Обука за негувател-ка на стари и немоќни лица

Грижата за старите лица претставува исполнување на посебните потреби и барања кои се единстваени за оние на кои им се потребни. Овој широк поим ги опфаќа услугите како што седневна нега, долготрајна нега, нега во старечки домови, како и домашна нега.