ОБУКИ ЗА ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

Професионалното усовршување  и унапредување на капацитетите на административните службеници е темелот за успешна јавна администрација

Усовршувањето на администрацијата преставува клучен елемент за спроведување на јавните политики и бара континуирано учење и усовршување и  подигање на нивото на работните компетенции со цел успешно спроведување на работните цели и задачи а со тоа и овозможување на соодветни и квалитетни услуги на граѓаните и бизнисите.

Обуката и едукацијата се процеси на прилагодување на вработените кон современите услови на работење. Обуката им овозможува на вработените стекнување на нови знаења и практични вештини потребни за работа, раководење, управување и организациско однесување според прифатените правила, регулативи, и стандарди со цел успешно да одговорат на барањата на работното место, промените на пазарот и потрошувачите.

Континуираната едукацијата претставува основа за развој на вработените и напредување во кариерата,

Стручното оспособување и усовршување на административните работници се клучни за интеграцијата во Европската Унија (ЕУ), па поради тоа треба да се прифатат како стратешко прашање и да се интегрираат во процесите на планирање, следење и евалуација на државните органи

Целта на нашите програми и обуки  е подигање на нивото на општите работни компетенции на административните службеници за успешно спроведување на работните цели и задачи, a со тоа да се овозможат соодветни и квалитетни услуги на граѓаните и бизнисите.

АКАДЕМИЈА ЦЕС

Your Proffessional Training Center – More than just training

Korisnici

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБУКИ ЗА ВРАБОТЕНИ ВО ГРАДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА (Град Скопје)

Во периодот од 25.05-02.06.2021 година, во организација на Академија ЦЕС, успешно се спроведоа обуките за вработените во градската администрација од Град Скопје (инспекциски надзор).

Во тие рамки спроведени беа пет различни обуки, на следните теми:

 1. Обука за решавање на проблеми со цел спроведување ефикасен и унифициран инспекциски надзор (на 35 учесници).
 2. Обука учење и развој со цел поефикасно вршење на инспекциски надзор (35 учесници).
 3. Обука за планирање на учинокот, управување со учинок, очекувани резултати од учинокот заради поефикасен и унифициран инспекциски надзор (11 учесници).
 4. Обука за комуникациските вештини: еднонасочна-двонасочна, вербална-невербална, формална-неформална, цели во комуникацијата при инспекциски надзор, избегнување на недоразбирања заради ефикасен инспекциски надзор (35 учесници).
 5. Обука за ефективна организација заради постигнување поефикасен инспекциски надзор и постигнување резултати (24 учесници).

Обуките ги реализираа проф. Ристо Иванов и проф. Митко Керамичиев.

Галерија:

ОБУКИ ЗА ВРАБОТЕНИ ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Во периодот од 06.12.2021 до 23.12.2021 година, во организација на Академија ЦЕС, се одржаа 10 обуки за јакнење на вештините на вработените во Министерството за образование и наука:

 1. Основните елементи за безбедност и здравје при работа
 2. Менаџмент на конфликти
 3. Ориентираност кон клиенти
 4. Решавање проблеми
 5. Управување со ризик
 6. Развој на комуникациски вештини и организација на начин на комуникација
 7. Справување со КОВИД -19 вирусот
 8. Спроведување на редовен попис на средства, обврски и побарувања кај буџетските корисници
 9. Основно ниво Ексел
 10. Напредно ниво Ексел

За сите учесници беа обезбедени соодветни материјали и по успешното завршување на обуките учесниците беа сертифицирани.

Обуките се реализираа, преку онлајн платформата ZOOM.

Обучувачи беа: проф. Митко Керамитчиев, проф. Ристо Иванов, д-р Александар Колев, проф. Бранислав Гулев и проф. Маријан Стевановски.

Галерија:

ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2020 ГОДИНА КАЈ БУЏЕТИТЕ, БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ, ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ, ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ, ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ И ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Работилницата е наменета за раководители на единицата за финансиски прашања, внатрешни ревизори, директори, сметководители и одговорни лица. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

Главни теми на работилницата ќе бидат:

 • Усогласување на сметководствената со фактичката состојба на средствата и обврските/ основа за презентирање на веродостојни и точни податоци во финансиските извештаи:
  • Споредување на сметководствената со фактичката состојба и нивно усогласување;
  • Разлики констатирани со пописот и спроведување на констатираните разлики во сметководствената евиденција/деловните книги;
  • Изготвување извештај за извршениот попис на средствата и обврските и давање на предлози за начинот на постапување;
  • Донесување на акт за усвојување на извештајот за извршениот попис и мерки/насоки за начинот на постапување;
  • Доставување на: извештајот за извршениот попис, пописните листи и актот за усогласување на сметководствената со фактичката состојба (утврдена со попис) до одговорните за водење на деловните книги;
  • Примена на сметководствени начела при спроведување на пописот;
  • Практични примери за усогласување на сметководствена и фактичка состојба.
 • Пресметка на амортизација и ревалоризација:
  • Основица за пресметка;
  • Пропишани стапки;
  • Период на започнување на пресметка;
  • Уредба за пресметка на амортизација кај трговските друштва и јавни претпријатија;
  • Обрасци за пресметка на ревалоризацијата,
  • Сметководствено евидентирање на амортизацијата и ревалоризацијата кај двата сметководствена система,
  • Начин на коригирање на сметководствени грешки;
  • Признавање на целосна амортизација на преостанатата сегашна вредност.
 • Признавање на расходите согласно одобрениот буџет, Законот за извршување на буџетот на Република Македонија за 2020 година и Одлуките за извршување на буџетите на ЕЛС за 2020 година:
  • Право на исплата на надоместоци;
  • Користење на средства за репрезентација (заклучоци донесени од надлежни органи);
  • Патни и дневни трошоци;
  • Даночен третман на надоместоци на органите на управување, користење на службени возила и животно осигурување;
  • Исплата на надоместоци за време на пандемија;
  • Трошоци во врска со пандемијата.
 • Проценување на билансни позиции:
  • Сметководствени принципи и начела за постојани средства;
  • Даночен аспект на извршена проценка на основни средства и на неамортизираната вредност,
  • Примена на Законот за користење и располагање на стварите во општинска сопственост во делот на набавка, продажба, размена и давање под закуп.
  • Вреднување, мерење и сметководствено евидентирање на залихи:
   • Воспоставување на материјална евиденција,
   • Примена методи за проценување на залихи;
  • Отпис на побарувања и евидентирање на обврски:
   • Попис на побарувања и обврски,
   • Даночен третман на отпишани побарувања од физички лица.
  • Новини во даночниот систем:
   • Законот за данокот на додадена вредност,
   • Закон за данокот на личен доход,
   • Закон на данокот на добивка,
  • Даночен третман на донации за поддршка на коронавирусот:
   • Начин на остварување на ослободување од оданочување со данок на додадена вредност при прометот на добра или давање на услуги,
   • Начин на остварување на ослободување од оданочување со данок на додадена вредност при исплата на финансиски средства,
   • Кои се даночните поттикнувања,
   • Која е обврската на буџетскиот корисник,
   • Спроведување на постапка за другите донации кои не се поврзани со борбата против коронавирусот.

Цел на обуката

Главна цел на оваa обука е да се опфати пописот на средства и обврски, законот, фазите, роковите, залихите, извештаите, амортизација кај буџетските корисници согласно законската регулатива и ревалоризација, корегирањето на сметководствените грешки како цели и примена на законот за финансиска дисциплина

Обуката ке се реализира од страна на експерт докажан во својата област со долгогодишно работно искуство во државниот завод за ревизија.

 Your Professional Training Center – More than just training

ПРОПИСИ И ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ВО КАНЦЕЛАРИСКОТО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ ВО ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

Обуката е наменета за сите оние кои во своите компании и институции сакаат да ги подобрат и унапредат техниките на канцелариското и архивското работење и да го усогласат своето работење со важечките законски прописи како и за сите останати заинтересирани лица. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА:

 1. ОСВРТ НА КРУЦИЈАЛНОТО ЗНАЧЕЊЕ НА КАНЦЕЛАРИСКОТО И АРХИВСКОТО РАБОТЕЊЕ ЗА ИНСТИТУЦИЈАТА И ЕФЕКТОТ НА ИСТОТО ВРЗ СЕВКУПНО РАБОТЕЊЕ НА ИСТАТА
 • Презентирање на законските и подзаконските акти за канцелариското и архивското работење
 • Најчести проблеми во работењето
 • Дискусија примери од пракса
 1. КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ (Хартиено или електронско)
 • Овластувања кои треба да ги издаде функционерот односно одговорното лице а кое треба да ги поседува службеното лице кое ги извршува прописите за канцеларсико и архивско работење според прописите за канцелариско и архивско работење
 • Овластување за прием прегледување и распоредување
 • Овластување за ракување со печати и штенбили
  • Штенбили и печати на еден орган
   • Евиденција на печати
   • Приемен штенбил
   • Роковен штенбил
   • Печат и др.
  • Обрасци за пополнување, вежби и практична примена
 1. ОСНОВНИ ТЕХНИКИ ВО КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ:
 • Водење на основната книга за евиденција – деловодник, како се водат помошните книги за евиденција, (посебен осврт на најчести грешки во работењето и надминување на истите)
 • Целата постапка на изработка и носење на План на архивски знаци, Листа на архивски материјал и Листа на документарен материјал со рокови за негово чување, електронско канцелариско работење (практична работа и практични примери);
 • Обрасци за пополнување, вежби и практична примена
 • Книги за евиденција (начин на заведување, пренос, поврзување , исправка на погрешно запишан текст и заклучување)
 • Деловодник
 • Класифициран деловодник
 • Попис на акти
 • Регистри
 • Уписници
 • Интерна книга
 • Книга за место
 • Книга за пошта
 • Обрасци за пополнување, вежби и практична примена
 1. 4. АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ (приватен и јавен сектор)
 • Основни техники на архивското работење: архивирање, средување и обработка на документите, одбирање на архивскиот од документарниот материјал, попис и опис на архивскиот материјал, заштита и чување на архивскиот материјал (практична работа и практични примери);
 • Дефинирање на основните поими во канцелариското и во архивското работење: архивски материјал, документарен материјал, документ/запис, конвенционален и неконвенционален архивски и документарен материјал, имател на архивски материјал и сл;
 • Споредба помеѓу јавен и приватен архивски материјал: права и обврски на имателите на јавен и на имателите на приватен архивски и документарен материјал;
 1. АРХИВИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА АРХИВСКИОТ ФОНД СОГЛАСНО ПЛАНОТ НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ, ЛИСТАТА НА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ И ЛИСТАТА НА ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ СО РОКОВИ ЗА НЕГОВО ЧУВАЊЕ 
 • Архивирање,средување и издавање на документи/записи за користење
 • Одбирање и евидентирање на архивски материјал
 • Предавање на архивски материјал
 • Чување и заштита на архивски и документарен материјал
 • Обрасци за пополнување, вежби и практична примена
 • Надзор врз работењето на имателите на архивски и документарен материјал

Предавач на обуката: експерт од областа со долгогодишно практично искуство во јавна администрација од областа на канцелариско и архивско работење.

По завршување на обуката Тренинг центар ЦЕС Ви овозможува  консалтинг услуга за секое прашање или дилема поврзано  со темата, а нашиот предавач ќе помогне во решавање на истото. Прашањата треба да бидат  адресирани на меил адресата trainingcenterces@gmail.com

 Your Professional Training Center – More than just training

ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ВРАБОТУВАЊЕ ПРЕКУ ЈАВЕН ОГЛАС И РАЗГРАНИЧУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО НАСПРЕМА АНГАЖИРАЊЕТО НА ЛИЦА СО ДОГОВОР ЗА ДЕЛО

Обуката е наменета за директори, правници, вработени во секторот за човечки ресурси и сите заинтересирани за оваа проблематика, предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса како и за сите останати заинтересирани лица. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во јавната администрација во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА:

 1. Работен однос и претпоставки за негово постоење
 • Детерминирање на одреден однос како работен
 • Поимно разграничување на вработувањето наспрема ангажирањето на лица
 • Начини на пополнување на работни места
 • Вработување во јавниот сектор
  • Законски основ за вработување во јавниот сектор
 • Видови на вработување
  • Вработување на неопределено
   • Услови за вработување на неопределено време
 • Законска обврска за планирање на  вработувањата со годишен план за вработување
 • Значење на донесување на годишен план за вработување и последици од недонесување на годишен план за вработување
 • Финансиска согласност
 • Постапка за вработување на неопределено време
 • Чекори при постапка за вработување на административни службеници
 • Чекори при постапка за вработување на даватели на јавни услуги и помошно технички лица 
 1. Вработување на определено време
 • Поим и дозволеност за вработување на определено време
 • Услови за вработување на определено време
 • Чекори при постапка за вработување на определено време
 1. Ангажирање на лица во јавниот сектор
 • Засновање работен однос наспрема ангажирање со договор за дело
 • Сличности на вработување и ангажирање
 • Законски основ за ангажирање на лице со договор за дело
 • Постапка и услови за ангажирање лица во јавниот сектор
  • Услови за ангажирање согласно Законот за трансформација во редовен работен однос
 • Предности и можности при ангажирањето на лица
 • Влијание и ефекти од долготрајно ангажирање наместо вработување на лица
 • Новитети во однос на вработувањето и ангажирањето на лица во јавниот сектор како последица од вондредната состојба
 • Надзор над постапките за вработување во јавниот сектор
 • Последици од неправилна примена на законските одредби при вработување и ангажирање на лица
  • Одговорност при непочитување на одредбите за вработување и неправилна примена на одредбите за ангажирање на лица

 Предавач на обуката е лице со долгогодишно практично искуство во областа:

По завршување на обуката Тренинг центар ЦЕС Ви овозможува  консалтинг услуга за секое прашање или дилема поврзано  со темата, а нашиот предавач ќе помогне во решавање на истото. Прашањата треба да бидат адресирани на меил адресата trainingcenterces@gmail.com

 Your Professional Training Center – More than just training

ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ИНСПЕКЦИСКАТА ПОСТАПКА СОГЛАСНО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР, ЗАКОН ЗА ОПШТА УПРАВНА ПОСТАПКА И ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

Обуката е наменета за инспектори од инспекциските служби на Република Северна Македонија, адвокати, раководители на инспекциските служби од општините, инспекциски служби од министерствата, како и за сите останати заинтересирани лица. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА

1. Примена на Закон за општа управна постапка (ЗОУП)

 • Предмет на уредување и примена на ЗОУП
 • Основни начела на ЗОУП
 • Надлежност на водење на постапката
 • Комуникација
 • Рокови
 • Поведување на управна постапка, докажување, известување и достава
 • Управни дејствија

2. Примена на Законот за прекршоци (ЗП)

 • Што е целта на новото законско решение – првенствено намалување на прекршочните глоби и подобрување на ефикасноста на прекршочната постапка.
 • Што предвидува новиот ЗП во однос на глобите за физички и правни лица.
 • Изрекувањето на опомена со новиот ЗП пред да биде изречена глоба се воведува како правило.
 • Усогласување на сите материјални закони во правец на нивно усогласување со предвидената висина на глобите во Законот за прекршоците.
 • Со новиот закон се определуваат општите услови за пропишување на прекршоците, и прекршочните санкции, општите услови за утврдување на прекршочната одговорност, за изрекувањето и извршувањето на прекршочните санкции и се пропишува прекршочната постапка што ја водат судовите и прекршочните органи.

3. Примена на Законот за инспекциски надзор (ЗИН)

 • Предмет и примена на ЗИН
 • Основни начела на ЗИН
 • Надлежности на Инспекторите (Права и обврски)
 • Права и обврски на субјектот на инспекцискиот надзор
 • Постапка за поведување на инспекциски надзор (Видови на инспекциски надзор)
 • Супсидијарна примена на ЗОУП, во инспекциска постапка

4. Практична примена на ЗОУП, ЗИН и ЗП од аспект на изготвување на документи како Записник и Решение.

5. Дискусија околу новонастаната состојба со Covid-19 и донесената уредба со законска сила на Владата на РСМ за примена на ЗОУП за време на вонредна состојба.

Предавач на обуката експерт со долгогодишно работно практично искуство од областа.

По завршување на обуката Тренинг центар ЦЕС Ви овозможува консалтинг услуга за секое прашање или дилема поврзано со темата, а нашиот предавач ќе помогне во решавање на истото. Прашањата треба да бидат адресирани на меил адресата trainingcenterces@gmail.com

 Your Professional Training Center – More than just training

ПРИМЕНА НА ЗАКОН ЗА УПРАВНИ СПОРОВИ И ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИ, ПРАВНА ЗАШТИТА ВО УПРАВЕН СПОР

ПРАВНА ЗАШТИТА ВО УПРАВЕН СПОР

 • Стапување во сила и примена на одредбите од новиот закон за Закон за управни спорови
 • Судска заштита двостепеност на управниот спор
 • Активна легитимација
 • Времени мерки
 • Постапка за извршување на правосилна судска пресуда

НАСОКИ ЗА ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЗАКОН ЗА УПРАВНИ СПОРОВИ СОГЛАСНО МАТЕРИЈАЛНОТО ПРАВО

 • Најчести пропусти во текот на управна постапка и насоки за нивно надминување
 • Практична примена на јавна расправа согласно материјалното право
 • Тек на расправата, сослушување на странки и сведоци, докажување, вештачење
 • Мериторно одлучување во управен спор
 • Правна заштита во управен спор
 • Институт парично казнување
 • Ефикасноста на управен спор
 • Одлуките на Управен суд на Република Северна Македонија
 • Воедначена судкса пракса

ИСКУСТВА ОД ПРИМЕНА ЗА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ НИЗ ПРИЗМА НА РАБОТАТА НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

 • Последните измени и дополнувања од Законот за работните односи од аспект на Државниот инспекторат на труд и насоки за нивно надминување
 • Практичен осврт на прекршочна постапка
 • Тек на прекршочна постапка и одмерување глоби
 • Најчести пропусти утврдени од Државниот инспекторат на труд и насоки за нивно порамнување
 • Обврски на инспекторот на труд при вршење на надзор ( заштита на право на исплата на плата, придонеси, остуство од работа поради спреченост за работа поради болест или бременост, раќање и мајчинство, заштита на работни со скратено работно време поради болест на дете)
 • Видови на инспециски надзор
 • Примена на законот за работни односи и Закон за прекршоци при надзор и конторола

 НАСОКИ ЗА АДЕКВАТНА ПРИМЕНА НА ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

 • Организација  на инспекциските служби
 • Улогата на инспекцискиот совет
 • Дискусија

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИ

 • Најчести пропусти во текот на прекршочна постапка и насоки за нивно надмнувување
 • Пропусти сторени при надзор и контрола на инспекциски органи
 • Одземање на предмети
 • Ефикасноста на прекршочна постапка
 • Одлуките на Уставен суд на Република Северна Македонија
 • Воедначена судкса пракса

Предавач на обуката:

 • Судија од Управен суд на Република Македонија – предавач со долгогодишно работно и практично искуство  во областа

 Your Professional Training Center – More than just training

ПРИМЕНА НА ЗАКОН ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ И ЗАКОН ЗА ПЕНЗИНСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Обуката е наменета за директори, правници, вработени во секторот за човечки ресурси и сите заинтересирани за оваа проблематика , предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса како и за сите останати заинтересирани лица. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во јавна администрација во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА

Искуства од примена за Законот за работни односи низ призма на работата на Државниот инспекторат за труд

 • Последните измени и дополнувања од Законот за работните односи од аспект на Државниот инспекторат на труд и насоки за нивно надминување
 • Практичен осврт на прекршочна постапка
 • Тек на прекршочна постапка и одмерување глоби
 • Најчести пропусти утврдени од Државниот инспекторат на труд и насоки за нивно порамнување
 • Обврски на инспекторот на труд при вршење на надзор ( заштита на право на исплата на плата, придонеси, остуство од работа поради спреченост за работа поради болест или бременост, раќање и мајчинство, заштита на работни со скратено работно време поради болест на дете)
 • Видови на инспециски надзор
 • Примена на законот за работни односи и Закон за прекршоци при надзор и конторола

 Насоки за адекватна примена на Закон за инспекциски надзор

 • Организација на инспекциските служби
 • Улогата на инспекцискиот совет
 • Дискусија

Искуства од примена на Законот за работни односи и  Законот за пензиско и инвалидско осигурување и Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување

 • стекнување и остварување на права на осигуреник
 • својство на осигуреник со бенифициран стаж
 • задолжителни придонеси за пензиско и инвалидско осигрување, пензиски стаж
 • надлежноста на агенцијата за Агенција за супервизија на капитално финасирано пензиско осигрување и новите законски измени

Правна заштита  

Предавач на обуката: судија во Управен суд на Република Македонија

По завршување на обуката AКАДЕМИЈА ЦЕС Ви овозможува  консалтинг услуга за секое прашање или дилема поврзано  со темата, а нашиот предавач ќе помогне во решавање на истото. Прашањата треба да бидат  адресирани на меил адресата trainingcenterces@gmail.com

 Your Professional Training Center – More than just training

ПРОМЕНИТЕ ВО НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ ВО ТРЕЗОРСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА И НОВИНИТЕ ПОВРЗАНИ СО Е-ТРЕЗОР

Обуката е наменетa за лица кои работат во сметководство и финансии кај Договорните органи, Министерства, Општини и други каде ќе се информираат за промените во начинот на плаќањето во Трезорската канцеларија и новините во поврзани со е-трезор.

Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените од јавната администрација во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА:

1. Упатство за начинот на трезорското работење

Службен весник на РМ бр.219/2018

 • Суштински измени
 • Воведување на електронско плаќање преку веб портал е-Трезор
 • Исклучена регулатива за водење на неизмирени обврски

2. Осврт на одредбите во Упатството за начинот на трезорско работење

  • Извршување на плаќања за потребите на буџетските корисници
  • Водење на евиденција на превземените обврски на буџетските корисници
  • ПО1
  • О1
  • Барања

3.Е-Трезор (Е-плаќања)

Корисници од МФ

 • Администратор на систем
 • Оператор
 • Потписник

Корисници од институции

 • Администратор на институција
 • Оператор
 • Потписник

Регистрација и улога на корисници

 • Регистрација на администратор
 • Улога на администратор
 • Регистрација на дигитален потписник
 • Регистрација на оператори на институција

Креирање на картон на потписници      

Буџетски корисник

Внес на налози

 • образец ПП60
 • образец ПП70
 • образец ПП73
 • образец ПП76
 • образец ПП78
 • образец ПП80

Вчитување на датотека

 • Пребарување и проверка на фолио број 

Контрола и потпис

 • Контрола на потпис на датотека
 • Контрола на потпис на поединечни барања

Поништување на барања за плаќање

 • Поништување на поединечни барања за плаќање (налози)
 • Поништување на датотеки

Преглед на внесени барања

Обуката ке се реализира  од страна на експерт– предавач докажан  во својата област со долгогодишно работно и практично искуство од областа на финансии и актуелните новини во трезорското работење

По завршување на обуката АКАДЕМИЈА Ц.Е.С. Ви овозможува  консалтинг услуга за секое прашање или дилема поврзано  со темата, а нашиот предавач ќе помогне во решавање на истото. Прашањата треба да бидат  адресирани на меил адресата trainingcenterces@gmail.com

 Your Professional Training Center – More than just training

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОПИС НА СРЕДСТВА, ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ, УСОГЛАСУВАЊЕ НА ФАКТИЧКА И СМЕТКОВОДСТВЕНА СОСТОЈБА ВО ДЕЛОВНИТЕ КНИГИ КАЈ ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

Обуката е наменета за лицата вработени во сектор финансии и сметководство од сите државни институции, како и за сите останати заинтересирани лица. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА:

 1. Попис на средства и обврски кај буџетски корисници и трговските друштва:
  • Законска регулатива,
  • Фази на спроведување на попис,
  • Формирање на комисии за попис,
  • Членови на комисии за попис,
  • Рокови за започнување и завршување на попис,
  • Утврдување на фактичка состојба,
  • Попис на постојани средства со примери,
  • Попис на залихи со примери,
  • Попис на побарувања и обврски со примери,
  • Попис на парични средства,
  • Содржина Извештај за извршен попис,
  • Разгледување на Извештај,
  • Усогласување на фактичка со сметководствена состојба,
 1. Амортизација и ревалоризација кај буџетски корисници и трговските друштва:
  • Законска регулатива,
  • Амортизација кај буџетски корисници согласно законска регулатива,
  • Амортизација кај трговските друштва согласно МСС/МСФИ и Уредбата,
  • Сметководствени начела за пресметка на амортизација кај двата сметководствени системи,
  • Ревалоризација,
  • Обрасци за пресметка на ревалоризација,
 1. Пополнување на даночен биланс „ДБ“ од страна на буџетски корисници и трговски друштва:
  • Одложени даночни средства и обврски,
  • Утврдување на финансиски резултат,
  • Непризнаени расходи за даночни цели,
  • Даночна основа и намалување на даночна основа,
  • Пополнување на даночен биланс „ДБ“ од страна на буџетски корисници.
 1. Трошоци поврзани со корона вирус:
  • Дополнителни трошоци,
  • Даночен третман.
 1. Даночен третман на донации за поддршка на корона вирус:
  • Уредба за примена на Законот за ДДВ,
  • Ослободување од оданочување,
  • Уредба за примена на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности,
  • Даночни поттикнувања,
  • Обврска на буџетските корисници,
  • Останати донации.

Предавач на обуката ексепрт со долгогодишно работно и  практично искуство во областа.

По завршување на обуката АКАДЕМИЈА Ц.Е.С. Ви овозможува  консалтинг услуга за секое прашање или дилема поврзано  со темата, а нашиот предавач ќе помогне во решавање на истото. Прашањата треба да бидат  адресирани на меил адресата trainingcenterces@gmail.com

 Your Professional Training Center – More than just training

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИ СО ПРЕГВАРАЊЕ БЕЗ ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС ВО УСЛОВИ НА ПРОГЛАСЕНА ПАНДЕМИЈА COVID 19

Обуката е наменета за договорни органи, за нивните одговорни лица и лица што работат во сектор за јавни набавки, како и за сите останати заинтересирани лица. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во јавна администрација во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА:

 1. Карактеристики на постапката:
 • Исклучителна постапка согласно ЗЈН;
 • Нетранспарентна постапка;
 • Можност за субјективно однесување на главните учесници во постапката;
 • Недостаток од контролни мханизми и
 • Можност за појава на коруптивни дејствија.
 1. Исполнетост на предвидениот законски предуслов за примена на постапката:
 • Препорака за нејзино минимално користење и последен избор на секој договорен орган;
 • Два основни принципи на Европскиот суд на правда во однос на нејзино користење:

А) Рестриктивно толкување на условите за примена и

Б) Одговорност кај Договорниот орган за докажување на исполнетоста на условите за користење.

 1. Процедура за спроведување на постапката:
 • Одлука за набавка;
 • Поканување на економски оператори;
 • Записничко водење преговори;
 • Конечна понуда;
 • Извештај од спроведена постапка;
 • Одлука за избор;
 • Известување за доброволна претходна транспарентност ?!
 • Договор;
 • Известување за склучен договор (со назнака COVID 19) !
 1. Одговорност на Договорниот орган за спроведување на постапката.
 • Улога на лицата/комисијата за јавни набавки во ваквите постапки;
 • Улогата на одговорното лице;
 • Искуства од извршена ревизија на ваквите постапки.

Предавач со долгогодишно работно и практично искуство во областа на јавните набавки.

По завршување на обуката АКАДЕМИЈА Ц.Е.С. Ви овозможува  консалтинг услуга за секое прашање или дилема поврзано  со темата, а нашиот предавач ќе помогне во решавање на истото. Прашањата треба да бидат  адресирани на меил адресата trainingcenterces@gmail.com

 Your Professional Training Center – More than just training

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИ СОГЛАСНО ПРОЦЕНЕТАТА ВРЕДНОСТ, НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА СПОСОБНОСТ СОГЛАСНО ВИДОТ НА ПОСТАПКА, УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ (ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЛНА ПОНУДА) И НАЧИН НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА НАБАВКИТЕ ПОД ВРЕДНОСНИТЕ ПРАГОВИ ВО КВАРТАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА

Обуката е наменета за претставници од сите договорни органи и економски оператори, за лица на управувачки и раководни позиции, за членови на комисии за јавни набавки, за одговорни лица и за вработени во организационата единица за јавни набавки., предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат јавните службеници во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите

ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА

 1. Вредносни прагови за спроведување постапка
 • евиденција на набавките под утврдените законски прагови и начин на нивно објавување на ЕСЈН
 • надлежности на лицето/организацискиот облик при пополнување на кварталните евиденции, известувањата за склучен договор, измени на договорот и пополнување на известување за реализиран договор
 1. Надлежности на комисиите за јавни набавки/единицата за јавна набавка/одговорното лице
 • надлежностите на комисијата за јавни набавки и нејзините обврски при спроведување на постапка за јавна набавка.
 • надлежности на организацискиот облик, новите обврски кои произлегуваат од законот
 • надлежности на одговорното лице
 1. Видови постапки за јавни набавки и начин на нивно спроведување
 • набавка од мала вредност
 • поедноставена отворена постапка
 • отворена постапка
 • ограничена постапка
 • конкурентна постапка со преговарање
 • конкурентен дијалог;
 • партнерство за иновации;
 • постапка со преговарање без објавување оглас и
 • постапка со преговарање со објавување оглас
 1. Начин на спроведување на постапка за јавна набавка
 • разработка на постапка за набавка од мала вредност, поедноставена отворена постапка и отворена постапка, како најкористени постапки од страна на договорните органи:
  • дали постапката е предвидена во годишниот план?
  • кој ја носи одлуката за јавна набавки и што треба истата да содржи?
  • кој ја изработува тендерската документација, а кој техничките спецификации?
  • дали смее да се предвиди банкарска гаранција, за кои постапки и кои се други инструменти за гаранција на понудата?
  • утврдување на критериум за избор на најповолен понудувач
  • утврдување на критериуми за способност
  • дали постапката ќе заврши со електронска аукција?
  • објавување на оглас
  • начин на комуникација со економските оператори
  • измена, замена и дополнување на тендерската документација
  • начин на отворање на понудите, за кои постапки отворањето е јавно?
  • начин на евалуација на понуди
  • изготвување извештај од спроведена постапка
  • кој носи одлука за избор?
  • известување до учесниците во постапката
  • колкав е рокот за жалба и периодот на мирување во кој не смее да се склучи договорот?
  • е-жалба – кој подготвува одговор и начин на негово прикачување на ЕСЈН?
  • склучување на договор
 • доброволна претходна транспарентност (за постапка со преговарање без објавување на оглас)
 1. Управна контрола и претходно мислење за постапка со преговарање (нова надлежност на Бирото за јавни набавки)
 • Претходно мислење:
  • основи кои подлежат на законско барање претходно мислење за постапка со преговарање
  • начин на изготвување на барање за претходно мислење за постапка со преговарање
  • рок на одговор и како да се постапи по добиено претходно мислење за постапка со преговарање
 • Управна контрола
  • за кои постапки е задолжителна управната контрола од страна на Бирото за јавни набавки
  • начин на спроведување на управна контрола
 1. Правна заштита
 • принцип на е-жалба
 • начин на доставување на одговор на жалба
 • битни повреди на законот
 • одлучување на ДКЖЈН во жалбена постапка

Во текот на обуката слушателите ќе се запознаат со новиот Закон за јавните набавки. Предвидено е да се разработи целиот циклус на една постапка за јавна набавка, започнувајќи од донесувањето на планот за јавни набавки, носење одлука за јавна набавка, изработката на тендерска документација и технички спецификации, како и надлежностите на комисијата за јавната набавка при спроведување на постапка од отворање на понудите, евалуација до давање предлог за избор на најповолен понудувач и известување на понудувачите за изборот на најповолен понудувач или за поништување на постапката.

Ќе се разграничат улогите на комисијата и единицата за јавна набавка. Ќе се објаснат обврските на одговорното лице во постапката за јавна набавка

Се предвидува да се објаснат сите обврски кои произлегуваат од Законот поврзани со ЕСЈН, односно какви обврски има комисијата на системот и какви обврски има единицата за јавна набавка.

Ќе се разработат сите видови постапка, а посебен акцент ќе се стави на најкористените постапки (набавка од мала вредност, поедноставена отворена постапка и отворена постапка) и најчестите грешки кои ги прават договорните органи при спроведување на постапката.

Ќе се продискутира за некои специфични предмети на  набавка за кои се утврдени посебни правила при спроведување. Ќе се објасни на кој начин ќе се набавува електрична енергија, набавка на храна за ученици, здравствени прегледи,  потоа ќе се продискутира за начинот на спроведување на други постапки каде што не смее да се користи цената како единствен критериум и начин на утврдување на критериумот за доделување на договорот.

На крај се предвидуваат и практични вежби од предавањето, односно спроведување по една постапка од најкористените, почнувајќи од планот за јавни набавки до пополнување на известување за склучен договор на ЕСЈН.

Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

Обуката ќе се реализира од страна на сертифициран обучувач за јавни набавки со долгогодишно работно и практично искуство од областа, експерт и советник за јавни набавки. 

 Your Professional Training Center – More than just training

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР НИЗ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ И ПОСТАПКА НА УПРАВУВАЊЕ СО ЕФЕКТОТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Обуката е наменета за директори, правници, вработени во секторот за човечки ресурси и сите заинтересирани за оваа проблематика. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА:

 1. Функционална анализа во јавниот сектор

Цели на функционалната анализа;  

 • Функционалната анализа како услов за промена на правилниците за систематизација и организација на работните места во институцијата;
 • Начин на систематизирање на работните места во правилникот за систематизирање на работните места;
 • Правен основ за спроведување;
 • Моделот на функционалната анализа;
 • Функциите како основа на функционалната анализа;
 • Спроведување на функционалната анализа;
 • Почеток на спроведувањето;
 • Формирање на тим;
 • Организирање на процесот;
 • Анализа на документи;
 • Собирање информации за расположливите човечки и други капацитети;
 • Прибирање податоци за перцепцијата на вработените во институцијата;
 • Прибирање податоци за организациските единици;
 • Спроведување интервјуа.
 1. Изготвување на извештајот по спроведената анализа – со посебен осврт на делот на наодите и препораките
 • Анализа и категоризација на функциите;
 • Анализа на информациите и евалуација според критериумите;
 • Констатирана состојба согласно истражувањето;
 • Препораки за надминување на констатираните недостатоци и подобрување на целокупната состојба во институцијата;
 • План за подобрување.
 1. Анализа на предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор од аспект на начинот на изготвување на функционална анализа и изготвувањето/донесување на правилниците за организација и систематизација на работните места
 • можност за предвидување на повеќе извршители од бројот на извршители за кои се обезбедени финансиски средства за плати и надоместоци во буџетот на институцијата;
 • постапка за добивање на согласност за функционалната анализа;
 • постапка за донесување на правилниците за организација и систематизација на работните места;
 • можност за промена на правилниците за организација и систематизација на работните места само два пати во текот на годината.
 1. Управување со ефектот на административните службеници
 • Утврдување на работните цели;
 • Утврдување на план за стручно усовршување;
 • Континуирано следење на ефектот и полугодишно интервју;
 • Оценување на ефектот на административниот службеник;
 • Постапка на оценување во други околности;
 • Годишна оцена на административниот службеник;
 • Надоместок за успешност во работењето.
  Предавач на обуката експерт со долгогодишно работно и практично искуство во областа.

По завршување на обуката Академија ЦЕС Ви овозможува  консалтинг услуга за секое прашање или дилема поврзано  со темата, а нашиот предавач ќе помогне во решавање на истото. Прашањата треба да бидат  адресирани на меил адресата trainingcenterces@gmail.com

 Your Professional Training Center – More than just training

ГАЛЕРИЈА ОД ОБУКИ

 Your Professional Training Center – More than just training

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ОБУКИ

2023-08-21T18:49:23+02:00

ОБУКИ ЗА ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Обуки од ваков тип овозможуваат, стекнување на вештини, преку кои на најдобар можен начин ги идентификувате своите слаби и јаки страни, да ги истекнете предностите, но и слабите страни да ги претворите во предности.

2023-08-21T17:58:52+02:00

ОБУКА ЗА ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

Светот се врти околу парите, сите сигурно ја чуле таа изрека. Сигурно и многу пати во животот се увериле дека има голема вистина во исказот. Но, прашање е колку сме ние подготвени паметно да управуваме со парите.

2023-08-22T17:28:39+02:00

Обука за Службеник во сметководство

Програмата “Службеник во сметководство” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на основни (почетни) теоретски и практични знаења и умеења за водење на сметководствената евиденција и утврдувањето на резултатите од работењето.

2023-08-21T18:09:24+02:00

ОБУКА ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ

Многумина сонуваат да имаат свој бизнис, да бидат менаџери на сопствениот бизнис и успешно да градат своја кариера. Зад секој успешен бизнис стои некој, кој што имал добра идеја, желба за успех и упорност, но пред се посветеност и храброст таа идеја да ја реализира до крај.

2023-08-22T17:26:19+02:00

Обука за деловен асистент

Администраторот, како што уште се нарекува деловен асистент, има различна улога споредено од една до друга компанија, меѓутоа постојат неколку основни вештини кои мора да ги поседува со цел успешно да одговори на работните обврски.

2023-08-21T18:49:55+02:00

ОБУКА ЗА ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Да се најде добра работа во денешно време, навистина е предизвик. Не само што треба да ги поседувате вистинските квалификации и вештини, туку многу е важно и како ќе се претставите пред работодавачите. Или уште поголем предизвик може да претставува, како да дојдете до информација за вистинската понуда на работни места.