Оперативна програма за развој на човечки ресурси 2007 – 2013 Инструмент за претпристапна помош (ИПА)

„Инклузија на жените од етничките заедници на пазарот на трудот. “
Поттикнување на социјалната инклузија, буџетска линија: ИПА развој на човечки ресурси

референтен број: EuropeAid /135-012/M/ACT/MK

Тематски приоритет Лот 2 – Интеграција на малцинските етнички заедници на пазарот на трудот, со посебен фокус на жените.

Operational Programme for Human Resources Development 2007 – 2013 Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)

„Inclusion of women from ethnic communities in the labor market. ”
Promoting social inclusion, budget line:
IPA human resource development “

Reference: EuropeAid /135-012/M/ACT/MK

Thematic priority Lot 2 – Integration of minority ethnic communities in the labor market, with a special focus on women

Општа цел на проектот

Овозможување на инклузивен пазар на труд во Македонија, каде што сите граѓани, вклучувајќи ги и оние од ранливите категории, ќе имаат еднаков пристап и можности.

Специфична цел на проектот

Зголемување на пристапот и присуството на жените од етничките заедници на пазарот на трудот во Република Македонија, преку јакнење на нивните потенцијали за вработување и создавање на поволна социјално/општествена средина.

Главни активности на проектот

Проектот има за цел да направи проценка на тековната состојба на вработеноста кај жените од етничките заедници на пазарот на трудот, во целните региони. Дополнително проектот ги предвидува следните активности:

  • теренска психосоцијална работа со семејства од целните региони;
  • обуки за поддршка на индивидуалната вработливост на жените;
  • мобилизирање на заедниците со цел отворање на прашањата поврзани со вработувањето;
  • професионална пракса за 30 жени;
  • споделување на методологии на проектот со Агенцијата за вработување на РМ, со цел негова идна репликација.

Главни активности на Тренинг центар ЦЕС во рамките на проектот

Во рамките на овој проект, Тренинг ценарот ЦЕС, спроведе обуки за стручни вештини на невработени жени. Во периодот од 29.05.2017 најдоцна до 10 септември 2017 година, беа обучени 11 учеснички. Обуките за стручни вештини беа внимателно испланирани и дизајнирани со цел да одговорат на целите: обука на невработени жени за фризер – основно ниво и обука на невработени жени за декоративен маникир во Скопје.

Распоредот за реализација на обуките беше прилагоден според потребите на кандидатите. Обуките за стручни вештини се реализираа во работни денови и се изведуваа регуларно и професионално со комбинација на теоретски и практичен дел. Целта на овие обуки беше да се зголеми вработливоста кај невработените жени  и да се обезбедат можности за оваа целна таргет група за зголемување на специфичните вештини како и да стекнат квалификации за специфичните професии барани на пазарот на трудот.

За таа намена Тренинг центар Ц.Е.С ги обезбеди сите потребни услови: соодветни простории за и опрема. Особено задоволство од обуките, од страна на обучените кандидатки, согласно евалуациските формулари беше изразено за практичниот дел од обуките.

General objective

Enabling an inclusive labor market in Macedonia, where all citizens, including those from vulnerable categories, will have equal access and opportunities.

 

Specific objective

Increasing the access and pparticipation of women from ethnic communities on the labor market in the Republic of Macedonia, by strengthening their employment potentials and creating a favorable social environment.

Main activities of the project

The project aims to assess the current employment situation of women from ethnic communities in the labor market in the target regions. The project envisages the following activities:

  • psychosocial work with families from the target regions;
  • trainings to support the individual employability of women;
  • mobilizing communities to raise employment issues;
  • professional training for 30 women;
  • Sharing project methodologies with the Employment Agency of the Republic of Macedonia, in order to replicate it in the future.

 

Participation of Training Center CES within the project

Within this project, Training Center CES conducted VET trainings for professional skills of unemployed women. In the period from 29.05.2017 until 10 September 2017, 11 participants were trained. VET trainings were carefully planned and designed to meet the objectives: training of unemployed women for hairdressing – basic level and training of unemployed women for decorative manicure in Skopje.

The schedule for the realization of the trainings was adjusted according to the needs of the participants. The professional skills trainings were implemented in working days and were performed regularly and professionally with a combination of theoretical and practical part. The purpose of these trainings was to increase the employability of unemployed women and to provide opportunities for this target group to increase specific skills as well as to gain qualifications for specific professions required in the labor market.

For that purpose, Training Center CES provided all the necessary conditions: appropriate premises and equipment. According to the evaluation forms, high level of satisfaction was expressed for the practical part of the trainings.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2022-10-17T20:14:53+02:00

YOUTH IN THE WORLD

Овој проект имаше за цел едукација на млади лица во насока на следење и користење на можностите креативно користење на ресурсите од нивната околина, превземање претприемачки иницијативи со иновативен пристап во комбинирање на три важни елементи во развојот на младинското претприемништво

2024-04-10T17:56:48+02:00

WINBIZ

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

2023-10-18T16:17:43+02:00

We Cook-IN

Проектот има за цел да ги интегрира луѓето со мигрантско потекло преку подигнување на нивните готвачки вештини и програми за обука кои се дизајнирани спрема потребите на целната група. Главната цел на проектот е да се промовира социјалната вклученост и да се унапредат луѓето со мигрантско потекло во општествата земјите каде престојуваат преку нивно вклучување на пазарот на трудот во секторот HORECA/Угостителство.