Project Description

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата  – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

The project “Skilled Cooks and Waiters Network” project implemented by Training center CES- Macedonia and the partner organizations: Insignare, Portugal and Egina, Italy, funded by the National Agency for European Educational Programs and mobility from the programmes, Erasmus + K202 Strategic Partnership in VET.

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата  – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

Проектот започна во 2016 година и успешно се имплементираше до 2018 година. Резултатите и постигнувањата, остануваат во употреба и понатаму. Овој проект претставува стратешко меѓународно партнерство насочено кон подобрување на вештините и компетенциите на младите невработени лица од угостителскиот сектор и нивно поврзување со барањата и потребите на работодавачите од секторот на туризам и угостителство, со посебен акцент на професиите готвач и келнер.

 • Сите релевантни анализи покажуваат дека постои силна потреба за подобрување на знаењата и компетенциите особено на човечките ресурси во туристичкиот сектор.

Исто така, истражувањата покажуваат дека во секоја од земјите вклучени во проектот, младите, за жал, не остануваат долго на работните места во туризмот и угостителството и тие најчесто го гледаат ова како привремена работа, а помалку како можност за кариера.

Со овој концепт, преку проектни активности понудивме алатки за поддршка на младите лица во вработувањето/или самовработување преку соодветна надградба на нивните знаења и вештини особено за професиите готвач и келнер.

Воедно лицата вклучени во проектот имаа можност да добијат и практична обука во европски угостителски објекти, можност за размена на искуства, добри практики од интернационална средина а со тоа и можност за  полесен пристап до пазарот на труд.

СО ПРОЕКТОТ СЕ ПОСТИГНАА СЛЕДНИВЕ ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ:

ГЛАВНАТА ЦЕЛ

 • Се подигна нивото на вработливост на младите лица во секторот на туризам и угостителство;
 • Влијаевме на подобрување на програмите за неформално образование на возрасни, преку нови помодерни верификувани програми, поефикасни можности за стекнување и развивање на вештините во I-VET и C-VET со релевантни компетенции во секторите на туризмот и угостителството;
 • Обезбедивме подобар пристап до обука и квалификации за сите, преку C-VET, во перспектива за доживотно учење, особено со подигање на свеста за кариерата на готвачите и келнерите во Европа;
 • Влијаевме на подобрување на  транспарентноста и признавањето на вештините и квалификациите, споредувајќи ги различните европски курикулуми и развивајќи две нови обуки, како со традиционална, така и со онлајн структура;

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ:

 • Се поттикна вработувањето/самовработувањето кај младите невработени лица во угостителско-туристичкиот сектор;
 • Се разви иновативен и креативен пристап во барање работа или самовработување.
 • Се овозможи примена на иновативна форма на настава и учење, со размена на искуства со ученици од други европски држави;
 • Младите невработени лица имаа можност и поттик да развијат сопствена бизнис идеа;
 • Младите лица развија лични вештини и компетенции за професиите келнер и готвач
 • Се поттикна социјалното претприемништво;
 • Научија да користат дигиталната технологија за полесен пристап до информации и можност за вработување;

 СЕ ПОСТИГНАА СЛЕДНИВЕ РЕЗУЛТАТИ

 • Се изработи “Aнaлиза на потребите од обуки за професиите готвачи и келнери во сите 3 земји, во тесна соработка со работодавачите.
 • Се обучија 30 кандидати за обука на тема “Art of being successful waiter Уметност да се биде успешен келнер Обуката се реализираше во партнерската организација од Италија “Egina”.
 • Се обучија 30 кандидати за обука на тема “Art of being successful cook Уметност да се биде успешен готвач Обуката се реализираше во партнерската организација од Португалија “Insignare” .
 • Дадовме  Препораки за подобрување на стандардите кај профилите готвач и келнер

СЕ ИЗДАДОА ПРИРАЧНИЦИ ЗА ПОНАТАМОШНО КОРИСТЕЊЕ

За целите на реализација на проектот Тренинг центар ЦЕС и партнер организациите изработија:

 1. Прирачник на тема: “Art of being successful waiter Уметност да се биде успешен келнер
 2. Прирачник на тема: тема “Art of being successful cook Уметност да се биде успешен готвач
 3. Дадовме Препораки за подобрување на стандардите кај профилите готвач и келнер
 4. Направивме Анализа на потребите од обуки за професиите готвач и професија келнер

The project “Skilled Cooks and Waiters Network” project implemented by Training center CES- Macedonia and the partner organizations: Insignare, Portugal and Egina, Italy, funded by the National Agency for European Educational Programs and mobility from the programmes, Erasmus + K202 Strategic Partnership in VET.

The project started in 2016 and was successfully implemented until 2018. The results and achievements remain in use. Project represents strategic partnership, at international level, aimed at improving the skills and competences of young people, active in the hospitality sector and connecting them with the requirements and needs of employers in the tourism and hospitality sector, with special emphasis on the professions cook and waiter.

 • Analysis, has shown that there is a strong need to improve knowledge and competencies, with emphasizes of human resources in the tourism sector.

Research also shows that in each of the countries involved in the project, young people unfortunately do not stay too long in the hospitality jobs, they mostly see this as a temporary job and less as a possibility for career.

With our project concept we offered a realistic tool to significantly support the employability skills of those young people, especially those one who come from more rural area and have limited access for upgrading their skills as cooks or waiters.

At the same time, participants involved in the project, received an opportunity for practical training in European catering facilities, with opportunity to exchange experiences, good practices, and work in international environment. All this with aim to increase their chances for easier access to the labor market.

THE PROJECT ACHIEVED THE FOLLOWING OBJECTIVES AND RESULTS:

MAIN OBJECTIVE 

 • The employability of young people (also those with less possibility for access), in the tourism and hospitality sector, has improved.
 • We manage to strengthen key competences in VET curricula and provided more effective opportunities to acquire or develop those skills through I-VET and C-VET with relevant competencies and valuable knowledge, skills, and attitudes for the labor market of tourism.
 • We have provided better access to training and qualifications for all through C-VET, in a life-long learning perspective, especially by raising awareness on the cook and waiter careers in Europe
 • We influenced the improvement of transparency and recognition of skills and qualifications, by comparing different European training curricula and developing two new courses, both with traditional and online structure;

SPECIFIC OBJECTIVE 

 • Employment / self-employment of young unemployed people in the catering and tourism sector, was encouraged.
 • An innovative and creative approach to job finding or self-employment has been developed.
 • The application of an innovative form of teaching and learning, by exchanging experiences with students from other European countries, was enabled.
 • Young unemployed people had the opportunity and incentive to develop their own business idea.
 • Young people have developed personal skills and competencies for the professions of waiter and cook.
 • Social entrepreneurship was encouraged.
 • Young people had opportunity to learn, how to use digital technology for easier access to information and employment opportunities.

THE FOLLOWING RESULTS ARE ACHIEVED 

 • A “Training Need Analysis for the professions of cooks and waiters” was prepared in all 3 countries, in close cooperation with employers.
 • 30 participants were trained on the topic “Art of being successful waiter” This training was implemented, be partner organization from Italy “Egina”.
 • 30 candidates were trained for the topic “Art of being successful cook” This training was implemented, be partner organization from Portugal “Insignare”.
 • We have developed ” Policy recommendation for improving the standard profiles of Cooks and Waiters in Europe

PUBLISHED GUIDANCES:

 1. Guidance on the topic: “Art of being a successful waiter”
 2. Guidance on the topic “Art of being successful cook “Уметност да се биде успешен готвач
 3. Developed  Policy recommendation for improving the standard profiles of Cooks and Waiters in Europe
 4. Prepaered “Training Need Analysis for the professions of cooks and waiters

Придонесот на туризмот и угостителството во економијата
на Македонија и потреба од обуки

Придонесот на туризмот во економијата на Македонија е значаен, првенствено изразен преку учеството во создавањето на БДП (1.25%) и особено во генерирањето нови работни места (3.4%).

Меѓутоа, компаративната анализа покажа дека сѐ уште постои простор за унапредување на девизниот прилив од туризмот (само 1%), што бара преземање мерки и активности за привлекување поголем број странски туристи.

Последователно, со цел да се согледа целокупниот придонес на туризмот во економијата на Македонија, неопходно е во рамки на Системот на национални сметки да се изработи Туристичка сателитска сметка. На тој начин, од една страна би се добила прецизна слика за директните и индиректните ефекти од туризмот, а од друга страна, би се овозможило меѓународна споредливост на постигнувањата од туризмот.

Поради многубројните потешкотии и ограничувања во поглед на обезбедувањето сеопфатни и проверени статистички податоци, особено на ниво на туристичката индустрија, реалното оценување на влијанието на туризмот врз економијата на Македонија е многу отежнато и речиси неостварливо. Изработка на специјален статистички систем – туристичка сателитска сметка, кој би обезбедил навремено, целосно и точно следење на приходите од туризмот по сите основи, што би дало и реална слика за вкупните приходи од туризмот како значен дел од Бруто домашниот производ. Со ваков проблем се соочуваат повеќето земји во регионот

Согласно сето ова се констатира дека со развој и поддршка на туризмот во Македонија, како и обезбедување на условите за негов развој, се стимулира развој на регионот воопшто. Туристите транзитираат низ земјите од опкружувањето, изградбата на патната инфраструктура значи поврзување и со инфраструктурата од регионот, воведување на нови авио линии и поврзување по воздушен пат со земјите од Балканот и југо источна Европа значи олеснет, брз и ефикасен транспорт.

Влијание врз вработеноста во Угостителството и туризмот со сета своја комплексност има огромно влијание врз вработеноста на населението. Ова економско влијание, всушност се совпаѓа со една од целите на економското планирање на развојот на туризмот, а тоа е неговиот придонес во намалувањето на невработеноста вложување во градење капацитети и се поголема интернационализација, размена на европски практики и искуства

Истражувањата насекаде низ светот укажуваат на фактот дека, туризмот не е структуриран да апсорбира и квантифицира работна сила само директно, туку и индиректно. Притоа, како директно вработување, се дефинираат сите работни места кои се создадени специфично и наменски, само за потребите на туристичката понуда и за задоволување на потребите на туристите. Така, како карактеристичен пример за директно вработување во туризмот се смета создавањето работни места кои се јавуваат, на пример, со отворање хотел. Исто така, тука се вбројуваат и сите вработувања во туристичките претпријатија, приватното сместување, основните и дополнителните сместувачки капацитети, вработувањата во туроператорите и сл. Меѓутоа, туризмот, од друга страна, користи услуги и од другите стопански дејности, при што се создава таканарелена индиректна вработеност. Тоа всушност значи вработување во други дејности, кои пак, на индиректен начин учествуваат во задоволувањето на туристичките потреби. Така на пример, сите оние работни места за изградба на хотел за посетителите, претставуваат индиректна поврзаност со туризмот. Оттука и вработените во занаетчиството, земјоделството, комуналиите и сл. претставуваат индиректна вработеност предизвикана од туризмот.

Значи, туризмот се јавува како основен фактор на побрз стопански развој и ангажирање на работоспособно население. Притоа, често се вели дека работната сила ангажирана во туризмот е нискоквалификувана и дека доминира женската работна сила, што претставува своевиден куриозитет.

Истовремено, бројот на вработените варира, првенствено поради неговата специфичност позната како сезонски карактер, односно ангажирање работници кои работат само во текот на туристичката сезона. Се разбира, тоа од друга страна предизвикува одредени економски, организациони и социјални негативности. Сè тоа значително влијае врз оживување на стопанската активност во конкретни туристички земји и подрачја, како и на зголемување на животниот стандард на населението кое таму живее.

Треба да се додаде дека, вработувањето во туризмот е значајно и заради фактот што, во фаза на економска рецесија на земјата, туристичкиот сектор станува еден од главните извори на вработување. Меѓутоа, комплексната природа на туризмот, оневозможува прецизно да се измерат влијанијата на туризмот врз вработеноста. Дури и во развиените земји, вистинскиот број на вработени во туризмот се проценува. Притоа, често се случува само вработените во хотелиерството и ресторанството да се сметаат како “главни” носители на вработувањето во туризмот. Се разбира дека таквиот пристап е несоодветен и изобилува со многубројни недостатоци.

Меѓутоа, во недостаток на веродостојни податоци за целата туристичка земја, како единствен применлив пристап за проценување на вработеноста во туризмот, е примената на наменски истражувања. Но, иако ваквите истражувања најчесто се едноставни за спроведување, сепак треба да се наспомене дека ја занемаруваат индиректната вработеност во туризмот, па не ги вклучуваат останатите дополнителни вработувања на сите, кои учествуваат на страна на туристичката понуда.

Доколку се сака да се добијат попрецизни податоци, неминовно мора да се спроведат специјални проценки, првенствено за очекуваната туристичка побарувачка, како би можело да се изнајде одговарачки сооднос за вработувањата во туризмот. Поради тоа, овие истражувања претставуваат добра oснова за спроведување на процесот на туристичко планирање. За економистите, како многу интересно, се споменува прашањето за ефикасноста од креирање нови работни места. Имено, веќе дефиниравме дека туризмот постојано создава нови работни места и дека претставува трудоинтензивна дејност.

The contribution of tourism and hospitality in
the Macedonian economy and the training

The contribution of tourism to the economy of Macedonia is significant, primarily expressed through the participation in the creation of GDP (1.25%) and especially in the generation of new jobs (3.4%).

However, the comparative analysis showed that there is still room for improvement of the foreign exchange inflow from tourism (only 1%), which requires measures and activities to attract more foreign tourists.

Consequently, in order to perceive the overall contribution of tourism to the economy of Macedonia, it is necessary to prepare a Tourist satellite account within the System of National Accounts. In that way, on the one hand, a precise picture of the direct and indirect effects of tourism would be obtained, and on the other hand, an international comparability of the achievements from tourism would be enabled.

Due to the numerous difficulties and limitations regarding the provision of comprehensive and verified statistical data, especially at the level of the tourism industry, the realistic assessment of the impact of tourism on the economy of Macedonia is very difficult and almost impossible. Development of a special statistical system – tourist satellite account, which would provide timely, complete and accurate monitoring of tourism revenues on all grounds, which would give a realistic picture of total tourism revenues as a significant part of Gross Domestic Product. This is the problem most countries in the region face.

In accordance with all this, it is concluded that the development and support of tourism in Macedonia, as well as providing the conditions for its development, stimulates the development of the region in general. Tourists transit through the surrounding countries, the construction of road infrastructure means connection with the infrastructure of the region, the introduction of new airlines and air connection with the countries of the Balkans and south-eastern Europe means easy, fast and efficient transport.

Impact on the employment in the Hospitality and Tourism in all its complexity has a huge impact on the employment of the population. This economic impact, in fact, coincides with one of the goals of economic planning of tourism development, and that is its contribution to reducing unemployment, investing in capacity building and increasing internationalization, exchange of European practices and experiences.

Research around the world points to the fact that tourism is not structured to absorb and quantify labor only directly, but also indirectly. Thereby, as direct employment, are defined all jobs that are created specifically and purposefully, only for the needs of the tourist offer and to meet the needs of tourists. Thus, as a typical example of direct employment in tourism is considered the creation of jobs that occur, for example, by opening a hotel. Also, this includes all employment in tourism companies, private accommodation, basic and additional accommodation facilities, employment in tour operators, etc. However, tourism, on the other hand, uses services from other economic activities, which creates so-called indirect employment. It actually means employment in other activities, which, in turn, indirectly participate in meeting the tourist needs. For example, all those jobs for building a hotel for visitors, are an indirect connection with tourism. Hence the employees in handicrafts, agriculture, utilities, etc. represent indirect employment caused by tourism.

So, tourism appears as a basic factor of faster economic development and engagement of able-bodied population. It is often said that the labor force engaged in tourism is low-skilled and that the female labor force dominates, which is a kind of curiosity.

At the same time, the number of employees varies, primarily due to its specificity known as seasonal character, ie hiring workers who work only during the tourist season. Of course, this in turn causes certain economic, organizational and social disadvantages. All this significantly affects the revival of economic activity in specific tourist countries and areas, as well as increasing the living standards of the population living there.

It should be added that employment in tourism is significant due to the fact that, in a phase of economic recession in the country, the tourism sector is becoming one of the main sources of employment. However, the complex nature of tourism makes it impossible to accurately measure the impact of tourism on employment. Even in developed countries, the actual number of employees in tourism is estimated. It often happens that only the employees in the hotel and restaurant are considered as “main” carriers of employment in tourism. Of course, such an approach is inappropriate and has many drawbacks.

However, in the absence of reliable data for the whole tourist country, the only applicable approach to assessing employment in tourism is the application of targeted research. However, although such surveys are usually simple to conduct, it should be noted that they neglect indirect employment in tourism, so they do not include other additional employment of all who participate in the tourism offer.

If more accurate data are to be obtained, special assessments must inevitably be made, primarily for expected tourism demand, in order to find an appropriate ratio for employment in tourism. Therefore, these researches are a good basis for the implementation of the tourism planning process. For economists, the issue of efficiency from job creation is mentioned as very interesting. Namely, we have already defined that tourism constantly creates new jobs and that it is a labor-intensive activity.

EGiNA-Италија
http://egina.eu/

EGInA Srls е приватна агенција за тренинг и консалтинг, активна во подготовка и реализција  на европските проекти и грантови од повеќе програми и фондови. Компанијата е основана од тим проектни менаџери со долгогодишно искуство во подготовка, доставување и имплементација на предлог-проекти, како и во координација на меѓународни партнерства и административно и финансиско управување со активности на локално, национално и европско ниво.

EGInA Srls се наоѓа во Фолињо, во регионот Умбрија и работи во рамките на широка и консолидирана мрежа на јавни и приватни тела, обезбедувајќи висококвалитетни услуги и консултации во различни области:

○ Доживотно учење и високо образование

EGInA Srls е акредитирана во регионот Умбрија како агенција за обуки за спроведување на активности финансирани од Европските социјални фондови. Во рамките на центарот за обука егзистираат  две целосно интерактивни училници, една ИТ лабораторија, конференциска сала, бар и ресторан. EGInA Srls соработува со обучувачи и наставници од цела Италија, како и надвор од Италија за планирање и спроведување на неформални и формални образовни активности.

○ Истражување и иновации

Истражувачкиот тим на EGInA Srls е составен од предавачи и истражувачи од Националниот совет за истражување (CNR), индустриски инженери, експерти во општествените науки и од образовниот сектор. EGInA Srls постојано се обидува да дизајнира и реализира иновативни решенија и услуги за различни целни групи, искористувајќи ја и докажаната мрежа на меѓународни односи и партнерства.

○ ЕУ / меѓународни проекти

Клучниот персонал на EGInA Srls е искусен во управувањето со проекти финансирани од ЕУ во рамките на различни програми за финансирање на ЕУ. Со текот на годините, центарот беше вклучен и како координатор и како партнер на голем број европски проекти.

INSIGNARE-Португалија
http://insignare.pt/

INSIGNARE е непрофитнo здружение која се наоѓа во Урем, во центарот на Португалија. Во рамките на здружението функционираат две средни училишта за стручно образование и обука, со повеќе од 550 ученици (ЕПО – стручно училиште Орем и ЕХФ – стручно училиште за угостителство Фатима), еден локален центар за вработување (ГИП, со запишани повеќе од петстотини луѓе) и центар за кариерно водство и валидација (CQEP).

Во рамките на двете училишта ангажиран е разновиден наставен кадар. Поголем дел од наставниот кадар е исто така интегриран во пазарот на трудот, при што знаењето и искуството на работната сила можат полесно да се пренесуваат на учениците. Сите курсеви се на ниво IV и даваат еквивалентност на 12-то одделение.

Стручното училиште за угостителство Фатима, кое е вклучено во овој проект, реализира курсеви за готвач, келнер, рецепционер и има целосно опремени простории за практична обука на овие предмети, располагајќи со две кујни за обука, една индустриска кујна, еден ресторан за обука и бар . Во рамките на обуките се интегрирани се работни ангажирања (обука на работно место), кои што се одвиваат во периодот на  трите години на школување: студентите се сместуваат во компании  според профилите на образование. Организациите кои се домаќини на ваквите работни ангажирања, на студентитр им овозможуваат да ги примеат своите знаења и вештини .

Професионалното училиште Ореем (ЕПО), основано во 1990 година, има обуки за менаџмент, ИТ, метална обработка, дизајн, индустриско одржување и електроника, сето ова со стратешката насока да станат индустриски определено ВЕТ училиште.

Двете училишта се целосно опремени со потребните капацитети за соодветна и ефикасна обука за работна средина:

 • Широкопојасен интернет пристап
 • Климатизирани ИТ простории со паметни табли;
 • Климатизирани училници со проектори.

Двете училишта имаат национален опсег во однос на практиканството и стажирање по дипломирањето.

Благодарение на работата на училиштето и заедно со Градскиот совет и локалното деловно здружение имаат многу добри врски со регионалните социјални и економски чинители.

Партнерската организација има искуство во реализација на меѓународни проекти. ЕХФ е исто така член на АЕХТ – Европска асоцијација на угостителски училишта.

АКАДЕМИЈА ЦЕС
https://ces.mk

АКАДЕМИЈА-ЦЕС е првиот центар за образование на возрасни во Македонија која што нуди доквалификација, преквалификација и секаков вид на обуки за личен и професионален развој на возрасни лица. Организацијата е основана во 2000 година и успешно постои веќе 21 годинa, како алка помеѓу потребите на пазарот на трудот и работодавачите од една страна и невработените лицата од друга страна.

Со гордост, може да нотираме дека: реализирани се повеќе од 420 обуки, семинари, конференции, in-house обуки и слично; обучени преку 32 000 учесници од различни профили во Македонија и регионот. Располагаме со база од над 450 врвни експерти од различни области во полето на образованието од земјата и регионот.

Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини.

Честопати трагајќи по работата од соништата стануваме свесни дека не ги поседуваме вештините и квалификациите кои се потребни за не однесат до целта. Многу е важно, тој момент да го препознаеме и да најдеме вистински партнер кој ќе не води до таа цел; да се дообучиме, да добиеме знаења и докфалификации и на тој начин да создадеме предуслови за вработување, какво што посакуваме. Пазарот на трудот налага постојано приспособување на промените и постојано надградување на сопствените знаења и пракси. Затоа, многу е корисно, да се има информација, во секој момент, каде може да се стекнеме со обуки за преквалификација и можност за стекнување нова вештина, нов занает од кој ке имаме стабилна егзистенција и сигурен приход.

АКАДЕМИЈА ЦЕС е акредитирана установа од страна на Министерство за образование и наука, Центарот за образование на возрасни, Бирото за развој на образование, Центарот за стручно образование и обука, како и Министерство за животна средина, за спроведување на висококвалитетни програмски содржини за обуки.

ЦЕС има воспоставено стратешко партнерство со партнери од повеќе европски земји  (Романија, Словенија, Португалија, Италија, Бугарија, Полска, Германија, Словенија). Со партнерските организации заеднички се креираат нови модерни програми за обуки согласно Европските текови, се разменуваат искуства, се прават анализи, стратегии за подобрување на образовната понуда во нашата и нивната држава.

Се реализираат мобилности и обуки на кандидати кои веќе посетуваат обука во нашите центри со цел нивно практично усовршување и стекнување компетенции во интернационална средина при тоа разменувајќи искуства, знаења, вештини и добри практики како и стекнување нови компетенции кој ќе им овозможат полесна интеграција во пазарот на трудот и побрзо вработување/или самовработување.

Кандидатите по завршување на обуките добиваат сертификат/диплома кој има статус на државна диплома со која имаат право да се вработат или да отворат сопствен бизнис. Кандидатите кои посетуваат и интернационална практична обука во друга држава се стекнуваат и со  Европски признаен сертификат- Europass Certificate.

Во Академија ЦЕС делуваат 6 сектори:

 1. Стручни вештини – занаети и административни курсеви
 2. Образование на возрасни/ животна средина и управување со отпад
 3. Обуки за вработени во јавна администрација
 4. Јазични вештини и преводи
 5. Обуки за наставници
 6. Консалтинг услуги и работа со проекти ( ИПА, Еразмус+)

А. ОБРАЗОВНИ СТРУЧНИ ПРОГРАМИ и ОБУКИ кој се организираат во ЦЕС се следниве: службеник во сметководство, деловен асистент, фризер, козметичар, шминкер, масер, шивач, виљушкарист, багерист, ракувач со градежна механизација, електричар, гипс монтер, плочкар, монтер на ламинатни и дрвени подови, готвач, слаткар, пекар, келнер, рецепционер, собарка, туристички водич итн

Б ОБРАЗОВНИ ХОРИЗОНТАЛНИ ВЕШТИНИ кој се организираат во ЦЕС се следниве: јазични вештини, дигитални вештини, животна средина и управување со отпад, личен и професионален развој, вештини за вработување, претприемништво, семејна писменост и финансиска писменост.

ПОНУДАТА НА ОБУКИ НА АКАДЕМИЈА ЦЕС Е НАМЕНЕТА ЗА ДВЕ КАТЕГОРИИ СЛУШАТЕЛИ:

 1. Млади лица на возраст од 18 до 30 години кои имаат желба да се доусовршат, да стекнат практични вештини во својата струка, дигитални вештини, да научат јазици или т.н меки вештини за вработување и подобра комуникација.
 2. Невработени лица на возраст од 19 до 55 год., кои сакаат да се доквалификуваат или преквалификуваат во друга професија или да го надополнат своето образование со некоја од хоризонталните вештини.

АКАДЕМИЈА ЦЕС особено внимание посветува на опфатот на слушатели со ограничени можности како што се: слушатели од социјално загрозени категории, слушатели од рурални средини, лица без родители, лица без оформено образование, лица од запоставени населени места и сл. Оваа категорија лица често се соочуваат со проблемот да земат учество во развој на професионалнии и стручни вештини од меѓународен карактер поради запоставеност од системот и недоволна информираност за образовни можности како и можности за барање работа.

АКАДЕМИЈА ЦЕС како општествено одговорна компанија, обезбедува дополнителна поддршка од страна на тимот обучувачи, при работа со лица со помалку можности, ваучери за финансиска поддршка и вклучување во меѓународни мобилности пеку Еразмус+ програмата и бесплатни обуки поддржани од ИПА проекти.

Нашата мисија е да го подобриме квалитетот на животот на граѓаните преку промовирање и спроведување на концептот за доживотно учење, креирање и спроведување на иновативни програми, обуки за преквалификација и дополнителни обуки во согласност со потребите на пазарот на трудот.

Нашата визија е низ целокупното работење да создадеме капацитети во модерно општество, кои ќе поттикнуваат прогресивни идеи, почитувајќи ја различноста во секоја форма.

Тежнееме да создадеме општество на функционално писмени граѓани кои целосно го прифаќаат концептот на доживотно учење и општество што ги почитува принципите на одржлив развој.

Проекти:

 • 2020-2021 – Erasmus KA104-Project – Образование на возрасни Developing “Work Based Dual Learning Model for VET” – Развој на модел за дуално образование за СОО –Обука на обучувачи од Академија ЦЕС во Германија кај партнер органзиација Pinguin Academy
 • 2019-2020 Erasmus KA101-Project – „The skills that pay the bills“ –Со вештини до подобра заработка – 12 лица слушатели на ЦЕС ќе учествуваат на напредна обука во партнерски институции во Италија- VEM и Бугарија-Ragina обуката има за цел подобрување на вештините и компетенциите за професиите Фризер, Козметичар и Декоративен маникир.
 • 2019-2021 Erasmus KA202-Project – „Good food is good mood“ – Со добра храна до добро расположение, Во овој проект ќе се рзвиваат вештини за професиите Готвач и Слаткар -Стратешко партнерство со партнерски институции од Италија-Egina и Португалија- Insignare.
  Во рамките на проектот е се обучат 90 невработени лица од Македонија, Португалија и Италија и ќе стекнат компетенции за професиите слаткар и готвач
 • 2016-2018 Erasmus KA202-Project – „Skilled Cooks and Waiters Network“- Вештини за професиите Готвач и Келнер – Стратешко партнерство со партнерски институции од Италија-Egina и Португалија- Insignare.
  Проектот имаше за цел развивање на компетенциите за професиите келнер и готвач и размена на добри практики во европска средина. Се обучија 90 невработени лица од Македонија, Португалија и Италија и стекнаа компетенции за професиите келнер и готвач
 • 2016-2019 Erasmus KA204-Project – „Family literacy works!” –Семејната писменост функционира! Меѓународно партнерство насочено кон иновации со цел да се развие кохерентна програма за обука што ќе обезбеди поддршка за семејствата – родители и деца – и ќе помогне во развој на нови вештини за писменост.
 • 2014-2016 Erasmus KA202-Project – „Taking the Road to Employment – Developing New Skills and Knowledge of Unemployed Person“- Пат до вработување е партнерство омеѓу Македонија-ЦЕС, Полска-Syntea, Романија-Aleron и Бугарија-Teza.
  Проектот имаше за цел да ги подобри можностите за вработување на млади лица, преку низа на обуки и стекнување компетенции за личен и професионален развој.
  60 невработени млади лица се обучија за иновации и претприемништво, дигитални вештини, интернет маркетинг, пишување проектни апликации.
  За постигнатите резултати овој проект е прогласен за добра практика од ЕК и има ознака за квалитет: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-MK01-KA204-000246.
 • 2013-2020 Агенција за вработување – Обука за невработени лица со помалку можности на за јазични компетенции, дигитални вештини, стручни вештини службеник во сметководство и шивач. Обучени беа 460 невработени лица.
 • 2016-2018 година, ИПА проект – Компонента 4, „Платформа за претприемништво за економска и социјална инклузија на жени со органичени можности, социјално загрозени категории од рурални средини и запоставени населени места “
  111 невработени жени добија можност за обука за личен развој, компјутерска обука, курсеви за англиски јазик како и стручни обуки за да се преквалификуваат во професиите: фризер, масер, козметичар и сметководител. Обуките беа реализирани на регионално ниво во 4 градови: Тетово, Скопје, Штип и Куманово.
 • 2013-2015 година, ИПА проект – Компонента 4, „Подобрување на вештините и компетенциите на невработените жени со помалку можности, социјално загрозени категории од рурални средини и запоставени населени места. 80 невработени жени добија можност да стекнат стручна квалификација за професиите кројач, фризер, козметичар, службеник во сметководство.

EGiNA-Italy
http://egina.eu/

EGInA Srls is a private training agency and consultancy body, operating in the field of EU projects and grants. The company has been founded by a team of project managers with long-term experience in the preparation, submission and implementation of project proposals, as well as in the coordination of international partnerships and the administrative and financial management of actions at local, national and EU level.

EGInA Srls is located in Foligno, in the Umbria Region and it operates within a wide and consolidated network of public and private bodies, providing high-quality services and consultancy in different fields:

○ Lifelong Learning and Higher Education

EGInA Srls is accredited at the Umbria Region as a training agency for the implementation of training activities funded by the European Social Fund. The training center is composed of two fully interactive classrooms, one IT laboratory, a conference room, a bar and a restaurant. EGInA Srls cooperates with trainers and teachers from all over Italy, as well as outside Italy, for the planning and implementation of non-formal and formal educational activities.

○ Research & Innovation  

The research team of EGInA Srls  is composed of lecturers and researchers from the National Research Council (CNR), industrial engineers, experts in social sciences and from the educational sector. EGInA Srls constantly tries to design and realize innovative solutions and services for different target groups, taking advantage also of a proved network of international relations and partnerships.

○ EU/International projects

The key staff of EGInA Srls is experienced in the management of EU funded projects within the framework of different EU financing programs. During the years, the center has been involved in the implementation, both as coordinators or partners, of a consistent number of multilateral projects.

INSIGNARE-Portugal
http://insignare.pt/

INSIGNARE is a non-profit association located at Ourém, in the center of Portugal. They have several working areas – two VET secondary schools, with more than 550 students (EPO – Ourem Vocational School and EHF – Fátima Hospitality Vocational School), one local employment centre (GIP, with more than five hundred people enrolled) and one guidance and validation centre (CQEP).

Both schools have diversified teaching staff, full-time and part-time, because as much of the teaching staff is also integrated within the labour market, knowledge and experience of the labor force can be and is transmitted to the students. All the courses are level IV and grant equivalence to 12th grade.

Fátima Hospitality Vocational School, the one involved in this project, has Cook, Waiter, Receptionist and Tourism courses, and has fully equipped facilities for a practical training of these subjects, highlighting the two training kitchens, one industrial kitchen, one training restaurant and bar. Included in the courses are the work placements, time progressive over the three years of the course: students are placed at companies in our country according to the student/organization profiles. These allow them to put into practice their knowledge and skills during the course, as well as to obtaining new ones. During the placements students are frequently visited by teachers from the technical area to assess, together with the host organization, the performance and progress of each student. This school has also been sending students abroad, accompanied by teachers, to improve the international character of their training in this area (Hospitality) where the interaction with people of different nations is a constant. Almost daily the school has external catering services answering hospitality companies’ requests – allowing thestudents to have non simulated working experiences since their first year, although there are under supervision – and on a weekly basis we have events in one of our two Auditoriums, most of them related to Hospitality sector.

Ourém Vocational School (EPO), founded in 1990, has Management, IT, Metalworking, Mechatronic, Design, Industrial Maintenance and Electronics courses, following the strategic decision of becoming an industrially focused VET school.

Both schools are fully equipped with the facilities needed to proper and efficient work environment training:

 • Broadband internet access: cable and Wi-Fi.
 • Air conditioned IT rooms with smart board;
 • Air conditioned classrooms with projectors.

Both schools have a national range in what internships and after graduation workplacements are concerned.

The students and learners come from two regions, as the municipality is the border between those two – it covers an area of almost half a million inhabitants: the two VET schools and the adult centre have a regional scope, but the employment service is mainly local. Thanks to the work of the school and together with the City Council and the local Business Association (two of our “owners”), we have very good ties with regional social and economic stakeholders.

All of the working areas of the partner have experience dealing with international projects. EHF is also a member of AEHT – European Association of Hospitality Schools.

CES ACADEMY
https://ces.mk

CES ACADEMY is the first center for vocational and adult education in Macedonia, that offers additional training, retraining and all types of training for personal and professional development of adults. The organization is founded in 2000 and successfully exists for 21 years, as a link between the needs of the labor market and employers on the one hand and the unemployed on the other.

We can proudly note that: we have implemented over 420 trainings, seminars, conferences, in-house trainings, trained over 32 000 participants from different profiles in Macedonia and the region. We have found base of over 450 experts in various fields in the field of education from the country and the region.

Successfully, we promote and develop the concept of lifelong learning and enhance the quality of cultural life, locally and in the region, continuously following the scope of changes, as well as the requirements for continuous mutual information, exchange of information, experiences and skills.

Often, looking for the job of our dreams we become aware that we do not have the skills and qualifications needed to take us to that goal. The most important thing at that moment is to start with a request where we can further train to obtain knowledge and additional qualifications, thus to create the preconditions for employment, as we wish. The labor market requires constant adaptation to change and constant upgrading of one’s own knowledge and practices. Therefore, it is best to be informed, at any time, where we can gain retraining and the opportunity to acquire a new skill, a new craft from which we will have a stable existence and a secure income.

ACADEMY CES is an accredited institution by the Ministry of Education and Science, the Center for Adult Education, the Bureau for Development of Education, the Center for  Vocational Education and Training and the Ministry of Environment protection, for the implementation of high quality training program contents.

CES has established strategic partnerships with partners from several European countries (Romania, Slovenia, Portugal, Italy, Bulgaria, Poland, Germany, Slovenia). With these partner organizations, are developing new modern training programs in accordance with European trends. We exchange experiences, prepare analyzes, convey researches and develop strategies in order to improve formal and non-formal education in our country and at European level.

We offer mobilities to the candidates who already attended some of the trainings in our center, in order to provide practical training and acquisition of competencies in an international environment, exchange of experiences, knowledge, skills and good practices as well as acquiring new competencies that will enable easier integration in the market and faster employment or self-employment.

After the completion of trainings, the candidates receives a certificate / diploma that with status of a state diploma, which enables them to be employed or to start their own business. Applicants involved in international trainings in another country, additionally obtain Europass certificate.

There are 6 departments in the CES Academy:

 1. Vocational education and training
 2. Adult education including environmental and waste management
 3. Trainings for public administration employees
 4. Language skills and translations
 5. Trainings for teachers
 6. Projects and consulting services (IPA, Erasmus +)
 7. VET PROGRAMS and TRAININGS: accounting officer, business assistant, hairdresser, beautician, make-up artist, masseur, seamstress, forklift, excavator, construction worker, electrician, construction wooden floors worker, cook, confectioner, baker, waiter, receptionist, maid, tour guide, etc.

B HORIZONTAL EDUCATIONAL SKILLS organized at CES are the following: language skills, digital skills, environmental and waste management, personal and professional development, employment skills, entrepreneurship, family literacy and financial literacy.

THE OFFER OF TRAININGS AT THE CES ACADEMY IS INTENDED FOR TWO CATEGORIES OF LISTENERS:

 1. Young people aged 18 to 30 who want to improve their skills, gain practical skills in their profession, develop digital skills, learn languages ​​or invest in communicational or soft skills for employment.
 2. Unemployed persons aged 19 to 55, who wish to train or retrain in another profession, or to upgrade their education with some of horizontal skills.

We live in a very dynamic society in which if we do not take advantage of the opportunities that arise from change, we could not move forward.

It is especially important to recognize the moment when professional training, training and additional qualifications are needed in a certain area and how you can make the best use of it. That is why we exist and we try every day to meet all those who want to upgrade their knowledge and gain new skills.

CES ACADEMY pays special attention to the candidates with fewer opportunities such as: socially disadvantaged categories, from rural areas, orphans, people without education, people from neglected settlements, etc. This category of individuals, due to neglect of the system, has many obstacles to access education. They have difficulties in providing sources for professional development and improvement of skills, practical experience in international environment and insufficient information about educational opportunities and job opportunities.

CES ACADEMY as a socially responsible company, provides additional support to this category: support of trainers, vouchers and free of charge involvement in international mobility and trainings, through the Erasmus + program and IPA projects support.

Our mission is to improve the quality of life of citizens through the promotion and implementation of the concept of lifelong learning, creation and implementation of innovative program content, prequalification training and additional training in accordance with the needs of the labor market.

Our vision for the overall operation is to build capacity in a modern society, involved in modernization trends, which encourages progressive ideas, respecting diversity in every form.

We thrive to create a society of functionally literate citizens who fully accept the concept of lifelong learning and a society that respects the principles of sustainable development.

Projects:

 • 2020-2021 – Erasmus KA104-Project – Adult Education Developing Work Based Dual Learning Model for VET – Train of trainers from CES Academy in Germany with a partner organization Penguin Academy.
 • 2019-2020 Erasmus KA101-Project – „The skills that pay the bills“ -12 participants will participate in mobility to improve skills and competencies for professions hairdresser, beautician and decorative manicure at partner institutions in Italy – VEM and Bulgaria – Ragina.
 • 2019-2021 Erasmus KA202-Project – „Good food is good mood“ –In this strategic partnership, competences for the professions cook and pastry cook in cooperation with partner organization Egina, Italy and Insignare Portugal. Within the project, 90 unemployed people from Macedonia, Portugal and Italy will be trained and acquire competencies for the professions of cook and pastry cook.
 • 2016-2018 Erasmus KA202-Project – „Skilled Cooks and Waiters Network“- It is strategic partnership created to develop competences for the professions cook and waiter in cooperation with partner organization Egina, Italy and Insignare Portugal. Within the project, 90 unemployed people from Macedonia, Portugal and Italy were trained and acquired competencies for the professions of cook and waiter.
 • 2016-2019 Erasmus KA204-Project – „Family literacy works!” – This international Partnership is focused on innovation in order to develop a coherent training program to support the families- parents and children – and assist them in development of new literacy skills.
  • Good practice project- label from European commission
 • 2014-2016 Erasmus KA202-Project – „Taking the Road to Employment – Developing New Skills and Knowledge of Unemployed Person“- is a strategic partnership developed between: Macedonia-CES, Poland-Sintea, Romania-Aleron and Bulgaria- Tesa.
  This project was designed to create better employment opportunities for young people, through a series of training and acquisition of competencies for personal and professional development.
  60 unemployed young people are trained in innovation and entrepreneurship, digital skills, internet marketing and project application writing.

 • 2013-2020 Employment Agency – Training for unemployed people with fewer opportunities for language competencies, digital skills, professional skills accounting and seamstress. Within this project 460 unemployed people were trained.
 • 2016-2018 IPA- Component 4, Entrepreneurial platform for economic and social inclusion of women with fewer opportunities. 111 unemployed women received the opportunity for personal development training, digital skills training, english language courses VET trainings for the professions: hairdresser, masseur, beautician and accountant. This trainings were implemented in 4 cities: Tetovo, Skopje, Stip and Kumanovo.
 • 2013-2015 IPA- Component 4 – Improvement of Employment Potentials of Women from Ethnic Communities in the Labour Market In cooperation with the SEED Foundation, CES Academy conducted a series of professional trainings for unemployed women from underdeveloped rural areas of different ethnicities (Turks, Roma, Serbs, Bosniaks, Albanians) from 4 regions: Skopje, Debar, Strumica, Kumanovo.

Интервју со Дијана Зафировска: Што е потребно да се вработите? Нова струка-нова работа

Честопати трагајќи по работата од соништата, стануваме свесни дека не ги поседуваме вештините и квалификациите што се потребни. Најважно е во тој момент да почнеме со барање каде да се дообучиме или да добиеме знаења и доквалификации со цел да се добие можност за вработување или да го работиме тоа што го сакаме. Пазарот на трудот налага да се приспособуваме во текот на работоспособниот живот и да бараме постојано надградување на сопствените знаења и практики. Затоа, најдобро е да се биде информиран, во секој момент, каде може да се стекнеме со такви обуки за преквалификација.

Дијана Зафировска e генерален менаџер на ЦЕС – Центарот за обука и ќе ни даде неколку одговори што може да ви помогнат во вашето идно професионално усовршување…

прочитај повеќе

Интервју со Дијана Зафировска: Што е потребно да се вработите? Нова струка-нова работа

Честопати трагајќи по работата од соништата, стануваме свесни дека не ги поседуваме вештините и квалификациите што се потребни. Најважно е во тој момент да почнеме со барање каде да се дообучиме или да добиеме знаења и доквалификации со цел да се добие можност за вработување или да го работиме тоа што го сакаме. Пазарот на трудот налага да се приспособуваме во текот на работоспособниот живот и да бараме постојано надградување на сопствените знаења и практики. Затоа, најдобро е да се биде информиран, во секој момент, каде може да се стекнеме со такви обуки за преквалификација.

Дијана Зафировска e генерален менаџер на ЦЕС – Центарот за обука и ќе ни даде неколку одговори што може да ви помогнат во вашето идно професионално усовршување…

прочитај повеќе

Во периодот од 28.09.2017 до 08.10.2017 во Италија се реализираше обука за професијата келнер  “Уметност да се биде успешен келнер обуката се одржа во партнерската организација Егина

Невработени лица од три држави се стекнаа со вештнини и знаења за професија келнер

Во првата од  трите обуки предвидени во рамките на проектот “МРЕЖА НА ВЕШТИ КЕЛНЕРИ И ГОТВАЧИ”, учесниците се стекнаа со вештини и знаења за професијата келнер. Оваа обука е дел од проект, кој се реализираше од страна на  Тренинг центар  Ц.Е.С. -Македонија и партнерите – INSIGNARE- Португалија и EGInA-Италија, како дел од стратешкото партнерство за стручно образование и обука, финансиски поддржано од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+.

Целта на обуката беше развивање вештини и знаења за занимање Келнер, со цел полесно вработување и интеграција во пазарот на труд. Обуката се реализираше во периодот од 28.09-.08.10.2017, а учесници беа 30 невработени млади лица, по десет од секоја партнерска организација.

Обуката се изведува според нова иновативна програма, која што е составен дел од Водичот – “Уметноста да се биде келнер”. Програмата за обука е составена од девет модули, според Европската рамка на квалификации. Во рамките на теоретскиот и практичниот дел на обуката учесниците беа обучувани од страна на експерт со интернационално искуство од областа

ПРОГРАМА

 • Општи карактеристики на професијата келнер
 • Сервирање во ресторан
 • Подготовка и сервирањена топли, ладни напитоци и коктели
 • Комуникација со клиенти
 • Сервирање на маса (организација на прибор на маса)
 • Служење на умбриски, италијански и меѓународни вина
 • Обезбедување на санитерно-технички и хигиенски услови за сервирање на храна
 • Безбедност при работа
 • Евалуација на квалитет на услуга

Практичниот дел од обуката се изведуваше во таверните од италијанското градче Фолињо, во областа Умбрија, Италија.

Учесниците имаа можност да учат по европски програми, да работат во европски угостителски објекти како и можност да стекнат интернационално искуство и размена на знаења и вештини во интернационална средина.

За потребите на обуката креиран беше Прирачник со наслов “Уметност да се биде успешен келнер”, во кој детално се опишани тајните на професијата келнер во угостителски објект, развиена е и посебна иновативна и современа програма, изработена според потребите на работодавачите, како и алатки запромоција на идните келнери пред работодавачите.

Во периодот од 11.03.2018 до 21.03.2018 во Португалија се реализираше обука за професијата готвач “Уметност да се биде успешен готвач” обуката се одржа во партнерската организација Insignare

Невработени лица од три држави совладаа вештнини и знаења за Готвачи

Во рамките на проектот “МРЕЖА НА ВЕШТИ КЕЛНЕРИ И ГОТВАЧИ”, се реализираше и втора обука, на која невработени лица обучуваа за професијата готвач. Оваа обука беше реализирана од страна на  Тренинг Ц.Е.С.од Македонија и партнерите во проектот- INSIGNARE од Португалија и EGInA од Италија, како дел од стратешкото партнерство за стручно образование и обука, поддржано од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност, програмата Еразмус+.

Втората обука беше посветена на развивање вештини и комепетенции за професија Готвач.

Обуката се реализираше во периодот од 11.03.2018 до 21.03.2018, а учесници беа 30 невработени млади лица, по десет од секоја партнерска организација.

Обуката се изведуваше според нова иновативна програма која содржи 10% теорија и 90% практична работа во угостителски објекти, програма која е составен дел од Водичот – “Уметноста да се биде готвач”. Програмата за обука е составена од девет модули креирани според Европската рамка на квалификации.

Обуката беше реализирана под водство на двајца експерти готвачи од интернационална средина. Учесниците имаа можност да учат по европски програми, да стекнат практична работа во европски угостителски објекти како и можност за интернационално искуство, размена на знаења и вештини во Европска средина .

ПРОГРАМА

 • Подготовка на предјадења, главни јадења и десерти
 • Пекарство
 • Слаткарство
 • Подготовка на месо, вклучително и живина и дивеч
 • Подготовка на риба и морски деликатеси
 • Традиционални кујни
 • Интернационална храна
 • Подготовка на храна за кетеринг

За потребите на обуката креиран беше Прирачник со наслов “Уметност да се биде готвач”, во кој детално се опишани тајните на професијата готвач, развиена е и посебна иновативна исовремена програма, изработена според потребите на работодавачите, како и алатки запромоција на идните готвачи пред работодавачите.

Невработени лица од професиите келнер и готвач, од три држави Италија, Португалија и Македонија учествуваа на обука меки вештини за вработување

Во рамките на проектот “МРЕЖА НА ВЕШТИ КЕЛНЕРИ И ГОТВАЧИ”, се реализираше и третата обука, на која невработени лица од професиите келнер и готвач се обучуваа за меки вештини за вработување. Оваа обука беше реализирана од страна на  Тренинг Ц.Е.С. од Македонија и партнерите во проектот- INSIGNARE од Португалија и EGInA од Италија, како дел од стратешкото партнерство за стручно образование и обука, поддржано од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност, програмата Еразмус+.

Третата обука беше посветена на развивање меки вештини за вработување.

Обуката се реализираше во месец Јули 2018 година, а учесници беа 30 невработени млади лица, по десет од секоја партнерска организација.

Обуката беше реализирана од двајца експерти обучувачи, според следната програма:

 • креирање онлајн биографија – подостапна за работодавците
 • ефикасно и целно користење на социјалните медиуми за да бидат информирани за можностите за работа
 • развивање на кратко промотивно видео со цел да се подигне свеста за професијата готвач и келнер
 • ефикасна комуниција со гости (особено комуникација со тешки гости), презентирање на ефективни комуникациски стратегии., зајакнување на сопствениот комуникациски потенцијал
 • Комуникација со претпоставен
 • Управување со стресни ситуации
 • Техники за ослободување од стрес.
 • Користење на дополнителни информации за самовработување

In the period from 28.09.2017 till 08.10.2017 in Italy has been realized training for the profession waiter “Art to being successful waiter” realized in partner organization Egina

Unemployed people from three countries have acquired the skills and knowledge of the profession of waiter

In the first of the three trainings provided within the project “Skilled Cooks and Waiters Network” the participants gained skills and knowledge about the profession of waiter. This training is part of a project, which was implemented, by the Training Center CES. -Macedonia and partners – INSIGNARE- Portugal and EGInA-Italy, as part of the KA2 strategic partnership for VET, supported by the National Agency for European Educational Programs and Mobility and the Erasmus + program.

The purpose of the training was to develop the skills and knowledge of the occupation Waiter, in order to facilitate employment and integration into the labor market. The training was implemented in the period from 28.09.2017 till 08.10.2017. Participants were 30 unemployed young people, per ten from each partner organization.

The training was conducted according to a new innovative program, which is an integral part of the Guide – “The art of being a waiter.” The training program is consists of nine modules, according to the European Qualifications Framework. Within the theoretical and practical part of the training, the participants were trained by an expert with international experience in the field.

PROGRAM

 • Practice as qualified employee in room and floor service
 • Operate in the restaurant business
 • Manage relationships with restaurant service customers
 • Prepare table, floor and buffet service
 • Know Define the dining hall and floor service mise en place
 • Operate in accordance with the hygiene and cleaning system of the Workplace – room and floor
 • Work safely in catering services
 • Evaluate the quality of the service offered within the accommodation facilities

The practical part of the training took place in the taverns of the Italian town of Foligno, in the district of Umbria, Italy.

The participants had the opportunity to study in European programs, to work in European catering facilities as well as the opportunity to gain international experience and exchange knowledge and skills in an international environment. For the needs of the training, a guidance entitled “Art of Being a Successful Waiter” was developed, where are  described the secrets of the profession of waiter in a hospitality sector. Within this guidance a special innovative and modern program has been developed, made according to the needs of employers, contain a tool for promotion of future waiters to employers.

In the period from March 11.03.2018 to March 21.03. 2018 in Portugal has been realized training for the profession cook “Art to being successful cook” realized in partner organization Insignare

Unemployed young people from three countries, were trained to upgrade their skills and knowledge of the profession-Cook

Within the project ” SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK “, a second training was implemented, in which unemployed people were trained for the profession of cook. This training was implemented by Training CES from Macedonia and the project partners – INSIGNARE from Portugal and EGInA from Italy, as part of the strategic partnership for VET, supported by the National Agency for European Educational Programs and Mobility, the Erasmus + program.

The second training was dedicated to developing skills and competencies for the profession of Cook.

The training was implemented in the period from 11.03-21.03.2018, and participants were 30 unemployed young people, per ten from each partner organization.

The training was conducted according to a new innovative program providing 10% theory and 90% practical work, a program that is an integral part of the Guide – “The art of being a cook.” The training program consists of nine modules created according to the European Qualifications Framework.

The training was conducted under the guidance of two international expert cooks. The participants had the opportunity to study in European programs, to gain practical work in European catering facilities as well as the opportunity for international experience, exchange of knowledge and skills in a international environment.

PROGRAM

 • Confection of hors d’oeuvres, starters, main and dessert
 • National and international pastry workshop
 • Preparation of delicacies, sauces and hors d’oeuvres
 • Preparation of Meat, Poultry and Hunt
 • Preparation of fish and seafood delicacies
 • Traditional cuisines
 • International food
 • Preparation of food for catering

For the needs of the training, a Guidance entitled “The Art of Being a Successful Cook” was developed where the secrets of the profession of cook, are described. Within this guidance a special innovative and modern program has been developed, made according to the needs of employers, contain a tool for promotion of future cooks to employers.

Unemployed waiters and cooks from three countries Italy, Portugal and Macedonia participated in soft skills training

Within the project ” SKILLS  COOKS AND WAITERS NETWORK “, the third training was implemented, in which unemployed people from the professions of waiter and cook were trained in soft skills for employment. This training was implemented by Training C.E.S. from Macedonia and the project partners – INSIGNARE from Portugal and EGInA from Italy, as part of the strategic partnership for VET, supported by the National Agency for European Educational Programs and Mobility, the Erasmus + program.

The third training was conducted to develop soft employment skills.The training was implemented in July 2018, and participants were 30 unemployed young people, ten from each partner organization.

The training was conducted under the guidance of two experts by the following program:

 • Create an online resume – to more accessible to employers
 • Effective and targeted use of social media to be informed about job opportunities
 • Development of a short promotional video in order to raise awareness of the profession of cook and waiter.
 • Effective communication with guests (especially communication with difficult guests), presentation of effective communication strategies, strengthening communication potential of trainees
 • Communication with a supervisor
 • Managing stressful situations
 • Stress relief techniques.
 • How to use information for self-employment

По успешната реализација на проектот Пат до вработување, Тренинг центар ЦЕС со подршка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, преку програмата Еразмус +, реализира нов проект – Мрежа на вешти келнери и готвачи (Skilled cooks and waiters network – SCAWNET).

Проектот се реализира како стратешко партнерство со партнери од Италија и Португалија, при што основна идеја е да се подигне статусот на овие две професии (келнери и готвачи) на едно повисоки ново, преку развој на нови програми, курикулуми и рамена на искуства помеѓу земјите учеснички во проектот.

Имено младите во Македонија често овие професии, особено професијата келнер не ги доживуваат како сериозни професии, туку повеќе како можност за повремено вработување. Од друга страна секторите туризам и угостителство имаат огомен потенцијал и потреба од квалификуван кадар за подолгорочен ангажман. Работодавачите бараат лица кои ќе поседуваат вештини и знања соодветни на современите трендови, кои освен што ќе ги познаваат тајните на професијата, ќе знаат да користат ИТ алатки и ќе поседуваат одредени комуникациски и презентациски вештини.

Со цел унапредување на вештините на невработените лица од овие две професии, во рамките на проектот беа реализирани три обуки, и тоа една за келнери и една за готвачи и третата за меки вештини за вработување . Во рамките на овие обуки учесниците имаа можност да учат од врвни професионалци од областа, но исто така и се стекнаа со вештини преку обуки на работно место. Обуката за келнери се реализираше во таверните на Фолињо, градче во областа Умбриа, Италија, а обуката за готвачи во едно од најпрестижните училишта за готвачи во Европа, во градот Фатима, Португалија, обуката за меки вештини за вработување се реализираше во Македонија.

Во рамките на проектот се изработија и неколку истражувања и се изготвени четири интелектуални трудови и тоа: направена е “Анализа за потребите од обуки на келнери/готвачи”  и подготвени се водичи “Уметност да се биде успешен готвач” и “ Уметност да се биде успешен келнер “ и дадени се Препораки за подобрување на стандардите за професиите келнер и готвач.

Галерија:

After the successful realization of the project Road to Employment project, Training center CES with the support of the National Agency for European Educational Programs and Mobility, through the Erasmus + program, has implemented another project – Skilled cooks and waiters network (SCAWNET).

The project was implemented as a strategic partnership in VET, with partners from Italy and Portugal, where the main idea was to raise the status of these two professions (waiters and cooks) to a higher level, through the development of new programs, curricula and sharing of experiences between participating countries  in the project.

We are all witnessing, that young people in Macedonia often do not take these professions, especially the profession waiter as professions for career, but more as an opportunity for temporary employment. On the other hand, the tourism and hospitality sectors have huge potential and need qualified staff for long-term employment. Employers are looking for staff who will have skills and knowledge appropriate to modern trends, who will knew the secrets of the profession, will know how to use IT and will have certain communication and presentation skills.

In order to improve  skills of the unemployed persons from these two professions, three trainings were implemented within the project, one for waiters, one for cooks and the third for soft skills for employment. Within these trainings, the participants had the opportunity to learn from the best  professionals in the field, but also gained skills through on-the-job training. The training for waiters was realized in the taverns of Foligno, a town in the area of ​​Umbria, Italy, and the training for cooks in one of the most prestigious cooking schools in Europe, in the city of Fatima, Portugal, the training for soft skills was realized in  Macedonia.

Within the project, several researches have been made so four intellectual outputs have been prepared, as follows: Training needs analysis for waiters / cooks” has been made, a guide “Art to be a successful cook” and “Art to be a successful waiter have been prepared and Policy recommendation for improving the standard profiles of Cooks and Waiters in Europe.

Gallery:

Прв Транснационален состанок на проектот SCAWNET –
одржан во Скопје, 15 и 16ти Декември 2016 година

Стратешки партнерства Еразмус + КА2 за стручно образование и обука

Во рамките на проектот „Мрежа на вешти келнери и готвачи-SCAWNET“, на 15 и 16 декември 2016 година се одржа првиот транснационален состанок помеѓу партнерите. Целта на состанокот беше координација на проектните активности. Во рамките на истиот беа дефинирани проектните активности, нивната динамика на реализација, задачите и одговорностите на лицата вклучени во реализацијата на проектот, проектната документација, формите и начините на известување, механизмите за следење на реализацијата на проектот и сл. Исто така, на овој состанок беа усвоени планот за дисеминација, како и планот за мониторинг на актвностите.

Соработката во проектот SCAWNET се реализира во рамките на програмата Еразмус+, како проектно партнерство со Егина, реномиран центар за обуки од Италија и еден од најпрестижните центри за обука на готвачи во Европа, Исињаре, Португалија. Целта на проектот е да се подобрат стручните компетенции на лицата активни во угостителскиот сектор.

Втор Транснационален состанок на проектот SCAWNET –
одржан во Фолињо, Италија- 06-07 октомври 2017 година

Стратешки партнерства Еразмус + КА2 за стручно образование и обука

Средбата се одржа во ‘CNOS-Casa del ragazzo’ во Фолињо-Италија. Конзорциумот од проектот се состана со цел да се сумирање на резултатите на средината од спроведувањето на ова двегодишно партнерство помеѓу Тренинг Центарот ЦЕС, со организациите од Италија и Португалија, и да се договорат идните чекори за соработка, со цел успешна реализација на истиот.

На состанокот беа споделени искуства од претходните истражувања во однос на подготовката на водичот за келнери и дефинирана беше методологијата за подготовка на водичот за готвачи. Оценето беше дека, компаративната анализа која што претходно се спроведе во трите земји учеснички на проектот, даде одлична база за понатамошната реализација на активностите. За успешна беше оценета и првата од трите обуки кои се планирани да се реализираат во рамките на овој проект.

Се очекува дека по конечната имплементација на овој проект, значително ќе се влијае на подигнување на компетенциите на профилите келнер и готвач, професии кои се побарувани на пазарот на трудот и за кои постои голема потреба од зајакнување на стручните вештини.

Tрет транснационален состанок на проектот SCAWNET –
Скопје 12-13 јуни 2018 година

Стратешки партнерства Еразмус + КА2 за стручно образование и обука

Состанокот кој се одржа во Скопје, со следните содржини:

1.Евалуација – сумирање на резултатите од реализацијата на проектните активности
Се направи детална анализа за реализацијата на претходните активности, а заклучокот беше дека сите активности се реализирани според целите на проектот.

Три од четири интелектуални резултати се завршени и отпечатени (О1, О2 и О3). Две интернационални активности беа успешно спроведени (C1 и C2), а третата е во завршна фаза.

Мултипликативниот настан Е1, успешно се спроведе на 19 март 2018 година во Фатима Португалија.
Р1 Подготвен и објавен „Извештај за анализа на потребата од обука за готвачи / келнери“ (О1).
Споменатата анализа ја рефлектира моменталната состојба со професиите на готвачи и келнери во партнерските земји. Секоја партнерска организација даде свој придонес – методологијата беше заеднички договорена, но секоја земја направи истражување во нивната специфична анализа на една земја со моменталната состојба и контекстот во земјата.
Р2.Изготвен и објавен Водич за келнери – „Уметност да се биде успешен келнер“ (О2).
Овој водич се базираше на наодите од извештајот за анализа на потребата за обука за готвачи / келнери, претходно направен во секоја од земјите-партнери. Истражувачите дадоа свој придонес со препораки засновани на анализи направени претходно, за потребите за подобрување на професијата келнери.
Р3.Подготвен и објавен Водич за готвачи – „Уметност да се биде успешен готвач“ (О3).
Овој водич се базираше на наодите од користениот извештај за анализа на потребата за обука за готвачи / келнери, претходно направен во секоја од земјите-партнери. Истражувачите дадоа придонес со препораки засновани на анализи направени претходно, за потребите за подобрување на професијата готвач.
R4 Обучени и сертифицирани 30 келнери, според програмата за обука развиена за 10 дена интензивна обука со теоретско и практично искуство во реален контекст. Практичниот дел се одржа во италијанските таверни во Фолињо, Умбрија.
R5. Обучени и сертифицирани 30 готвачи, според програмата за обука развиена за 10 дена интензивна обука со теоретско и практично искуство во реален контекст. Практичниот дел се одржа во комплетно опремена кујна во угостителското училиште во Фатима, Португалија.R6. Создадено лого на проектот
R7. Креирана официјална веб-страница на проектот
R8. Креирана страница на Фејсбук
R9. Печатени промотивни материјали

First SCAWNET Transnational Project Meeting –
held in Skopje, 15 and 16 December 2016

Erasmus + KA2 Strategic Partnerships for Vocational Education and Training

The first transnational meeting between the partners was held on December 15 and 16, 2016, within the project “Skilled Cooks and Waiters and Network – SCAWNET”. The purpose of the meeting was to coordinate project activities. Within this meeting, the project activities were defined, their dynamics of implementation, tasks and responsibilities of the participants involved in project, project documentation, forms and ways of reporting, mechanisms for monitoring of project implementation, etc. Also, the dissemination plan and plan for were adopted at this meeting.

The cooperation in the SCAWNET project is implementing within the Erasmus + program, as a project partnership with Egina, a renowned training center from Italy and one of the most prestigious training centers for chefs in Europe, Insignare, Portugal. The aim of the project is to improve the professional competencies of people active in the hospitality sector.

Second Transnational meeting of the project SCAWNET –
Foligno 06-07 October 2017

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for vocational education and training
Ref. Number: 2016-1-MK01-KA202-021657

The meeting took place at the CNOS Casa del Ragazzo in Foligno, Italy. The project consortium met in order to summarize the results in the middle of the implementation of this two-year partnership between the Training Center CES, with the organizations from Italy and Portugal, and to agree on future steps for cooperation, in order to successfully implement it.

At the meeting, experiences from previous research regarding the preparation of the guide for waiters were shared and the methodology for the preparation of the guide for cooks was defined. It was assessed that the comparative analysis previously conducted in the three countries participating in the project, provided an excellent basis for further implementation of the activities. The first of the three trainings that are planned to be implemented within this project was evaluated as successful.

It is expected that after the final implementation of this project, there will be a significant impact on raising the competencies of waiter and cook profiles, professions that are highly demanded in the labor market and for which there is a significant need to strengthen professional skills.

Third transnational meeting of the project SCAWNET –
Skopje 12-13 June 2018

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for vocational education and training

The meeting took place in Skopje, and following topics were discussed:

1. Evaluation – summarizing project activities realization
Detail analysis of the realization of previous activities was made, and the findings were, that the activities are implemented according the project objectives, all the expected activities were undertaken in the previous period and successfully accomplished.

Three of the four intellectual results are completed and printed (O1, O2 and O3). Two international activities were successfully implemented (C1 and C2), and the third is in the final stage.

The E1 multiplicative event was successfully conducted on March 19, 2018 in Fatima, Portugal.

R1 Prepared and published „Training need analysis report for cooks/ waiters“(O1).
This analysis is reflecting the current situation with the professions of cooks and waiters in partner countries. Each participating organization, from each country did the research in the context of the country.
R2.Prepared and published Guidebook for waiters – „Art of being successful waiter (O2).
This document was be based on the findings of Training need analysis report for cooks/waiters, previously done at the each of the partner country.
R3.Prepared and published Guidebook for cooks – „Art of being successful cook(O3).
This document was based on the findings of used Training need analysis report for cooks/waiters, previously done at the each of the partner country.
R4 Trained and certified 30 waiters, according to the training program developed for 10 days of intensive training with theoretical lessons and practical experience in the real context.  Practice was delivered in the Italian taverns in Foligno, Umbria.
R5. Trained and certified 30 cooks, according to the training program developed for 10 days of intensive training with theoretical lessons and practical experience in the real context. Practice was delivered in the in the fully equipped kitchen in the hospitality school in Fatima, Portugal.
R6. Created logo of the project
R7. Crated an official WEB site of the project
R8. Created Facebook page
R9. Printed promotional materials

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2021-02-12T21:15:51+01:00

YOUTH IN THE WORLD

Овој проект имаше за цел едукација на млади лица во насока на следење и користење на можностите креативно користење на ресурсите од нивната околина, превземање претприемачки иницијативи со иновативен пристап во комбинирање на три важни елементи во развојот на младинското претприемништво

2021-02-10T22:47:34+01:00

THE SKILLS THAT PAY THE BILLS

Проектот “СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА”(The skills that pay the bills”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Рагина-Бугарија и ВЕМ -Италија -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+K 102

2021-04-28T00:43:43+02:00

SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

2021-04-16T16:45:47+02:00

Road to Employment

Проектот Пат кон вработување – Развивање нови вештини и знаења за невработените лица имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ 2014-2016

2021-04-15T21:22:03+02:00

LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

Програмата Леонардо да Винчи им помага на европските граѓани да се здобијат со нови вештини, знаења и квалификации и да ги признаат преку границите со цел да ја подобрат нивната способност за вработување при промена на пазарот на трудот.

2021-02-12T21:03:17+01:00

IMPROVEMENT OF EMPLOYMENT POTENTIALS OF WOMEN

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

2021-04-26T22:55:23+02:00

GOOD FOOD IS GOOD MOOD

Проектот “СО ДОБРА ХРАНА ДО ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ ”(Good food is good mood”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+, акција KА202 Стратешко партнерство во стручно образование и обука .

2021-02-12T23:07:23+01:00

FOSTERING SOCIAL INCLUSION

Главната цел на која придонесе овој проект беше подобрување на вработливоста на жените на пазарот на трудот во Македонија, кои доаѓаат од ранливи групи. Таргетот беше насочен кон следните градови: Скопје -Општина Шуто Оризари со стапка на невработеност од 46%, Куманово со стапка на невработеност од 32%, Тетово со стапка на невработеност од 38% и Штип со стапка на невработеност од 28%. Целта беше подобрување на нивото на економска и социјална интеграција на невработените жени од малцинските етнички заедници, особено ромските, албанските и турските заедници.

2021-11-19T23:50:40+01:00

FAMILY LITTERACY WORKS

Проектот “Семејната писменост функционира!” е имплементиран од страна на Asociatia Learn&Vision-Романија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Романија – Еразмус+ 2016-2019, во партнерство со Mestna knjiznica Kranj-Словенија, Biblioteca Јudeteana Оctavian Goga-Романија, EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK-Бугарија, Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria-Португалија и Академија Ц.Е.С.-Македонија.

2021-04-16T16:45:33+02:00

EMPLOYMENT TRAINING

Подобување на вештините и компетенциите на невработени лица, во организација и реализација на Центар за одржлив развој “АЛКА”. Во овој проект Академија ЦЕС како верификуван провајдер на обуки, обучи 8 лица за стручно оспособување за занимање Декоративен маникир.

2021-02-13T00:20:24+01:00

DIGITAL SKILLS FOR YOUNG PEOPLE

Дигитализацијата бара од сите нас, независно од возраста и професијата, да стекнеме вештини кои ќе ни дозволат да ги користиме дигиталните технологии, како на нашето работно место така и во приватниот живот. Aкадемија Ц.Е.С. во соработка со Министерство за образование и наука, реализираа обуки за млади невработени лица до 29 години, со цел стекнување дигитални компетенции.