ОБУКИ

Обуки за нови вештини и знаења

Обука за Службеник во сметководство

Програмата “Службеник во сметководство” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на основни (почетни) теоретски и практични знаења и умеења за водење на сметководствената евиденција и утврдувањето на резултатите од работењето.

Обука за деловен асистент

Администраторот, како што уште се нарекува деловен асистент, има различна улога споредено од една до друга компанија, меѓутоа постојат неколку основни вештини кои мора да ги поседува со цел успешно да одговори на работните обврски.

Обуки за дигитални вештини

Имаш 18-29 години? ИСКОРИСТИ ГО ВАУЧЕРОТ* ДО 30.000 МКД ЗА ОБУКИ ЗА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ ВО АКАДЕМИЈА Ц.Е.С!

Обука за канцелариско и архивско работење

Што треба да знаете за канцелариското и архивското работење