ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА НОВИ ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА

PROJECTS FOR DEVELOPMENT NEW SKILLS AND KNOWLEDGE

Вклучете се во нашите проекти и усовршете се во професионалната кариера.

ПРОЕКТ / PROJECT

ПАТ ДО ВРАБОТУВАЊЕ / ROAD TO EMPLOYMENT

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

СО ДОБРА ХРАНА ДО ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ / GOOD FOOD IS GOOD MOOD

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

МРЕЖА НА ВЕШТИ ГОТВАЧИ И КЕЛНЕРИ / SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА / THE SKILLS THAT PAY THE BILLS

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ ЗА МЛАДИ / DIGITAL SKILLS FOR YOUNG PEOPLE

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ / LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

МЛАДИТЕ ВО СВЕТОТ / YOUTH IN THE WORLD

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

ПОДОБРУВАЊЕ НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕIMPROVEMENT OF EMPLOYMENT POTENTIALS OF WOMEN

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

ПОТТИКНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА FOSTERING SOCIAL INCLUSION

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

ИНКЛУЗИЈА НА ЖЕНИТЕ ОД ЕТНИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТINCLUSION OF WOMEN FROM ETHNIC COMMUNITIES IN THE LABOR MARKET

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

СЕМЕЈНАТА ПИСМЕНОСТ ФУНКЦИОНИРА! / FAMILY LITERACY WORKS!

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕEMPLOYMENT TRAINING

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

РАЗВИВАЊЕ НА ДУАЛЕН МОДЕЛ ЗА УЧЕЊЕ / DEVELOPING WORK BASED DUAL MODEL

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

WINBIZWINBIZ

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

IQ-DIGITS / IQ-DIGITS

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

ЕРА+60ERA+60

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

WE COOK-IN / WE COOK-IN

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

EnVET / EnVET

ПОВЕЌЕ / READ MORE

ПРОЕКТ / PROJECT

EMPOWER / ЗАЈАКНУВАЊЕ

ПОВЕЌЕ / READ MORE