Winbiz
(KA220)

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

WINBIZ
KA220

The integration of migrant women or women with non-western backgrounds into the European context is an essential step towards achieving the goal of raising the EU employment rate to 78%, as called for in Europe 2030 Strategy. In general, the impact that the employment of immigrant individuals can have on the growth and GDP of various European countries is considerable, as shown by numerous studies in the sector.

За Winbiz

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

Бројките потврдуваат дека присуството на жени мигранти на територијата на ЕУ е значајно. Всушност, од последната деценија, има континуиран пораст на протокот на женска имиграција во ЕУ. Податоците собрани во „Предлогот за резолуција на Европскиот парламент за имиграцијата на жените: улогата и состојбата на жените имигранти во Европската Унија (2006/2010(INI))“ нагласуваат колку е клучно ефикасно да се управува со овој важен тек, усвојувајќи мерки насочени кон социјална интеграција на жените мигранти, за борба против дискриминацијата и маргинализацијата. Клучен чекор во оваа насока е направен во последнава деценија со усвојувањето на Мислењето на Европскиот економски и социјален комитет посветено работи на интеграцијата на жените мигранти на пазарот на труд (2015 година). Битно е да се забележи дека специфичните вештини што треба да се промовираат меѓу жените мигранти – целната група на проектот – е да се обезбеди нивна целосна социјална и работна интеграција – преку зајакнување на дигиталната писменост, интеркултурализмот и претприемништвото, како и личните вештини поврзани со -наречени животи и меки вештини, во контекст на неформално и неформално образование. Потребата од интегрирање на дигиталните и претприемачките компетенции се особено нагласени во Комуникацијата на Европската комисија за Акциониот план за дигитално образование ( COM( 2018)0022) и рамката наведена во EntreComp (2016).

Цели:

Проектот WINBIZ вклучува жени мигранти или жени со незападно потекло, со средно-високо ниво на образование, чија цел е да им се овозможи стекнување и развој на лични, трансверзални и специфични компетенции и вештини неопходни за нивна целосна интеграција/реинтеграција на европскиот пазар на труд, со што се генерира добробит за нив и за општеството во кое живеат. WINBIZ има за цел:

■ Да придонесе кон развојот на компетенциите на жените мигранти, низ образование за возрасни преку висококвалитетно учење

■ Да придонесе за промоција на отвореното образование и развојот на методолошки, дидактички и технички иновации за промоција на женското социјално претприемништво.

Таквите цели треба да се остварат преку развој на четири алатки кои ќе се креираат во текот на спроведување на проектот:

■ Истражувачки извештај за социјалните потреби и потребите за обука, чија цел е да ги прикаже можностите и бариерите во локалната, националната и европската рамка на со кои се соочуваат жените мигранти, нивните услови за образование, обука, пристап до пазарот на трудот и нивната целосна социјална интеграција.

■ Онлајн пакет со алатки за обучувачи и тутори, создаден со интегрирање на податоци и информации од социјалните истражувања, технички и интелектуалeн придонес од партнерите, веќе достапни отворени ресурси за учење, кои ќе бидат „тестирани“ преку алтернативни техники за ангажирање и собирање информации, како што се кругови за тренери. Користената методологија ќе се заснова на системски методологии како U-теорија и Дизајн на размислување. Произведениот комплет алатки ќе се употебува од самите обучени тутори како оперативна алатка за активности за обука/менторство во корист на жените мигранти вклучени во MOOC (massive open online course).

■ Модуларен курс од 150 часа што ќе биде структуриран во мешан режим: 25 тутори ќе менторираат 250 жени имигранти за време на курсот. Референцата за коучинг/менторство на менторите ќе биде претходно обработена во развиениот прирачник. MOOC ќе биде хостиран во рамките на платформа за е-учење и ќе има за цел да пренесе знаење на целната група и да промовира дигитални, претприемачки, интеркултурни и животни вештини. За да се потврдат стекнатите вештини, учесниците ќе добијат сертификат и отворена значка, според рамката EntreComp.

■ Каталог на деловни планови, кој ги обединува 15-те најдобри оперативни бизнис планови развиени од жените кои успешно го следеле MOOC и кои добиле највисоки оценки по учеството во финалната проектна работа закажана на крајот на MOOC. На крајот од мешаниот курс, ќе има проектна работа од 100 часа (од кои 20 вклучуваат присуство на тутори), која ќе биде структурирана како тимско работно искуство што ќе ги води 250-те учесници, поделени во групи, до дефиницијата за бизнис идеи.

Резултатите од проектот ќе бидат исто така отворени за учество и придонес од други жени од урбаниот контекст во кој живеат учесниците. На крајот од проектот, специјален комитет ќе ги оцени деловните идеи и ќе ги избере 15-те најдобри.

Имплементација:

Проектот е структуриран на таков начин што различните постигнати резултати-и активностите поврзани со нив-прогресивно придонесуваат за целосно постигнување на целите на проектот. Имајќи ја предвид макро-целта наведена погоре, потребни се 4 поспецифични цели (СО) и сродни активности (AS):

■ SO1 – Стекнување и споделување знаења, теоретски, емпириски и статистичко-оперативни податоци – од институции вклучени во спроведувањето на образовно-тренинг патеки за возрасни и од институции вклучени во социо-професионално вклучување на жените и мигрантите. Таквите податоци ќе бидат поврзани со потребите за обука и социјалната, економската и културната ситуација на целната група

А1 Планирање и развој на соодветна рамка за социјално истражување

А2 Имплементација на биро истражување на локално, национално и европско ниво и фокус групи на локално ниво

А3 Обработка на резултати, преглед и објавување на конечен извештај, кој треба да се сподели во и надвор од партнерството, преку идентификуваните канали за дисеминација и експлоатација

■ SO2 – Развој и споделување на отворени методологии, алатки и материјали за обука за професионалните подготовка на оператори кои ќе бидат одговорни за туторство, водење и тренирање на целната група

А1 Планирање и развој на соодветна методолошка рамка

А2 Спроведување на активност насочена кон размена на добри практики меѓу партнерите – особено на U-теорија и дизајн Алатки за размислување

А3 Имплементација на анализа на тренинг-професионалните потреби на операторите: тоа ќе се направи со организирање локални тренерски кругови кои главно ќе користат алатки за ангажман на Теорија U и Дизајн размислување

А4 Обработка на добиените податоци и информации, собирање повратни информации и копродукција на пакет алатки за обучувачи/тутори кои ќе се користат за обука на 25 соодветно избрани оператори и ќе се споделуваат и надвор од партнерството, преку идентификуваните канали за дисеминација и експлоатација

■ SO3 — Развој и споделување на „отворени“ методологии, алатки и материјали за обука за промовирање:

а) стекнување лични, трансверзални и специфични компетенции и вештини од страна на целната група;

б) социо-професионална интеграција на целната група;

в) унапредување на женското претприемништво

А1 Планирање и развој на соодветен методолошки рамка

А2 Развој и заедничка ревизија на содржините за обука (модули)

А3 Развој и тестирање на платформа за е-учење за домаќин на MOOC

A4 Имплементација на 150-часовен комбиниран курс за обука за 250 жени мигранти или жени од незападно потекло, поддржан од 25 обучени тутори

А5 Потврдување на вештините стекнати преку сертификација и издавање отворени беџови, следејќи ја рамката EntreComp

А6 Промоција на производите преку идентификуваните канали за дисеминација и валоризација

■ SO4 — Промоција на практичен курс за обука за ко-планирање – во корист на целната група и поврзан со претходниот курс за теоретска обука. Курсот за обука има за цел дефинирање, елаборирање и собирање оперативни деловни планови кои ги исполнуваат критериумите за иновативност и социјална вклученост

А1 Планирање и развој на соодветна методолошка рамка

А2 Имплементација на 100-часовна проектна работа во корист на 250 жени учеснички на МООК, кој исто така е отворен за учество на жени кои не се запишани на курсот, а предводени од 25 тутори

А3 Развој на бизнис идеи од страна на учесниците во работата на проектот, кои ќе бидат поделени во групи

А4 Избор на најдобрите 15 бизнис идеи од сите партнерски земји и последователна „инкубација“ во рамките на транснационален кампус за обука за трансформација на идеите во оперативни бизнис планови, со поддршка и менторство на 15 избрани модели за улоги

А5 Подготовка на каталог кој собира 15 оперативни изработени деловни планови и нивно ширење преку идентификуваните канали за комуникација и експлоатација.

Резултати:

Со имплементацијата на WINBIZ се очекуваат следните влијанија: На учесниците:

■ Жени мигранти или жени од незападно потекло 250- те жени кои ќе учествуваат во пилотирањето

а) ќе ги подобрат личните, трансверзалните и техничките вештини – особено претприемачките, дигиталните и интеркултурните вештини. Ова ќе биде потврдено со отворени значки, Europass Mobility и Europass CV, во согласност со рамката EntreComp ;

б) ќе има повеќе и подобри шанси за професионална интеграција;

в) ќе ја премостат нивната образовна и професионална неусогласеност;

г) ќе поседува алатки за заеднички развој на бизнис идеи;

д) ќе видат зголемена нивната благосостојба, создавајќи богатство за себе и за општеството;

ѓ) ќе имаат можност да се приклучат на неформални мрежи на локално и европско ниво, кои се фундаментални за нив личен и професионален развој;

е) ќе придонесе за рушење на негативните стереотипи за жените и мигрантите и ќе бидат успешни примери за социјална интеграција во ЕУ.

■ За тутори 25 – те оператори (тутори) кои ќе учествуваат во проектните активности

а) ќе поседува трансверзални и технички компетенции, особено во областа на животни вештини и претприемачки тренинг, сертифицирани од Europass Mobility и CV, во договор со EntreComp ;

б) ќе можат да ги користат стекнатите поими и алатки за поддршка – во рамките на нивните организации – жените мигранти на патиштата на зајакнување и социо-професионална интеграција;

в) да доживее напредување во кариерата;

г) да ги шират иновациите и надвор и да промовираат соработка со други засегнати страни, овозможувајќи идна преносливост на резултатите од WINBIZ и нивна употреба, исто така, по завршувањето на проектот . : а) курс за обука за тутори/фасилитатори обучени во областа на животни вештини и претприемачки коучинг, со компетенции поврзани со EntreComp ;

б) обука и практичен курс за жени мигранти за развој на лични и трансверзални компетенции, особено претприемништво и социјална и дигитална вклученост, поврзани со EntreComp

■ Профилот и стручноста на партнерите (имено центри за обука и образование за возрасни, организации работа за поддршка на жените мигранти) значително ќе се зајакне

■ Произведените методологии, алатки и материјали ќе ја збогатат понудата на образовни и услуги за поддршка на организациите учеснички кои, со промовирање на стекнатите иновации, ќе видат зголемена побарувачка за овие услуги од поголем број крајни корисници

■ Ќе се подобрат синергиите и соработката меѓу партнерите во областа на образованието на возрасните, од мултисекторска/интердисциплинарна перспектива

■ Понудата за обука на партнерите подобро ќе ги задоволи потребите на денешниот европски пазар на труд – кој е флексибилен

и динамична, и која бара стекнување на нови трансверзални вештини На други организации/засегнати страни:

■ Очекуваното влијание на методологиите, алатките и иновациите произведени за модернизирање и зголемување на квалитетот на услугите што ги обезбедуваат организациите кои работат во образованието на возрасни и ги поддржуваат жените мигранти низ Европа е големо.

APSU и другите партнери ќе ги промовираат резултатите од WINBIZ во рамките на нивните сопствени мрежи на придружни партнери.

На пример, CES – како чадор организација која опфаќа 30 организации во 15 европски земји – ќе може да ги користи своите канали за ширење на резултатите од проектот на исклучително високо меѓународно ниво.

EGInA ќе ја експлоатира мрежата на Stati Generali dell’Innovazione (SGI), чиј член е.

SGI, заедно со DAISSy , истражувачката група на HOU се дел од европската ALL DIGITAL мрежа, која ќе ги промовира резултатите од проектот преку ширење на иновациите на WINBIZ меѓу своите членови (60 организации кои претставуваат повеќе од 25.000 центри за развој на е-вештини).

About Winbiz

The integration of migrant women or women with non-western backgrounds into the European context is an essential step towards achieving the goal of raising the EU employment rate to 78%, as called for in Europe 2030 Strategy. In general, the impact that the employment of immigrant individuals can have on the growth and GDP of various European countries is considerable, as shown by numerous studies in the sector.

Moreover, the figures confirm that the presence of migrant women on EU territory is significant. In fact, since the last decade, there has been a continuous increase in the flow of female immigration into the EU. The data collected in the “Motion for a European parliament resolution on Women’s immigration: the role and place of immigrant women in the European Union (2006/2010(INI))”, underline how crucial it is to effectively manage this important flow, by adopting measures aimed at the social integration of immigrant women, and for combating discrimination and marginalisation. A crucial step in this direction has been made in the last decade with the adoption of the Opinion of the European Economic and Social Committee dedicated to the integration of migrant women in the labour market (2015). It is worth noticing that the specific skills to be promoted among immigrant women—the target group of the project—to ensure their full social and labour integration—are those related to improving the digital literacy, interculturalism and entrepreneurship, as well as personal skills related to so-called life and soft skills, in a context of informal and non-formal education. The need to integrate digital and entrepreneurial competencies are especially underlined in the European Commission’s Communication on the Digital Education Action Plan (COM(2018)0022) and the framework outlined in EntreComp (2016).

Objectives:

The WINBIZ project involves migrant women or women with a non-western background, with medium-high levels of education, in a training aimed at enabling the acquisition and development of personal, transversal and specific competencies and skills necessary for their full integration/reintegration in the European labour market, thus generating well-being for themselves and for the society they live in. WINBIZ aims to:

■ Contribute to the development of migrant women’s competencies in adult education through high-quality learning.

■ Contribute to the promotion of open education and the development of methodological, didactic and technical innovations for the promotion of women’s social entrepreneurship. Such objectives should be achieved through the development of four tools throughout the project:

■ A social and training needs research report, aiming at outlining the local, national, and European framework of opportunities and barriers that migrant women may face with, their educational and training conditions for access to the labour market and their full social integration.

■ An online toolkit for trainers and tutors, created by integrating data and information from social research, technical and intellectual contributions from the partners, already available OERs, who will be “tested” through alternative engagement and information gathering techniques, such as coaching circles. The methodology used will be based on the contributions of systemic methodologies such as U-theory and Design Thinking. The toolkit produced will be used by the trained tutors themselves as an operational tool for coaching/mentoring activities for the benefit of migrant women involved in the MOOC (massive open online course).

■ A 150-hour-modular course to be structured in a mixed mode: 25 tutors will mentor 250 immigrant women during the course. The reference for coaching/mentoring of the mentors will be the previously elaborated in the developed manual. The MOOC will be hosted within an e-learning platform and will aim to transfer knowledge to the target group and promote digital, entrepreneurial, intercultural and life skills. To validate the acquired skills, participants will receive a certificate and an open badge, according to the EntreComp framework.

■ A catalogue of business plans, bringing together the best 15 operational business plans developed by the women who have successfully followed the MOOC and who have obtained the highest score following participation in the final project work scheduled at the end of the MOOC. At the end of the mixed course, there will be a 100-hour-project work (20 of which include the presence of the tutors), which will be structured as a team working experience that will lead the 250 participants, divided into groups, to the definition of business ideas.

The project results will be also open to the participation and contribution of other women from the urban context where the participants live. At the end of the project work, a special committee will evaluate the business ideas and select the 15 best ideas.

Implementation:

The project is structured in a way that the various achieved results – and the activities related thereto – progressively contribute to the full achievement of the project objectives. Considering the macro-objective outlined above, 4 more specific objectives (SO) and related actions (AS) are necessary:

■ SO1—Acquisition and sharing of knowledge, theoretical, empirical, and statistical-operational data—from institutions involved in the implementation of educational-training paths for adults, and of institutions involved in the social and professional inclusion of women and migrants. Such data will be related to the training needs and the social, economic, and cultural situation of the target group

A1 Planning and development of an adequate social research framework.

A2 Implementation of desk research at local, national and European level, and focus groups at local level.

A3 Processing of results, review, and publication of a final report, which should be shared within and outside the partnership, through identified dissemination and exploitation channels.

■ SO2—Development and sharing of open methodologies, tools and training materials for the professional preparation of operators who will be responsible for tutoring, guiding, and coaching the target group

A1 Planning and development of an adequate methodological framework.

A2 Implementation of an activity aimed at the exchange of good practices among the partners— U-theory and Design Thinking tools in particular.

A3 Implementation of an analysis of the training-professional needs of the operators: this will be done by organising local coaching circles that will mainly use U-Theory and Design Thinking engagement tools.

A4 Processing of the obtained data and information, collection of feedbacks and coproduction of a toolkit for trainers/tutors to be used for the training of 25 appropriately selected operators and to be shared also outside the partnership, through identified dissemination and exploitation channels.

■ SO3—Development and sharing of “open” methodologies, tools and training materials to promote:

 1. a) the acquisition of personal, transversal and specific competencies and skills by the target group;
 2. b) the social professional integration of the target group;
 3. c) the promotion of female entrepreneurship;

A1 Planning and development of an adequate methodological framework.

A2 Development and joint revision of training contents (modules).

A3 Development and testing of an e-learning platform to host a MOOC.

A4 Implementation of a 150-hour blended training course for 250 migrant women or women from non-western backgrounds, supported by 25 trained tutors.

A5 Validation of skills acquired through certification and issuing of open badges, following the EntreComp framework.

A6 Promotion of the products through identified dissemination and valorisation channels.

■ SO4—Promotion of practical co-planning training course – for the benefit of the target group and linked to the previous theoretical training course. The training course is aimed at defining, elaborating and collecting operational business plans that meet the criteria of innovation and social inclusion.

A1 Planning and development of an adequate methodological framework

A2 Implementation of 100-hour project work for the benefit of the 250 women participants in the MOOC, which is also open to the participation of women not enrolled in the course, and led by 25 tutors.

A3 Development of business ideas by the participants in the project work, who will be divided into groups.

A4 Selection of 15 best business ideas from all partner countries and subsequent “incubation” within a transnational training campus for the transformation of ideas into operational business plans, with the support and mentoring of 15 selected role models.

A5 Preparation of a catalogue including the 15 operational business plans produced, and their dissemination through identified communication and exploitation channels.

Results:

The following impacts are expected with the implementation of WINBIZ: Impact on the participants:

■ Migrant women or women from non-western backgrounds. 250 women who will participate in the pilot project:

 1. a) Improve their personal, transversal and technical skills – especially entrepreneurial, digital and intercultural skills. This will be certified by open badges, Europass Mobility and Europass CV, in accordance with the EntreComp framework;
 2. b) Have more and better chances of professional integration;
 3. c) Overcome their educational and professional mismatch;
 4. d) Possess the tools to collaboratively develop business ideas;
 5. e) Their well-being will be increased, creating wealth for themselves and for society;
 6. f) Have the possibility to join informal networks at local and European level, which are fundamental for their personal and professional development;
 7. g) Contribute to breaking down negative stereotypes about women and migrants and will be successful examples of social integration in the EU.

■ Impact on the 25 operators (tutors) who will participate in the project activities:

 1. a) Possess transversal and technical competencies, in particular in the area of life skills and entrepreneurial coaching, certified by Europass Mobility and CV, in agreement with EntreComp;
 2. b) Ability to use the acquired terms and tools to support – within their organisations – migrant women in paths of empowerment and social professional integration;
 3. c) Experience a career advancement;
 4. d) Spread innovations outside and promote collaborations with other stakeholders, allowing future transferability of the WINBIZ results and their use after the end of the project.

■ Impact on organisations. The staff members of the project partners will become experts in the implementation of:

 1. a) Training course for tutors/facilitators trained in the area of life skills and entrepreneurial coaching, with competencies linked to EntreComp;
 2. b) Training and practical course for migrant women for the development of personal and transversal competences, in particular entrepreneurship and social and digital inclusion, linked to EntreComp.

■ The profile and expertise of the partners (namely training and adult education centres, organisations working to support migrant women) will be significantly strengthened.

■ The methodologies, tools and materials produced will enrich the offer of educational and support services of the participating organisations which, by promoting the innovations acquired, will see an increasing demand for these services by a greater number of end-users.

■ Synergies and cooperation between partners will be improved in the field of adult education, from a multi-sectoral/interdisciplinary perspective.

■ The partners’ training offer will better meet the needs of today’s European labour market – which is flexible and dynamic, and which requires the acquisition of new transversal skills.

■ Impact on other organisations/stakeholders:

■ The expected impact of the methodologies, tools and innovations produced on modernising and increasing the quality of services provided by organisations working in adult education and supporting migrant women across Europe is high.

APSU and the other partners will promote the results of WINBIZ within their own networks of associated partners.

For example, CES—being an umbrella organisation comprising 30 organisations in 15 European countries—will be able to use its channels to disseminate the project results at an exceptionally high international level.

EGInA will exploit the network of Stati Generali dell’Innovazione (SGI), of which it is a member.

SGI, together with DAISSy, HOU’s research group, are part of the European ALL DIGITAL network, which will promote the project results by disseminating WINBIZ innovations among its members (60 organisations representing more than 25,000 e-skills development centres).

 

ПАРТНЕРИ

APSU – ASSOCIACAO PORTUGUESA DE STARTUPS

ASSOCIACAO PORTUGUESA DE STARTUPS- APSU (Португалската асоцијација на стартапи) е здружение што има за цел да создаде синергии кои ќе поддржат создавање, развој и опстанок  на португалските компании. За да го направи тоа, APSU поддржува бројни критични области кај новооснованите компании, како правна и фискална поддршка, обезбедување на седиште и привремени канцеларии на соработниците, вмрежување помеѓу компаниите, форуми за обука и дискусија и сл.

APSU беше создаден во јануари 2017 година како резултат на серија форуми за дискусија на претприемачи и по објавувањето на податоците на Еуростат од 2015 година кои покажуваат дека португалските претпријатија се оние во ЕУ-28 со најниска стапка на преживување по 5 години.  Оттука произлезе и потребата за создавање национална платформа за соработка на претприемачите, создавање синергии, размена на добри практики и меѓусебно советување.

Во моментов, APSU има канцеларии во регионите на Лисабон и Порто, работи во областите на претприемништвото и социјално претприемништво, поврзување на СОО со потребите на пазарот на трудот, трансфер на вештини потребни за пазар на труд на иднината, поддршка на NEET групата за транзиција кон самовработување и пазар на труд. Тимот на АПСУ е составен од претприемачи кои имаат силна поврзаност со СОО. На овој начин тие успеваат да го поддржат преминот од образование и обука кон одржливо претприемништво.

WISAMAR BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEINNUTZIGE GMBH

Wisamar е непрофитна образовна институција која има за цел да промовира образование, толеранција и меѓународно разбирање. Wisamar е акредитирана од TÜV како давател на образовани услуги според принципите на AZAV (активности за вработување за Федералната канцеларија за вработување), а исто така и од Канцеларијата за миграција и бегалци како давател на курсеви за интеграција.

Области на делување на Wisamar  се:

 • (Понатамошно) Образование: Како акредитиран давател на курсеви за интеграција нуди јзични курсеви за лица со мигрантско потекло. Wisamar е член на Network Integration Лајпциг. Ја поддржува интеграцијата на пазарот на трудот (АЗАВ акредитација) на своите учесници во курсевите.

Подржува  интеграција и на други целни групи преку анализа на компетенции, обука за аплицирање за работа, понатамошно образование, советување, како и курсеви за активирање на невработените.

Дополнително Wisamar, нуди обука за наставници и работилници за интернационализација и управување со проекти во ЕУ, иновативни наставни методи (вклучувајќи дигитално образование и раскажување приказни како образовен метод) како и интеркултурно учење.

 • Проектна канцеларија: Wisamar е партнер и координатор на различни проекти финансирани од ЕУ во тематски области како социјална и интеграција на пазарот на трудот, одржливост, иновации во образованието вклучително дигитално и учење базирано на игри, и сл.
 • Консултации за мобилност и мобилност на ЕУ. Wisamar е едно од официјалните регионални советодавни тела за мобилност за Германската национална агенција и ги поддржувама луѓето да се вклучат во мобилности во ЕУ. Во име на Државниот завод за училишта и образование, а исто така и во сопствени проекти, Wisamar  редовно испраќа ученици и наставници од Саксонија и соседните сојузни држави за стекнување работно и животно искуство во странство. Освен тоа, н Wisamar е дејствувама како посредничка и организација која хостира обуки во својот регион. Голем број на такви проекти веќе се стакнаа со награди за најдобри практика. Мобилностите се реализираат според ECVET-принципите. Wisamar има сериозна експертиза за овие теми. Wisamar е партнер во проектот KA3 Европски национални мрежи за подобрување на СОО кој ги поддржува националните мрежи на училишта за стручно образование и обука во интернационализација со фокус на вклучување во проектите KA1 и KA2 . Во тимот на Wisamar има и EPALE амбасадори, што овозможува добро вмрежени во областа на образованието за возрасни и редовно споделуваме идеи за нови иницијативи и политики во национален и европски контекст.

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

Грчкиот отворен универзитет (HOU) е единствениот грчки државен универзитет кој нуди формално и неформално доживотно образование, и на додипломски и на постдипломски нивоа, на повеќе од 40.000 студенти кои се дисперзирани низ целата земја. Неговата методологија за обука го комбинира учењето на далечина со принципите на образованието на возрасните, во голема мера се потпира на дигитални онлајн платформи и алатки за обука. Околу 80% од неговите студенти се вработени професионалци кои бараат дополнително образование со цел да ја подобрат или променат својата кариера, така што HOU воспоставува постојана врска со пазарот на труд, професионалните мрежи и агенциите за професионален развој. HOU е членка на EADTU, EUA, Eurashe и грчката коалиција за дигитални вештини и работни места. Ги применува стандардите за квалитет ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 и ELOT 1429:2008 . Во насока на поддршка на процесот на образование и обука, HOU:

 • Развива внатрешен едукативен материјал, во дигитална или печатена форма, користејќи ги најновите образовни технологии и методологиите за далечинско образование на возрасни. До сега, повеќе од 1.200 наслови се развиени и доставени до студентите на HOU, вклучувајќи книги, е-книги, видеа, презентации, веб-предавања и вебинари, симулации и MOOC
 • Користи пристап базиран на резултати од учењето, со цел да ја дефинира содржината на своите понуди за едукација и обука
 • Одржува национална мрежа на филијали (наречени HOU Poles), кои нудат локални библиотечни услуги, студиски простор, простории за состаноци и онлајн и административна поддршка за студентите.

Покрај тоа, HOU работи во:

 • Меѓународен, национален и регионален опсег, HOU има воспоставено силни врски со регионалните власти на Западна Грција (дирекција за средно образование, регионална канцеларија за образование, други локални високообразовни институции и VET), и допира до корисници низ целата земја преку HOU „градски порти“
 • Постојани врски со пазарот: поголемиот дел од студентите на HOU се професионалци веќе вработени во приватниот или јавниот сектор; оттука, HOU одржува постојана соработка со пазарот, професионалните здруженија, јавните власти поврзани со занимањата и телата на ЕК, како што се Cedefop, DG Employment итн .

HOU реализира едукативни и технолошки, истражувачки насочени кон општеството, ги поддржува заедниците на пракса, развива онлајн платформи за учење, MOOC и 3D средини, овозможува развој на дигитални и граѓански вештини, промовира инклузија и мултикултурализам и усвојува стандарди (e-CF, DigComp, ECTS, ECVET, EQAVET итн.). Од своето основање, HOU има учествувано во повеќе од 70 национални и европски проекти, во различни рамки (т.е. FP5, FP6, FP7, Lifelong Learning, Erasmus+, итн.), вовредност поголема од 3,5 милиони евра. Денес групата вработува повеќе од 35 лица, вклучувајќи универзитетски професори, доктори на науки и магистерски студии, истражувачи во компјутерски науки, вештачка интелигенција и општествени науки, искусни ИКТ инженери, програмери и административен персонал.

ASOCIATIA EUROPEAN ASSOCIATION FOR SOCIAL INOVATION (EaSI)

Европската асоцијација за социјални иновации претставува чадор организација на повеќе од 30 организации од 15 европски земји. Општо земено, EaSI има за цел унапредување на социјалните иновации во Европа преку развој на истражување и пилот проекти, идентификација и ширење на најдобрите практики, доделување грантови и стипендии.

Мисијата на Европската асоцијација за социјални иновации е да придонесе Европа да стане најинспиративната општествено иновативна средина, да ги поттикне нејзините мрежни организации да станат референца на европско ниво во областите на социјалните иновации. Организациите членови на EaSI мрежата фокусирани на повеќе области: социјална инклузија, правда, образование, социјално претприемништво, организациски и социјален дизајн, технологија и дигитални социјални иновации, јавна политика и јавно управување, рурален развој, урбан развој (развој на заедницата), социјален дијалог и социјални движења и управување со ризик и одржливост. Неодамна, EaSI ја потпиша Повелбата за различности во Романија која обединува 117 потписници, опфаќајќи околу 160.000 вработени од компании, јавни институции и невладини организации, кои јавно ги презедоа принципите на Повелбата, така што различноста, еднаквите можности и социјалното вклучување стануваат признати вредности и почитувани во Романија. EaSI има искуство во дизајнирање и имплементација на проекти како активен партнер во следните проекти:

 • RISING.Проектот интегрира мотивационите придобивки од менторство во наставни програми за обука и едукација што се нуди на мигранти.
 • SENSENET. Проектот има за цел да ја подигне свеста за социјалната економија и нејзината важност како мотор на социјалните иновации и да поттикне заемно учење и размена на добри практики меѓу различни европски земји за управување со различности во социјалната економија .
 • Awareness4Change. Целта на проектот е да се зголеми разбирањето и прифаќањето на лицата со посебни потреби во општеството, а особено на работното место.
 • CIRCULAR LOOPS Проектот придонесува за генерирање бизниси кои ја фаворизираат циркуларната економија, придонесувајќи за развој на поодговорна и одржлива иднина.
 • TENDER4LIFE. Проектот има за цел да го промовира професионалниот развој на нискоквалификуваните возрасни лица кои работат во установи за нега на стари лица , преку обезбедување на комплементарни и алтернативни наставни програми, базирани на хуманистички пристап
 • Best4OlderLGBTI. Проектот има за цел борба против дискриминацијата врз основа на возраст, сексуална ориентација, родов идентитет, родово изразување и полови карактеристики на постарите луѓе и да ги промовира правата на постарите, (ЛГБТИ) лица, преку подигање на свеста за активностите и искуството на различни целни групи.

EGINA SRL Италија

EGInA SRL е приватна агенција за обука и консултантско тело, која работи на полето на проекти и грантови на ЕУ. Компанијата е основана од тим на проектни менаџери со долгогодишно искуство во подготовка, поднесување и имплементација на предлози за проекти, како и во координација на меѓународни партнерства и административно и финансиско управување со активности на локално, национално и ЕУ. ниво.

EGInA  e е лоцирана во Фолињо, во регионот Умбрија, на час и половина оддалеченост од Рим.

EGInA соработува со широка мрежа на јавни и приватни организации, обезбедувајќи висококвалитетни услуги и консултантски услуги во различни области.

EGInA е акредитирана организација, во регионот Умбрија за обука за спроведување на активности за обука финансирани од Европскиот социјален фонд и издава сертификати за стручно образование и обука и професионални квалификации.

Кадарот на EGInA Srl е искусен во управување со проекти финансирани од ЕУ во рамките на повеќе различни програми на ЕУ. Повеќе години се активни во спроведување и координирање на голем број мултилатерални проекти.

EGInA делува и како организација која испраќа, хостира и посредува во меѓународни мобилности.

EGInA:

 • Е членка на Националното здружение „Stati Generali dell’Innovazione“ (https://www.statigeneralinnovazione.it/), каде ја координира работната група за образование и култура.
 • Соработува со европската мрежа ALL DIGITAL ( http://all-digital.org/).
 • Активна е во организација на натпревари и изложби на национално ниво. Во 2018 година го организираше третото издание на SHU – Social Hackathon Umbria (www.socialhackathonumbria.info), каде што 6 тимови на хакери се натпреваруваа за реализација на дигитални производи насочени кон поттикнување на дигитални компетенции и претприемништво.
 • Во 2017 година, во соработка со Школата за дигитално културно наследство, уметности и хуманистички науки (www.diculther.eu), национална мрежа на приватни и јавни тела која работи на полето на дигиталното културно наследство, организираше Национален натпревар за училишни наставници и студенти со наслов „Crowddreaming: Youths co-creating Digital Culture“. Crowddreaming има за цел да воспостави нови знаења и да ја истражи изводливоста на иновативни партиципативни пристапи за поефективно и одржливо зачувување и валоризација на локалното материјално и нематеријално културно наследство, конечно прикажувајќи ги сите избрани дела во виртуелен дигитален споменик наречен „Плоштад Европа“.
 • во 2017 година, го организираше првото издание на Expo ASL Cultura (www.expoaslcultura.info), национална изложба на училишни проекти и активности за учење базирани на работа во областа на уметноста и културата.
 • Ја организира и координира Quintana 4D – Отворени податоци и зголемена реалност за валоризација на нематеријалното културно наследство, чија цел е ко-креирање на „Museater“ за локалниот фестивал „Giostra della Quintana”.

Експертиза на Егина e дигитална трансформација.

PARTNERS

APSU – ASSOCIACAO PORTUGUESA DE STARTUPS

The Portuguese Association of Start-Ups (APSU) is an association that brings the Portuguese Start-Ups together in order to create synergies that will ultimately support the creation, development and survival of these companies. In order to do that, APSU supports a multitude of critical areas for the start-ups, such as legal and fiscal support, providing a legal headquarters address and temporary offices to the associates, networking between the companies, training and discussion forums, etc.

APSU was founded in January 2017 as a result of a series of discussion forums of entrepreneurs after the release of 2015 Eurostat’s data showing that the Portuguese enterprises were the ones in EU – 28 with the lowest survival rate after 5 years. Hence, the need for the creation of national platform for cooperation of entrepreneurs, creation of synergies, exchange of good practices and peer-counselling.

Currently, APSU has offices in the regions of Lisbon and Porto and intervenes in areas such as entrepreneurship and social entrepreneurship, connection of VET with the needs of the labour market, transfer of skills needed for the labour market of the future, support of NEET group for the transition to self-employment and labour market. APSU key staff is composed of entrepreneurs that have a strong connection with VET. In this way, they manage to support the transition from education and training to sustainable entrepreneurship.

WISAMAR BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEINNUTZIGE GMBH

Wisamar is a non-profit educational institution that aims to promote education as well as tolerance and international understanding. Wisamar is accredited by TÜV as an education service provider according to AZAV principles (employment activities for the Federal Employment Office), and also by the Office for Migration and Refugees as Integration Course Provider.

Our fields of action are as follows:

 • (Further) Education: As an accredited integration course provider we offer language courses and other offers for people with a migrant background. Wisamar is a member of the Network Integration Leipzig. We support the labour market integration (AZAV accreditation) of our integration course participants.

We support integration of other target groups via competence analysis, job application training, further education, start-up consultancy, as well as courses aiming at empowerment and activation of the unemployed.

Furthermore, Wisamar offers teacher training and workshops for internationalisation and EU project management, innovative teaching methods (including digital education and storytelling as an education method) as well as intercultural learning.

 • Project Office: Wisamar is an experienced partner and coordinator of different EU funded projects in thematic areas, such as social and labour market integration, sustainability, innovations in education including digital and game-based learning, etc.
 • Mobility Consultancy & EU Mobility: Wisamar is one of the official regional counselling bodies for mobility for the German National Agency and supports people getting involved in EU mobility. On behalf of the State Office for Schools and Education and also in our own projects, we regularly send learners and teachers from Saxony and neighbouring federal states for gaining work and life experience abroad. Besides, we act as an intermediary and hosting organisation in our region. Large number of such projects have already received best practice awards. Mobilities are realized according to the ECVET-principles. Besides, we serve as an expert on these topics. Wisamar is partner in the KA3 project European National Networks for the Enhancement of VET that supports national networks of VET schools in internationalization with focus on getting involved in KA1 and KA2 projects. Thanks to the EPALE ambassadors in our team, we are very well networked in the field of adult education and regularly share ideas on new initiatives and policies in national and European context.

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

Hellenic Open University (HOU) is the only Greek State University that offers formal and non-formal lifelong education, at both undergraduate and postgraduate levels, to more than 40,000 students who are dispersed all over the country. Its training methodology combines distance learning with principles of adult education, relies heavily on digital online training platforms and tools. About 80% of its students are working professionals who seek further education in order to improve or change their career, thus HOU has established a permanent connection with the labour market, professional networks and professional development agencies. HOU is a member of EADTU, EUA, Eurashe and the Greek Digital Skills and Jobs coalition. It applies the ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 and ELOT 1429:2008 quality standards. In order to support the education and training process, HOU:

 • Develops in-house educational material, in digital or printed form, by using the latest educational technologies and adult/distance education methodologies. More than 1,200 titles have been developed and delivered to HOU students so far, including books, e-books, videos, presentations, web lectures and webinars, simulations, and MOOCs;
 • Uses a learning outcome-based approach, in order to define the contents of its educational and training offerings;
 • Maintains a nationwide network of branches (called HOU Poles), which offer local library services, study space, meeting and online facilities and online administrative support to students.

Moreover, HOU has to offer:

 • International, national and regional scope: HOU has established strong ties with the regional authorities of Western Greece (directorate of secondary education, regional office of education, other local higher education and VET institutions), while it reaches a nationwide audience through HOU “city-gates”;
 • Permanent links to market: the majority of HOU students are professionals already employed in the private or public sector; hence HOU, maintains a permanent collaboration with the market, professional associations, public authorities related to occupation and EC bodies, such as Cedefop, DG Employment etc.

HOU realizes educational and technological, and research activities, supports communities of practice, develops online learning platforms, MOOCs and 3D environments, enables the development of digital and citizenship skills, promotes inclusion and multiculturalism, and adopts standards (e-CF, DigComp, ECTS, ECVET, EQAVET etc.). Since its establishment, HOU has participated in more than 70 national and European projects, in various frameworks (i.e. FP5, FP6, FP7, Lifelong Learning, Erasmus+, etc.), with total funding of more than 3.5 million euros. Today, the group employs more than 35 persons, including university professors, PhD and MSc holders, researchers in computer science, artificial intelligence and social sciences, experienced ICT engineers, programmers and administrative personnel.

ASOCIATIA EUROPEAN ASSOCIATION FOR SOCIAL INOVATION (EaSI)

The European Association for Social Innovation represents more than 30 organisations from 15 European countries. In general terms, EaSI is aimed at advancing the social innovations in Europe through the development of research and pilot projects, identification, and dissemination of best practices, awarding grants and scholarships.

The European Association for Social Innovation mission is to contribute to make Europe the most inspiring social innovation environment, to empower its network organizations to become a reference at the European level in the fields of social innovation. The members of the EaSI network are organizations focused on an array of domains: social inclusion, justice, education, social entrepreneurship, organisational and social design, technology and digital social innovation, public policy and public governance, rural development, cities, and urban development (community development), social dialogue and social movements and risk management and sustainability. Recently, EaSI has signed the Diversity Charter in Romania which brings together 117 signatories, covering around 160,000 employees from companies, public institutions and NGOs, who have publicly assumed the principles of the Charter, so that diversity, equal opportunities and social inclusion become values acknowledged and respected in Romania. EaSI has experience in project design and implementation being involved as an active partner in the following projects:

 • RISING. The project integrates the motivational benefits of mentoring into the training and educational curriculum offered to migrants;
 • SENSENET. The project aims to raise the awareness about the social economy and its importance as an engine of social innovation and to foster mutual learning and exchange of good practices among different European countries on diversity management in the social economy;
 • Awareness4Change. The project goal is to increase the understanding and acceptance of disabled people in the society, and especially within the workplace;
 • CIRCULAR LOOPS. The project contributes to the generation of businesses that favours the circular economy, contributing to developing a more responsible and sustainable future;
 • TENDER4LIFE. The project aims to promote the professional development of low skilled adults working in elderly care settings, by providing them with a complementary and alternative curriculum, based on a humanistic approach;
 • Best4OlderLGBTI. The project intends to fight against discrimination based on age, sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics of older people, and to promote the rights of older (LGBTI) people, by raising awareness of different target group activities and experience.

EGINA SRL Италија

EGInA SRL is a private training agency and consultancy body, operating in the field of EU projects and grants. The company has been founded by a team of project managers with long-term experience in the preparation, submission and implementation of project proposals, as well as in the coordination of international partnerships and the administrative and financial management of activities at local, national and EU level.

EGInA Srl is located in Foligno, in the Umbria region, one and a half hour train drive from Rome.

EGInA cooperates with a wide and consolidated network of public and private organizations, providing high-quality services and consultancy services in different areas.

EGInA is an accredited organization at the Umbria region as a training agency for the implementation of training activities funded by the European Social Fund and issues professional VET qualifications and certificates.

EGInA Srl key staff is experienced in the management of EU funded projects within the framework of different EU financing programmes. They have been involved for several years in the implementation and coordination of large number of multilateral projects.

EGInA Srl also acts as a sending, hosting and intermediating organisation in the field of transnational mobility.

EGInA:

 • Is member of the National Association “Stati Generali dell’Innovazione” (https://www.statigeneralinnovazione.it/), where it coordinates the working group on education and culture.
 • Collaborates with the European network ALL DIGITAL (http://all-digital.org/).
 • Is active in the organisation of contests and exhibitions at national level. In 2018, Egina has organised the third edition of SHU – Social Hackathon Umbria (www.socialhackathonumbria.info), where 6 teams of hackers competed for the realization of digital products aimed at fostering digital competencies and entrepreneurship to the benefit of the civil society.
 • In 2017, in collaboration with the Digital Cultural Heritage, Arts & Humanities School (www.diculther.eu), a national network of private and public bodies that works in the field of Digital Cultural Heritage, Egina organised a National Contest for school teachers and students titled “Crowddreaming: Youths co-creating Digital Culture”. Crowddreaming aims to establish new knowledge and to explore the feasibility of innovative participatory approaches for a more effective and sustainable preservation and valorisation of local tangible and intangible cultural heritage, finally showing all the selected works in a virtual digital monument called “Europe Square”.
 • In 2017, Egina organised the first edition of Expo ASL Cultura (www.expoaslcultura.info), a national exhibition of School projects and work-based learning activities in the field of arts and culture.
 • Is responsible for organization and coordination of Quintana 4D – Open Data and Augmented Reality for the valorisation of Intangible Cultural Heritage, aimed at the co-creation of a “Museater” for the local festival “Giostra della Quintana”.

Egina expertise is the digital transformation.

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СОСТАНОЦИ

Четврт транснационален состанок од проектот WINBIZ
(Women’ Innovative Business Incubation Zone) – Иновативна бизнис платформа за жени

Четвртиот транснационален состанок на проектот WINBIZ се одржа во Лајпциг, Германија од 6-ти до 9-ти февруари 2024 година.

За време на состанокот на проектот, партнерите детално разговараа за проектните активности. Направен беше преглед на напредокот на проектот, постигнат од претходниот состанок, истакнувајќи ги достигнувањата, предизвиците и научените лекции.

Беа споделени информации за финализирање и усовршување на онлајн платформата за учење и презентиран беше почеток на пилот активностите.

Беа одржани детални дискусии за останатите проектни активности кои претстојат и стратегиите за нивна ефективна имплементација, со што се обезбеди усогласување со проектните цели и временски рокови.

Беше направена и презентацијата на резултатите од евалуацијата на претходните проектни активности, со цел информирано донесување одлуки и континуирано подобрување.

Беа направени можности за вмрежување, соработка и споделување знаења меѓу проектните партнери, поттикнувајќи кохезивна и поддржувачка партнерска средина.

Овој состанок послужи како контролна точка за обезбедување вредни сознанија за досегашната имплементација и поставување на база за претстојните активности.

Во прилог галерија:

Трет транснационален состанок од проектот WINBIZ
(Women’ Innovative Business Incubation Zone) – Иновативна бизнис платформа за жени

Третиот транснационален состанок во рамките на проектот WINBIZ се одржа во Букурешт, Романија, на 11 и 12 мај 2023 година.

Клучните дискусии беа фокусирани на развојот на платформата за онлајн учење, но беше направен и сеопфатен преглед на претстојните проектни активности. Учесниците извршија преглед на спроведените активности, ги презентираа евалуациските извештаи и заеднички се договорија за идните стратегии за имплементација.

Проектот WINBIZ, е тригодишно партнерство во кое се вклучени организации од шест земји: Северна Македонија, Грција, Португалија, Германија, Италија и Романија, е поддржан од програмата Еразмус+.

Овој состанок кој се реализираше на средината од спроведувањето на проектот имаше за цел да ги усогласи напорите на проектните партнери со јасна траекторија за успешна реализација на проектот.

Во прилог галерија:

Втор транснационален состанок од проектот WINBIZ
(Women’ Innovative Business Incubation Zone) – Иновативна бизнис платформа за жени

Во периодот од 3 до 4ти ноември 2022 година, во Патра – Грција беше одржан вториот транснационален состанок помеѓу партнерите на проектот WINBIZ. На состанокот учествуваа претставници од сите шест партнерски организации: APSU – Португалија, Wisamar – Германија, HOU – Грција, EaSI – Романија, EGInA – Италија и Академија ЦЕС – Северна Македонија.

Целта на состанокот беше да се направи пресек на реализираните проектни активности со посебен осврт на проектен резултат 1 – ВИНБИЗ Социјален извештај, како и да се утврди рамката за реализација на идните проектни активности како: ВИНБИЗ Алатки за обучувачи, ВИНБИЗ Програма за обука, Каталог на ВИНБИЗнис планови, дисеминација и експлоатација на проектните резултати.

На состанокот беше презентирана и методологијата за подготовка на вториот проектен резултат ВИНБИЗ Алатки за обучувачи.

Во рамките на проектот веќе е креирана посебна веб страница, каде што подетално се споделени информации во врска со реализацијата на проектот.

Во прилог галерија од состанокот.

Прв транснационален состанок од проектот WINBIZ
(Women’ Innovative Business Incubation Zone) – Иновативна бизнис платформа за жени


Претставници од Академија ЦЕС на 24 и 25 февруари во Еспинхо, Португалија учествуваа на првиот транснационален состанок од проектот WINBIZ.

Проектот има за цел создавање на онлајн алатки и платформи за учење, дизајнирани спрема потребите на жени кои доаѓаат од ранливи средини, особено мигрантки, со цел нивна подобра интеграција на европските пазари на труд.

Проектот ќе се реализира во период од три години, заедно со партнерски организации од Португалија, Германија, Романија, Грција и Италија.
На заедничкиот состанок во Португалија, проектните партнери ги потпишаа меѓусебните договори за партнерство и ги поставија основните чекори за успешна имплементација на проектот.

Проектот е финансиран од програмата Еразмус+, преку португалската национална агенција со вкупен буџет од 390.433,00евра.

Галерија:

TRANSNATIONAL MEETINGS

Fourth transnational meeting of the WINBIZ project
Women’ Innovative Business Incubation Zone

The fourth transnational meeting of the WINBIZ project was held in Leipzig, Germany from February 6th to February 9th 2024.

During project meeting, partners discussed in detail project activities.  Project’s progress since our last meeting, was reviewed, highlighting achievements, challenges, and lessons learned.

Info about finalisation and refinement of the online learning platform, was shared and start of the piloting activities was presented.

Detailed discussions on other upcoming project activities and strategies for effective implementation, were held, ensuring alignment with project objectives and timelines.

Presentation and analysis of evaluation results from previous project activities, was done facilitating informed decision-making and continuous improvement.

Opportunities for networking, collaboration, and knowledge sharing among project partners, were done, fostering a cohesive and supportive partnership environment.

This meeting served as check point providing valuable insights in so far implementation and setting a base for upcoming activities.

Attached is a gallery:

Third transnational meeting of the WINBIZ project
Women’ Innovative Business Incubation Zone

The third transnational meeting within the framework of the WINBIZ project took place in Bucharest, Romania, on 11 and 12 May 2023.

Key discussions cantered around the development of the online learning platform, with a comprehensive review of upcoming project activities. Participants conducted an overview of completed activities, presented evaluation findings, and collectively agreed upon future implementation strategies.

The WINBIZ project, a three-year partnership involving organizations from six countries: North Macedonia, Greece, Portugal, Germany, Italy, and Romania, is supported by the Erasmus+ program.

This meeting, which took place in the middle of the implementation of the project, aimed to aligning efforts and setting a clear trajectory for successful project’s implementation.

Attached is a gallery:

Second transnational meeting of the WINBIZ project
Women’ Innovative Business Incubation Zone

In the period between November 3 to 4, 2022, the second transnational meeting of the the WINBIZ partners was held in Patras – Greece. Representatives from all partner organizations participated at the meeting: APSU – Portugal, Wisamar – Germany, HOU – Greece, EaSI – Romania, EGInA – Italy and CES Academy – North Macedonia.

The main objective of this meeting was analysis of the implemented project activities with a reference to project result 1 – WINBIZ Social Report, as well as to provide the framework for the implementation of following project activities such as: WINBIZ Trainer Toolkit, WINBIZ Training course, WINBIZness Plans catalogue, dissemination and exploitation of project results etc.

The methodology for the preparation of the second project WINBIZ Trainer Toolkit was elaborated during the meeting.

Website for the project is created, where detailed information regarding the project implementation is published.

Attached is a gallery from the meeting.

First transnational meeting of the WINBIZ project
Women’ Innovative Business Incubation Zone

 Representatives of the CES Academy participated in the first transnational WINBIZ project meeting which was held on 24 and 25 February in Espinho, Portugal.

The project aims to create online learning tools and platforms designed to meet the needs of women coming from vulnerable backgrounds, especially migrants, in order to better integrate them into European labour markets.

The project will be implemented over a period of three years, together with partner organizations from Portugal, Germany, Romania, Greece and Italy.
At the joint meeting in Portugal, the project partners signed mutual partnership agreements and set out the basic steps for the successful implementation of the project.

The project is funded by the Erasmus+ programme, through the Portuguese National Agency with a total budget of 390,433.00 euros.

Gallery:

РАБОТИЛНИЦИ, КОНФЕРЕНЦИИ И НАСТАНИ

Во рамките на проектот WINBIZ, на 10.02.2023 година, беше одржана информативна онлајн работилница со ментори, социјални работници и волонтери кои даваат поддршка за интеграција на лицата со мигрантско потекло.

На работилницата учествуваа претставници на организацијата на Црвениот крст од РСМ, претставници од Лесја Украинка и Заеднички дом, на кои им беа презентирани алатките и можностите кои ги нудат отворените ресурси за учење, селектирани во рамките на проектниот резултат два и креирани за интеграција и учење на жени мигрантки.

Учесниците на настанот, ќе имаат можност да ги евалуираат понудените ресурси за учење и да дадат свое мислење по однос на квалитетот и применливоста на истите.

Од степенот  на проценка на учесниците и на останатите практичари од останатите партнерски земји во проектот (Португалија, Италија, Грција, Германија и Романија), понатаму ќе зависи насоката во која ќе се развиваат алатките за поддршка на жените мигранти.

Проектот WINBIZ се спроведува, веќе втора година и има за цел поддршка на жени мигрантки за подобра економска интеграција, преку зајакнување на нивните претприемачки вештини.

WORKSHOPS, CONFERENCES AND EVENTS

Within the framework of the WINBIZ project, on February 10, 2023, an informative online workshop was held with mentors, social workers and volunteers who provide support for the integration of people with migrant background.

The workshop was attended by representatives of the Red Cross organization from the RSM, and representatives from the organizations Lesja Ukrainka and Zaednički dom, who were presented with the tools and opportunities offered by open educational resources (OER), provided within the project result two of the WINBIZ project, developed for better integration and education of migrant women.

The participants of the event will have the opportunity to evaluate the offered open educational resources (OER), and give their opinion regarding their quality and applicability.

The assessment of the OERs, by these participants and other practitioners from the other partner countries in the project (Portugal, Italy, Greece, Germany and Romania), will be important in the further development of these tools, which are aimed to support migrant women.

The WINBIZ project is in the second year of its implementation, and its general objective is to support migrant women for better economic integration by strengthening their entrepreneurial skills.

Проектен резултат 2

WINBIZ Trainer Toolkit

WINBIZ Trainer Toolkit е сеопфатен ресурс кој содржи отворени методологии, алатки и материјали за обука, подготвени за да се олесни професионалната обука на операторите ангажирани во туторство, водење и обука на целната група на проектот.

Овој пакет со алатки е дизајниран да придонесе за постигнување на следните резултати:

 • Задоволување на потребите за обука на оператори на организации активни во поддршката на социо-професионалната интеграција и зајакнувањето на жените мигранти преку нивно вклучување во специфична обука.
 • Обезбедување на соодветна оперативна алатка за поддршка и обука на учесничките во курсот за претприемништво (PR3) и подготовка на каталогот со бизнис планови (PR4).
 • Да се даде придонес кон бесплатно ширење на дидактичко-оперативни алатки, посветени на учењето на возрасните.

Проектен резултат 1

СОЦИЈАЛЕН ИЗВЕШТАЈ

Во рамките на проектот ВИНБИЗ (Женска иновативна бизнис инкубациска зона), како резултат на пообемно истражување се изработи документ кој ги нагласува и разјаснува потребите за обука и социјален, трудов, економски и културен статус на жените мигранти во Португалија, Италија, Германија, РС Македонија, Грција и Романија. Истражувањето се темели на методологија која вклучува анализа на документи, анкета, фокус групи и директни интервјуа во период од шест месеци.

Во истражувањето беа вклучени сите партнерски организации од проектот АПСУ (APSU) Португалија, Егина (EGInA) Италија, Висамар (WISAMAR) Германија, Академија ЦЕС (CES Academy) РС Македонија, ХОУ (HOU) Грција, и ЕАСИ (EASI) Романија.  За потребите на компаративниот извештај, Академија ЦЕС изработи национален извештај за РС Македонија.

Цел на ПР1: Стекнување и споделување знаења, теоретски, емпириски и статистичко-оперативни податоци поврзани со потребите за обука и социјалната, работната, економската и културната состојба на целната група.

Project result 2

WINBIZ Trainer Toolkit

WINBIZ Trainer Toolkit is a comprehensive resource comprising open methodologies, tools, and training materials prepared, to facilitate professional training of operators engaged in tutoring, guiding, and coaching the project’s target group.

This toolkit is designed to contribute to the achievement of the following results:

 • Meeting the training needs of operators of organisations active in supporting the socio-professional integration and empowerment of migrant women by involving them in specific training.
 • Providing an adequate operational tool for the support and coaching of the participants in the entrepreneurship MOOC platform (PR3) and preparation of business catalogues (PR4)
 • Contributing to the free dissemination of a didactic-operational tool, dedicated to adult learning.

Project result 1

SOCIAL REPORT

Within the framework of the WINBIZ project (Women’s Innovative Business Incubation Zone), as a result of extensive research, a document was created that emphasizes and clarifies the training needs and social, labour, economic and cultural status of migrant women in Portugal, Italy, Germany, RN Macedonia, Greece, and Romania. The research was based on a methodology that includes desk research, survey, focus groups and direct interviews over a period of six months.

All the partner organizations from the WINBIZ project were involved in the preparation of this report, APSU Portugal, Egina Italy, WISAMAR Germany, CES Academy RN Macedonia, HOU Greece, and EASI Romania. For the purposes of the comparative report, CES Academy prepared a national report for N. Macedonia

Objective of PR1: Acquisition and sharing of knowledge, theoretical, empirical, and statistical-operational data related to the training needs and the social, labour, economic and cultural situation of the target group.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2022-10-17T20:14:53+02:00

YOUTH IN THE WORLD

Овој проект имаше за цел едукација на млади лица во насока на следење и користење на можностите креативно користење на ресурсите од нивната околина, превземање претприемачки иницијативи со иновативен пристап во комбинирање на три важни елементи во развојот на младинското претприемништво

2024-04-10T17:56:48+02:00

WINBIZ

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

2023-10-18T16:17:43+02:00

We Cook-IN

Проектот има за цел да ги интегрира луѓето со мигрантско потекло преку подигнување на нивните готвачки вештини и програми за обука кои се дизајнирани спрема потребите на целната група. Главната цел на проектот е да се промовира социјалната вклученост и да се унапредат луѓето со мигрантско потекло во општествата земјите каде престојуваат преку нивно вклучување на пазарот на трудот во секторот HORECA/Угостителство.

2022-10-17T19:49:24+02:00

THE SKILLS THAT PAY THE BILLS

Проектот “СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА”(The skills that pay the bills”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Рагина-Бугарија и ВЕМ -Италија -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+K 102

2022-10-16T20:54:22+02:00

SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

2022-10-16T16:10:09+02:00

Road to Employment

Проектот Пат кон вработување – Развивање нови вештини и знаења за невработените лица имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ 2014-2016

2022-10-17T20:12:12+02:00

LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

Програмата Леонардо да Винчи им помага на европските граѓани да се здобијат со нови вештини, знаења и квалификации и да ги признаат преку границите со цел да ја подобрат нивната способност за вработување при промена на пазарот на трудот.

2024-06-12T10:35:41+02:00

IQ-DigitS

Засилени од напредокот во комуникациските и транспортните технологии, економиите стануваат се повеќе и повеќе глобализирани. Глобализацијата генерира миграција на работни места и миграција на работна сила.

2022-10-17T20:23:36+02:00

IMPROVEMENT OF EMPLOYMENT POTENTIALS OF WOMEN

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

2022-10-17T17:40:16+02:00

GOOD FOOD IS GOOD MOOD

Проектот “СО ДОБРА ХРАНА ДО ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ ”(Good food is good mood”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+, акција KА202 Стратешко партнерство во стручно образование и обука .

2022-10-17T20:56:40+02:00

FOSTERING SOCIAL INCLUSION

Главната цел на која придонесе овој проект беше подобрување на вработливоста на жените на пазарот на трудот во Македонија, кои доаѓаат од ранливи групи. Таргетот беше насочен кон следните градови: Скопје -Општина Шуто Оризари со стапка на невработеност од 46%, Куманово со стапка на невработеност од 32%, Тетово со стапка на невработеност од 38% и Штип со стапка на невработеност од 28%. Целта беше подобрување на нивото на економска и социјална интеграција на невработените жени од малцинските етнички заедници, особено ромските, албанските и турските заедници.