркетинг
 • Маркетинг концепти
 • Интернет маркетинг
 • Интернет продажба
 • Управување со интернет маркетинг

Учесниците на оваа обука исто така добија Водич за Интернет маркетинг подготвен од Алерон – Романија во соработка со сите партнери. Водичот за интернет маркетинг се заснова на потребата од знаење на оние лица кои целат кон пронаоѓање работа според принципот на самовработување преку основање организација што нуди интелектуални услуги и промовирање на своите услуги.

ОБУКА ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Обуката се одржа во Скопје од 26 до 30 септември 2016 година. На неа учествуваа 16 учесници, по 4 учесници од секоја партнер држава.

Учесниците на оваа обука исто така добија Водич за иновации и претприемништво подготвен од Академија Ц.Е.С. во соработка со сите партнери. Водичот за иновации и претприемништво  има главна цел откривање на иновацијата и креативноста кај невработените лица за да преземат претприемнички активности за користење на стекнатите вештини и капацитети во насока на нивно вработување.
Невработените лица стекнаа и развија иновативни и претприемнички вештини за да можат да најдат вработување или да отпочнат сопствен бизнис.

18.12.2017 -Одбележување 30 години од Еразмус и промоција на добри практики од имплементираните проекти

Валоризациона конференција, Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

На ден 18.12.2017 Директорката на Тренинг центар Ц.Е.С.-г-ѓа Дијана Зафировска, како и многу наставници и професори, претставници од јавниот сектор и активисти во граѓанскиот сектор зедоа учество на Валоризационата конференција, која што се одржа во Скопје, како дел од циклусот на промотивни активности за програмата „Еразмус плус“ во организација на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија.

На оваа конференција претставници на Националната Агенција  ја претставија програмата на Еразмус+, на Европската комисија, наменета за образование и обука и млади како и иницијативите на ЕУ, „Еуропас“ и „Евридика“.

Програмата Еразмус+ цели кон зголемување на знаењето и професионалните способности, а воедно ја подржува модернизацијата во овие области, пропорционално на тоа нуди можности за аплицирање во различни акции достапни за студенти, ученици, младински работници, професори, наставници, како и останати лица активни во областите кои ги поддржуваат образованието, обуката, младите и спортот-посочи директорката на Националната агенција Лидија Димова.

Тренинг центар Ц.Е.С ги презентираше резултатите од овој проект каде што за постигнатите резултати овој проект доби сертификат за најдобра практика од ЕК и има ознака за квалитет: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-MK01-KA204-000246.

 

Галерија од конференцијата

The project – ” Taking the Road to Employment – Developing New Skills and Knowledge of Unemployed Person ” is a strategic partnership between four partner countries: Macedonia-CES, Poland-Syntea, Romania-Aleron and Bulgaria-Teza.

This project has been declared a good practice by the EC, and won good practice label: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-MK01 -KA204-000246.

The project aimed to improve the employment opportunities of young people, through a series of trainings and acquisition of competencies for personal and professional development. As part of the project, 60 unemployed young people attended trainings on innovation and entrepreneurship, personal and professional development, internet marketing and preparation of project applications.

TRAINING FOR PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

The first training was applied to develop skills in the field of professional and personal development. The training was implemented in June 2015 in Sofia, Bulgaria under the supervision of the project partner Tesa, from Bulgaria. In this training 16 unemployed individuals, participated, per 4 persons from each partner country involved in the project.

The training was aimed to enable unemployed participants to expand and deepen their knowledge, to develop skills and abilities relevant to success, as well to develop creativity for new jobs. At this training, innovative forms of learning and teaching were applicated.

The participants acquired the following skills and knowledge:

 • Personal and professional development – developing personal skills
 • What is motivation and what motivate us
 • What is success and how to become successful
 • How to prepare a personal development plan
 • Career decision process

Each of the participants in the training received a Guide for professional and personal development prepared within this project.

TRAINING FOR PREPARATION OF PROJECT APPLICATIONS

This training was held in Lublin, Poland from 23 to 28 November 2015. 16 participants, 4 participants from each partner country, attended at this activity.

The participants gained knowledge in the following areas:

 • European strategies and funds
 • EU tenders and calls for projects
 • Project tools and techniques
 • Project cycle
 • Planning
 • Problems identification
 • SWOT analysis
 • Project objectives and target groups
 • Results and indicators
 • Budget and costs
 • Risk Management
 • Project implementation
 • Timeframe and time management
 • Budget, people and quality management
 • Project evaluation
 • Reporting and dissemination.

All participants received a Guide for Drafting project applications, prepared within this project. The guide for making project applications was based on the need for knowledge of individuals, who aim to find a job, according to the principle of self-employment by establishing an organization that offers intellectual services or managing projects and project activities. Unemployed people had the opportunity to explore business opportunities and benefits in maintaining their organization through project management and entrepreneurial initiative.

INTERNET MARKETING TRAINING

This training was implemented as a third activity according to the dynamics of the project. The training was held in Bucharest, Romania from April 25 to 30, 2016. It was attended by 16 participants, 4 participants from each partner country.

The training covered the following topics:

 • Marketing
 • Marketing concepts
 • Internet marketing
 • Internet sales
 • Internet marketing management

The participants of this training also received a Guide for Internet Marketing prepared by project  all partners. by establishing an organization that offers intellectual services and promoting their services.

TRAINING FOR INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

This training was held in Skopje from September 26 to 30, 2016. It was attended by 16 participants, 4 participants from each partner country.

Participants in this training also received a Guide to Innovation and Entrepreneurship prepared by the CES Academy, in cooperation with all partners. The Guide to Innovation and Entrepreneurship was prepared, with a purpose to encourage innovation and creativity to these unemployed in order to encourage  them to undertake entrepreneurial activities in order to employ.

Unemployed people have acquired and developed innovative and entrepreneurial skills which enabled them to find employment or start their own business.

18.12.2017 – Celebrating 30 years of Erasmus and promoting good practices from projects implemented

Valorization Conference, National Agency for European
Educational Programs and Mobility

On December 18, 2017, the Director of the Training Center CES, Ms. Diana Zafirovska, as well as many teachers, professors, representatives from the public sector and civil society activists took part in the Valorization Conference, which was held in Skopje, as part of the cycle of promotional activities for the Erasmus +” program, conducted by the National Agency for European Educational Programs and Mobility in Macedonia.

At this conference, representatives of the National Agency,  presented the Erasmus + program of the European Commission, for education and training and youth, as well as the initiatives of the EU, “Europass” and “Eurydice”.

The Erasmus + program is created to increase knowledge and professional skills, supports modernization in these areas and according to that offers opportunities in various actions available for students, youth workers, professors, teachers, and other people active in areas that support education, training, youth and sports – stressed Lidija Dimova, the director of the National Agency.

Training Center CES participated with presenatation of the results of the project “Taking the Road to Employment – Developing New Skills and Knowledge of Unemployed Person “ which for the achieved results this project received a label for best practice from the EC: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-MK01-KA204-000246.

 

Gallery from the conference

На 28 Декември 2016, во Скопје, Тренинг центарот ЦЕС ја организираше завршната конференција од проектот „Пат до вработување – Развивање на нови вештини и знаењa на невработените лица“(ROAD TO EMPLOYMENT)

На 28 Декември 2016, во Скопје, Тренинг центарот ЦЕС ја организираше завршната конференција од проектот „Пат до вработување – Развивање на нови вештини и знаењa на невработените лица“. Целта на овој настан, беше да се претстават резултатите постигнати при спроведувањето на проектот.

Конференцијата ја отвори г-ѓа Дијана Зафировска, генерален менаџер на Тренинг центарот ЦЕС, која ги презентираше прирачниците кои беа изготвени во рамките на проектот и даде краток опис на обуките кои беа реализирани при спроведувањето на ова двегодишно партнерство.

Во рамките на проектот беа обучени и сертифицирани 64 невработени лица и тоа со модули и по според посебно дизајнирани наставни програми за:

 • Дигитални вештини-Дигитален маркетинг
 • Личен и професионален развој,
 • Подготовка на проектни апликации,
 • Иновации и стекнување на вештини за претприемништво

Проектот се реализираше во партнерство со  Синтеа- Полска, Теза- Бугарија и Алерон Романија. Истиот е поддржан од програмата Еразмус+.

На конференцијата присуствуваа претставници од Биро за развој на образованието, Национална агенција за европски програми и мобилности, Центар за образование на возрасните, Центар за стручно образование и обука, Министерство за образование, како и останати долгогодишни соработници на Тренинг центар ЦЕС.

On December 28, 2016, in Skopje, CES Training Centre organized the final conference of the project ”Taking the Road to Employment – Developing New Skills and Knowledge of Unemployed Person” (ROAD TO EMPLOYMENT)

On December 28, 2016, in Skopje, CES Training Centre organized the final conference of the project “Road to Employment – Development of new skills and knowledge of the unemployed persons”. The purpose of this event was to present the results achieved during the implementation of the project.

The conference was opened by Ms. Diana Zafirovska, General Manager of the CES Training Centre, who presented the guides that were prepared within the project and gave a brief description of the trainings that were realized during the implementation of this two-year partnership.

Within the project, 64 unemployed persons were trained and certified with modules and according to the specially designed curricula for:

 • Digital Skills – Digital Marketing;
 • Personal and Professional Development;
 • Preparation of Project Applications;
 • Innovation and Acquiring Entrepreneurial Skills.

The project was implemented in partnership with Sintea – Poland, Teza – Bulgaria and Aleron – Romania and supported by the Erasmus + programme.

The conference was attended by representatives of the Bureau for Development of Education, the National Agency for European Programmes and Mobility, the Centre for Adult Education, the Centre for Vocational Education and Training, the Ministry of Education, and other associates and collaborators of the CES Training Centre.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2022-10-17T20:14:53+02:00

YOUTH IN THE WORLD

Овој проект имаше за цел едукација на млади лица во насока на следење и користење на можностите креативно користење на ресурсите од нивната околина, превземање претприемачки иницијативи со иновативен пристап во комбинирање на три важни елементи во развојот на младинското претприемништво

2024-04-10T17:56:48+02:00

WINBIZ

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

2023-10-18T16:17:43+02:00

We Cook-IN

Проектот има за цел да ги интегрира луѓето со мигрантско потекло преку подигнување на нивните готвачки вештини и програми за обука кои се дизајнирани спрема потребите на целната група. Главната цел на проектот е да се промовира социјалната вклученост и да се унапредат луѓето со мигрантско потекло во општествата земјите каде престојуваат преку нивно вклучување на пазарот на трудот во секторот HORECA/Угостителство.

2022-10-17T19:49:24+02:00

THE SKILLS THAT PAY THE BILLS

Проектот “СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА”(The skills that pay the bills”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Рагина-Бугарија и ВЕМ -Италија -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+K 102

2022-10-16T20:54:22+02:00

SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

2022-10-16T16:10:09+02:00

Road to Employment

Проектот Пат кон вработување – Развивање нови вештини и знаења за невработените лица имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ 2014-2016

2022-10-17T20:12:12+02:00

LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

Програмата Леонардо да Винчи им помага на европските граѓани да се здобијат со нови вештини, знаења и квалификации и да ги признаат преку границите со цел да ја подобрат нивната способност за вработување при промена на пазарот на трудот.

2024-06-12T10:35:41+02:00

IQ-DigitS

Засилени од напредокот во комуникациските и транспортните технологии, економиите стануваат се повеќе и повеќе глобализирани. Глобализацијата генерира миграција на работни места и миграција на работна сила.

2022-10-17T20:23:36+02:00

IMPROVEMENT OF EMPLOYMENT POTENTIALS OF WOMEN

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

2022-10-17T17:40:16+02:00

GOOD FOOD IS GOOD MOOD

Проектот “СО ДОБРА ХРАНА ДО ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ ”(Good food is good mood”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+, акција KА202 Стратешко партнерство во стручно образование и обука .

2022-10-17T20:56:40+02:00

FOSTERING SOCIAL INCLUSION

Главната цел на која придонесе овој проект беше подобрување на вработливоста на жените на пазарот на трудот во Македонија, кои доаѓаат од ранливи групи. Таргетот беше насочен кон следните градови: Скопје -Општина Шуто Оризари со стапка на невработеност од 46%, Куманово со стапка на невработеност од 32%, Тетово со стапка на невработеност од 38% и Штип со стапка на невработеност од 28%. Целта беше подобрување на нивото на економска и социјална интеграција на невработените жени од малцинските етнички заедници, особено ромските, албанските и турските заедници.