Програмата “Службеник во сметководство” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на основни (почетни) теоретски и практични знаења и умеења за водење на сметководствената евиденција и утврдувањето на резултатите од работењето. Стекнатите вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот.

Во реализација на програмата ќе се применуваат современи наставни методи, вербални (усно изложување, разговор), визуелни, практични методи (практична работа- вежби) кои ќе му овозможат на кандидатот континуирана активност за целокупното траење на обуката.

Оценувањето на постигањата на кандидатите ќе се врши преку следење и вреднување на знаењата и умеењата во текот на целата обука, усно, писмено-тестови на знаења на определени тематски целини и сегменти, практична работа – вежби и на завршниот испит..

Структурата на програмата за “Службеник во сметководство” е следна:

 • стручно-теоретски дел,
 • практична обука и
 • проверка на постигањата на кандидатите (завршен испит).

 1. Стручно-теретскиот дел од обуката ќе се реализира во простории опремени со работни маси за секој учесник, компјутери со сметководствен програм за секој учесник , интернет, аудио и видео опрема и сл.
 2. Практичната обука ќе се реализира во современо опремена канцеларија со компјутери со инсталиран сметководствен програм каде секоја наставна целина паралено со теоретскиот дел ке се работи и на сметководствен програм на компјутер, кандидатите ке добијат работни материјали со кои вистински се срекаваат во праксата и истите ке ги книжат во сметково дствен програм инсталиран на компјутер,

Со кандидатите  во теоретскиот и практичниот дел ќе работат Сметководители- Професор  со повеќегодишно  практично работно  искуство, со завршено високо образование,  VII/1 степен, дипломиран економист

СОДРЖИНА НА ОБУКАТА

МОДУЛ 1 -ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВОТО-

 • Поим, улога и значење на сметководствениот информационен систем

МОДУЛ 2- СРЕДСТВА, ОБВРСКИ И КАПИТАЛ

 • Поим и класификација на средствата и изворите на претпријатието
 • Сметководствена равенка за пресметување на капиталот

МОДУЛ 3- СОДРЖИНА НА СМЕТКОВЕН ПЛАН

 • Поим и содржина на сметковниот план
 • Поим и правила за книжење на сметките и сметководствените настани

МОДУЛ 4- ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТОЈАНИТЕ (НЕТЕКОВНИ) СРЕДСТВА

 • Поим, карактеристики и
 • Видови на постојаните средства (нематеријални, материјални вложувања, материјални вложувања и долгорочни финансиски  вложувања)

МОДУЛ 5-ЕВИДЕНЦИЈА НА ТЕКОВНИТЕ СРЕДСТВА  (ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА) 

 • Поим, карактеристики и поделба на тековните средства
 • Изработка и книжење на касов извештај
 • Книжење на банков извод
 • Евиденција на побарувањата краткорочните финансиски вложувања
 • Евиденција на постојаните средства

МОДУЛ 6-ЕВИДЕНЦИЈА НА СУРОВИНИТЕ И МАТЕРИЈАЛИТЕ, РЕЗЕРВНИТЕ ДЕЛОВИ И СИТНИОТ ИНВЕНТАР

 • Набавка на суровините и материјалите, резервните делови и ситниот инвентар и нивно примање на залиха по набавна цена
 • Оформување на документација при набавка и изработка на калкулација за пресметка на набавна цена и планска цена

МОДУЛ 7- ЕВИДЕНЦИЈА НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

 • Евиденција на готовите производи по цена на чинење
 • Евиденција на продажбата на готови   производи
 • Евиденција на реализацијата на   трговски стоки на големо и мало

МОДУЛ 8-ЕВИДЕНЦИЈА НА ТРГОВСКИ СТОКИ

 • Евиденција на набавка на трговска стока во магацин по набавни и продажни цени
 • Изработка на калкулација за пресметка на набавни цени и продажни цени
 • Евиденција на набавката на стоки во продавница
 • Евиденција на увозот и извозот на трговски стоки

МОДУЛ 9-ТРОШОЦИ ВО ПРЕТПРИЈАТИЕ

 • Дефинирање на трошоците во претпријатие
 • Поимот на трошоци
 • Видови на трошоци
 • Документи за трошоците
 • Евиденција на услугите со карактер на материјални трошоци
 • Поим и видови на амортизацијата
 • Методи за пресметка на амортизацијата
 • Поим и видови на нематеријални трошоци
 • Поим и видови на плати и надоместоци од плати
 • Затварање на сметките на трошоци

МОДУЛ 10-ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

 • Поим, видови и карактеристики на расходите
 • Поим, видови и карактеристики на приходите

МОДУЛ 11-ПОИМ И УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНАСИСКИ РЕЗУЛТАТ

 • Поим, утврдување на добивка и распределување на добивката
 • Поим, утврдување на загуба и покривање на загубата

МОДУЛ 12-ЕВИДЕНЦИЈА НА КАПИТАЛОТ  И  РЕЗЕРВИТЕ

 • Дефинирање на поимот на капиталот и резервите
 • Групирање на капиталот и резервите
 • Евиденција на капиталот и резервите

МОДУЛ 13-ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАJ – изработка на завршна сметка

 • Поим и изработка на биланс на состојба (извештај за финансиската состојба)

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА

 • За сите оние кои сакаат да градат кариера во областа на финансикото и сметководствено работење
 • Невработени лица кои сакаат да се квалификуваат за професија-службеник во сметководство Сите останати кои се незадоволни од досегашната своја квалификација и сакаат промена “ нова струка” а со тоа и можност за нова или дополнителна работа

Потребни предзнаења

Не е потребно – само воља и желба за лична промена и личен напредок

ВРЕМЕ / ЛОКАЦИЈА

Локација: Во просториите на Академија ЦЕС

Датум за почеток – веднаш по формирање на група!

СЕРТИФИКАТ

Кандидатите, кои успешно ќе ja завршат oбуката  добиваат сертификат за стекнати знаења, вештини, способности и компетенции за професијата СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО.

Обуката за СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО се реализира по програма верификувана од Центарот за образование на возрасни и Министерството за образование на Република Северна Македонија

Добиениот сертификат од оваа обука има статус на државна диплома-признаена во земјата и во странство.

Разлика помеѓу државен сертификат и сертификат од фирма

Со државен сертификат можеш:

 • Да се вработиш како квалификуван СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО
 • Да учиш по програма одобена според сите државни образовни стандарди
 • Нема да те прогонуваат инспекции, бидејќи ќе имаш лиценца за работа

Со сертификат од фирма

 • Неможеш да се вработиш како СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО – бидејќи немаш соодветна лиценца
 • Добиваш сертификат само со печат од фирмата
 • Учиш по програма која не е одобрена од институција туку од некој кој сам ја напишал и пред се не е верификувана од надлежни институции.
 • Ке имаш проблем со инспекција- бидејќи немаш лиценца за работа
 • Сето тоа ќе резултира со губење време и насочување на паричните средства на несоодветно место, а времето ни е најдрагоценото нешто

ГАЛЕРИЈА

Ви благодариме за интересот! Во моментов, пријавувањата се завршени. Ве охрабруваме да ја посетите нашата веб-страница повторно и следете нè на социјалните мрежи за да останете информирани кога ќе се отворат апликациите. Ви благодариме!

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ОБУКИ

2024-01-17T18:12:10+01:00

Специјализирана обука за педикир

Факт е дека клиентите одат во козметички салони не само за да добијат најдобро негувано тело и лице, туку и затоа што имаат меѓусебен заеднички однос со својот козметичар кој е полн со разбирање и почит према нив и прави да се чувствуваат како звезди

2024-01-17T18:09:18+01:00

Специјализирана обука за најновата гел акрил техника & микс декоративни техники за цртање со акрилни бои

Гелакрил е техника која ги опфаќа најпозитивните особености од двете техники со цел олеснување и забрзување на процесот за изработка на нокти.

2024-01-17T18:10:20+01:00

Специјализирана обука за естетичар за депилација

За време на обуката ќе научите што значи професионален однос кон клиенти, успешна и квалитетна комуникација, како да изградите добар имиџ на салонот и да остварите успешно работење.

2024-01-17T18:06:39+01:00

Обука за фризер

Обуката за Женски Фризер опфаќа обука на учесниците за целосно изучување на фризерскиот занает, од основите на занимањето, обликување на коса, техники на фенирање, шишање, бојадисување како и правење фризури, се разбира тоа е само дел од знаењето и вештините кои ќе ги совлада секој слушател.

2024-01-17T16:13:16+01:00

Обука за козметичар за нега на лице и тело

Обуката за Козметичар за нега на лице и тело се реализира по програма верификувана од Центарот за образование на возрасни и Министерството за образование на Северна Република Македонија Добиениот сертификат од оваа обука има статус на државна диплома.

2024-01-17T18:12:47+01:00

Обука за јапонско исцртување на веѓи/microblading+пудер техника/сенчење

Досегашната техника за нанесување на трајна шминка на веѓите со исцртување на две тенки линии со апарат, веќе е надмината. Чекор напред е направен со т.н. јапонска техника за трајно исцртување на веѓи.