Project Description

Winbiz
(KA220)

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

WINBIZ
KA220

The integration of migrant women or women with non-Western backgrounds into the European context is an essential step towards achieving the goal of raising the EU employment rate to 78%, as called for in the Europe 2030 Strategy.

За Winbiz

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

Бројките потврдуваат дека присуството на жени мигранти на територијата на ЕУ е значајно. Всушност, од последната деценија, има континуиран пораст на протокот на женска имиграција во ЕУ. Податоците собрани во „Предлогот за резолуција на Европскиот парламент за имиграцијата на жените: улогата и состојбата на жените имигранти во Европската Унија (2006/2010(INI))“ нагласуваат колку е клучно ефикасно да се управува со овој важен тек, усвојувајќи мерки насочени кон социјална интеграција на жените мигранти, за борба против дискриминацијата и маргинализацијата. Клучен чекор во оваа насока е направен во последнава деценија со усвојувањето на Мислењето на Европскиот економски и социјален комитет посветено работи на интеграцијата на жените мигранти на пазарот на труд (2015 година). Битно е да се забележи дека специфичните вештини што треба да се промовираат меѓу жените мигранти – целната група на проектот – е да се обезбеди нивна целосна социјална и работна интеграција – преку зајакнување на дигиталната писменост, интеркултурализмот и претприемништвото, како и личните вештини поврзани со -наречени животи и меки вештини, во контекст на неформално и неформално образование. Потребата од интегрирање на дигиталните и претприемачките компетенции се особено нагласени во Комуникацијата на Европската комисија за Акциониот план за дигитално образование ( COM( 2018)0022) и рамката наведена во EntreComp (2016).

Цели:

Проектот WINBIZ вклучува жени мигранти или жени со незападно потекло, со средно-високо ниво на образование, чија цел е да им се овозможи стекнување и развој на лични, трансверзални и специфични компетенции и вештини неопходни за нивна целосна интеграција/реинтеграција на европскиот пазар на труд, со што се генерира добробит за нив и за општеството во кое живеат. WINBIZ има за цел:

■ Да придонесе кон развојот на компетенциите на жените мигранти, низ образование за возрасни преку висококвалитетно учење

■ Да придонесе за промоција на отвореното образование и развојот на методолошки, дидактички и технички иновации за промоција на женското социјално претприемништво.

Таквите цели треба да се остварат преку развој на четири алатки кои ќе се креираат во текот на спроведување на проектот:

■ Истражувачки извештај за социјалните потреби и потребите за обука, чија цел е да ги прикаже можностите и бариерите во локалната, националната и европската рамка на со кои се соочуваат жените мигранти, нивните услови за образование, обука, пристап до пазарот на трудот и нивната целосна социјална интеграција.

■ Онлајн пакет со алатки за обучувачи и тутори, создаден со интегрирање на податоци и информации од социјалните истражувања, технички и интелектуалeн придонес од партнерите, веќе достапни отворени ресурси за учење, кои ќе бидат „тестирани“ преку алтернативни техники за ангажирање и собирање информации, како што се кругови за тренери. Користената методологија ќе се заснова на системски методологии како U-теорија и Дизајн на размислување. Произведениот комплет алатки ќе се употебува од самите обучени тутори како оперативна алатка за активности за обука/менторство во корист на жените мигранти вклучени во MOOC (massive open online course).

■ Модуларен курс од 150 часа што ќе биде структуриран во мешан режим: 25 тутори ќе менторираат 250 жени имигранти за време на курсот. Референцата за коучинг/менторство на менторите ќе биде претходно обработена во развиениот прирачник. MOOC ќе биде хостиран во рамките на платформа за е-учење и ќе има за цел да пренесе знаење на целната група и да промовира дигитални, претприемачки, интеркултурни и животни вештини. За да се потврдат стекнатите вештини, учесниците ќе добијат сертификат и отворена значка, според рамката EntreComp.

■ Каталог на деловни планови, кој ги обединува 15-те најдобри оперативни бизнис планови развиени од жените кои успешно го следеле MOOC и кои добиле највисоки оценки по учеството во финалната проектна работа закажана на крајот на MOOC. На крајот од мешаниот курс, ќе има проектна работа од 100 часа (од кои 20 вклучуваат присуство на тутори), која ќе биде структурирана како тимско работно искуство што ќе ги води 250-те учесници, поделени во групи, до дефиницијата за бизнис идеи.

Резултатите од проектот ќе бидат исто така отворени за учество и придонес од други жени од урбаниот контекст во кој живеат учесниците. На крајот од проектот, специјален комитет ќе ги оцени деловните идеи и ќе ги избере 15-те најдобри.

Имплементација:

Проектот е структуриран на таков начин што различните постигнати резултати-и активностите поврзани со нив-прогресивно придонесуваат за целосно постигнување на целите на проектот. Имајќи ја предвид макро-целта наведена погоре, потребни се 4 поспецифични цели (СО) и сродни активности (AS):

■ SO1 – Стекнување и споделување знаења, теоретски, емпириски и статистичко-оперативни податоци – од институции вклучени во спроведувањето на образовно-тренинг патеки за возрасни и од институции вклучени во социо-професионално вклучување на жените и мигрантите. Таквите податоци ќе бидат поврзани со потребите за обука и социјалната, економската и културната ситуација на целната група

А1 Планирање и развој на соодветна рамка за социјално истражување

А2 Имплементација на биро истражување на локално, национално и европско ниво и фокус групи на локално ниво

А3 Обработка на резултати, преглед и објавување на конечен извештај, кој треба да се сподели во и надвор од партнерството, преку идентификуваните канали за дисеминација и експлоатација

■ SO2 – Развој и споделување на отворени методологии, алатки и материјали за обука за професионалните подготовка на оператори кои ќе бидат одговорни за туторство, водење и тренирање на целната група

А1 Планирање и развој на соодветна методолошка рамка

А2 Спроведување на активност насочена кон размена на добри практики меѓу партнерите – особено на U-теорија и дизајн Алатки за размислување

А3 Имплементација на анализа на тренинг-професионалните потреби на операторите: тоа ќе се направи со организирање локални тренерски кругови кои главно ќе користат алатки за ангажман на Теорија U и Дизајн размислување

А4 Обработка на добиените податоци и информации, собирање повратни информации и копродукција на пакет алатки за обучувачи/тутори кои ќе се користат за обука на 25 соодветно избрани оператори и ќе се споделуваат и надвор од партнерството, преку идентификуваните канали за дисеминација и експлоатација

■ SO3 — Развој и споделување на „отворени“ методологии, алатки и материјали за обука за промовирање:

а) стекнување лични, трансверзални и специфични компетенции и вештини од страна на целната група;

б) социо-професионална интеграција на целната група;

в) унапредување на женското претприемништво

А1 Планирање и развој на соодветен методолошки рамка

А2 Развој и заедничка ревизија на содржините за обука (модули)

А3 Развој и тестирање на платформа за е-учење за домаќин на MOOC

A4 Имплементација на 150-часовен комбиниран курс за обука за 250 жени мигранти или жени од незападно потекло, поддржан од 25 обучени тутори

А5 Потврдување на вештините стекнати преку сертификација и издавање отворени беџови, следејќи ја рамката EntreComp

А6 Промоција на производите преку идентификуваните канали за дисеминација и валоризација

■ SO4 — Промоција на практичен курс за обука за ко-планирање – во корист на целната група и поврзан со претходниот курс за теоретска обука. Курсот за обука има за цел дефинирање, елаборирање и собирање оперативни деловни планови кои ги исполнуваат критериумите за иновативност и социјална вклученост

А1 Планирање и развој на соодветна методолошка рамка

А2 Имплементација на 100-часовна проектна работа во корист на 250 жени учеснички на МООК, кој исто така е отворен за учество на жени кои не се запишани на курсот, а предводени од 25 тутори

А3 Развој на бизнис идеи од страна на учесниците во работата на проектот, кои ќе бидат поделени во групи

А4 Избор на најдобрите 15 бизнис идеи од сите партнерски земји и последователна „инкубација“ во рамките на транснационален кампус за обука за трансформација на идеите во оперативни бизнис планови, со поддршка и менторство на 15 избрани модели за улоги

А5 Подготовка на каталог кој собира 15 оперативни изработени деловни планови и нивно ширење преку идентификуваните канали за комуникација и експлоатација.

Резултати:

Со имплементацијата на WINBIZ се очекуваат следните влијанија: На учесниците:

■ Жени мигранти или жени од незападно потекло 250- те жени кои ќе учествуваат во пилотирањето

а) ќе ги подобрат личните, трансверзалните и техничките вештини – особено претприемачките, дигиталните и интеркултурните вештини. Ова ќе биде потврдено со отворени значки, Europass Mobility и Europass CV, во согласност со рамката EntreComp ;

б) ќе има повеќе и подобри шанси за професионална интеграција;

в) ќе ја премостат нивната образовна и професионална неусогласеност;

г) ќе поседува алатки за заеднички развој на бизнис идеи;

д) ќе видат зголемена нивната благосостојба, создавајќи богатство за себе и за општеството;

ѓ) ќе имаат можност да се приклучат на неформални мрежи на локално и европско ниво, кои се фундаментални за нив личен и професионален развој;

е) ќе придонесе за рушење на негативните стереотипи за жените и мигрантите и ќе бидат успешни примери за социјална интеграција во ЕУ.

■ За тутори 25 – те оператори (тутори) кои ќе учествуваат во проектните активности

а) ќе поседува трансверзални и технички компетенции, особено во областа на животни вештини и претприемачки тренинг, сертифицирани од Europass Mobility и CV, во договор со EntreComp ;

б) ќе можат да ги користат стекнатите поими и алатки за поддршка – во рамките на нивните организации – жените мигранти на патиштата на зајакнување и социо-професионална интеграција;

в) да доживее напредување во кариерата;

г) да ги шират иновациите и надвор и да промовираат соработка со други засегнати страни, овозможувајќи идна преносливост на резултатите од WINBIZ и нивна употреба, исто така, по завршувањето на проектот . : а) курс за обука за тутори/фасилитатори обучени во областа на животни вештини и претприемачки коучинг, со компетенции поврзани со EntreComp ;

б) обука и практичен курс за жени мигранти за развој на лични и трансверзални компетенции, особено претприемништво и социјална и дигитална вклученост, поврзани со EntreComp

■ Профилот и стручноста на партнерите (имено центри за обука и образование за возрасни, организации работа за поддршка на жените мигранти) значително ќе се зајакне

■ Произведените методологии, алатки и материјали ќе ја збогатат понудата на образовни и услуги за поддршка на организациите учеснички кои, со промовирање на стекнатите иновации, ќе видат зголемена побарувачка за овие услуги од поголем број крајни корисници

■ Ќе се подобрат синергиите и соработката меѓу партнерите во областа на образованието на возрасните, од мултисекторска/интердисциплинарна перспектива

■ Понудата за обука на партнерите подобро ќе ги задоволи потребите на денешниот европски пазар на труд – кој е флексибилен

и динамична, и која бара стекнување на нови трансверзални вештини На други организации/засегнати страни:

■ Очекуваното влијание на методологиите, алатките и иновациите произведени за модернизирање и зголемување на квалитетот на услугите што ги обезбедуваат организациите кои работат во образованието на возрасни и ги поддржуваат жените мигранти низ Европа е големо.

APSU и другите партнери ќе ги промовираат резултатите од WINBIZ во рамките на нивните сопствени мрежи на придружни партнери.

На пример, CES – како чадор организација која опфаќа 30 организации во 15 европски земји – ќе може да ги користи своите канали за ширење на резултатите од проектот на исклучително високо меѓународно ниво.

EGInA ќе ја експлоатира мрежата на Stati Generali dell’Innovazione (SGI), чиј член е.

SGI, заедно со DAISSy , истражувачката група на HOU се дел од европската ALL DIGITAL мрежа, која ќе ги промовира резултатите од проектот преку ширење на иновациите на WINBIZ меѓу своите членови (60 организации кои претставуваат повеќе од 25.000 центри за развој на е-вештини).

About Winbiz

The integration of migrant women or women with non-Western backgrounds into the European context is an essential step towards achieving the goal of raising the EU employment rate to 78%, as called for in the Europe 2030 Strategy.
In general, the impact that the employment of immigrant individuals can have on the growth and GDP of the various European countries is considerable, as shown by numerous studies in the sector. Moreover, the figures confirm that the presence of migrant women in the EU territory is significant. In fact, since the last decade, there has been a continuous increase in the flow of female immigration into the EU. The data collected in the “Motion for a European parliament resolution on Women’s immigration: the role and condition of immigrant women in the European Union (2006/2010(INI))” underline how crucial it is to effectively manage this important flow, adopting measures aimed at the social integration of immigrant women, to combat discrimination and marginalisation. A crucial step in this direction has been made in the last decade with the adoption of the Opinion of the European Economic and Social Committee dedicated to the integration of migrant women in the labour market (2015). It is worth noticing that the specific skills to be promoted among immigrant women—the target group of the project—to ensure their full social and labour integration—are those related to digital literacy, interculturalism and entrepreneurship, as well as personal skills related to so-called life and soft skills, in a context of informal and non-formal education. The need to integrate digital and entrepreneurial competencies are especially underlined by the European Commission’s Communication on the Digital Education Action Plan (COM(2018)0022) and the framework outlined in EntreComp (2016).

Objectives:

The WINBIZ project involves migrant women or women with a non-Western background, with medium-high levels of education, in a training pathway aimed at enabling the acquisition and development of personal, transversal and specific competencies and skills necessary for their full integration/reintegration in the European labour market, thus generating well-being for themselves and for the society they live in. WINBIZ aims to:

■ Contribute to the development of migrant women’s competencies in adult education through high-quality learning

■ Contribute to the promotion of open education and the development of methodological, didactic and technical innovations for the promotion of women’s social entrepreneurship Such objectives are achieved through the production of four works of art created during the project:

■ A social and training needs research report, aiming at outlining the local, national, and European framework of opportunities and barriers that migrant women may face, about their educational and training condition for access to the labour market and their full social integration

■ An online toolkit for trainers and tutors, created by integrating data and information from

social research, technical and intellectual contributions from partners, already available OERs and input from potential trainers/tutors, who will be “tested” through alternative engagement and information gathering techniques, such as coaching circles. The methodology used will be based on the contributions of systemic methodologies such as U-theory and Design Thinking. The toolkit produced will then be used by the trained tutors themselves as an operational tool for coaching/mentoring activities for the benefit of migrant women involved in the MOOC

■ A 150-hour-modular course to be structured in blended mode: 25 tutors will mentor 250 immigrant women during the course. The reference for the coaching/mentoring of the mentors will be the previously developed toolkit. The MOOC will be hosted within an e-learning platform and will aim to transfer knowledge to the target group and promote digital, entrepreneurial, intercultural and life skills. To validate the acquired skills, participants will receive a certificate and an open badge, according to the EntreComp framework

■ A catalogue of business plans, bringing together the 15 best operational business plans developed by the women who have successfully followed the MOOC and who have obtained the highest score following participation in the final project work scheduled at the end of the MOOC. At the end of the blended course, there will be a 100-hour-project work (20 of which include the presence of the tutors), which will be structured as a team working experience that will lead the 250 participants, divided into groups, to the definition of business ideas. The project work will

also be open to the participation and contribution of other women from the urban context in which the participants live. At the end of the project work, a special committee will evaluate the business ideas and select the 15 best—based on criteria of innovativeness and social impact—to be “incubated” in a transnational training campus, to transform the business ideas into real operational plans. The incubation phase will take place with the support and mentoring of 15 role models – namely the successful female migrant entrepreneurs from project partner countries The results of WINBIZ have been designed to produce relevant outcomes in terms of direct and indirect impacts, as far as innovation is produced and the exchange of know-how between the involved organisations active in the education and training sector is promoted, and the social inclusion/empowerment of women and migrants is achieved.

Implementation:

The project is structured in such a way that the various results achieved—and the activities related to

them—progressively contribute to the full achievement of the project objectives. Considering the macro-objective outlined above, 4 more specific objectives (SO) and related actions (AS) are necessary:

■ SO1—Acquisition and sharing of knowledge, theoretical, empirical, and statistical-operational data—from institutions involved in the implementation of educational-training paths for adults, and of institutions involved in the socio-professional inclusion of women and migrants. Such data will be related to the training needs and the social, economic, and cultural situation of the target group A1 Planning and development of an appropriate social research framework A2 Implementation of desk research at local, national, and European level and focus groups at the local level A3 Processing of results, review, and publication of a final report, to be shared within and outside the partnership, through the dissemination and exploitation channels identified

■ SO2—Development and sharing of open methodologies, tools, and training materials for the professional

preparation of operators who will be responsible for tutoring, guiding, and coaching the target group A1 Planning and development of an appropriate methodological framework A2 Implementation of an activity aimed at the exchange of good practices among the partners—in particular of U-theory and Design Thinking tools A3 Implementation of an analysis of the training-professional needs of the operators: this will be done by organising local coaching circles that will mainly use engagement tools of Theory U and Design Thinking A4 Processing of the data and information obtained, collection of feedbacks and coproduction of a toolkit for trainers/tutors to be used for the training of 25 appropriately selected operators and to be shared also outside the partnership, through the dissemination and exploitation channels identified

■ SO3—Development and sharing of “open” methodologies, tools and training materials to promote: a) the acquisition of personal, transversal and specific competencies and skills by the target group; b) the socio-professional integration of the target group; c) the promotion of female entrepreneurship A1 Planning and development of an appropriate methodological

framework A2 Development and joint revision of training contents (modules) A3 Development and testing of an e-learning platform to host a MOOC A4 Implementation of a 150-hour blended training course for 250 migrant women or women from non-western backgrounds, supported by 25 trained tutors A5 Validation of skills acquired through certification and issuing of open badges, following the EntreComp framework A6 Promotion of the products through the dissemination and valorisation channels identified

■ SO4—Promotion of a practical co-planning training course – for the benefit of the target group and linked to the previous theoretical training course. The training course aims at defining, elaborating, and collecting operational business plans that meet the criteria of innovativeness and social inclusion A1 Planning and development of an adequate methodological framework A2 Implementation of 100-hour project work for the benefit of the

250 women participants in the MOOC, which is also open to the participation of women not enrolled in the course, and led by 25 tutors A3 Development of business ideas by the participants in the project work, who will be divided into groups A4

Selection of the best 15 business ideas from all partner countries and subsequent “incubation” within a transnational training campus for the transformation of ideas into operational business plans, with the support and mentoring of 15 selected role models A5 Preparation of a catalogue gathering the 15 operational business plans produced, and their dissemination through the communication and exploitation channels identified.

 

Results:

The following impacts are expected with the implementation of WINBIZ: On participants:

■ Migrant women or women from non-Western backgrounds The 250 women who will have participated in the piloting a) will improve personal, transversal and technical skills – especially entrepreneurial, digital and intercultural skills. This will be certified by open badges, Europass Mobility and Europass CV, in accordance with the EntreComp framework;

 1. b) will have more and better chances of professional integration; c) will have bridged their educational and professional mismatch;
 2. d) will possess the tools to collaboratively develop business ideas; e) will see their well-being increased, creating wealth for themselves and for society;
 3. f) will have the possibility to join informal networks at local and European level, which are fundamental for their

personal and professional development; g) will contribute to breaking down negative stereotypes about women and

migrants and will be successful examples of social integration in the EU.

■ On tutors The 25 operators (tutors) who will participate in the project activities

 1. a) will possess transversal and technical competencies, in particular in the area of life skills and entrepreneurial coaching, certified by Europass Mobility and CV, in agreement with EntreComp;
 2. b) will be able to use the acquired notions and tools to support – within their organisations – migrant women in paths of empowerment and socio-professional integration; c) experience a career advancement; d) disseminate the innovations also outside and promote collaborations with other stakeholders, allowing a future transferability of the WINBIZ results and their use also after the end of the project On organisations: ■ The staff members of the project partners will become experts in the implementation of: a) a training course for tutors/facilitators trained in the area of life skills and entrepreneurial coaching, with competencies linked to EntreComp;
 3. b) a training and practical course for migrant women for the development of personal and transversal competences, in particular entrepreneurship and social and digital inclusion, linked to EntreComp

■ The profile and expertise of the partners (namely training and adult education centres, organisations

working to support migrant women) will be significantly strengthened

■ The methodologies, tools and materials produced will enrich the offer of educational and support services of the participating organisations which, by promoting the innovations acquired, will see an increasing demand for these services by a greater number of end-users

■ Synergies and cooperation between partners will be improved in the field of adult education, from a multi-sectoral/interdisciplinary perspective

■ The partners’ training offer will better meet the needs of today’s European labour market – which is flexible

and dynamic, and which requires the acquisition of new transversal skills On other organisations/stakeholders:

■ The expected impact of the methodologies, tools and innovations produced on modernising and increasing the quality of services provided by organisations working in adult education and supporting migrant women across Europe is high.

APSU and the other partners will promote the results of WINBIZ within their own networks of associated partners. For example, CES—being an umbrella organisation comprising 30 organisations in 15 European countries—will be able to use its channels to disseminate project results at an exceptionally high international level. EGInA will exploit the network of Stati Generali dell’Innovazione (SGI), of which it is a member. SGI, together with DAISSy, HOU’s research group are part of the European ALL DIGITAL network, which will promote the project results by disseminating WINBIZ innovations among its members (60 organisations representing more than 25.000 e-skills development centres)

ПАРТНЕРИ

APSU – ASSOCIACAO PORTUGUESA DE STARTUPS

ASSOCIACAO PORTUGUESA DE STARTUPS- APSU (Португалската асоцијација на стартапи) е здружение што има за цел да создаде синергии кои ќе поддржат создавање, развој и опстанок  на португалските компании. За да го направи тоа, APSU поддржува бројни критични области кај новооснованите компании, како правна и фискална поддршка, обезбедување на седиште и привремени канцеларии на соработниците, вмрежување помеѓу компаниите, форуми за обука и дискусија и сл.

APSU беше создаден во јануари 2017 година како резултат на серија форуми за дискусија на претприемачи и по објавувањето на податоците на Еуростат од 2015 година кои покажуваат дека португалските претпријатија се оние во ЕУ-28 со најниска стапка на преживување по 5 години.  Оттука произлезе и потребата за создавање национална платформа за соработка на претприемачите, создавање синергии, размена на добри практики и меѓусебно советување.

Во моментов, APSU има канцеларии во регионите на Лисабон и Порто, работи во областите на претприемништвото и социјално претприемништво, поврзување на СОО со потребите на пазарот на трудот, трансфер на вештини потребни за пазар на труд на иднината, поддршка на NEET групата за транзиција кон самовработување и пазар на труд. Тимот на АПСУ е составен од претприемачи кои имаат силна поврзаност со СОО. На овој начин тие успеваат да го поддржат преминот од образование и обука кон одржливо претприемништво.

WISAMAR BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEINNUTZIGE GMBH

Wisamar е непрофитна образовна институција која има за цел да промовира образование, толеранција и меѓународно разбирање. Wisamar е акредитирана од TÜV како давател на образовани услуги според принципите на AZAV (активности за вработување за Федералната канцеларија за вработување), а исто така и од Канцеларијата за миграција и бегалци како давател на курсеви за интеграција.

Области на делување на Wisamar  се:

 • (Понатамошно) Образование: Како акредитиран давател на курсеви за интеграција нуди јзични курсеви за лица со мигрантско потекло. Wisamar е член на Network Integration Лајпциг. Ја поддржува интеграцијата на пазарот на трудот (АЗАВ акредитација) на своите учесници во курсевите.

Подржува  интеграција и на други целни групи преку анализа на компетенции, обука за аплицирање за работа, понатамошно образование, советување, како и курсеви за активирање на невработените.

Дополнително Wisamar, нуди обука за наставници и работилници за интернационализација и управување со проекти во ЕУ, иновативни наставни методи (вклучувајќи дигитално образование и раскажување приказни како образовен метод) како и интеркултурно учење.

 • Проектна канцеларија: Wisamar е партнер и координатор на различни проекти финансирани од ЕУ во тематски области како социјална и интеграција на пазарот на трудот, одржливост, иновации во образованието вклучително дигитално и учење базирано на игри, и сл.
 • Консултации за мобилност и мобилност на ЕУ. Wisamar е едно од официјалните регионални советодавни тела за мобилност за Германската национална агенција и ги поддржувама луѓето да се вклучат во мобилности во ЕУ. Во име на Државниот завод за училишта и образование, а исто така и во сопствени проекти, Wisamar  редовно испраќа ученици и наставници од Саксонија и соседните сојузни држави за стекнување работно и животно искуство во странство. Освен тоа, н Wisamar е дејствувама како посредничка и организација која хостира обуки во својот регион. Голем број на такви проекти веќе се стакнаа со награди за најдобри практика. Мобилностите се реализираат според ECVET-принципите. Wisamar има сериозна експертиза за овие теми. Wisamar е партнер во проектот KA3 Европски национални мрежи за подобрување на СОО кој ги поддржува националните мрежи на училишта за стручно образование и обука во интернационализација со фокус на вклучување во проектите KA1 и KA2 . Во тимот на Wisamar има и EPALE амбасадори, што овозможува добро вмрежени во областа на образованието за возрасни и редовно споделуваме идеи за нови иницијативи и политики во национален и европски контекст.

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

Грчкиот отворен универзитет (HOU) е единствениот грчки државен универзитет кој нуди формално и неформално доживотно образование, и на додипломски и на постдипломски нивоа, на повеќе од 40.000 студенти кои се дисперзирани низ целата земја. Неговата методологија за обука го комбинира учењето на далечина со принципите на образованието на возрасните, во голема мера се потпира на дигитални онлајн платформи и алатки за обука. Околу 80% од неговите студенти се вработени професионалци кои бараат дополнително образование со цел да ја подобрат или променат својата кариера, така што HOU воспоставува постојана врска со пазарот на труд, професионалните мрежи и агенциите за професионален развој. HOU е членка на EADTU, EUA, Eurashe и грчката коалиција за дигитални вештини и работни места. Ги применува стандардите за квалитет ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 и ELOT 1429:2008 . Во насока на поддршка на процесот на образование и обука, HOU:

 • Развива внатрешен едукативен материјал, во дигитална или печатена форма, користејќи ги најновите образовни технологии и методологиите за далечинско образование на возрасни. До сега, повеќе од 1.200 наслови се развиени и доставени до студентите на HOU, вклучувајќи книги, е-книги, видеа, презентации, веб-предавања и вебинари, симулации и MOOC
 • Користи пристап базиран на резултати од учењето, со цел да ја дефинира содржината на своите понуди за едукација и обука
 • Одржува национална мрежа на филијали (наречени HOU Poles), кои нудат локални библиотечни услуги, студиски простор, простории за состаноци и онлајн и административна поддршка за студентите.

Покрај тоа, HOU работи во:

 • Меѓународен, национален и регионален опсег, HOU има воспоставено силни врски со регионалните власти на Западна Грција (дирекција за средно образование, регионална канцеларија за образование, други локални високообразовни институции и VET), и допира до корисници низ целата земја преку HOU „градски порти“
 • Постојани врски со пазарот: поголемиот дел од студентите на HOU се професионалци веќе вработени во приватниот или јавниот сектор; оттука, HOU одржува постојана соработка со пазарот, професионалните здруженија, јавните власти поврзани со занимањата и телата на ЕК, како што се Cedefop, DG Employment итн .

HOU реализира едукативни и технолошки, истражувачки насочени кон општеството, ги поддржува заедниците на пракса, развива онлајн платформи за учење, MOOC и 3D средини, овозможува развој на дигитални и граѓански вештини, промовира инклузија и мултикултурализам и усвојува стандарди (e-CF, DigComp, ECTS, ECVET, EQAVET итн.). Од своето основање, HOU има учествувано во повеќе од 70 национални и европски проекти, во различни рамки (т.е. FP5, FP6, FP7, Lifelong Learning, Erasmus+, итн.), вовредност поголема од 3,5 милиони евра. Денес групата вработува повеќе од 35 лица, вклучувајќи универзитетски професори, доктори на науки и магистерски студии, истражувачи во компјутерски науки, вештачка интелигенција и општествени науки, искусни ИКТ инженери, програмери и административен персонал.

ASOCIATIA EUROPEAN ASSOCIATION FOR SOCIAL INOVATION (EaSI)

Европската асоцијација за социјални иновации претставува чадор организација на повеќе од 30 организации од 15 европски земји. Општо земено, EaSI има за цел унапредување на социјалните иновации во Европа преку развој на истражување и пилот проекти, идентификација и ширење на најдобрите практики, доделување грантови и стипендии.

Мисијата на Европската асоцијација за социјални иновации е да придонесе Европа да стане најинспиративната општествено иновативна средина, да ги поттикне нејзините мрежни организации да станат референца на европско ниво во областите на социјалните иновации. Организациите членови на EaSI мрежата фокусирани на повеќе области: социјална инклузија, правда, образование, социјално претприемништво, организациски и социјален дизајн, технологија и дигитални социјални иновации, јавна политика и јавно управување, рурален развој, урбан развој (развој на заедницата), социјален дијалог и социјални движења и управување со ризик и одржливост. Неодамна, EaSI ја потпиша Повелбата за различности во Романија која обединува 117 потписници, опфаќајќи околу 160.000 вработени од компании, јавни институции и невладини организации, кои јавно ги презедоа принципите на Повелбата, така што различноста, еднаквите можности и социјалното вклучување стануваат признати вредности и почитувани во Романија. EaSI има искуство во дизајнирање и имплементација на проекти како активен партнер во следните проекти:

 • RISING.Проектот интегрира мотивационите придобивки од менторство во наставни програми за обука и едукација што се нуди на мигранти.
 • SENSENET. Проектот има за цел да ја подигне свеста за социјалната економија и нејзината важност како мотор на социјалните иновации и да поттикне заемно учење и размена на добри практики меѓу различни европски земји за управување со различности во социјалната економија .
 • Awareness4Change. Целта на проектот е да се зголеми разбирањето и прифаќањето на лицата со посебни потреби во општеството, а особено на работното место.
 • CIRCULAR LOOPS Проектот придонесува за генерирање бизниси кои ја фаворизираат циркуларната економија, придонесувајќи за развој на поодговорна и одржлива иднина.
 • TENDER4LIFE. Проектот има за цел да го промовира професионалниот развој на нискоквалификуваните возрасни лица кои работат во установи за нега на стари лица , преку обезбедување на комплементарни и алтернативни наставни програми, базирани на хуманистички пристап
 • Best4OlderLGBTI. Проектот има за цел борба против дискриминацијата врз основа на возраст, сексуална ориентација, родов идентитет, родово изразување и полови карактеристики на постарите луѓе и да ги промовира правата на постарите, (ЛГБТИ) лица, преку подигање на свеста за активностите и искуството на различни целни групи.

EGINA SRL Италија

EGInA SRL е приватна агенција за обука и консултантско тело, која работи на полето на проекти и грантови на ЕУ. Компанијата е основана од тим на проектни менаџери со долгогодишно искуство во подготовка, поднесување и имплементација на предлози за проекти, како и во координација на меѓународни партнерства и административно и финансиско управување со активности на локално, национално и ЕУ. ниво.

EGInA  e е лоцирана во Фолињо, во регионот Умбрија, на час и половина оддалеченост од Рим.

EGInA соработува со широка мрежа на јавни и приватни организации, обезбедувајќи висококвалитетни услуги и консултантски услуги во различни области.

EGInA е акредитирана организација, во регионот Умбрија за обука за спроведување на активности за обука финансирани од Европскиот социјален фонд и издава сертификати за стручно образование и обука и професионални квалификации.

Кадарот на EGInA Srl е искусен во управување со проекти финансирани од ЕУ во рамките на повеќе различни програми на ЕУ. Повеќе години се активни во спроведување и координирање на голем број мултилатерални проекти.

EGInA делува и како организација која испраќа, хостира и посредува во меѓународни мобилности.

EGInA:

 • Е членка на Националното здружение „Stati Generali dell’Innovazione“ (https://www.statigeneralinnovazione.it/), каде ја координира работната група за образование и култура.
 • Соработува со европската мрежа ALL DIGITAL ( http://all-digital.org/).
 • Активна е во организација на натпревари и изложби на национално ниво. Во 2018 година го организираше третото издание на SHU – Social Hackathon Umbria (www.socialhackathonumbria.info), каде што 6 тимови на хакери се натпреваруваа за реализација на дигитални производи насочени кон поттикнување на дигитални компетенции и претприемништво.
 • Во 2017 година, во соработка со Школата за дигитално културно наследство, уметности и хуманистички науки (www.diculther.eu), национална мрежа на приватни и јавни тела која работи на полето на дигиталното културно наследство, организираше Национален натпревар за училишни наставници и студенти со наслов „Crowddreaming: Youths co-creating Digital Culture“. Crowddreaming има за цел да воспостави нови знаења и да ја истражи изводливоста на иновативни партиципативни пристапи за поефективно и одржливо зачувување и валоризација на локалното материјално и нематеријално културно наследство, конечно прикажувајќи ги сите избрани дела во виртуелен дигитален споменик наречен „Плоштад Европа“.
 • во 2017 година, го организираше првото издание на Expo ASL Cultura (www.expoaslcultura.info), национална изложба на училишни проекти и активности за учење базирани на работа во областа на уметноста и културата.
 • Ја организира и координира Quintana 4D – Отворени податоци и зголемена реалност за валоризација на нематеријалното културно наследство, чија цел е ко-креирање на „Museater“ за локалниот фестивал „Giostra della Quintana”.

Експертиза на Егина e дигитална трансформација.

PARTNERS

APSU – ASSOCIACAO PORTUGUESA DE STARTUPS

The Portuguese Association of Start-Ups (APSU) is an association that brings the Portuguese Start-Ups together in order to create synergies that will ultimately support the implementation of these companies. In order to do that, APSU supports a multitude of critical areas for the starting companies, like legal and fiscal support, provides a legal address and temporary offices to the associates, networking between the companies, training and discussion forums, etc. It was created in January 2017 as a result of a series of discussion forums of entrepreneurs after the release of Eurostat’s data from 2015 showing that the Portuguese enterprises were the ones in EU-28 with the lowest survival rate after 5 years. It quickly became the evident need for the creation of national platforms for the cooperation of entrepreneurs, the creation of synergies, the exchange of good practices and the peer-counselling, and it was for this purpose that APSU was created.

Currently, APSU has offices in the regions of Lisbon and Porto and intervenes in areas such as entrepreneurship and social entrepreneurship, the connection of VET with the needs of the labour market, transfer of skills needed for the labour market of the future, support of NEETs for the transition to the self-employment and labour market. The key staff of APSU is composed of entrepreneurs that have a strong connection with VET. In this way, they manage to support the transition from Education and Training to viable entrepreneurs. Furthermore, some of the key staff are engaged in political activities at the local level, which ensures the engagement of the socio-political key stakeholders in the implementation of innovative good practices to support the entrepreneurs.

WISAMAR BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEINNUTZIGE GMBH

Wisamar is a non-profit educational institution that aims to promote education as well as tolerance and international

understanding. We are accredited by TÜV as an education provider according to AZAV principles (employment activities for the Federal Employment Office) and also by the Office for Migration and Refugees as Integration Course Provider.

Our fields of activity are:

 • (Further) Education: As an accredited integration course provider we offer language courses

and other offers for people with a migrant background. Wisamar is a member of the Network Integration Leipzig. We

support the labour market integration (AZAV accreditation) of our integration course participants and other target groups by competence analysis, job application training, further education and also start-up consultancy as well as courses aiming at empowerment and activation of the unemployed. We besides offer teacher training and workshops in Internationalisation and EU Project Management, Innovative teaching methods (incl. digital education and Storytelling as education method) as well as Intercultural Learning.

 • Project Office: We are an experienced partner and coordinator of different EU funded projects in thematic areas such as social and labour market integration, sustainability, innovations in education incl. digital and game-based learning, European citizenship and others.
 • EU Mobility & Mobility Consultancy: We are one of the official regional counselling bodies for Mobility for the German National Agency and support people in getting involved in EU mobility. On behalf of the State Office for Schools and Education and also in our own projects, we regularly send learners and teachers from Saxony and neighbouring federal states for gaining work and life experience abroad. Besides, we act as an intermediary and receiving organisation in our region. Our incoming and outgoing projects already received best practice awards, also for mobility according to ECVET-principles. Besides, we serve as an expert on this topic e.g. at the EC campaigns “Youth on the Move” and “We mean Business” where we gave presentations and consultancy on EU Mobility. We are a partner in the KA3 project European National Networks for the Enhancement of VET that supports national networks of VET schools in internationalization with focus on getting involved in KA1 and KA2 projects. Thanks to an EPALE ambassador in our team, we are very well networked in the field of adult education and regularly share ideas on new initiatives and policy in the national and European context.

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

Hellenic Open University (HOU) is the only Greek State University that offers formal and non-formal lifelong education, at both undergraduate and postgraduate levels, to more than 40.000 students who are dispersed all over the country. Its training methodology combines distance learning with principles of adult education, relies heavily on digital material and virtual meetings and used online training platforms and tools. About 80% of its students are working professionals who seek further education in order to improve or change their career, thus HOU has established a permanent connection with the market, professional networks and professional development agencies. HOU is a member of EADTU, EUA, Eurashe and the Greek Digital Skills and Jobs coalition. It applies the ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 and ELOT 1429:2008 quality standards. In order to support the education and training process, HOU:

 • Develops in-house educational material, in digital or printed forms, using the latest educational technologies and adult/distance education methodologies. Up to now, more than 1.200 titles have been developed and delivered to HOU students, including books, ebooks, videos, presentation, web lectures and webinars, simulations, and MOOCs
 • Uses a learning outcome-based approach, in order to define the contents of its educational and training offerings
 • Maintains a nationwide network of branches (called HOU Poles), which offer local library services, study space, meeting and online facilities and administrative support to students Moreover, HOU has to offer: • International, national and regional scope: HOU combines both national and regional scope, while it plays an increasingly important international role; HOU has established strong ties with the regional authorities of Western Greece (directorate of secondary education, regional office of education, other local higher education and VET institutions), while it reaches a nationwide audience through HOU “city-gates”
 • Permanent links to market: the majority of HOU students are professionals already employed in the private or public sector; hence HOU, maintains a permanent collaboration with the market, professional associations, public authorities related to occupation and EC bodies, such as Cedefop, DG Employment etc. HOU will participate in this proposal through the DAISSy (Dynamic Ambient Intelligent Sociotechnical Systems) research group of the School of Science and Technology. DAISSy realizes society-centred educational and technological, research, supports communities of practice, develops online learning platforms, MOOCs and 3D environments, enables the development of digital and citizenship skills, promotes inclusion and multiculturalism, and adopts standards (e-CF, DigComp, ECTS, ECVET, EQAVET etc.). Since its establishment, DAISSy has participated in more than 70 national and European projects, in various frameworks (i.e. FP5, FP6, FP7, Lifelong Learning, Erasmus+, etc.), amassing total funding of more than 3,5M Euro. Today the group employs more than 35 persons, including University professors, PhD and MSc holders, researchers in computer science, artificial intelligence and social sciences, experienced ICT engineers, programmers and administrative personnel.

ASOCIATIA EUROPEAN ASSOCIATION FOR SOCIAL INOVATION (EaSI)

The European Association for Social Innovation represents more than 30 organisations from 15 European countries. In general terms, EaSI aims the advancement of Social Innovation in Europe through the development of research and pilot projects, identification, and dissemination of best practices, awarding grants and scholarships regarding the social

Innovation practices, processes and systems developed in urban and rural areas, public services, third sector and private sector. The European Association for Social Innovation mission is to contribute to make Europe the most inspiring social innovation environment, to empower its network organizations to become a reference at the European level in the fields of social innovation. EaSI is a quite recent network, but its members are organizations focused on an array of domains: social inclusion, criminal justice, education, social entrepreneurship, organisational and social design, technology and digital social innovation, public policy and public governance, rural development, cities, and urban development (community development), social dialogue and social movements and risk management and sustainability. Recently, EaSI has signed the Diversity Charter in Romania which brings together 117 signatories, covering around 160.000 employees from companies, public institutions and NGOs, who have publicly assumed the principles of the Charter, so that diversity, equal opportunities and social inclusion become values acknowledged and respected in Romania. EaSI has experience in project design and implementation being involved as an associated partner in multiple programs and actions, and, as an active partner in the following projects:

 • RISING. The project wants to integrate the motivational benefits of mentoring into the training and educational curriculum offered to migrants
 • SENSENET. The project aims to raise awareness about the social economy and its importance as an engine of social innovation and to foster mutual learning and exchange of good practices among different European countries on diversity management in the social economy
 • Awareness4Change. The project goal is to increase the understanding and acceptance of disabled people

among society, and especially within the workplace

 • CIRCULAR LOOPS. The project contributes to the generation of businesses that favours the circular economy, contributing to developing a more responsible and sustainable future
 • TENDER4LIFE. The project aims to promote the professional development of low skilled adults working in elderly care settings, by providing them with a complementary and alternative curriculum, based on a humanistic approach
 • Best4OlderLGBTI. The project intends to fight against discrimination based on age, sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics of older people, and to promote the rights of older (LGBTI) people, by raising awareness of different target groups activities and experience of the organisation.

EGINA SRL Италија

EGInA SRL is a private training agency and consultancy body, operating in the field of EU projects and grants. The company has been founded by a team of project managers with long-term experience in the preparation, submission and implementation of project proposals, as well as in the coordination of international partnerships and the administrative and financial management of actions at local, national and EU level.

EGInA Srl is located in Foligno, in the Umbria Region, 1h30 far from Rome by train, and IT operates within a wide and consolidated network of public and private bodies, providing high-quality services and consultancy in different fields:

They are accredited at the Umbria Region as a training agency for the implementation of training activities funded by the European Social Fund and implement professional VET qualifications and certificates.

The key staff of EGInA Srl is experienced in the management of EU funded projects within the framework of different EU financing programmes. During the years we have been involved in the implementation, both as coordinators or partners, of a consistent number of multilateral projects.

Transnational mobility:

EGInA Srl acts also as a sending, hosting and intermediating organisation in the field of transnational mobility. On the basis of our logistic and organisational competences and facilities, we always analyse and interpret the educational and professional needs and resources of the territory, in order to offer the best international experience both at outgoing and incoming learners.

EGInA is devoted to deepen a real transnational cooperation in the field of lifelong learning, increasing awareness of European cooperation and opportunities, especially in the field of the digitalisation of cultural heritage, within the framework of different EU financing programmes, with a special focus on Erasmus+.

 • They are members of the National Association “Stati Generali dell’Innovazione” (https://www.statigeneralinnovazione.it/), where they coordinate the working group on education and culture.
 • They collaborate with the European network ALL DIGITAL (http://all-digital.org/).
 • They are also very active in the organisation of contests and exhibitions at national level. In 2018, Egina has organised the third edition of SHU – Social Hackathon Umbria (www.socialhackathonumbria.info), where 6 teams of hackers competed for the realization of digital products aimed at fostering digital competencies and entrepreneurship to the benefit of the civil society.
 • In 2017, in collaboration with the Digital Cultural Heritage, Arts & Humanities School (www.diculther.eu), a national network of private and public bodies that works in the field of Digital Cultural Heritage, Egina organised a National Contest for School teachers and students entitled “Crowddreaming: Youths co-creating Digital Culture”. Crowddreaming aims to establish new knowledge and to explore the feasibility of innovative participatory approaches for a more effective and sustainable preservation and valorisation of local tangible and intangible cultural heritage, finally showing all the selected works in a virtual digital monument that we call “Europe Square”.
 • In 2017, Egina organised the first edition of Expo ASL Cultura (www.expoaslcultura.info), a national exhibition of School projects and work-based learning activities in the field of arts and culture.

Egina is responsible for the coordination of Quintana 4D – Open Data and Augmented Reality for the valorisation of Intangible Cultural Heritage, aimed at the co-creation of a “Museater” for our local festival “Giostra della Quintana”, a baroque re-enactment of an equestrian tournament.

Expertise of Egina, addressing digital transformation.

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СОСТАНОЦИ

Прв транснационален состанок од проектот WINBIZ
(Women’ Innovative Business Incubation Zone) – Иновативна бизнис платформа за жени


Претставници од Академија ЦЕС на 24 и 25 февруари во Еспинхо, Португалија учествуваа на првиот транснационален состанок од проектот WINBIZ.
Проектот има за цел создавање на онлајн алатки и платформи за учење, дизајнирани спрема потребите на жени кои доаѓаат од ранливи средини, особено мигрантки, со цел нивна подобра интеграција на европските пазари на труд.
Проектот ќе се реализира во период од три години, заедно со партнерски организации од Португалија, Германија, Романија, Грција и Италија.
На заедничкиот состанок во Португалија, проектните партнери ги потпишаа меѓусебните договори за партнерство и ги поставија основните чекори за успешна имплементација на проектот.
Проектот е финансиран од програмата Еразмус+, преку португалската национална агенција со вкупен буџет од 390.433,00евра.

Галерија:

TRANSNATIONAL MEETINGS

FIRST TRANSNATIONAL MEETING OF THE WINBIZ PROJECT
(Women’ Innovative Business Incubation Zone)

 

Representatives of the CES Academy participated in the first transnational meeting of the WINBIZ project on February 24 and 25 in Espinho, Portugal.
The project aims to create online learning tools and platforms designed to meet the needs of women from vulnerable backgrounds, especially migrants, in order to better integrate them into European labor markets.
The project will be implemented over a period of three years, together with partner organizations from Portugal, Germany, Romania, Greece and Italy.
At a joint meeting in Portugal, the project partners signed mutual partnership agreements and set out the basic steps for the successful implementation of the project.
The project is funded by the Erasmus + program, through the Portuguese National Agency with a total budget of 390,433.00 euros.

Gallery:

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2021-02-12T21:15:51+01:00

YOUTH IN THE WORLD

Овој проект имаше за цел едукација на млади лица во насока на следење и користење на можностите креативно користење на ресурсите од нивната околина, превземање претприемачки иницијативи со иновативен пристап во комбинирање на три важни елементи во развојот на младинското претприемништво

2022-05-03T22:44:26+02:00

WINBIZ

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

2021-02-10T22:47:34+01:00

THE SKILLS THAT PAY THE BILLS

Проектот “СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА”(The skills that pay the bills”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Рагина-Бугарија и ВЕМ -Италија -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+K 102

2021-04-28T00:43:43+02:00

SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

2021-04-16T16:45:47+02:00

Road to Employment

Проектот Пат кон вработување – Развивање нови вештини и знаења за невработените лица имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ 2014-2016

2021-04-15T21:22:03+02:00

LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

Програмата Леонардо да Винчи им помага на европските граѓани да се здобијат со нови вештини, знаења и квалификации и да ги признаат преку границите со цел да ја подобрат нивната способност за вработување при промена на пазарот на трудот.

2022-05-03T22:39:19+02:00

IQ-DigitS

Засилени од напредокот во комуникациските и транспортните технологии, економиите стануваат се повеќе и повеќе глобализирани. Глобализацијата генерира миграција на работни места и миграција на работна сила.

2021-02-12T21:03:17+01:00

IMPROVEMENT OF EMPLOYMENT POTENTIALS OF WOMEN

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

2022-05-03T22:50:07+02:00

GOOD FOOD IS GOOD MOOD

Проектот “СО ДОБРА ХРАНА ДО ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ ”(Good food is good mood”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+, акција KА202 Стратешко партнерство во стручно образование и обука .

2021-02-12T23:07:23+01:00

FOSTERING SOCIAL INCLUSION

Главната цел на која придонесе овој проект беше подобрување на вработливоста на жените на пазарот на трудот во Македонија, кои доаѓаат од ранливи групи. Таргетот беше насочен кон следните градови: Скопје -Општина Шуто Оризари со стапка на невработеност од 46%, Куманово со стапка на невработеност од 32%, Тетово со стапка на невработеност од 38% и Штип со стапка на невработеност од 28%. Целта беше подобрување на нивото на економска и социјална интеграција на невработените жени од малцинските етнички заедници, особено ромските, албанските и турските заедници.

2021-11-19T23:50:40+01:00

FAMILY LITTERACY WORKS

Проектот “Семејната писменост функционира!” е имплементиран од страна на Asociatia Learn&Vision-Романија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Романија – Еразмус+ 2016-2019, во партнерство со Mestna knjiznica Kranj-Словенија, Biblioteca Јudeteana Оctavian Goga-Романија, EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK-Бугарија, Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria-Португалија и Академија Ц.Е.С.-Македонија.