Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата  – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

Skilled Cooks and Waiters Network” project implemented by CES Training Centre – Macedonia and the partner organizations: Insignare – Portugal and Egina – Italy, funded by the National Agency for European Educational Programmes and Mobility from the programme Erasmus+ K202 Strategic Partnerships in VET.

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата  – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

Проектот започна во 2016 година и успешно се имплементираше до 2018 година. Резултатите и постигнувањата, остануваат во употреба и понатаму. Овој проект претставува стратешко меѓународно партнерство насочено кон подобрување на вештините и компетенциите на младите невработени лица од угостителскиот сектор и нивно поврзување со барањата и потребите на работодавачите од секторот на туризам и угостителство, со посебен акцент на професиите готвач и келнер.

 • Сите релевантни анализи покажуваат дека постои силна потреба за подобрување на знаењата и компетенциите особено на човечките ресурси во туристичкиот сектор.

Исто така, истражувањата покажуваат дека во секоја од земјите вклучени во проектот, младите, за жал, не остануваат долго на работните места во туризмот и угостителството и тие најчесто го гледаат ова како привремена работа, а помалку како можност за кариера.

Со овој концепт, преку проектни активности понудивме алатки за поддршка на младите лица во вработувањето/или самовработување преку соодветна надградба на нивните знаења и вештини особено за професиите готвач и келнер.

Воедно лицата вклучени во проектот имаа можност да добијат и практична обука во европски угостителски објекти, можност за размена на искуства, добри практики од интернационална средина а со тоа и можност за  полесен пристап до пазарот на труд.

СО ПРОЕКТОТ СЕ ПОСТИГНАА СЛЕДНИВЕ ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ:

ГЛАВНАТА ЦЕЛ

 • Се подигна нивото на вработливост на младите лица во секторот на туризам и угостителство;
 • Влијаевме на подобрување на програмите за неформално образование на возрасни, преку нови помодерни верификувани програми, поефикасни можности за стекнување и развивање на вештините во I-VET и C-VET со релевантни компетенции во секторите на туризмот и угостителството;
 • Обезбедивме подобар пристап до обука и квалификации за сите, преку C-VET, во перспектива за доживотно учење, особено со подигање на свеста за кариерата на готвачите и келнерите во Европа;
 • Влијаевме на подобрување на  транспарентноста и признавањето на вештините и квалификациите, споредувајќи ги различните европски курикулуми и развивајќи две нови обуки, како со традиционална, така и со онлајн структура;

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ:

 • Се поттикна вработувањето/самовработувањето кај младите невработени лица во угостителско-туристичкиот сектор;
 • Се разви иновативен и креативен пристап во барање работа или самовработување.
 • Се овозможи примена на иновативна форма на настава и учење, со размена на искуства со ученици од други европски држави;
 • Младите невработени лица имаа можност и поттик да развијат сопствена бизнис идеа;
 • Младите лица развија лични вештини и компетенции за професиите келнер и готвач
 • Се поттикна социјалното претприемништво;
 • Научија да користат дигиталната технологија за полесен пристап до информации и можност за вработување;

 СЕ ПОСТИГНАА СЛЕДНИВЕ РЕЗУЛТАТИ

 • Се изработи “Aнaлиза на потребите од обуки за професиите готвачи и келнери во сите 3 земји, во тесна соработка со работодавачите.
 • Се обучија 30 кандидати за обука на тема “Art of being successful waiter Уметност да се биде успешен келнер Обуката се реализираше во партнерската организација од Италија “Egina”.
 • Се обучија 30 кандидати за обука на тема “Art of being successful cook Уметност да се биде успешен готвач Обуката се реализираше во партнерската организација од Португалија “Insignare” .
 • Дадовме  Препораки за подобрување на стандардите кај профилите готвач и келнер

СЕ ИЗДАДОА ПРИРАЧНИЦИ ЗА ПОНАТАМОШНО КОРИСТЕЊЕ

За целите на реализација на проектот Тренинг центар ЦЕС и партнер организациите изработија:

 1. Прирачник на тема: “Art of being successful waiter Уметност да се биде успешен келнер
 2. Прирачник на тема: тема “Art of being successful cook Уметност да се биде успешен готвач
 3. Дадовме Препораки за подобрување на стандардите кај профилите готвач и келнер
 4. Направивме Анализа на потребите од обуки за професиите готвач и професија келнер

Skilled Cooks and Waiters Network” project is implemented by CES Training Centre – Macedonia and the partner organizations: Insignare – Portugal and Egina – Italy, funded by the National Agency for European Educational Programmes and Mobility from the programme Erasmus+ K202 Strategic Partnerships in VET.

The project started back in 2016 and was successfully implemented until 2018. The results and achievements remain in use. This project represents a strategic international partnership aimed at improving the skills and competencies of young unemployed people from the hospitality sector and connecting them with the requirements and needs of employers in the tourism and hospitality sector, with special emphasis on the professions cook and waiter.

 • All relevant analyses have shown that there is a strong need to improve the nowledge and competencies, especially of human resources in the tourism sector.

Research has also shown that in each of the countries involved in the project, young people unfortunately do not stay too long in the hospitality jobs, since most of them see this as a temporary job and less as a possibility for building a successful career.

With our project concept we offered a tool supporting the employability skills of young people in their employment and/or self-employment, through the appropriate upgrade of their knowledge and skills, especiallty for the professions cook and waiter.

At the same time, the participants involved in the project, received an opportunity for practical training in European catering facilities, with opportunity to exchange experiences, good practices, and work in international environment, and all of this with the aim to increase their chances for easier access to the labor market.

THE PROJECT ACHIEVED THE FOLLOWING OBJECTIVES AND RESULTS:

MAIN OBJECTIVE 

 • The employability of young people in the tourism and hospitality sector has improved;
 • We manage to strengthen key competences in VET curricula and provided more effective opportunities to acquire or develop the required skills through I-VET and C-VET with relevant competencies in tourism and hospitality sector;
 • We have provided better access to training and qualifications for all through C-VET, in a life-long learning perspective, especially by raising awareness on the cook and waiter careers in Europe;
 • We influenced the improvement of transparency and recognition of skills and qualifications, by comparing different European training curricula and developing two new courses, both with traditional and online structure.

SPECIFIC OBJECTIVE 

 • Employment/self-employment of young unemployed people in the hospitality and tourism sector, was encouraged.
 • An innovative and creative approach for seeking jobs or self-employment has been developed.
 • The application of an innovative form of teaching and learning, by exchanging experiences with students from other European countries, was enabled.
 • Young unemployed people had the opportunity and incentive to develop their own business idea.
 • Young people have developed personal skills and competencies for the professions of waiter and cook.
 • Social entrepreneurship was encouraged.
 • Young people had the opportunity to learn how to use digital technology for easier access to information and employment opportunities.

THE FOLLOWING RESULTS WERE ACHIEVED 

 • Training Need Analysis for the professions of cooks and waiters” was prepared in all 3 countries, in close cooperation with the employers.
 • 30 participants were trained on the topic “Art of being successful waiter”. This training was realized in the partner organization “Egina” from Italy.
 • 30 candidates were trained on the topic “Art of being successful cook”. This training was realized in the partner organization “Insignare” from Portugal.
 • We have provided ”Recommendations for improving the standards of Cooks and Waiters profiles“.

PUBLISHED GUIDANCES ISSUED FOR FURTHER USE:

For the purpose of project implementation, CES Training Centre and the partner oprganziations prepared:

 1. Guidance on the topic: “Art of being a successful waiter”
 2. Guidance on the topic “Art of being successful cook“
 3. We have provided “Recommendations for improving the standards of Cooks and Waiters profiles”
 4. We have prepared “Training Need Analysis for the professions of cooks and waiters

 

Придонесот на туризмот и угостителството во економијата
на Македонија и потреба од обуки

Придонесот на туризмот во економијата на Македонија е значаен, првенствено изразен преку учеството во создавањето на БДП (1.25%) и особено во генерирањето нови работни места (3.4%).

Меѓутоа, компаративната анализа покажа дека сѐ уште постои простор за унапредување на девизниот прилив од туризмот (само 1%), што бара преземање мерки и активности за привлекување поголем број странски туристи.

Последователно, со цел да се согледа целокупниот придонес на туризмот во економијата на Македонија, неопходно е во рамки на Системот на национални сметки да се изработи Туристичка сателитска сметка. На тој начин, од една страна би се добила прецизна слика за директните и индиректните ефекти од туризмот, а од друга страна, би се овозможило меѓународна споредливост на постигнувањата од туризмот.

Поради многубројните потешкотии и ограничувања во поглед на обезбедувањето сеопфатни и проверени статистички податоци, особено на ниво на туристичката индустрија, реалното оценување на влијанието на туризмот врз економијата на Македонија е многу отежнато и речиси неостварливо. Изработка на специјален статистички систем – туристичка сателитска сметка, кој би обезбедил навремено, целосно и точно следење на приходите од туризмот по сите основи, што би дало и реална слика за вкупните приходи од туризмот како значен дел од Бруто домашниот производ. Со ваков проблем се соочуваат повеќето земји во регионот

Согласно сето ова се констатира дека со развој и поддршка на туризмот во Македонија, како и обезбедување на условите за негов развој, се стимулира развој на регионот воопшто. Туристите транзитираат низ земјите од опкружувањето, изградбата на патната инфраструктура значи поврзување и со инфраструктурата од регионот, воведување на нови авио линии и поврзување по воздушен пат со земјите од Балканот и југо источна Европа значи олеснет, брз и ефикасен транспорт.

Влијание врз вработеноста во Угостителството и туризмот со сета своја комплексност има огромно влијание врз вработеноста на населението. Ова економско влијание, всушност се совпаѓа со една од целите на економското планирање на развојот на туризмот, а тоа е неговиот придонес во намалувањето на невработеноста вложување во градење капацитети и се поголема интернационализација, размена на европски практики и искуства

Истражувањата насекаде низ светот укажуваат на фактот дека, туризмот не е структуриран да апсорбира и квантифицира работна сила само директно, туку и индиректно. Притоа, како директно вработување, се дефинираат сите работни места кои се создадени специфично и наменски, само за потребите на туристичката понуда и за задоволување на потребите на туристите. Така, како карактеристичен пример за директно вработување во туризмот се смета создавањето работни места кои се јавуваат, на пример, со отворање хотел. Исто така, тука се вбројуваат и сите вработувања во туристичките претпријатија, приватното сместување, основните и дополнителните сместувачки капацитети, вработувањата во туроператорите и сл. Меѓутоа, туризмот, од друга страна, користи услуги и од другите стопански дејности, при што се создава таканарелена индиректна вработеност. Тоа всушност значи вработување во други дејности, кои пак, на индиректен начин учествуваат во задоволувањето на туристичките потреби. Така на пример, сите оние работни места за изградба на хотел за посетителите, претставуваат индиректна поврзаност со туризмот. Оттука и вработените во занаетчиството, земјоделството, комуналиите и сл. претставуваат индиректна вработеност предизвикана од туризмот.

Значи, туризмот се јавува како основен фактор на побрз стопански развој и ангажирање на работоспособно население. Притоа, често се вели дека работната сила ангажирана во туризмот е нискоквалификувана и дека доминира женската работна сила, што претставува своевиден куриозитет.

Истовремено, бројот на вработените варира, првенствено поради неговата специфичност позната како сезонски карактер, односно ангажирање работници кои работат само во текот на туристичката сезона. Се разбира, тоа од друга страна предизвикува одредени економски, организациони и социјални негативности. Сè тоа значително влијае врз оживување на стопанската активност во конкретни туристички земји и подрачја, како и на зголемување на животниот стандард на населението кое таму живее.

Треба да се додаде дека, вработувањето во туризмот е значајно и заради фактот што, во фаза на економска рецесија на земјата, туристичкиот сектор станува еден од главните извори на вработување. Меѓутоа, комплексната природа на туризмот, оневозможува прецизно да се измерат влијанијата на туризмот врз вработеноста. Дури и во развиените земји, вистинскиот број на вработени во туризмот се проценува. Притоа, често се случува само вработените во хотелиерството и ресторанството да се сметаат како “главни” носители на вработувањето во туризмот. Се разбира дека таквиот пристап е несоодветен и изобилува со многубројни недостатоци.

Меѓутоа, во недостаток на веродостојни податоци за целата туристичка земја, како единствен применлив пристап за проценување на вработеноста во туризмот, е примената на наменски истражувања. Но, иако ваквите истражувања најчесто се едноставни за спроведување, сепак треба да се наспомене дека ја занемаруваат индиректната вработеност во туризмот, па не ги вклучуваат останатите дополнителни вработувања на сите, кои учествуваат на страна на туристичката понуда.

Доколку се сака да се добијат попрецизни податоци, неминовно мора да се спроведат специјални проценки, првенствено за очекуваната туристичка побарувачка, како би можело да се изнајде одговарачки сооднос за вработувањата во туризмот. Поради тоа, овие истражувања претставуваат добра oснова за спроведување на процесот на туристичко планирање. За економистите, како многу интересно, се споменува прашањето за ефикасноста од креирање нови работни места. Имено, веќе дефиниравме дека туризмот постојано создава нови работни места и дека претставува трудоинтензивна дејност.

Tourism and hospitality contribution in the
Macedonian economy and the need of trainings

The contribution of tourism to the economy of Macedonia is significant, primarily expressed through the participation in generating GDP (1.25%), and especially in generating new jobs (3.4%).

However, the comparative analysis showed that further improvement can be made in the foreign exchange inflow from tourism (only 1%), which requires taking measures and activities to attract more foreign tourists.

Consequently, in order to perceive the overall contribution of tourism to the economy of Macedonia, it is necessary to prepare a tourist satellite account within the System of National Accounts. In that way, on the one hand, a precise picture of the direct and indirect effects of tourism would be obtained, and on the other hand, an international comparability of the achievements from tourism would be enabled.

Due to the numerous difficulties and limitations regarding the provisioning of comprehensive and verified statistical data, especially at the level of the tourism industry, the realistic assessment of the impact of tourism on the economy of Macedonia is quite difficult and almost impossible. Development of a special statistical system – tourist satellite account, which would provide timely, complete and accurate monitoring of tourism revenues on all grounds, would give a realistic picture of the total tourism revenues as a significant part of the Gross Domestic Product. Most of the countries in the region face with this problem.

In accordance with all of the aforementioned, it can be concluded that the development and support of tourism in Macedonia, as well as ensuring the conditions for its development, stimulates the development of the region in general. Tourists transit through the surrounding countries, the construction of road infrastructure means connection with the infrastructure of the region, the introduction of new airlines and air connection with the countries of the Balkans and South-Eastern Europe would mean easy, fast and efficient transport.

The impact on the employment in the Hospitality and Tourism in all of its complexity also hugely impacts the employment of the population. This economic impact, in fact, coincides with one of the goals of the economic planning of tourism development, and that is its contribution to reducing unemployment, investing in capacity building and increasing internationalization, exchanging European practices and experiences.

Research around the world points to the fact that tourism is not structured to absorb and quantify labor only directly, but also indirectly. Therefore, all jobs that are created specifically and purposefully only for the needs of the tourist offer and to meet the needs of tourists are defined as direct employment. A typical example of direct employment in tourism is considered the creation of jobs that appear, for example, by opening a hotel. This also includes all employments in tourism companies, private accommodation, basic and additional accommodation facilities, employment in tour operators, etc. On the other hand, tourism uses services from other economic activities as well, which creates so-called indirect employment. This actually means employment in other activities, which, in turn, indirectly participate in meeting the tourist needs. For example, all those jobs for building a hotel for visitors are indirectly connected with tourism. Hence, the employees in handicrafts, agriculture, utilities, etc. represent indirect employment caused by tourism.

This means that tourism appears as a basic factor for faster economic development and engagement of working-age population. It is often said that the workforce engaged in tourism is low-skilled and that the female workforce dominates, which is a kind of curiosity.

At the same time, the number of employees varies, primarily due to its specificity known as seasonal character, i.e. hiring workers who work only during the tourist season. Of course, in turn this causes certain economic, organizational and social disadvantages. All of this significantly affects the revival of economic activity in specific tourist countries and areas, as well as the increase of the standard of living of the population living in those areas.

Furthermore, employment in tourism is significant due to the fact that, in a phase of economic recession in the country, the tourism sector is becoming one of the main sources of employment. However, the complex nature of tourism makes it impossible to accurately measure the impact of tourism on the employment. Even in developed countries, the actual number of employees in tourism is being estimated. It often happens only the employees in hotels and restaurants to be considered as the “main” carriers of employment in tourism. Of course, such approach is inappropriate and has many drawbacks.

However, in the absence of reliable data for the whole tourist country, the only applicable approach to assess employment in tourism is the application of targeted research. Even though such surveys are usually simple to conduct, it should be noted that they neglect the indirect employment in tourism i.e. they do not include other additional employments of all who participate in the tourist offer.

If more accurate data are to be obtained, special assessments must inevitably be made, primarily for expected tourism demand, in order to find an appropriate ratio for employment in tourism. Therefore, these researches are a good basis for the implementation of tourism planning process. For economists, the issue of efficiency of creating new jobs is quite entertaining. Namely, we have already established that tourism constantly creates new jobs and that it is a labor-intensive activity.

EGiNA-Италија
http://egina.eu/

EGInA Srls е приватна агенција за тренинг и консалтинг, активна во подготовка и реализција  на европските проекти и грантови од повеќе програми и фондови. Компанијата е основана од тим проектни менаџери со долгогодишно искуство во подготовка, доставување и имплементација на предлог-проекти, како и во координација на меѓународни партнерства и административно и финансиско управување со активности на локално, национално и европско ниво.

EGInA Srls се наоѓа во Фолињо, во регионот Умбрија и работи во рамките на широка и консолидирана мрежа на јавни и приватни тела, обезбедувајќи висококвалитетни услуги и консултации во различни области:

○ Доживотно учење и високо образование

EGInA Srls е акредитирана во регионот Умбрија како агенција за обуки за спроведување на активности финансирани од Европските социјални фондови. Во рамките на центарот за обука егзистираат  две целосно интерактивни училници, една ИТ лабораторија, конференциска сала, бар и ресторан. EGInA Srls соработува со обучувачи и наставници од цела Италија, како и надвор од Италија за планирање и спроведување на неформални и формални образовни активности.

○ Истражување и иновации

Истражувачкиот тим на EGInA Srls е составен од предавачи и истражувачи од Националниот совет за истражување (CNR), индустриски инженери, експерти во општествените науки и од образовниот сектор. EGInA Srls постојано се обидува да дизајнира и реализира иновативни решенија и услуги за различни целни групи, искористувајќи ја и докажаната мрежа на меѓународни односи и партнерства.

○ ЕУ / меѓународни проекти

Клучниот персонал на EGInA Srls е искусен во управувањето со проекти финансирани од ЕУ во рамките на различни програми за финансирање на ЕУ. Со текот на годините, центарот беше вклучен и како координатор и како партнер на голем број европски проекти.

INSIGNARE-Португалија
http://insignare.pt/

INSIGNARE е непрофитнo здружение која се наоѓа во Урем, во центарот на Португалија. Во рамките на здружението функционираат две средни училишта за стручно образование и обука, со повеќе од 550 ученици (ЕПО – стручно училиште Орем и ЕХФ – стручно училиште за угостителство Фатима), еден локален центар за вработување (ГИП, со запишани повеќе од петстотини луѓе) и центар за кариерно водство и валидација (CQEP).

Во рамките на двете училишта ангажиран е разновиден наставен кадар. Поголем дел од наставниот кадар е исто така интегриран во пазарот на трудот, при што знаењето и искуството на работната сила можат полесно да се пренесуваат на учениците. Сите курсеви се на ниво IV и даваат еквивалентност на 12-то одделение.

Стручното училиште за угостителство Фатима, кое е вклучено во овој проект, реализира курсеви за готвач, келнер, рецепционер и има целосно опремени простории за практична обука на овие предмети, располагајќи со две кујни за обука, една индустриска кујна, еден ресторан за обука и бар . Во рамките на обуките се интегрирани се работни ангажирања (обука на работно место), кои што се одвиваат во периодот на  трите години на школување: студентите се сместуваат во компании  според профилите на образование. Организациите кои се домаќини на ваквите работни ангажирања, на студентитр им овозможуваат да ги примеат своите знаења и вештини .

Професионалното училиште Ореем (ЕПО), основано во 1990 година, има обуки за менаџмент, ИТ, метална обработка, дизајн, индустриско одржување и електроника, сето ова со стратешката насока да станат индустриски определено ВЕТ училиште.

Двете училишта се целосно опремени со потребните капацитети за соодветна и ефикасна обука за работна средина:

 • Широкопојасен интернет пристап
 • Климатизирани ИТ простории со паметни табли;
 • Климатизирани училници со проектори.

Двете училишта имаат национален опсег во однос на практиканството и стажирање по дипломирањето.

Благодарение на работата на училиштето и заедно со Градскиот совет и локалното деловно здружение имаат многу добри врски со регионалните социјални и економски чинители.

Партнерската организација има искуство во реализација на меѓународни проекти. ЕХФ е исто така член на АЕХТ – Европска асоцијација на угостителски училишта.

АКАДЕМИЈА ЦЕС
https://ces.mk

АКАДЕМИЈА-ЦЕС е првиот центар за образование на возрасни во Македонија која што нуди доквалификација, преквалификација и секаков вид на обуки за личен и професионален развој на возрасни лица. Организацијата е основана во 2000 година и успешно постои веќе 21 годинa, како алка помеѓу потребите на пазарот на трудот и работодавачите од една страна и невработените лицата од друга страна.

Со гордост, може да нотираме дека: реализирани се повеќе од 420 обуки, семинари, конференции, in-house обуки и слично; обучени преку 32 000 учесници од различни профили во Македонија и регионот. Располагаме со база од над 450 врвни експерти од различни области во полето на образованието од земјата и регионот.

Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини.

Честопати трагајќи по работата од соништата стануваме свесни дека не ги поседуваме вештините и квалификациите кои се потребни за не однесат до целта. Многу е важно, тој момент да го препознаеме и да најдеме вистински партнер кој ќе не води до таа цел; да се дообучиме, да добиеме знаења и докфалификации и на тој начин да создадеме предуслови за вработување, какво што посакуваме. Пазарот на трудот налага постојано приспособување на промените и постојано надградување на сопствените знаења и пракси. Затоа, многу е корисно, да се има информација, во секој момент, каде може да се стекнеме со обуки за преквалификација и можност за стекнување нова вештина, нов занает од кој ке имаме стабилна егзистенција и сигурен приход.

АКАДЕМИЈА ЦЕС е акредитирана установа од страна на Министерство за образование и наука, Центарот за образование на возрасни, Бирото за развој на образование, Центарот за стручно образование и обука, како и Министерство за животна средина, за спроведување на висококвалитетни програмски содржини за обуки.

ЦЕС има воспоставено стратешко партнерство со партнери од повеќе европски земји  (Романија, Словенија, Португалија, Италија, Бугарија, Полска, Германија, Словенија). Со партнерските организации заеднички се креираат нови модерни програми за обуки согласно Европските текови, се разменуваат искуства, се прават анализи, стратегии за подобрување на образовната понуда во нашата и нивната држава.

Се реализираат мобилности и обуки на кандидати кои веќе посетуваат обука во нашите центри со цел нивно практично усовршување и стекнување компетенции во интернационална средина при тоа разменувајќи искуства, знаења, вештини и добри практики како и стекнување нови компетенции кој ќе им овозможат полесна интеграција во пазарот на трудот и побрзо вработување/или самовработување.

Кандидатите по завршување на обуките добиваат сертификат/диплома кој има статус на државна диплома со која имаат право да се вработат или да отворат сопствен бизнис. Кандидатите кои посетуваат и интернационална практична обука во друга држава се стекнуваат и со  Европски признаен сертификат- Europass Certificate.

Во Академија ЦЕС делуваат 6 сектори:

 1. Стручни вештини – занаети и административни курсеви
 2. Образование на возрасни/ животна средина и управување со отпад
 3. Обуки за вработени во јавна администрација
 4. Јазични вештини и преводи
 5. Обуки за наставници
 6. Консалтинг услуги и работа со проекти ( ИПА, Еразмус+)

А. ОБРАЗОВНИ СТРУЧНИ ПРОГРАМИ и ОБУКИ кој се организираат во ЦЕС се следниве: службеник во сметководство, деловен асистент, фризер, козметичар, шминкер, масер, шивач, виљушкарист, багерист, ракувач со градежна механизација, електричар, гипс монтер, плочкар, монтер на ламинатни и дрвени подови, готвач, слаткар, пекар, келнер, рецепционер, собарка, туристички водич итн

Б ОБРАЗОВНИ ХОРИЗОНТАЛНИ ВЕШТИНИ кој се организираат во ЦЕС се следниве: јазични вештини, дигитални вештини, животна средина и управување со отпад, личен и професионален развој, вештини за вработување, претприемништво, семејна писменост и финансиска писменост.

ПОНУДАТА НА ОБУКИ НА АКАДЕМИЈА ЦЕС Е НАМЕНЕТА ЗА ДВЕ КАТЕГОРИИ СЛУШАТЕЛИ:

 1. Млади лица на возраст од 18 до 30 години кои имаат желба да се доусовршат, да стекнат практични вештини во својата струка, дигитални вештини, да научат јазици или т.н меки вештини за вработување и подобра комуникација.
 2. Невработени лица на возраст од 19 до 55 год., кои сакаат да се доквалификуваат или преквалификуваат во друга професија или да го надополнат своето образование со некоја од хоризонталните вештини.

АКАДЕМИЈА ЦЕС особено внимание посветува на опфатот на слушатели со ограничени можности како што се: слушатели од социјално загрозени категории, слушатели од рурални средини, лица без родители, лица без оформено образование, лица од запоставени населени места и сл. Оваа категорија лица често се соочуваат со проблемот да земат учество во развој на професионалнии и стручни вештини од меѓународен карактер поради запоставеност од системот и недоволна информираност за образовни можности како и можности за барање работа.

АКАДЕМИЈА ЦЕС како општествено одговорна компанија, обезбедува дополнителна поддршка од страна на тимот обучувачи, при работа со лица со помалку можности, ваучери за финансиска поддршка и вклучување во меѓународни мобилности пеку Еразмус+ програмата и бесплатни обуки поддржани од ИПА проекти.

Нашата мисија е да го подобриме квалитетот на животот на граѓаните преку промовирање и спроведување на концептот за доживотно учење, креирање и спроведување на иновативни програми, обуки за преквалификација и дополнителни обуки во согласност со потребите на пазарот на трудот.

Нашата визија е низ целокупното работење да создадеме капацитети во модерно општество, кои ќе поттикнуваат прогресивни идеи, почитувајќи ја различноста во секоја форма.

Тежнееме да создадеме општество на функционално писмени граѓани кои целосно го прифаќаат концептот на доживотно учење и општество што ги почитува принципите на одржлив развој.

Проекти:

 • 2020-2021 – Erasmus KA104-Project – Образование на возрасни Developing “Work Based Dual Learning Model for VET” – Развој на модел за дуално образование за СОО –Обука на обучувачи од Академија ЦЕС во Германија кај партнер органзиација Pinguin Academy
 • 2019-2020 Erasmus KA101-Project – „The skills that pay the bills“ –Со вештини до подобра заработка – 12 лица слушатели на ЦЕС ќе учествуваат на напредна обука во партнерски институции во Италија- VEM и Бугарија-Ragina обуката има за цел подобрување на вештините и компетенциите за професиите Фризер, Козметичар и Декоративен маникир.
 • 2019-2021 Erasmus KA202-Project – „Good food is good mood“ – Со добра храна до добро расположение, Во овој проект ќе се рзвиваат вештини за професиите Готвач и Слаткар -Стратешко партнерство со партнерски институции од Италија-Egina и Португалија- Insignare.
  Во рамките на проектот е се обучат 90 невработени лица од Македонија, Португалија и Италија и ќе стекнат компетенции за професиите слаткар и готвач
 • 2016-2018 Erasmus KA202-Project – „Skilled Cooks and Waiters Network“- Вештини за професиите Готвач и Келнер – Стратешко партнерство со партнерски институции од Италија-Egina и Португалија- Insignare.
  Проектот имаше за цел развивање на компетенциите за професиите келнер и готвач и размена на добри практики во европска средина. Се обучија 90 невработени лица од Македонија, Португалија и Италија и стекнаа компетенции за професиите келнер и готвач
 • 2016-2019 Erasmus KA204-Project – „Family literacy works!” –Семејната писменост функционира! Меѓународно партнерство насочено кон иновации со цел да се развие кохерентна програма за обука што ќе обезбеди поддршка за семејствата – родители и деца – и ќе помогне во развој на нови вештини за писменост.
 • 2014-2016 Erasmus KA202-Project – „Taking the Road to Employment – Developing New Skills and Knowledge of Unemployed Person“- Пат до вработување е партнерство омеѓу Македонија-ЦЕС, Полска-Syntea, Романија-Aleron и Бугарија-Teza.
  Проектот имаше за цел да ги подобри можностите за вработување на млади лица, преку низа на обуки и стекнување компетенции за личен и професионален развој.
  60 невработени млади лица се обучија за иновации и претприемништво, дигитални вештини, интернет маркетинг, пишување проектни апликации.
  За постигнатите резултати овој проект е прогласен за добра практика од ЕК и има ознака за квалитет: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-MK01-KA204-000246.
 • 2013-2020 Агенција за вработување – Обука за невработени лица со помалку можности на за јазични компетенции, дигитални вештини, стручни вештини службеник во сметководство и шивач. Обучени беа 460 невработени лица.
 • 2016-2018 година, ИПА проект – Компонента 4, „Платформа за претприемништво за економска и социјална инклузија на жени со органичени можности, социјално загрозени категории од рурални средини и запоставени населени места “
  111 невработени жени добија можност за обука за личен развој, компјутерска обука, курсеви за англиски јазик како и стручни обуки за да се преквалификуваат во професиите: фризер, масер, козметичар и сметководител. Обуките беа реализирани на регионално ниво во 4 градови: Тетово, Скопје, Штип и Куманово.
 • 2013-2015 година, ИПА проект – Компонента 4, „Подобрување на вештините и компетенциите на невработените жени со помалку можности, социјално загрозени категории од рурални средини и запоставени населени места. 80 невработени жени добија можност да стекнат стручна квалификација за професиите кројач, фризер, козметичар, службеник во сметководство.

EGiNA-Italy
http://egina.eu/

EGInA Srls is a private training agency and consultancy body, active in the preparation and implementation of EU projects and grants from multiple programmes and funds. The company has been founded by a team of project managers with long-term experience in the preparation, submission and implementation of draft projects, as well as in the coordination of international partnerships and the administrative and financial management of activities at local, national and EU level.

EGInA Srls is located in Foligno, in the Umbria Region and operates within a wide and consolidated network of public and private bodies, providing high-quality services and consultancy in different fields:

○ Lifelong Learning and Higher Education

EGInA Srls is accredited in the Umbria Region as a training agency for the implementation of training activities funded by the European Social Funds. The training centre consists of two fully interactive classrooms, one IT laboratory, a conference room, a bar and a restaurant. EGInA Srls cooperates with trainers and lecturers from all over Italy, as well as outside Italy, for the planning and implementation of non-formal and formal educational activities.

○ Research & Innovation  

The research team of EGInA Srls is composed of lecturers and researchers from the National Research Council (CNR), industrial engineers, experts in social sciences and from the educational sector. EGInA Srls constantly tries to design and realize innovative solutions and services for different target groups, taking advantage of the proved network of international relations and partnerships.

○ EU/International projects

The key staff of EGInA Srls is experienced in the management of EU funded projects within the framework of different EU financing programmes. Throughout the years, the centre has been involved in the implementation, both as coordinator and a partner, of numerous European projects.

INSIGNARE-Portugal
http://insignare.pt/

INSIGNARE is a non-profit association located at Ourém, in the centre of Portugal. The association has several working areas – two VET secondary schools, with more than 550 students (EPO – Ourém Vocational School and EHF – Fátima Hospitality Vocational School), one local employment centre (GIP, with more than five hundred enrolled people) and one guidance and validation centre (CQEP).

Both schools have diverse teaching staff. Most of the teaching staff is also integrated within the labour market, thus ensuring better transfer of knowledge and experience of the workforce to the students. All the courses are level IV and grant equivalence to 12th grade.

Fátima Hospitality Vocational School, which is involved in this project, has Cook, Waiter and Receptionist courses, and has fully equipped facilities for a practical training on these subjects, i.e. two training kitchens, one industrial kitchen, one training restaurant and bar. Work placements (training for particular job position) are also included in the courses, which take place in the period of three years of the course: students are hired by companies in our country according to the student/organization profiles. The organizations hosting such work placements allow the students to put into practice the- knowledge and skills they acquired throughout the course.

Ourém Vocational School (EPO), founded in 1990, has Management, IT, Metalworking, Mechatronic, Design, Industrial Maintenance and Electronics courses, following the strategic decision of becoming an industrially focused VET school.

Both schools are fully equipped with the necessary capacities for proper and efficient work environment for carrying out the training:

 • Broadband internet access;
 • Air conditioned IT rooms with smart boards;
 • Air conditioned classrooms with projectors.

Both schools have a national range in terms of internships and apprenticeships after graduation.

Thanks to the work of the school together with the City Council and the local Business Association, they have very good ties with the regional social and economic stakeholders.

The partner organization has experience dealing with international projects. EHF is also a member of AEHT – European Association of Hospitality Schools.

CES ACADEMY
https://ces.mk

CES ACADEMY is the first centre for vocational and adult education in Macedonia that offers additional training, retraining and all types of training for personal and professional development of adults. The organization was founded in 2000 and successfully exists for 21 years, as a link between the needs of the labour market and employers on one hand and the unemployed people on the other hand.

We can proudly note that: we have implemented over 420 trainings, seminars, conferences, in-house trainings, trained over 32 000 participants from different profiles in Macedonia and the region. We have established a base of over 450 experts in various fields in the domain of education from the country and the region.

We successfully promote and develop the concept of lifelong learning and enhance the quality of cultural life locally and in the region, continuously follow the scope of changes, as well as the requirements for continuous mutual information, exchange of information, experiences and skills.

Often, while looking for the job of our dreams, we become aware that we do not possess the skills and qualifications needed to take us to that particular goal. The most important thing is to recognize that moment and find the right partner who will lead us to our goal; to further develop ourselves professionally and obtain knowledge and additional qualifications, thus creating prerequisites for the desired employment. The labour market imposes constant adaptation to the changes and continuous upgrade of one’s own knowledge and practices. Therefore, it is best to be informed, at any time, where we can gain retraining and the opportunity to acquire a new skill, a new craft which would provide us a stable existence and a secure income.

CES ACADEMY is an accredited institution by the Ministry of Education and Science, the Centre for Adult Education, the Bureau for Development of Education, the Centre for Vocational Education and Training and the Ministry of Environment and Physical Planning, for the implementation of high quality training programme contents.

CES has established strategic partnerships with partners from several European countries (Romania, Slovenia, Portugal, Italy, Bulgaria, Poland, Germany). New and modern training programmes in accordance with European trends are being developed with these partner organizations, as well as exchange of experiences, carrying out of analyses, and development of strategies in order to improve the formal and non-formal education in our country and at European level.

We offer mobilities and trainings to the candidates who have already attended some of the trainings in our centres, in order to ensure their practical development and acquisition of competencies in an international environment, exchange of experiences, knowledge, skills and good practices, as well as acquiring new competencies that will enable easier integration in the market and faster employment or self-employment.

After the completion of trainings, the candidates receive a certificate/diploma having the same status as national diploma, which entitles them to get a job or start their own business. Applicants attending international trainings in another country, additionally obtain a certificate recognized in Europe i.e. the Europass Certificate.

There are 6 departments in the CES Academy:

 1. Vocational education and training
 2. Adult education including environmental and waste management
 3. Trainings for public administration employees
 4. Language skills and translations
 5. Trainings for teachers
 6. Projects and consulting services (IPA, Erasmus +)

A. VOCATIONAL EDUCATION TRAINING PROGRAMMES and TRAININGS organized at CES are as follows: accounting officer, business assistant, hairdresser, beautician, make-up artist, masseur, seamstress, forklift, excavator, construction worker, electrician, construction wooden floors worker, cook, pastry-cook, baker, waiter, receptionist, maid, tour guide, etc.

B. HORIZONTAL EDUCATIONAL SKILLS organized at CES are the following: language skills, digital skills, environmental and waste management, personal and professional development, employment skills, entrepreneurship, family literacy and financial literacy.

THE OFFER OF TRAININGS AT THE CES ACADEMY IS INTENDED FOR TWO CATEGORIES OF CANDIDATES:

 1. Young people aged 18 to 30 who want to improve their skills, gain practical skills in their profession, develop digital skills, learn languages ​​or invest in communication or soft skills for employment.
 2. Unemployed persons aged 19 to 55, who wish to further develop their skills or retrain in another profession, or to upgrade their education with some of horizontal skills.

CES ACADEMY pays special attention to the candidates with fewer opportunities such as: socially disadvantaged categories, from rural areas, orphans, people without education, people from neglected settlements, etc. This category of individuals, due to neglect of the system, face with many obstacles to access education. They have difficulties in providing sources for professional development and improvement of skills, practical experience in international environment and insufficient information about educational opportunities and job opportunities.

CES ACADEMY as a socially responsible company, provides additional support to this category: support of trainers when working with individuals with fewer opportunities, vouchers for financial support and free of charge involvement in international mobilities and trainings via Erasmus + programme and free trainings supported by IPA projects.

Our mission is to improve the quality of life of citizens through the promotion and implementation of the concept of lifelong learning, creation and implementation of innovative programme content, retraining and additional training in accordance with the needs of the labour market.

Our vision for the overall operation is to build capacities in a modern society, which encourages progressive ideas by respecting diversity in every form.

We thrive to create a society of functionally literate citizens who fully accept the concept of lifelong learning and a society that complies with the principles of sustainable development.

Projects:

 • 2020-2021 – Erasmus KA104-Project – Adult Education Developing “Work Based Dual Learning Model for VET” – Training of trainers from CES Academy in Germany at the partner organization Penguin Academy.
 • 2019-2020 Erasmus KA101-Project – “The skills that pay the bills“ – 12 CES participants will participate in an advanced training in partner institutions in Italy – VEM and in Bulgaria – Ragina. The training is aimed at improving the skills and competencies for professions hairdresser, beautician and decorative manicurist.
 • 2019-2021 Erasmus KA202-Project – “Good food is good mood“ –This strategic partnership is aimed at developing competences for the professions cook and pastry cook in cooperation with partner institutions Egina – Italy and Insignare – Portugal. Within the project, 90 unemployed people from Macedonia, Portugal and Italy will be trained and will acquire competencies for the professions cook and pastry cook.
 • 2016-2018 Erasmus KA202-Project – “Skilled Cooks and Waiters Network“-This strategic partnership was created to develop competences for the professions cook and waiter in cooperation with the partner institutions Egina – Italy and Insignare – Portugal. The project goal was to develop competencies for the professions waiter and cook and to exchange good practices in European environment. 90 unemployed people from Macedonia, Portugal and Italy were trained and acquired competencies for the professions of cook and waiter.
 • 2016-2019 Erasmus KA204-Project – “Family literacy works!” – This international Partnership is focused on innovation in order to develop a coherent training programme to support the families – parents and children – and assist them in developing new literacy skills.
  Good practice project- label from European commission

For the achieved results, this project was declared a good practice by the European Commission and bears the quality mark: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-RO01-KA204-024392

 • 2014-2016 Erasmus KA202-Project – “Taking the Road to Employment – Developing New Skills and Knowledge of Unemployed Person“- is a strategic partnership developed between: Macedonia – CES, Poland – Syntea, Romania – Aleron and Bulgaria – Teza.
  This project was designed to create better employment opportunities for young people, through a series of training and acquisition of competencies for personal and professional development.
  60 unemployed young people are trained in innovation and entrepreneurship, digital skills, internet marketing and project application writing. For the achieved results, this project was declared a good practice by the European Commission and bears the quality mark

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-MK01-KA204-000246.

 • 2013-2020 Employment Agency – Training for unemployed people with fewer opportunities for language competencies, digital skills, professional skills accounting clerk and seamstress. 460 unemployed people were trained within this project.
 • 2016-2018 IPA project – Component 4, “Entrepreneurial platform for economic and social inclusion of women with fewer opportunities”. 111 unemployed women got the opportunity for personal development training, digital skills training, English language courses VET trainings for the professions: hairdresser, masseur, beautician and accountant. The trainings were implemented in 4 cities: Tetovo, Skopje, Stip and Kumanovo.
 • 2013-2015 IPA project – Component 4 – “Improvement of the skills and competencies of unemployed women with fewer opportunities, women from socially neglected categories from underdeveloped rural areas. 80 unemployed women got the opportunity to acquire qualification for the professions: tailor, hairdresser, beautician, accounting clerk.

“” padding_right=””]

Интервју со Дијана Зафировска: Што е потребно да се вработите? Нова струка-нова работа

Честопати трагајќи по работата од соништата, стануваме свесни дека не ги поседуваме вештините и квалификациите што се потребни. Најважно е во тој момент да почнеме со барање каде да се дообучиме или да добиеме знаења и доквалификации со цел да се добие можност за вработување или да го работиме тоа што го сакаме. Пазарот на трудот налага да се приспособуваме во текот на работоспособниот живот и да бараме постојано надградување на сопствените знаења и практики. Затоа, најдобро е да се биде информиран, во секој момент, каде може да се стекнеме со такви обуки за преквалификација.

Дијана Зафировска e генерален менаџер на ЦЕС – Центарот за обука и ќе ни даде неколку одговори што може да ви помогнат во вашето идно професионално усовршување…

прочитај повеќе

Interview with Dijana Zafirovska: What do you need to get a job? New profession – new job

Often while searching for the job of our dreams, we become aware that we do not possess the required skills and qualifications. The most important thing at that moment is to start looking for a place where we can get further training or gain knowledge and additional qualifications in order to get an opportunity for employment or to work what we want. What the labor market requires from us is to adapt during our working life and seek constant upgrade of our own knowledge and practices. Therefore, it is best to be informed, at any time, where such retraining can be obtained.

Dijana Zafirovska is the general manager of CES – Training Centre and she will give us some answers that may help you in your future professional development.

As a general manager, how would you describe the operation of the CES Training Centre?

CES Training Centre is leader in the domain of non-formal education in Macedonia, which has been successfully promoting and developing the concept of lifelong learning and improving the quality of cultural life in the city and in the region for 18 years. Our operation involves 5 areas:

 1. Lifelong learning;
 2. Retraining – additional vocational qualification – professional trainings;
 3. Language courses;
 4. Trainings for career and personal development;
 5. Translation and interpretation services.

We live in a very dynamic society and if we do not take advantage of the opportunities arising from the changes, we would not be able to move forward.

It is important to recognize the moment when professional development, training and additional qualifications are needed in a certain area and how you can make the best use of it. That’s why we exist and every day try to help those who want to upgrade their knowledge and acquire new skills.

Our mission is to improve the quality of life of citizens through the promotion and realization of the concept of lifelong learning, creation and implementation of innovative programme content, retraining and additional qualification according to the needs of the labor market.

Our vision for the overall operation is to build capacities in a modern society, involved in the modernization trends, which encourages progressive ideas, respecting diversity in every form.

We want to create a society of functionally literate citizens who fully embrace the concept of lifelong learning and a society that respects the principles of sustainable development.

What trainings and specific skills can your clients acquire?

– Our trainings are divided into general education and professional trainings, and all of them are realized according to the needs of the labor market and the needs of the clients. In today’s modern society, the knowledge of computer operations has become imperative. Computers are entering our homes and workplaces as the most necessary means for performing numerous tasks and operations.

CES Training Centre, in addition to offering standard basic and advanced computer courses, also offers the possibility of designing courses adapted to the needs of clients. We also offer foreign language training. All foreign language courses begin with testing the candidates’ initial knowledge, in order to determine the level and content of the course accordingly. As part of our general education trainings, I would like to mention- educations-trainings for professional and personal development how to present yourself in the best possible way, how to present yourself to a known employer, training for accounting clerk, training for internet marketing and social networks, entrepreneurship, writing project applications and other general education training, tailored according to the needs of the clients or companies.

Today, one could not imagine a job without these basic skills for personal and professional development. CES Training Centre offers the opportunity to improve the skills and knowledge, which would adequately meet all the complex requirements set by the modern society.

We would like to hear more about vocational training – the crafts which are important segment of any society…

Trainings for the retraining knowledge and skills in several areas are also taking place within CES Training Centre, namely:

 • Cosmetic-hairdressing profession;
 • Food profession;
 • Hospitality sector;
 • Construction profession;
 • Textile;
 • Mechanical;
 • Commercial, etc.;

for the following profiles:

 • Installer of heating and air conditioning devices;
 • Welder course;
 • Nail technician course;
 • Elderly care course;
 • Forklift operator course;
 • Elevator installation and maintenance course;
 • Construction machinery operator course;

and others in the field of engineering professions.

The focus, within the trainings, is primarily put on practical teaching and training at the workplace, which are carried out according to programmes verified by the Ministry of Education and Science.

The trainings usually lasts 3 months and after the successful completion of the training, the candidates receive a state certificate, with a description of the programme they attended and with it they can open their own shop – company or get a job in the relevant occupation. Today, one cannot work as a hairdresser without possessing the required certificate, or as a baker, pastry chef, forklift operator, etc.

Will the training attendees – unemployed persons have the opportunity to gain international experience and knowledge within these trainings?

Of course, in order to help all those who need further education, CES Training Centre has been continuously implementing projects for unemployed people financed by the National Agency for European Education Programmes and Mobility, through the “Erasmus Plus” programme, in a strategic partnership with participants from several countries such as: Poland, Bulgaria, Romania, Italy, Portugal… through which we enable the participants to learn and acquire skills at international level, mobility and exchange of experiences.

Could you provide a further explanation what kind of projects for unemployed young people we are talking about and whether those trainings are free of charge?

Yes, of course, the trainings for the unemployed people are free of charge, young people have the opportunity to travel to another country, exchange experiences and acquire new skills and knowledge.

The first implemented project of this type for training intended for young unemployed people for general education trainings was “Road to Employment – Developing new skills and knowledge for the unemployed persons” project, which started in 2014 and ended in 2016, and 64 young people were trained. This project was implemented with partner-organizations from Poland, Bulgaria and Romania, where a series of trainings and mobilities were conducted from all 3 countries, experiences were exchanged, both nationally and internationally. The young unemployed people acquired new skills and competencies in the field of career development, the importance of internet marketing, they had the opportunity to learn to write project applications and got to know the opportunities offered by European funds, they also got to know the topics and challenges in the field of entrepreneurship, learned to encourage themselves, developed their own ideas and initiatives for social entrepreneurship. Young people took an active part in ideas and development of their own businesses.

It is of particular importance that we remember and write down all these experiences, not just share them, because they are the basis for everything that will follow in the future. We work according to the requirements of the labor market and the requirements of people seeking employment. The labor market requires continuous training, strengthening of the functional capacities and resources, as well as upgrading of the skills acquired during the work. That’s why we are here, that’s why we follow this thread, and we strive to be the best at what we do.

Did you continue with the implementation of projects and trainings for unemployed people and was there any interest among unemployed people?

Yes, we continued with the project implementation; in fact, there are two projects in progress, which I will explain later, just to mention that young unemployed people have a the need for standard trainings, as well as professional trainings, but when all of this is combined with the exchange of knowledge with other young people from other countries, it gets another dimension, it opens new horizons, opportunities to think, create and encourage them to realize their dreams.

As I mentioned, two projects are being implemented at the moment within the Erasmus Plus programme.

 1. Skilled Cooks and Waiters Network – SCAWNET

The project is implemented as a strategic partnership with partners from Italy and Portugal, where the original idea was to raise the status of these two professions (waiters and cooks) to a higher level, through the development of new programmes, curricula and exchange of experiences between the countries – participants in the project.

In order to improve the skills of unemployed people from these two professions, two trainings have been carried out within the project so far, one for waiters and one for cooks. Within these trainings, participants had the opportunity to learn from the best professionals in the field, but also acquired skills through training at the workplace.

The training for waiters takes place in the taverns of Foligno, a town in the Umbria region, Italy, and the training for chefs takes place in one of the most prestigious chef schools in Europe, in the city of Fátima, Portugal.

The third training in Macedonia is in its last phase before completion, where the people who were already involved in the previous two trainings worked on improving their personal and professional development.

Several researches have been carried out so far within the project and three intellectual outputs have been prepared, namely:

“Analysis of the needs of waiters/cooks” and the guide “The art of being a successful chef” and “The art of being a successful waiter” have been prepared, and the fourth intellectual output is still in progress, where the experiences from the implementation of the project so far will be included, as well as the recommendations which will be given in order to improve the status of these two professions.

 1. In that regard, CES Training Centre implements the “Family Literacy Works”, project which is also part of the “Erasmus +” programme. The project is implemented in partnership with 5 other organizations from Portugal, Romania, Slovenia and Bulgaria.

The goal of this project is to improve the literacy and reading and learning skills not only among students and young people who are involved in the regular educational process, but also among other family members. The joint learning which involves more family members and the use of new innovative and interactive learning methods, significantly increased the effects of learning.

For that purpose, within this project, two family literacy facilitators have already gone through a series of trainings, and the dissemination and education of ten new facilitators, who will work on improving literacy with families, is underway. The target group will primarily be families from the socially vulnerable groups, who face the problem of improving their educational status in the long run.

What is the target group of these training and retraining programmes?

 These trainings are intended for unemployed people seeking a job, employees who want to improve their knowledge, companies who want to train their employees, students who would master the programmes they will eventually use once they get a job, everyone who wants to be more effective and productive in all segments of life.

What are the plans for the near future, which news you plan to introduce to your regular listeners, and also attract new ones?

As we did before, we plan to continuously monitor the needs of the labor market and offer new innovative programs, in accordance with the modern trends, which will help young people find their way to a job. We will also continue to offer training that will enable career development for those already working in certain positions. We offer companies the opportunity, using our services, to create teams with which they will successfully achieve the set goals.

For us, the greatest success is that often the clients who used a certain type of training, return and sign up again for new, more advanced levels and continue their cooperation with the CES Training Centre.

Where can people get additional information about the training offered by the CES Training Centre?

For any additional information visit our website www.ces.mk, our Facebook profile https://www.facebook.com/trainingcenterces, as well as on the telephone number 078 339 502.

 

Во периодот од 28.09.2017 до 08.10.2017 во Италија се реализираше обука за професијата келнер  “Уметност да се биде успешен келнер обуката се одржа во партнерската организација Егина

Невработени лица од три држави се стекнаа со вештнини и знаења за професија келнер

Во првата од  трите обуки предвидени во рамките на проектот “МРЕЖА НА ВЕШТИ КЕЛНЕРИ И ГОТВАЧИ”, учесниците се стекнаа со вештини и знаења за професијата келнер. Оваа обука е дел од проект, кој се реализираше од страна на  Тренинг центар  Ц.Е.С. -Македонија и партнерите – INSIGNARE- Португалија и EGInA-Италија, како дел од стратешкото партнерство за стручно образование и обука, финансиски поддржано од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+.

Целта на обуката беше развивање вештини и знаења за занимање Келнер, со цел полесно вработување и интеграција во пазарот на труд. Обуката се реализираше во периодот од 28.09-.08.10.2017, а учесници беа 30 невработени млади лица, по десет од секоја партнерска организација.

Обуката се изведува според нова иновативна програма, која што е составен дел од Водичот – “Уметноста да се биде келнер”. Програмата за обука е составена од девет модули, според Европската рамка на квалификации. Во рамките на теоретскиот и практичниот дел на обуката учесниците беа обучувани од страна на експерт со интернационално искуство од областа

ПРОГРАМА

 • Општи карактеристики на професијата келнер
 • Сервирање во ресторан
 • Подготовка и сервирањена топли, ладни напитоци и коктели
 • Комуникација со клиенти
 • Сервирање на маса (организација на прибор на маса)
 • Служење на умбриски, италијански и меѓународни вина
 • Обезбедување на санитерно-технички и хигиенски услови за сервирање на храна
 • Безбедност при работа
 • Евалуација на квалитет на услуга

Практичниот дел од обуката се изведуваше во таверните од италијанското градче Фолињо, во областа Умбрија, Италија.

Учесниците имаа можност да учат по европски програми, да работат во европски угостителски објекти како и можност да стекнат интернационално искуство и размена на знаења и вештини во интернационална средина.

За потребите на обуката креиран беше Прирачник со наслов “Уметност да се биде успешен келнер”, во кој детално се опишани тајните на професијата келнер во угостителски објект, развиена е и посебна иновативна и современа програма, изработена според потребите на работодавачите, како и алатки запромоција на идните келнери пред работодавачите.

Во периодот од 11.03.2018 до 21.03.2018 во Португалија се реализираше обука за професијата готвач “Уметност да се биде успешен готвач” обуката се одржа во партнерската организација Insignare

Невработени лица од три држави совладаа вештнини и знаења за Готвачи

Во рамките на проектот “МРЕЖА НА ВЕШТИ КЕЛНЕРИ И ГОТВАЧИ”, се реализираше и втора обука, на која невработени лица обучуваа за професијата готвач. Оваа обука беше реализирана од страна на  Тренинг Ц.Е.С.од Македонија и партнерите во проектот- INSIGNARE од Португалија и EGInA од Италија, како дел од стратешкото партнерство за стручно образование и обука, поддржано од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност, програмата Еразмус+.

Втората обука беше посветена на развивање вештини и комепетенции за професија Готвач.

Обуката се реализираше во периодот од 11.03.2018 до 21.03.2018, а учесници беа 30 невработени млади лица, по десет од секоја партнерска организација.

Обуката се изведуваше според нова иновативна програма која содржи 10% теорија и 90% практична работа во угостителски објекти, програма која е составен дел од Водичот – “Уметноста да се биде готвач”. Програмата за обука е составена од девет модули креирани според Европската рамка на квалификации.

Обуката беше реализирана под водство на двајца експерти готвачи од интернационална средина. Учесниците имаа можност да учат по европски програми, да стекнат практична работа во европски угостителски објекти како и можност за интернационално искуство, размена на знаења и вештини во Европска средина .

ПРОГРАМА

 • Подготовка на предјадења, главни јадења и десерти
 • Пекарство
 • Слаткарство
 • Подготовка на месо, вклучително и живина и дивеч
 • Подготовка на риба и морски деликатеси
 • Традиционални кујни
 • Интернационална храна
 • Подготовка на храна за кетеринг

За потребите на обуката креиран беше Прирачник со наслов “Уметност да се биде готвач”, во кој детално се опишани тајните на професијата готвач, развиена е и посебна иновативна исовремена програма, изработена според потребите на работодавачите, како и алатки запромоција на идните готвачи пред работодавачите.

Невработени лица од професиите келнер и готвач, од три држави Италија, Португалија и Македонија учествуваа на обука меки вештини за вработување

Во рамките на проектот “МРЕЖА НА ВЕШТИ КЕЛНЕРИ И ГОТВАЧИ”, се реализираше и третата обука, на која невработени лица од професиите келнер и готвач се обучуваа за меки вештини за вработување. Оваа обука беше реализирана од страна на  Тренинг Ц.Е.С. од Македонија и партнерите во проектот- INSIGNARE од Португалија и EGInA од Италија, како дел од стратешкото партнерство за стручно образование и обука, поддржано од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност, програмата Еразмус+.

Третата обука беше посветена на развивање меки вештини за вработување.

Обуката се реализираше во месец Јули 2018 година, а учесници беа 30 невработени млади лица, по десет од секоја партнерска организација.

Обуката беше реализирана од двајца експерти обучувачи, според следната програма:

 • креирање онлајн биографија – подостапна за работодавците
 • ефикасно и целно користење на социјалните медиуми за да бидат информирани за можностите за работа
 • развивање на кратко промотивно видео со цел да се подигне свеста за професијата готвач и келнер
 • ефикасна комуниција со гости (особено комуникација со тешки гости), презентирање на ефективни комуникациски стратегии., зајакнување на сопствениот комуникациски потенцијал
 • Комуникација со претпоставен
 • Управување со стресни ситуации
 • Техники за ослободување од стрес.
 • Користење на дополнителни информации за самовработување

Blended mobility for skilled waiters in Italy

In the period from 28.09.2017 until 08.10.2017 a training for the profession waiter “Art to being successful waiter” took place in Italy. The training has been realized in the partner organization Egina.

Unemployed people from three countries acquired the skills and knowledge of the waiter profession

In the first of the three trainings foreseen within “Skilled Cooks and Waiters Network” project, the participants acquired skills and knowledge about the waiter profession. This training is part of a project, which was implemented by CES Training Centre – Macedonia and the partners – INSIGNARE – Portugal and EGInA – Italy, as part of the KA2 strategic partnership for VET, supported by the National Agency for European Educational Programmes and Mobility and the Erasmus + programme.

The purpose of the training was to develop the skills and knowledge of the Waiter profession, in order to facilitate the employment and integration into the labor market. The training took place in the period from 28.09.2017 until 08.10.2017 and was attended by 30 unemployed young people, ten participants from each partner organization.

The training was carried out according to a new innovative programme, which is an integral part of the Guide – “The art of being a waiter.” The training programme consists of nine modules, according to the European Qualifications Framework. During the theoretical and practical part of the training, the participants were trained by an expert with international experience in the respective field.

PROGRAMME

 • General characteristics of the waiter profession
 • Serving in a restaurant
 • Preparation and serving of hot and cold beverages and cocktails
 • Communication with the clients
 • Serving a table (organization of tableware)
 • Serving Umbrian, Italian and international wines
 • Ensuring sanitary-technical and hygienic conditions for serving food
 • Safety at work
 • Evaluation of the service quality

The practical part of the training took place in the taverns of the Italian town of Foligno, in the Umbria region, Italy.

The participants had the opportunity to study according to the European programmes, to work in European catering facilities as well as the opportunity to gain international experience and exchange knowledge and skills in an international environment.

For the needs of the training, a guidance titled “Art of Being a Successful Waiter” was developed, describing the secrets of the waiter profession in the hospitality sector, and special innovative and modern program has been developed, according to the needs of employers, containing tools for promotion of future waiters to the employers.

In the period from 11.03.2018 until 21.03.2018 a training for the cook profession “Art to being successful cook” took place in Portugal. The training has been realized in the partner organization Insignare.

Unemployed young people from three countries acquired the skills and knowledge of the cook profession.

Second training was implemented within ”SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK“ project, where unemployed people were trained for the cook profession. This training was implemented by CES Training Centre from Macedonia and the project partners – INSIGNARE from Portugal and EGInA from Italy, as part of the strategic partnership for VET, supported by the National Agency for European Educational Programmes and Mobility and the Erasmus + programme.

The second training was dedicated to developing skills and competencies for the Cook professionThe training took place in the period from 11.03.2018 until 21.03.2018, and was attended by 30 unemployed young people, ten particpants from each partner organization.

The training was implemented according to a new innovative programme providing 10% theory and 90% practical work, a programme constituting an integral part of the Guide – “The art of being a cook.” The training programme consists of nine modules created according to the European Qualifications Framework.

The training was carried out under the guidance of two international expert cooks. The participants had the opportunity to study according to the European programmes, gain practical experience in European catering facilities as well as the opportunity to gain international experience, exchange knowledge and skills in an international environment.

PROGRAMME

 • Preparation of appetizers, main dishes and desserts
 • Bakery
 • Confectionery
 • Preparation of meat, including poultry and game
 • Preparation of fish and seafood delicacies
 • Traditional cuisines
 • International food
 • Preparation of catering food

For the needs of the training, a Guidance titled “The Art of Being a Successful Cook” was developed where the secrets of the cook profession are described. Within this guidance a special innovative and modern programme has been developed, according to the needs of employers, as well as a tools for promotion of future cooks to the employers.

Unemployed waiters and cooks from three countries: Italy, Portugal and Macedonia participated in the soft skills training

The third training within ”SKILLS COOKS AND WAITERS NETWORK“ took place, in which unemployed people from the waiter and cook professions were trained in soft skills for employment. This training was carried out by CES Training Centre from Macedonia and the project partners – INSIGNARE from Portugal and EGInA from Italy, as part of the strategic partnership for VET, supported by the National Agency for European Educational Programmes and Mobility, and the Erasmus+ programme.

The third training was dedicated to developing soft employment skills.

The training took place in July 2018, and was attended by 30 unemployed young people, ten participants from each partner organization.

The training was conducted under the guidance of two experts according to the following programme:

 • Creationof online resume – more accessible to the employers
 • Effective and targeted use of social media for the purpose of being informed about the job opportunities
 • Development of a short promotional video in order to raise the awareness of the cook and waiter profession
 • Effective communication with guests (especially communication with difficult guests), presentation of effective communication strategies, strengthening the communication potential of trainees
 • Communication with a supervisor
 • Managing stressful situations
 • Stress relief techniques
 • Use of additional information for self-employment.

По успешната реализација на проектот Пат до вработување, Тренинг центар ЦЕС со подршка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, преку програмата Еразмус +, реализира нов проект – Мрежа на вешти келнери и готвачи (Skilled cooks and waiters network – SCAWNET).

Проектот се реализира како стратешко партнерство со партнери од Италија и Португалија, при што основна идеја е да се подигне статусот на овие две професии (келнери и готвачи) на едно повисоки ново, преку развој на нови програми, курикулуми и рамена на искуства помеѓу земјите учеснички во проектот.

Имено младите во Македонија често овие професии, особено професијата келнер не ги доживуваат како сериозни професии, туку повеќе како можност за повремено вработување. Од друга страна секторите туризам и угостителство имаат огомен потенцијал и потреба од квалификуван кадар за подолгорочен ангажман. Работодавачите бараат лица кои ќе поседуваат вештини и знања соодветни на современите трендови, кои освен што ќе ги познаваат тајните на професијата, ќе знаат да користат ИТ алатки и ќе поседуваат одредени комуникациски и презентациски вештини.

Со цел унапредување на вештините на невработените лица од овие две професии, во рамките на проектот беа реализирани три обуки, и тоа една за келнери и една за готвачи и третата за меки вештини за вработување . Во рамките на овие обуки учесниците имаа можност да учат од врвни професионалци од областа, но исто така и се стекнаа со вештини преку обуки на работно место. Обуката за келнери се реализираше во таверните на Фолињо, градче во областа Умбриа, Италија, а обуката за готвачи во едно од најпрестижните училишта за готвачи во Европа, во градот Фатима, Португалија, обуката за меки вештини за вработување се реализираше во Македонија.

Во рамките на проектот се изработија и неколку истражувања и се изготвени четири интелектуални трудови и тоа: направена е “Анализа за потребите од обуки на келнери/готвачи”  и подготвени се водичи “Уметност да се биде успешен готвач” и “ Уметност да се биде успешен келнер “ и дадени се Препораки за подобрување на стандардите за професиите келнер и готвач.

Галерија:

After the successful realization of “Road to Employment” project, CES Training Centre, with the support of the National Agency for European Educational Programmes and Mobility, through the Erasmus + programme, has realized another project – “Skilled cooks and waiters network (SCAWNET)”.

The project was implemented as a strategic partnership in VET, with partners from Italy and Portugal, where the original idea was to raise the status of these two professions (waiters and cooks) to a higher level, through the development of new programmes, curricula and sharing of experiences between participating countries in the project.

Young people in Macedonia often do not see these professions, especially the profession waiter, as a serious career, but more as an opportunity for temporary employment. On the other hand, the tourism and hospitality sectors have huge potential and the need of qualified staff for long-term employment. Employers are looking for staff who will possess skills and knowledge appropriate to the modern trends, who know the secrets of the profession, know how to use IT and possess certain communication and presentation skills.

In order to improve skills of the unemployed persons from these two professions, three trainings were carried out within the project, one for waiters, the second for cooks and the third for soft skills for employment. Within these trainings, the participants had the opportunity to learn from the best professionals in the respective field, but also acquired the skills through training at the workplace. The training for waiters was carried out in the taverns of Foligno, a town in the area of ​​Umbria, Italy, and the training for cooks in one of the most prestigious cooking schools in Europe, in the city of Fatima, Portugal, while the training for soft skills for employment was carried out in Macedonia.

Several researches were conducted within the project and four intellectual outputs have been prepared, as follows: Training need analysis for waiters / cooks”, the guides “Art to be a successful cook” and “Art to be a successful waiter have been prepared and Recommendations for improving the standards for Cooks and Waiters professions were given.

Gallery:

Прв Транснационален состанок на проектот SCAWNET –
одржан во Скопје, 15 и 16ти Декември 2016 година

Стратешки партнерства Еразмус + КА2 за стручно образование и обука

Во рамките на проектот „Мрежа на вешти келнери и готвачи-SCAWNET“, на 15 и 16 декември 2016 година се одржа првиот транснационален состанок помеѓу партнерите. Целта на состанокот беше координација на проектните активности. Во рамките на истиот беа дефинирани проектните активности, нивната динамика на реализација, задачите и одговорностите на лицата вклучени во реализацијата на проектот, проектната документација, формите и начините на известување, механизмите за следење на реализацијата на проектот и сл. Исто така, на овој состанок беа усвоени планот за дисеминација, како и планот за мониторинг на актвностите.

Соработката во проектот SCAWNET се реализира во рамките на програмата Еразмус+, како проектно партнерство со Егина, реномиран центар за обуки од Италија и еден од најпрестижните центри за обука на готвачи во Европа, Исињаре, Португалија. Целта на проектот е да се подобрат стручните компетенции на лицата активни во угостителскиот сектор.

Втор Транснационален состанок на проектот SCAWNET –
одржан во Фолињо, Италија- 06-07 октомври 2017 година

Стратешки партнерства Еразмус + КА2 за стручно образование и обука

Средбата се одржа во ‘CNOS-Casa del ragazzo’ во Фолињо-Италија. Конзорциумот од проектот се состана со цел да се сумирање на резултатите на средината од спроведувањето на ова двегодишно партнерство помеѓу Тренинг Центарот ЦЕС, со организациите од Италија и Португалија, и да се договорат идните чекори за соработка, со цел успешна реализација на истиот.

На состанокот беа споделени искуства од претходните истражувања во однос на подготовката на водичот за келнери и дефинирана беше методологијата за подготовка на водичот за готвачи. Оценето беше дека, компаративната анализа која што претходно се спроведе во трите земји учеснички на проектот, даде одлична база за понатамошната реализација на активностите. За успешна беше оценета и првата од трите обуки кои се планирани да се реализираат во рамките на овој проект.

Се очекува дека по конечната имплементација на овој проект, значително ќе се влијае на подигнување на компетенциите на профилите келнер и готвач, професии кои се побарувани на пазарот на трудот и за кои постои голема потреба од зајакнување на стручните вештини.

Tрет транснационален состанок на проектот SCAWNET –
Скопје 12-13 јуни 2018 година

Стратешки партнерства Еразмус + КА2 за стручно образование и обука

Состанокот кој се одржа во Скопје, со следните содржини:

1.Евалуација – сумирање на резултатите од реализацијата на проектните активности
Се направи детална анализа за реализацијата на претходните активности, а заклучокот беше дека сите активности се реализирани според целите на проектот.

Три од четири интелектуални резултати се завршени и отпечатени (О1, О2 и О3). Две интернационални активности беа успешно спроведени (C1 и C2), а третата е во завршна фаза.

Мултипликативниот настан Е1, успешно се спроведе на 19 март 2018 година во Фатима Португалија.
Р1 Подготвен и објавен „Извештај за анализа на потребата од обука за готвачи / келнери“ (О1).
Споменатата анализа ја рефлектира моменталната состојба со професиите на готвачи и келнери во партнерските земји. Секоја партнерска организација даде свој придонес – методологијата беше заеднички договорена, но секоја земја направи истражување во нивната специфична анализа на една земја со моменталната состојба и контекстот во земјата.
Р2.Изготвен и објавен Водич за келнери – „Уметност да се биде успешен келнер“ (О2).
Овој водич се базираше на наодите од извештајот за анализа на потребата за обука за готвачи / келнери, претходно направен во секоја од земјите-партнери. Истражувачите дадоа свој придонес со препораки засновани на анализи направени претходно, за потребите за подобрување на професијата келнери.
Р3.Подготвен и објавен Водич за готвачи – „Уметност да се биде успешен готвач“ (О3).
Овој водич се базираше на наодите од користениот извештај за анализа на потребата за обука за готвачи / келнери, претходно направен во секоја од земјите-партнери. Истражувачите дадоа придонес со препораки засновани на анализи направени претходно, за потребите за подобрување на професијата готвач.
R4 Обучени и сертифицирани 30 келнери, според програмата за обука развиена за 10 дена интензивна обука со теоретско и практично искуство во реален контекст. Практичниот дел се одржа во италијанските таверни во Фолињо, Умбрија.
R5. Обучени и сертифицирани 30 готвачи, според програмата за обука развиена за 10 дена интензивна обука со теоретско и практично искуство во реален контекст. Практичниот дел се одржа во комплетно опремена кујна во угостителското училиште во Фатима, Португалија.R6. Создадено лого на проектот
R7. Креирана официјална веб-страница на проектот
R8. Креирана страница на Фејсбук
R9. Печатени промотивни материјали

First Transnational SCAWNET Project Meeting –
held in Skopje, 15 and 16 December 2016

Erasmus + KA2 Strategic Partnerships for Vocational Education and Training

The first transnational meeting between the partners was held on 15 and 16 December 2016, within “Skilled Cooks and Waiters and Network – SCAWNET” project. The purpose of the meeting was to coordinate the project activities. At the meeting, the project activities were defined, their dynamics of implementation, the tasks and responsibilities of the participants involved in project, project documentation, forms and ways of reporting, mechanisms for monitoring of project implementation, etc. Dissemination plan and plan for monitoring of the activities were adopted at this meeting as well.

The cooperation within the SCAWNET project is implemented within the Erasmus+ programme, as a project partnership with Egina, a distinguished training centre from Italy, and one of the most prestigious training centres for chefs in Europe, Insignare from Portugal. The project goal is to improve the professional competencies of people active in the hospitality sector.

Second Transnational SCAWNET Project Meeting–
held in Foligno, 06-07 October 2017

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for vocational education and training

The meeting took place at the “CNOS – Casa del Ragazzo” in Foligno, Italy. The project consortium met in order to summarize the results in the middle of the implementation of this two-year partnership between CES Training Centre with the organizations from Italy and Portugal, and to agree on the future steps for cooperation, in order to successfully implement thereof.

At the meeting, experiences from previous research regarding the preparation of the guide for waiters were shared and the methodology for the preparation of the guide for cooks was defined. It was assessed that the comparative analysis, previously conducted in the three countries participating in the project, provided an excellent basis for further implementation of the activities. The first of the three trainings planned to be implemented within this project was evaluated as successful.

It is expected that after the final implementation of this project, there will be a significant impact on improving the competencies of waiter and cook profiles, professions that are highly demanded in the labor market and for which there is a significant need of strengthening the professional skills.

Third Transnational SCAWNET Project Meeting –
held in Skopje, 12-13 June 2018

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for vocational education and training

The meeting was held in Skopje, and following topics were discussed:

 1. Evaluation – summarizing the realization of the project activities
  Thorough analysis of the realization of previous activities was conducted, and it was concluded that the activities were implemented according the project goals.

Three of the four intellectual results were completed and printed (O1, O2 and O3). Two international activities were successfully realized (C1 and C2), and the third is in its final stage.

E1 multiplicative event was successfully conducted on 19 March 2018 in Fatima, Portugal.

R1   Prepared and published „Training need analysis report for cooks/waiters“(O1).
This analysis reflects the current situation with the cook and waiter professions in partner countries. Each partner organization gave its contribution – the methodology was mutually agreed; however, each country conducted research in their specific analysis of a country with the current situation and in the context of the respective country.

R2   Prepared and published Guidebook for waiters – “Art of being successful waiter“ (O2).
This document was based on the findings from the Training need analysis report for cooks/waiters, previously preparedin each of the partner countries.

R3   Prepared and published Guidebook for cooks – “Art of being successful cook“ (O3).
This document was based on the findings from the used Training need analysis report for cooks/waiters, previously prepared in each of the partner countries. The researchers gave their contribution by providing recommendations based on previous analyses for the needs of promoting the cook profession.

R4   Trained and certified 30 waiters, according to the training programme developed for 10 days ofintensive training with theoretical lessons and practical experience in the actual context. The practice was carried out in the Italian taverns in Foligno, Umbria.

R5   Trained and certified 30 cooks, according to the training programme developed for 10 days of intensive training with theoretical lessons and practical experience in the actual context. The practice was carried out in a fully equipped kitchen in the hospitality school in Fatima, Portugal.
R6   Created project logo

R7   Created official project website

R8   Created Facebook page

R9   Printed promotional materials

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2022-10-17T20:14:53+02:00

YOUTH IN THE WORLD

Овој проект имаше за цел едукација на млади лица во насока на следење и користење на можностите креативно користење на ресурсите од нивната околина, превземање претприемачки иницијативи со иновативен пристап во комбинирање на три важни елементи во развојот на младинското претприемништво

2024-04-10T17:56:48+02:00

WINBIZ

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

2023-10-18T16:17:43+02:00

We Cook-IN

Проектот има за цел да ги интегрира луѓето со мигрантско потекло преку подигнување на нивните готвачки вештини и програми за обука кои се дизајнирани спрема потребите на целната група. Главната цел на проектот е да се промовира социјалната вклученост и да се унапредат луѓето со мигрантско потекло во општествата земјите каде престојуваат преку нивно вклучување на пазарот на трудот во секторот HORECA/Угостителство.

2022-10-17T19:49:24+02:00

THE SKILLS THAT PAY THE BILLS

Проектот “СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА”(The skills that pay the bills”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Рагина-Бугарија и ВЕМ -Италија -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+K 102

2022-10-16T20:54:22+02:00

SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

2022-10-16T16:10:09+02:00

Road to Employment

Проектот Пат кон вработување – Развивање нови вештини и знаења за невработените лица имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ 2014-2016

2022-10-17T20:12:12+02:00

LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

Програмата Леонардо да Винчи им помага на европските граѓани да се здобијат со нови вештини, знаења и квалификации и да ги признаат преку границите со цел да ја подобрат нивната способност за вработување при промена на пазарот на трудот.

2024-06-12T10:35:41+02:00

IQ-DigitS

Засилени од напредокот во комуникациските и транспортните технологии, економиите стануваат се повеќе и повеќе глобализирани. Глобализацијата генерира миграција на работни места и миграција на работна сила.

2022-10-17T20:23:36+02:00

IMPROVEMENT OF EMPLOYMENT POTENTIALS OF WOMEN

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

2022-10-17T17:40:16+02:00

GOOD FOOD IS GOOD MOOD

Проектот “СО ДОБРА ХРАНА ДО ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ ”(Good food is good mood”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+, акција KА202 Стратешко партнерство во стручно образование и обука .

2022-10-17T20:56:40+02:00

FOSTERING SOCIAL INCLUSION

Главната цел на која придонесе овој проект беше подобрување на вработливоста на жените на пазарот на трудот во Македонија, кои доаѓаат од ранливи групи. Таргетот беше насочен кон следните градови: Скопје -Општина Шуто Оризари со стапка на невработеност од 46%, Куманово со стапка на невработеност од 32%, Тетово со стапка на невработеност од 38% и Штип со стапка на невработеност од 28%. Целта беше подобрување на нивото на економска и социјална интеграција на невработените жени од малцинските етнички заедници, особено ромските, албанските и турските заедници.