ЗАЈАКНУВАЊЕ

Проектот Empower претставува краткорочна мобилност, која има цел да им обезбеди пристап на учениците од ранливите категории, како што се: Жените – Ромки, припаднички на помалите етнички заедници, жени од рурални средини, самохрани мајки, штитенички во шелтер центри и невработени женидо обука во меѓународен контекст, за надградба на нивните вештини и компетенции и зголемување на нивната вработливост.

EMPOWER

The Empower project represents short-term mobility, which aims to provide access to learners from vulnerable categories, such as: Roma women, members of smaller ethnic communities, women from rural areas, single mothers, protégés at shelter centers and unemployed womento training in an international context, to upgrade their skills and competencies and increase their employability.

За EMPOWER / ЗАЈАКНУВАЊЕ

Проектот Empower претставува краткорочна мобилност, која има цел да им обезбеди пристап на учениците од ранливите категории, како што се: Жените – Ромки, припаднички на помалите етнички заедници, жени од рурални средини, самохрани мајки, штитенички во шелтер центри и невработени женидо обука во меѓународен контекст, за надградба на нивните вештини и компетенции и зголемување на нивната вработливост.

Главна цел е да се обезбеди можност за надградба на квалификациите на овие ученици преку програмата Еrasmus+, во меѓународен контекст, преку обезбедување обука во реномираните центри за обука на ЕУ, што може значително да влијае на нивната вработливост.
Академија ЦЕС за таа цел соработува со реномирани центри во Италија и Турција, кои нудат висок квалитет на ВЕТ обуки.

Цели

 • Олеснување на побрза интеграција на пазарот на трудот на учениците од ранливите групи, преку подобрување на нивните вештини и компетенции.
 • Подобрување на модуларните наставни програми за СОО(Стручно образование и обука), засновани на микро-акредитиви во согласност со потребите на пазарот на труд и новите европски трендови и стратегии.
 • Подобрување на квалитетот на процесите на обука.

Резултати
Како резултат на овој проект, до крајот на 2024 година ќе има:

 • Обучени и сертифицирани најмалку 8 жени, кои потекнуваат од ранливи групи.
 • Обучени и сертифицирани најмалку 2 обучувачи од Академија ЦЕС.
 • Подобрени модуларни наставни програми за СОО за најмалку две струки како резултат на оваа меѓународна соработка.
 • Воведување нови напредни методи на учење и воведување нови технологии во работата за најмалку четири занимања на таканаречени женски професии.
 • Воспоставена долгорочна соработка со уште најмалку два напредни центри за обука за стручно образование и обука.

Проектот EMPOWER е ко-финансиран од Европската Унија, Еразмус + програма.

 

About EMPOWER

The Empower project represents short-term mobility, which aims to provide access to learners from vulnerable categories, such as: Roma women, members of smaller ethnic communities, women from rural areas, single mothers, protégés at shelter centers and unemployed womento training in an international context, to upgrade their skills and competencies and increase their employability.
Main target is to provide the opportunity to upgrade the qualifications of these learners through the Erasmus+ program, in an international context by ensuring provision in renowned EU training centers, which can affect their employability.

For this purpose, CES Academy cooperates with renowned centers from Italy and Turkey, which offer high quality VET training.

Objectives

 • Facilitate faster integration to the labor market of learners from vulnerable groups, by improving their skills and competences
 • Development of advanced modular VET curricula, based on micro-credentials in line with labor market needs and new European trends and strategies.
 • Improve quality of training processes Results Academy CES, through various measures provides training for these categories of learners, but only in the national context.

Results

As the result of this project, by the end of 2024 will have:

 • Trained and certified at least 8 women, coming from vulnerable groups.
 • Trained and certified at least 2 trainers from CES Academy.
 • Developed advanced modular VET curricula for at least two professions as a result of this international cooperation.
 • Introduced new advanced methods of learning and introduced new technologies in work for at least four occupations of so-called women professions.
 • Established long term cooperation with, at least two more advanced VET training centers.

The project EMPOWER is co-funded by the European Union, Erasmus + program.

ПАРТНЕРИ

EGINA SRL Италија

EGInA SRL (www.egina.euе приватна агенција за обука и консултантско тело, која работи на полето на проекти и грантови на ЕУ. Компанијата е основана од тим на проектни менаџери со долгогодишно искуство во подготовка, поднесување и имплементација на предлози за проекти, како и во координација на меѓународни партнерства и административно и финансиско управување со активности на локално, национално и ЕУ ниво.
EGInA е лоцирана во Фолињо, во регионот Умбрија, на час и половина оддалеченост од Рим.

EGInA соработува со широка мрежа на јавни и приватни организации, обезбедувајќи висококвалитетни услуги и консултантски услуги во различни области. EGInA е акредитирана организација, во регионот Умбрија за обука за спроведување на активности за обука финансирани од Европскиот социјален фонд и издава сертификати за стручно образование и обука и професионални квалификации.
Кадарот на EGInA Srl е искусен во управување со проекти финансирани од ЕУ во рамките на повеќе различни програми на ЕУ. Повеќе години се активни во спроведување и координирање на голем број мултилатерални проекти.

EGInA делува и како организација која испраќа, хостира и посредува во меѓународни мобилности.

EGInA:

 • Е членка на Националното здружение „Stati Generali dell’Innovazione“ (https://www.statigeneralinnovazione.it/), каде ја координира работната група за образование и култура.
 • Соработува со европската мрежа ALL DIGITAL ( http://all-digital.org/).
 • Активна е во организација на натпревари и изложби на национално ниво. Во 2018 година го организираше третото издание на SHU – Social Hackathon Umbria (www.socialhackathonumbria.info), каде што 6 тимови на хакери се натпреваруваа за реализација на дигитални производи насочени кон поттикнување на дигитални компетенции и претприемништво.
 • Во 2017 година, во соработка со Школата за дигитално културно наследство, уметности и хуманистички науки (www.diculther.eu), национална мрежа на приватни и јавни тела која работи на полето на дигиталното културно наследство, организираше Национален натпревар за училишни наставници и студенти со наслов „Crowddreaming: Youths co-creating Digital Culture“. Crowddreaming има за цел да воспостави нови знаења и да ја истражи изводливоста на иновативни партиципативни пристапи за поефективно и одржливо зачувување и валоризација на локалното материјално и нематеријално културно наследство, конечно прикажувајќи ги сите избрани дела во виртуелен дигитален споменик наречен „Плоштад Европа“. .
 • во 2017 година, го организираше првото издание на Expo ASL Cultura (www.expoaslcultura.info), национална изложба на училишни проекти и активности за учење базирани на работа во областа на уметноста и културата.
 • Ја организира и координира Quintana 4D – Отворени податоци и зголемена реалност за валоризација на нематеријалното културно наследство, чија цел е ко-креирање на „Museater“ за локалниот фестивал „Giostra della Quintana”.

Експертиза на Егина e дигитална трансформација.

KOCAELI IL MILLI EGITIM MUDURLUGU 

KOCAELI IL MILLI EGITIM MUDURLUGU (www.kocaeli.meb.gov.tr)

Покраински директорат за национално образование во Коџаели, регионален државен орган, на Министерството за национално образование во Турција кој што опфаќа 12 окружни дирекции и ги извршува нивните активности за подобрување на квалитетот на образованието и пристапот до образование во регионот во согласност со МОН.

Покраинскиот директорат за национално образование Коџаели е задолжен за планирање и координација на сите видови образовни и тренинг активности од предучилишна, до средно и образование за возрасни во провинцијата Коџаели. Дирекцијата ги поддржува директорите на училиштата, наставниците и другиот персонал со различни курсеви за обука. Освен тоа, соработува со другите дирекции и институции во Коџаели на многу национални и меѓународни проекти. Тргнувајќи од досегашните искуства на теренот и бидејќи е еден вид чадор организација за сите видови образовни институции и активности во провинцијата Коџаели, како владина организација задолжена е за планирање и координација на сите видови едукативни и тренинг активности од предучилишно, до средно и образование за возрасни во провинцијата Коџаели. Бројот на училишта/институции под нејзина одговорност е 1.300 вклучувајќи предучилишни установи, установи за посебни потреби, основни училишта, средни училишта, средни стручни училишта, центри за стручно образование, Јавни центри за обука за возрасни и центри за советување и истражување со вкупно 26.000 наставници. кои работат во тие училишта и институции.

Бидејќи Коџаели се нарекува индустриска престолнина на Турција, стручното образование и обука се суштински дел од нивните активности. Бројот на стручни училишта е 72 кои обезбедуваат обука во 54 различни области и повеќе од 100 гранки. Освен формалните образовни институции, под нејзина одговорност се и центрите за образование на возрасни како што се јавните образовни центри и стручните центри. Вкупно, има повеќе од 26.000 наставници и близу 400.000 студенти во сите нивоа на образование, освен високото образование.

Имаат Еразмус акредитација во областа на VET, ADU и SCH за седум години почнувајќи од 2021 година.

ПАРТНЕРИ

EGINA SRL

EGInA SRL (www.egina.euis a private training agency and consultancy body, operating in the field of EU projects and grants. The company has been founded by a team of project managers with long-term experience in the preparation, submission and implementation of project proposals, as well as in the coordination of international partnerships and the administrative and financial management of actions at local, national and EU level.

EGInA Srl is located in Foligno, in the Umbria Region, 1h30 far from Rome by trai, and IT operates within a wide and consolidated network of public and private bodies, providing high-quality services and consultancy in different fields:

We are accredited at the Umbria Region as a training agency for the implementation of training activities funded by the European Social Fund and therefore we can release professional VET qualifications and certificates.

The key staff of EGInA Srl is experienced in the management of EU funded projects within the framework of different EU financing programmes. During the years we have been involved in the implementation, both as coordinators or partners, of a consistent number of multilateral projects.

Transnational mobility:

EGInA Srl acts also as a sending, hosting and intermediating organisation in the field of transnational mobility. On the basis of our logistic and organisational competences and facilities, we always analyse and interpret the educational and professional needs and resources of the territory, in order to offer the best international experience both at outgoing and incoming learners.

EGInA is devoted to deepen a real transnational cooperation in the field of lifelong learning, increasing awareness of European cooperation and opportunities, especially in the field of the digitalisation of cultural heritage, within the framework of different EU financing programmes, with a special focus on Erasmus+.

 • We are members of the National Association “Stati Generali dell’Innovazione” (https://www.statigeneralinnovazione.it/), where we coordinate the working group on education and culture.
 • We collaborate with the European network ALL DIGITAL (http://all-digital.org/).
 • We are also very active in the organisation of contests and exhibitions at national level. In 2018, we have organised the third edition of SHU – Social Hackathon Umbria (www.socialhackathonumbria.info), where 6 teams of hackers competed for the realization of digital products aimed at fostering digital competencies and entrepreneurship to the benefit of the civil society.
 • In 2017, in collaboration with the Digital Cultural Heritage, Arts & Humanities School (www.diculther.eu), a national network of private and public bodies that works in the field of Digital Cultural Heritage, we organised a National Contest for School teachers and students entitled “Crowddreaming: Youths co-creating Digital Culture”. Crowddreaming aims to establish new knowledge and to explore the feasibility of innovative participatory approaches for a more effective and sustainable preservation and valorisation of local tangible and intangible cultural heritage, finally showing all the selected works in a virtual digital monument that we call “Europe Square”.
 • Therefore, in 2017, we organised the first edition of Expo ASL Cultura (www.expoaslcultura.info), a national exhibition of School projects and work-based learning activities in the field of arts and culture.
 • Moreover, we are responsible for the coordination of Quintana 4D – Open Data and Augmented Reality for the valorisation of Intangible Cultural Heritage, aimed at the co-creation of a “Museater” for our local festival “Giostra della Quintana”, a baroque re-enactment of an equestrian tournament.

KOCAELI IL MILLI EGITIM MUDURLUGU 

Kocaeli Provincial Directorate of National Education (www.kocaeli.meb.gov.tr, a regional public authority, under the of the Ministry of National Education, embraces 12 district directorates and executes their activities to improve the quality of education and access the education in the region in line with the MoNE.

Kocaeli Provincial Directorate of National Education is in charge of the planning and coordination of all kinds of educational and training activities from preschool, to secondary and adult education in Kocaeli Province. The Directorate supports school principals, teachers and other staff with a variety of in-service training courses. Besides, it collaborates with the other directorates and institutions in Kocaeli on many National and International projects. Moving from the experiences gained in the field so far and since it is a kind of umbrella organization for all kinds of educational institutions and activities in Kocaeli Province.

As a governmental organization in charge of the planning and coordination of all kinds of educational and training activities from preschool, to secondary and adult education in Kocaeli Province. The number of schools/institutions under its responsibility is 1.300 including preschool institutions, special needs institutions, primary schools, secondary schools, vocational secondary schools, vocational education centres, Public Training Centres for adults, and Counselling and Research Centres with a total of 26,000 teachers working in those schools and institutions.

Since Kocaeli is called the industrial capital of Turkey, vocational education and training are essential part of our activities. The number of vocational schools is 72 providing training in 54 different fields and more than 100 branches. Apart from formal education institutions, adult education centres such as public education centers and vocational centers are also under its responsibility. In total, there are more than 26,000 teachers and nearly 400,000 students in all levels of education, except higher education.

We got Erasmus Accreditation in the field of VET, ADU and SCH for seven years starting from 2021.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2022-10-17T20:14:53+02:00

YOUTH IN THE WORLD

Овој проект имаше за цел едукација на млади лица во насока на следење и користење на можностите креативно користење на ресурсите од нивната околина, превземање претприемачки иницијативи со иновативен пристап во комбинирање на три важни елементи во развојот на младинското претприемништво

2024-04-10T17:56:48+02:00

WINBIZ

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

2023-10-18T16:17:43+02:00

We Cook-IN

Проектот има за цел да ги интегрира луѓето со мигрантско потекло преку подигнување на нивните готвачки вештини и програми за обука кои се дизајнирани спрема потребите на целната група. Главната цел на проектот е да се промовира социјалната вклученост и да се унапредат луѓето со мигрантско потекло во општествата земјите каде престојуваат преку нивно вклучување на пазарот на трудот во секторот HORECA/Угостителство.

2022-10-17T19:49:24+02:00

THE SKILLS THAT PAY THE BILLS

Проектот “СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА”(The skills that pay the bills”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Рагина-Бугарија и ВЕМ -Италија -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+K 102

2022-10-16T20:54:22+02:00

SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

2022-10-16T16:10:09+02:00

Road to Employment

Проектот Пат кон вработување – Развивање нови вештини и знаења за невработените лица имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ 2014-2016

2022-10-17T20:12:12+02:00

LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

Програмата Леонардо да Винчи им помага на европските граѓани да се здобијат со нови вештини, знаења и квалификации и да ги признаат преку границите со цел да ја подобрат нивната способност за вработување при промена на пазарот на трудот.

2024-03-26T22:09:30+01:00

IQ-DigitS

Засилени од напредокот во комуникациските и транспортните технологии, економиите стануваат се повеќе и повеќе глобализирани. Глобализацијата генерира миграција на работни места и миграција на работна сила.

2022-10-17T20:23:36+02:00

IMPROVEMENT OF EMPLOYMENT POTENTIALS OF WOMEN

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

2022-10-17T17:40:16+02:00

GOOD FOOD IS GOOD MOOD

Проектот “СО ДОБРА ХРАНА ДО ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ ”(Good food is good mood”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+, акција KА202 Стратешко партнерство во стручно образование и обука .

2022-10-17T20:56:40+02:00

FOSTERING SOCIAL INCLUSION

Главната цел на која придонесе овој проект беше подобрување на вработливоста на жените на пазарот на трудот во Македонија, кои доаѓаат од ранливи групи. Таргетот беше насочен кон следните градови: Скопје -Општина Шуто Оризари со стапка на невработеност од 46%, Куманово со стапка на невработеност од 32%, Тетово со стапка на невработеност од 38% и Штип со стапка на невработеност од 28%. Целта беше подобрување на нивото на економска и социјална интеграција на невработените жени од малцинските етнички заедници, особено ромските, албанските и турските заедници.