НИКОГАШ НЕ Е ДОЦНА ЗА НОВА СТРУКА И НОВА РАБОТА

Анализата на пазарот на трудот во Македонија покажува висок процент на невработеност. Стапката на невработеност е 28,6%, од кои 27% се лица на возраст до 45 години. Постојат неколку причини за високата невработеност во овој дел на Европа, меѓу кои ниското ниво на професионални компетенции што им оневозможува поактивно вклучување на пазарот на трудот. Според ова, проблемот со невработеноста и несоодветните професионални компетенции е актуелен проблем во повеќето земји и затоа имаме за цел подобрување на компетенциите на лицата опфатени со проектот со цел полесен пристап до вработување.

Стратешката определба на Ц.Е.С. е да понуди квалитетен образовен производ што е во согласност со интересите на студентите и потребите на пазарот на трудот, преку зголемување на компетенциите и вештините за полесно вработување или самовработување.

IT’S NEVER TOO LATE FOR A NEW PROFESSION AND A NEW JOB

The analysis of the labour market in Macedonia shows a high unemployment percentage. The unemployment rate is 28.6%, of which 27% are persons up to 45 years of age. There are several reasons for high unemployment in this part of Europe, including the low level of professional competencies that prevent people from being more actively involved in the labour market. According to this, the problem of unemployment and inadequate professional competencies is a current problem in most countries, and therefore, we aim to improve the competencies of the people covered by the project in order to facilitate the access to employment.

CES strategic commitment is to offer a qualitative educational product that meets the interests of students and the needs of the labour market, by increasing the competencies and skills for easier employment or self-employment.

Проектот “СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА ”(The skills that pay the bills”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Рагина-Бугарија и ВЕМ -Италија -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата  – Еразмус+K 102.

Проектот започна во 2019 година. Овој проект претставува партнерство насочено кон подобрување на вештините и компетенциите на младите невработени лица од секторот за лични услуги и нивно поврзување со барањата и потребите на работодавачите од секторот на лични услуги, со посебен акцент на професиите фризер и козметички естетичар.

 • Анализата на пазарот на трудот во Македонија покажува висок процент на невработеност. Стапката на невработеност е 28,6%, од кои 27% се лица на возраст до 45 години. Постојат неколку причини за високата невработеност во овој дел на Европа, меѓу кои ниското ниво на професионални компетенции што им оневозможува поактивно вклучување на пазарот на трудот. Според ова, проблемот со невработеноста и несоодветните професионални компетенции е актуелен проблем во повеќето земји и затоа имаме за цел подобрување на компетенциите на лицата опфатени со проектот со цел полесен пристап до вработување.

Стратешката определба на Ц.Е.С. е да понуди квалитетен образовен производ што е во согласност со интересите на студентите и потребите на пазарот на трудот, преку зголемување на компетенциите и вештините за полесно вработување или самовработување.

ПРОЕКТОТ ГИ ИМА СЛЕДНИВЕ ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ:

ГЛАВНАТА ЦЕЛ

 • Подобрување на вработливоста на лицата во секторот на лични услуги, со посебен акцент на занимањето фризер и козметички естетичар
 • Подобрување на програмите за неформално образование на возрасни, преку нови помодерни верификувани програми, поефикасни можности за стекнување и развивање на вештините преку I-VET и C-VET со релевантни компетенции во секторот лични услуги
 • Обезбедување на подобар пристап до обука и квалификации за сите, преку C-VET, во перспектива за доживотно учење, особено со подигање на свеста за кариерата на фризерите и козметичките естетичари во Европа
 • Подобрување на  транспарентноста и признавањето на вештините и квалификациите, споредувајќи ги различните европски курикулуми и развивајќи две нови обуки, како со традиционална, така и со онлајн структура;

СПЕЦИФИЧНАТА ЦЕЛ

 • Поттикнување на  вработувањето/самовработувањето кај младите невработени лица во секторот за лични услуги
 • Развивање на  иновативен и креативен пристап во барање работа или самовработување
 • Овозможување на  примена на иновативна форма на настава и учење, со размена на искуства со учесници од други европски држави
 • Поттик за развивање на сопствена бизнис идеа
 • Развивање на  лични вештини и компетенции за професиите фризер и козметички естетичар
 • Поттикнување на идеата за  социјално претприемништво;
 • Користење на дигиталната технологија за полесен пристап до информации и можност за вработување

ТHE SKILLS THAT PAY THE BILLS” project is implemented by CES Academy – Macedonia and the partner organizations Ragina – Bulgaria and VEM – Italy, and is funded by the National Agency for European Educational Programmes and Mobility from Erasmus+ K 102 programme.

The project commenced in 2019 and is still in progress. This project is a partnership aimed at improving the skills and competencies of young unemployed people in the personal services sector, linking them with the requirements and needs of the employers in the personal services sector, with special emphasis on hairdresser and cosmetic beautician professions.

 • The analysis of the labour market in Macedonia shows a high unemployment percentage. The unemployment rate is 28.6%, of which 27% are persons up to 45 years of age. There are several reasons for high unemployment in this part of Europe, including the low level of professional competencies that prevent people from being more actively involved in the labour market. According to this, the problem of unemployment and inadequate professional competencies is a current problem in most countries, and therefore, we aim to improve the competencies of the people covered by the project in order to facilitate the access to employment.

CES strategic commitment is to offer a qualitative educational product that meets the interests of students and the needs of the labour market, by increasing the competencies and skills for easier employment or self-employment.

THE PROJECT HAS THE FOLLOWING OBJECTIVES AND RESULTS:

 MAIN OBJECTIVE

 • Improving the employability of people in the personal services sector, with special emphasis on hairdresser and cosmetic beautician profession.
 • Improving the programmes for non-formal adult education, through new more modern verified programs, more efficient opportunities for acquiring and developing skills through I-VET and C-VET with relevant competencies in the personal services sector.
 • Providing better access to training and qualifications for everyone, through C-VET, in a lifelong learning perspective, especially by raising awareness of the career of hairdressers and cosmetic beauticians in Europe.
 • Improving the transparency and recognition of skills and qualifications, comparing different European curricula and developing two new trainings, both traditional and online.

THE SPECIFIC PURPOSE

 • Encouraging employment/self-employment of young unemployed people in the personal services sector.
 • Developing an innovative and creative approach to job search or self-employment.
 • Enabling the application of an innovative form of teaching and learning, by exchanging experiences with participants from other European countries.
 • Incentive for developing your own business idea.
 • Developing personal skills and competencies for hairdresser and cosmetic beautician professions.
 • Encouraging the idea of ​​social entrepreneurship.
 • Using digital technology for easier access to information and employment opportunities.

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
https://na.org.mk/

мобилност во Македонија – Еразмус+

RAGINA-БУГАРИЈА
http://www.ragina.net/

Центар за обука Рагина како центар за стручно образование и обука е основан во 2015 година во Русе, Бугарија. Сега е развиен на високо ниво на стручно образование, заради опремата за простории за учење и добри односи со бизнисот во регионот. Тие обезбедуваат работни практики во вистинска работа средина што ги подобрува можностите за развој и вработување. Центарот во моментов работи на неколку проекти финансирани од ЕУ- каде што обезбедуваат стручно образование со фокус на работните практики.

_____

V.E.M. SRLS-Италија
https://vemsrls.eu/

V.E.M. SRLS од Пеларо, Реџо Калабрија, Италија е динамична и добро подготвена компанија, со децениско искуство во областа на образованието, стручната обука и новите технологии, Целта на VEM srls е професионално, изведувачко и врвно место на работа , место каде споделувањето знаење овозможува личен раст и ги подобрува резултатите.

National Agency for European Educational Programmes and Mobility]
https://na.org.mk/

Mobility in Macedonia – Erasmus+

RAGINA – BULGARIA
http://www.ragina.net/

Ragina Training Centre has been established as a VET centre in 2015 in Ruse, Bulgaria. It is now developed to a high level provider of vocational education due the study room equipment and the good relationship with the business in the region. They provide work practices in a real work environment, which enhances skills development and employment opportunities. The Centre is currently working on several projects financed by EU – where they provide vocational education focused on the work practices.

_____

V.E.M. SRLS-Italy
https://vemsrls.eu/

V.E.M. SRLS from Pellaro, Reggio Calabria, Italy is a dynamic and well-prepared company, with decades of experience in the field of education, vocational training and new technologies. The objective of VEM SRLS is a professional, performing and top-level workplace, a place where sharing knowledge allows personal growth and improved results.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2022-10-17T20:08:02+02:00

FAMILY LITTERACY WORKS

Проектот “Семејната писменост функционира!” е имплементиран од страна на Asociatia Learn&Vision-Романија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Романија – Еразмус+ 2016-2019, во партнерство со Mestna knjiznica Kranj-Словенија, Biblioteca Јudeteana Оctavian Goga-Романија, EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK-Бугарија, Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria-Португалија и Академија Ц.Е.С.-Македонија.

2023-09-24T08:37:50+02:00

ERA+60

Целта на проектот е да се развие неформална пилот програма за оспособување на лица од третото животно доба (60+) како да ги користат компјутерите и паметните телефони во секојдневниот живот за комуникација и користење на јавни, социјални и останати услуги.

2023-09-27T16:41:32+02:00

EnVET

Проектот Збогатување на професионалниот развој на едукаторите за стручно образование и обука со скратен назив EnVET е насочен да го поддржи професионалниот развој на обучувачите ангажирани во стручното образование и обука, да ги зајакне нивните компетенции со цел полесно да се ориентираат кон учење базирано на работа во услови на дигитално опкружување.

2024-04-10T18:26:34+02:00

EMPOWER

Проектот Empower претставува краткорочна мобилност, која има цел да им обезбеди пристап на учениците од ранливите категории, како што се: Жените - Ромки, припаднички на помалите етнички заедници, жени од рурални средини, самохрани мајки, штитенички во шелтер центри и невработени женидо обука во меѓународен контекст, за надградба на нивните вештини и компетенции и зголемување на нивната вработливост.

2022-10-17T20:39:48+02:00

EMPLOYMENT TRAINING

Подобување на вештините и компетенциите на невработени лица, во организација и реализација на Центар за одржлив развој “АЛКА”. Во овој проект Академија ЦЕС како верификуван провајдер на обуки, обучи 8 лица за стручно оспособување за занимање Декоративен маникир.

2022-10-17T20:58:51+02:00

DIGITAL SKILLS FOR YOUNG PEOPLE

Дигитализацијата бара од сите нас, независно од возраста и професијата, да стекнеме вештини кои ќе ни дозволат да ги користиме дигиталните технологии, како на нашето работно место така и во приватниот живот. Aкадемија Ц.Е.С. во соработка со Министерство за образование и наука, реализираа обуки за млади невработени лица до 29 години, со цел стекнување дигитални компетенции.

2022-10-17T21:06:03+02:00

DEVELOPING WORK BASED DUAL MODEL

Стратегиска определба на Центарот за обуки во Академија Ц.Е.С. е да се понудат квалитетни образовни програми што е во согласност со интересите на слушателите и потребите на пазарот на трудот. Овој проект во својата суштина го има дуалниот образовен систем, преку чија што апликација континуирано ќе се обезбедува квалитетна пракса за слушателите на курсеви.