IQ-DigitS
(KA220)

Засилени од напредокот во комуникациските и транспортните технологии, економиите стануваат се повеќе и повеќе глобализирани. Глобализацијата генерира миграција на работни места и миграција на работна сила.
Како што економиите стануваат сè поглобализирани, политиките за стручно образование и образование на возрасните, мора соодветно да се интернационализираат. Многу стратегиски документи на европско и национално ниво (стратегии и препораки) ја нагласуваат итната потреба, политиките за стручно образование и обука и обука за стручно образование и обука да обезбедат квалитет и релевантност на резултатите и исходите во однос на потребите на глобалниот пазар на трудот и да се прилагодат на новите трендови на интернационализација.

IQ-DigitS
KA220

Boosted by the advancement in communication and transport technologies, economies are becoming more and more globalized. Globalization generates migration of jobs and workforces.
As economies become increasingly globalized, VET (VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING) and AE (ADULT EDUCATION) policies must be internationalized accordingly. Many strategic documents on European and national level (strategies and recommendations) emphasize the urgent need, VET and AE polices has to ensure the quality and relevance of the outputs and outcomes vis-à-vis global labour market needs and adapt to the new internationalization trends.

ЗА ПРОЕКТОТ

Компатибилност на квалификации – преку градење на одржлива инфраструктура на дигитални акредитиви

КОНТЕКСТ НА АКЦИЈАТА

Засилени од напредокот во комуникациските и транспортните технологии, економиите стануваат се повеќе и повеќе глобализирани. Глобализацијата генерира миграција на работни места и миграција на работна сила.

Како што економиите стануваат сè поглобализирани, политиките за стручно образование и образование на возрасните, мора соодветно да се интернационализираат. Многу стратегиски документи на европско и национално ниво (стратегии и препораки) ја нагласуваат итната потреба, политиките за стручно образование и обука и обука за стручно образование и обука да обезбедат квалитет и релевантност на резултатите и исходите во однос на потребите на глобалниот пазар на трудот и да се прилагодат на новите трендови на интернационализација.

Овие потреби се високо приотизирани и во следните документи:

 • ПРЕПОРАКА НА СОВЕТОТ за стручно образование и обука (СОО) за одржлива конкурентност, социјална правичност и издржливост.
 • Препорака на ЕТФ за посилна регулација на приватните провајдери на СОО, со цел да осигура квалитет во образованието.

Интернационализацијата во образованието се спроведува низ национални стратегии кои вклучуваат:

(1) Воведување транснационални содржини во квалификациите/наставните програми, вклучувајќи јазици, меѓукултурни компетенции, интернет компетентност, меѓународни норми/стандарди итн.
(2) Поттикнување на меѓународни искуства преку обука/работа во странство; и
(3) Интернационализирање на „формата“ на квалификации преку транснационален развој на заеднички квалификации, меѓусебно признавање на „странски“ квалификации, трансфер на кредити и интероперабилност на квалификации.

СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ПОТРЕБИ

За да овозможат интероперабилност на квалификациите и да одговорат на новиот свет на глобализација и технологија, давателите на СОО и АЕ треба да:

 • Усвојат заедничка методологија за модуларно учење, заснована на резултати од учење и микро-акредитиви.
 • Да бидат вклучени во европската инфраструктура за дигитални акредитиви, која се развива во рамките на Еуропас платформата.

И обете потреби се идентификувани во рамките на 12 водечки, кои се дел од новата Европска агенда за вештини, објавена на 1 јули 2020 година, која што ги поддржува квалитетот, транспарентноста и примената низ ЕУ:

 • Акција 10: Европски пристап кон микро-акредитивите
 • Акција 11: Нова платформа Еуропас

И се составен дел од Комуникацијата за постигнување на новата Европска образовна област до 2025 година.

РЕЛЕВАНТНОСТ НА ПРОЕКТОТ

Овој проект ќе ја подобри стандардизацијата и квалитетот, како во СОО, така и во образованието за возрасни (АЕ). Дополнително, ќе се подобри стратешката и меѓусекторската соработка помеѓу различни даватели на СОО и АЕ, низ Европа и нивната интернационализација.

Имплементацијата на Еуропас моделот на учење ќе овозможи дигитализација, транспарентност и преносливост на квалификациите на Европско ниво.

Еуропас моделот на учење има за цел да ги опфати резултатите од секое неформално и формално учење низ Европа, како и валидацијата на неформалното и неформалното учење. Дизајниран е да обезбеди единствен формат на сертификатите, во кои ќе бидат опфатени посетата на курсевите, резултатите од испитите, дипломите, додатоците на дипломи, професионалните сертификати, препораките на работодавачот и секој друг вид докази што се поврзани со учењето.

Секое училиште, колеџ, универзитет или давател на обука во Европа може да ја користи оваа алатка за да издава акредитиви бесплатно и да ги обезбеди со својот е-печат. Дигиталните сертификати може да се испратат по е-пошта до учениците или директно да се депонираат на нивните Еуропас профили.

Микро-акредитивот е доказ за резултатите од учењето што ученикот ги стекнал по кратко искуство на учење. Овие резултати од учењето се оценуваат според транспарентни стандарди.

Доказот е содржан во заверен документ во кој е наведено името на носителот, постигнатите резултати од учењето, методот на оценување, телото што го доделува и, каде што е применливо, нивото на рамката на квалификации и добиените кредити. Микро-акредитивите се во сопственост на ученикот, може да се споделуваат, се преносливи и може да се комбинираат во поголеми акредитиви или квалификации. Тие се поткрепени со гаранција за квалитет според договорените стандарди.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ 

Главна цел на овој проект е: Придонес за обезбедување на квалитет во СОО и АЕ, преку одржлив модел на сертификација заснован на микро акредитиви и воведување дигитални алатки за издавање дигитални сертификати, компатибилни со Еуропас платформата, на кој приватните даватели на обука во целост ќе се адаптираат. Притоа во целост ќе се имплементира инфраструктурата за издавање на дигитални акредитиви (EDCI), со имплементација на стандарди, модули и кредити за квалификации и обуки што ги обезбедуваат, приватните даватели на обука.

SO1 Усвојување заеднички принципи и методологии во редовната работа на давателите на СОО и образование за возрасни, за да се овозможи интероперабилност на квалификациите;
SO2 Подобрување на стандардите за квалитет кај давателите на СОО и образование за возрасни на Европско ниво;
SO3 Воведување дигитализација во системите за сертификација; и
SO4 Олеснување на валидацијата на неформалното и неформалното учење.

Целна група се давателите на СОО и образование за возрасни (неформални) низ Европа, корисниците на нивните услуги, практичари и креатори на политики во областа на СОО и образование за возрасни и пошироко сите засегнати страни активни на тие полиња.

Проектот има за цел, провајдерите на СОО и образование за возрасни да се дигитализираат, да ја минимизираат потребата за хартиени документи и да ја издаваат целата документација директно во портфолиото на учениците. Оваа иницијатива ќе го подобри обезбедувањето квалитет во СОО и образование за возрасни, а е во согласност со:

 • Приоритети на новата програма Еразмус+
 • Еразмус иницијатива – Еразмус без хартија,
 • Акционен план за дигитално образование (2021-2027)
 • Европски зелен договор

Проектот е меѓусекторски и овозможува заедничко подобрување на квалитетот и стандардите и кај давателите на СОО и образование за возрасни низ Европа. Сите партнерски организации се активни во полињата СОО и образование за возрасни. Од таа перспектива, проектот добро се вклопува, и во областа на СОО и во областа АЕ.

Главната цел на овој проект е интероперабилноста на квалификациите, со главен фокус на стручните квалификации. Во таа насока, овој проект е подготвен за областа СОО.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ

Проектните активности може да се групираат во следниот формат:

А. Активности за управување со проекти
Б. Активности за имплементација
В. Активности за следење и евалуација
Г. Активности за дисеминација

ABOUT THE PROJECT

Interoperability of Qualifications – by building sustainable digital credentials infrastructure IQ-DigitS

CONTEXT OF THE ACTION

Boosted by advancements in communication and transport technologies, economies are becoming more and more globalized. Globalization generates migration of jobs and migration of workforces.

Boosted by the advancement in communication and transport technologies, economies are becoming more and more globalized. Globalization generates migration of jobs and workforces.

As economies become increasingly globalized, VET (VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING) and AE (ADULT EDUCATION) policies must be internationalized accordingly. Many strategic documents on European and national level (strategies and recommendations) emphasis the urgent need, VET and AE polices has to ensure the quality and relevance of the outputs and outcomes vis-à-vis global labour market needs and adapt to the new internationalization trends.

These needs are highly prioritized in the following documents:

 • COUNCIL RECOMMENDATION on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and resilience.
 • ETF Recommendation for a stronger regulation of private VET providers, in order to ensure quality of training.

Internationalization in education is implemented through national strategies involving:

(1) Introduction of transnational contents in qualifications/curricula, including languages, cross-cultural competencies, Internet competence, international norms/standards, etc.

(2) Fostering international experience through training/work placements abroad; and

(3) Internationalization of the ‘form’ of qualifications through transnational development of joint qualifications, mutual recognition of ‘foreign’ qualifications, credit transfer and interoperability of qualifications.

SPECIFIC PROBLEMS AND NEEDS

To enable interoperability of qualifications, and respond to the new world of globalization and technology, VET and AE providers have to:

 • Adopt common methodology for modular learning, based on learning outcomes and micro-credentials;
 • Participate in European Digital Credentials Infrastructure, which is being developed under Europass platform.

Both needs are identified within the 12 flagship actions which are part of the NEW European skills agenda, published on 1 July 2020, supporting the quality, transparency and application across the EU:

 • Action 10: A European approach to micro-credentials
 • Action 11: New Europass platform

And are parts of the Communication for achieving the new European education area by 2025.

PROJECT RELEVANCE

This project will improve standardization and quality, both in VET and AE education. Additionally, it will improve strategic and cross-sectoral cooperation between different VET and AE providers, across Europe and their internationalization.

Implementation of Europass Learning Model will enable digitalization, transparency and transferability of qualifications on European level.

The Europass Learning Model aims to capture the results of any non-formal and formal learning across Europe, as well as the validation of non-formal and informal learning. It is designed to provide a single format to describe certificates of attendance, examination results, degrees and diplomas, diploma supplements, professional certifications, employer recommendations and any other kind of proof related to learning.

Any school, college, university or training provider in Europe may use this tool to issue credentials for free and secure them with their e-seal. Credentials can be e-mailed to learners or directly deposited to their Europass profiles.

A micro-credential is a proof of the learning outcomes that a learner has acquired following a short learning experience. These learning outcomes are assessed according to transparent standards.

The proof is contained in a certified document that lists the name of the holder, the achieved learning outcomes, the assessment method, the awarding body and, where applicable, the qualification framework level and the credits gained. Micro-credentials are owned by the learner, can be shared, are portable and may be combined into larger credentials or qualifications. They are underpinned by a quality assurance following the agreed standards.

PROJECT OBJECTIVES

Main objective of this project is: Contributing to the VET and AE quality assurance via sustainable certification model based on micro credentials and introduction of digital tools for issuing digital certificates, compatible with the Europass platform the private training providers will fully adapt to. Europass Digital Credentials Infrastructure (EDCI) will be fully implemented with the full implementation of the standards, modules and credits for qualifications and trainings provided by the private training providers.

SO1 Adoption of common principles and methodologies in regular work of AE/VET providers, to enable interoperability of qualifications;

SO2 Improvement of quality standards at AE/VET providers on European level;

SO3 Introduction of digitalization in certification systems; and

SO4 Facilitating validation of non-formal and informal learning.

Target group are VET and AE providers (non-formal) across the Europe, beneficiaries of their services, practitioners and policy makers in the field of VET and AE and all stakeholders active in those fields.

The project aims VET and AE providers to go digital, minimize the need for paper documents and issues all documentation directly to the learners’ portfolio. This initiative will improve VET and AE quality assurance, in line with:

 • Priorities of the new Erasmus+ programme;
 • Erasmus Initiative – Erasmus without paper;
 • Digital Education Action Plan (2021-2027);
 • European Green Deal.

The project is cross-sectoral and enables joint improvement of the quality and standards both in VET and AE providers across Europe. All partner organizations are active in VET and AE fields. From that perspective, the project fits well, both in the field of VET and AE.

The main objective of this project is interoperability of qualifications, with the main focus on vocational qualifications. In that regard, this project is prepared for the VET field.

PROJECT IMPLEMENTATION

Project activities can be grouped in the following format:

 1. Project management activities
 2. Implementation activities
 3. Monitoring and evaluation activities
 4. Dissemination activities

ПАРТНЕРИ

EGINA SRL Италија

EGInA SRL е приватна агенција за обука и консултантско тело, која работи на полето на проекти и грантови на ЕУ. Компанијата е основана од тим на проектни менаџери со долгогодишно искуство во подготовка, поднесување и имплементација на предлози за проекти, како и во координација на меѓународни партнерства и административно и финансиско управување со активности на локално, национално и ЕУ. ниво.

EGInA  e е лоцирана во Фолињо, во регионот Умбрија, на час и половина оддалеченост од Рим.

EGInA соработува со широка мрежа на јавни и приватни организации, обезбедувајќи висококвалитетни услуги и консултантски услуги во различни области.

EGInA е акредитирана организација, во регионот Умбрија за обука за спроведување на активности за обука финансирани од Европскиот социјален фонд и издава сертификати за стручно образование и обука и професионални квалификации.

Кадарот на EGInA Srl е искусен во управување со проекти финансирани од ЕУ во рамките на повеќе различни програми на ЕУ. Повеќе години се активни во спроведување и координирање на голем број мултилатерални проекти.

EGInA делува и како организација која испраќа, хостира и посредува во меѓународни мобилности.

EGInA:

 • Е членка на Националното здружение „Stati Generali dell’Innovazione“ (https://www.statigeneralinnovazione.it/), каде ја координира работната група за образование и култура.
 • Соработува со европската мрежа ALL DIGITAL ( http://all-digital.org/).
 • Активна е во организација на натпревари и изложби на национално ниво. Во 2018 година го организираше третото издание на SHU – Social Hackathon Umbria (www.socialhackathonumbria.info), каде што 6 тимови на хакери се натпреваруваа за реализација на дигитални производи насочени кон поттикнување на дигитални компетенции и претприемништво.
 • Во 2017 година, во соработка со Школата за дигитално културно наследство, уметности и хуманистички науки (www.diculther.eu), национална мрежа на приватни и јавни тела која работи на полето на дигиталното културно наследство, организираше Национален натпревар за училишни наставници и студенти со наслов „Crowddreaming: Youths co-creating Digital Culture“. Crowddreaming има за цел да воспостави нови знаења и да ја истражи изводливоста на иновативни партиципативни пристапи за поефективно и одржливо зачувување и валоризација на локалното материјално и нематеријално културно наследство, конечно прикажувајќи ги сите избрани дела во виртуелен дигитален споменик наречен „Плоштад Европа“. .
 • во 2017 година, го организираше првото издание на Expo ASL Cultura (www.expoaslcultura.info), национална изложба на училишни проекти и активности за учење базирани на работа во областа на уметноста и културата.
 • Ја организира и координира Quintana 4D – Отворени податоци и зголемена реалност за валоризација на нематеријалното културно наследство, чија цел е ко-креирање на „Museater“ за локалниот фестивал „Giostra della Quintana”.

Експертиза на Егина:

Имплементирани проекти од Егина, кои се однесуваат на дигиталната трансформација:

KA1:

 • EDA’n’EDA дигитална обука за возрасни
 • I-MEET насочена студенти да стекнат знаења и способности за активирање на комерцијални и промотивни стратегии преку ИКТ (е-туризам).
 • TREES е проект кој одговора потребата за развој на знаењата на студентите да бидат идните „дигитални креатори “.

КА2

 • Youth Work HD онлајн платформа која служи за професионален развој на младинските работници и ги опслужува со основни знаења и вештини што им се потребни.
 • GA.GE е проект кој придонесува за преиспитување на образованието преку негување на претприемачките вештини и претприемачката култура, преку дигитални игри.
 • Level Up е насочено кон развивање на дигитални вештини на работниците со бела јака (AE).
 • Дизајнирајте ја вашата работа 3 се фокусира на млади NEET возрасни, со цел да им ги пренесе компетенциите во графичкиот дизајн и веб-развојот.
 • Учење на стручните училишта преку истражување и развој и иновации во виртуелна реалност .
 • BIBLIO се занимава со јазот во вештините во библиотечниот сектор поради дигиталната трансформација што ја промени улогата на библиотеките.
 • SMARTIES : се фокусира на концептот на паметни градови/села и општините кои треба да започнат со имплементација на паметни и одржливи решенија во нивната околина.
 • Fit 4 DigiLine има за цел 1) создавање европска база на знаење за дигитални компетенции за едукатори по јазици и 2) обезбедување на европскиот образовен пејзаж за возрасни со ново развиена алатка за онлајн оценување.
 • Исчезнатите претприемачи има за цел да изгради поинклузивна култура кон дигиталните старт-ап и да го поддржи развојот на дигиталните и претприемничките вештини кај ранливите групи.

КА3

 • Дигитален туризам поддржува ИТ (е-туризам), како дигитални услуги кои овозможуваат компанијата да стане место каде технолошките иновации генерираат културен, социјален и економски развој.
 • SEED има за цел да направи преглед преку употреба на EQAVET, заедничка наставна програма за СОО фокусирана на развој на претприемнички и дигитални компетенции (мапирани според рамки на EntreCOMP и DigCOMP) во дигиталното земјоделство (DF).
 • #hackAD се фокусира на млади луѓе од обесправено потекло во стекнување и развој на дигитални вештини за изнаоѓање дигитални решенија за социјалните предизвици.


BIT schulungscenterАвстрија

bit (= најдобар во обука) schulungscenter (= центар за обука), основан во 1986 година, водечките провајдер на образование за возрасни во областа на стручното образование и обука во Австрија. Компаративна предност на овој образовен центар нивното  искуство и знаење при дизајнирање (дидактика, методологија, дизајн на настава) и спроведување на проекти за соодветни квалификации на пазарот на трудот. Центарот работи со различни целни групи и нивните образовни потреби, вклучително и млади невработени возрасни лица. Дел од нивните  редовни активности се:

 • дизајнирање и спроведување на активни мерки за вработување
 • анализа на потребите за обука
 • активности за сместување (job-placement).
 • проактивна поддршка за посредување при вработување
 • насоки за работа и кариера
 • вработување на млади
 • помош и интеграција на постари ученици (45+).
 • помош и интеграција на жените кои повторно влегуваат во пазарот на труд
 • академска помош
 • техничка помош и градење капацитети за невладините организации и јавните власти во областа на социјалната вклученост и активните мерки на пазарот на трудот
 • комбинирани методи за учење

Во центарот за обука, вработени се 285 лица, во пет австриски региони. Се работи за високо искусен кадар кој во својата работа применува креативни методи за обука и работи на дизајн на квалитетни проекти.

Бит групата има на мрежа од повеќе од 800 експерти, обучувачи и консултанти од областа на образованието, дигитализацијата, е-Влада и одржливост.

Одличната работа на бит групата е призната со повеќе награди како што се Австриската државна награда за консалтинг, медалот Комениус, наградата Константинус и сл.

Од 2007 година целата бит група е сертифицирана според ISO 9001 за образование на возрасни издадено од австриското Министерство за образование.

Во текот на изминатите 30 години Бит групата успешно имплементираше повеќе национални и меѓународни проекти (делувајќи како водечки партнер, координатор и подизведувач) во рамките на:

 • Еразмус+
 • ESF – Европски социјален фонд
 • EuropeAid
 • Светска банка итн.

Клиенти со кои Бит групата, најмногу соработува:

 • Јавни служби за вработување од Австрија, Чешка, Полска, Хрватска итн.
 • Министерство за образование од Австрија, Министерство за одбрана, Министерство за финансии итн.
 • Образовниот сенат Берлин
 • Европска комисија – DIGIT, ECHO итн.
 • Министерство за образование на Република Албанија;
 • Министерство за труд и социјална политика на Северна Македонија.

Експертиза на bit schulungscenter:

bit schulungscenter генерално работи со студенти, ученици во стручно образование и обука, возрасни, академски граѓани заинтересирани за понатамошно образование, баратели на работа, мигранти, луѓе кои се враќаат на работа и менаџери/главни. На годишно ниво се испорачуваат до 25.000 денови за обука на повеќе локации низ Австрија и пошироко.

bit schulungscenter работи на повеќе различни меѓународни проекти каде што спроведува повеќе истражувања и и во тие рамки развива широк спектар на материјали за учење во различни области како што се одржливост, кружна економија, дигитализација, меѓугенерациско учење итн.

Во таа насока bit schulungscenter спроведува:

 • изработка на образовни програми, наставни програми и наставни материјали
 • развој на материјали за учење, за комбинирани концепти за учење и платформи за учење.
 • развој на подкасти, видеа, анимации и гејмификација елементи за дигитализирано учење.
 • професионално справување со сите административни процедури и континуирано следење и евалуација.
 • избор и обука на едукатори за возрасни.
 • имплементација на проекти (промовирање на правилен трансфер на знаење во пракса, консултантски услуги, обука на кадар, координација на наставните активности и следење).

Установа за образование на возрасни Студиум, Хрватска

Институција за образование за возрасни Студиум е основана во 2010 година и е водечка институција за образование на возрасни во Источна Хрватска со канцеларии во 5 градови и активности низ целата земја.

Институцијата за образование на возрасни има долгогодишно искуство во основно и средно образование за возрасни, обновување и усовршување, обуки, работилници и други форми на формални и неформални образовни активности во повеќе од 100 различни образовни програми. На своите ученици им се обезбедува едукација спроведена од врвни експерти во различни сектори и во модерно опремени училници. Постојано го следи динамичниот пазар на побарувачка и според него прилагодува и развива нови образовни програми.

Клучните активности на институцијата се:

 • Пишување и спроведување на проекти на ЕУ
 • Изработка и имплементација на нови наставни планови и програми
 • Доживотното учење на учесниците и вработените,
 • Создавање на нови можности за вработување и инклузија
 • Иновациите и зајакнување на интелектуалниот капитал,
 • Постојано прилагодување на програмите според современите квалификации и занимања.

Образовните цели на Студиум се да се зголеми креативноста и иновативноста на возрасните, да се подобри нивната мотивација и да се подигне свеста за важноста на доживотното стекнување на нови знаења, да се подобрат нивните професионални знаења и практични вештини, да се развијат нови компетенции, а особено да се фокусира на индивидуализиран пристап кон потребите на секој ученик. Сето тоа со цел да се постигне еднаквост, социјална кохезија и активно граѓанство. Моменталниот фокус е насочен дигиталната транзиција на бизнисите и усовршување на онлајн образовните програми.

Преку програмите за социјална инклузија на маргинализираните поединци и имплементација на образовни програми кои моментално се дефицитарни на пазарот на трудот, Студиум придонесува за подобрување на социо-економската и животната состојба на населението во неговото подрачје на делување.

Институцијата за образование за возрасни Студиум има добро развиени партнерства на локално, регионално и национално ниво. Со текот на годините има развиено широка мрежа составена од над 100 предавачи од различни области, приватни бизниси, јавни тела, невладини организации и други. Исто така Студиум, е првата образовна институција во Хрватска што ја доби хрватската ознака за квалитет од Стопанската комора и од 2021 година, и хрватската ознака за квалитет во областа на изучувањето странски јазици.

Секторите и областите во кое ја обавува дејноста се:

 • Здравје и социјална заштита
 • Економика и трговија
 • Земјоделство и шумарство
 • Туризам и угостителство
 • Сообраќај
 • Електро и машинско инженерство и пресметување
 • Лични услуги
 • Градежништво и геодезија
 • Странски јазици
 • Меки вештини

Експертиза на Студио/ установа за образование на возрасни:

Студиум има долгогодишно искуство во имплементација на проекти, особено оние кои се кофинансирани од фондовите на ЕУ. Во последните 7 години учествува во реализација на повеќе од 20 проекти (како носители, партнери и соработници):

INOVA – Иновативни проекти за вработување на долгорочно невработени лица (IPA IV LEDI Phase 2 Gant Program)

Развој на програми за традиционално готвење – Локални вкусови (IPA IV Зајакнување на капацитетот на образовните институции за возрасни)

STEP UP – развој и унапредување на обука и стажирање за студенти на вуковарскиот колеџ за применети науки

Outside the box! (Еразмус+ КА1)

FLOW:  забава, учење, можности, благосостојба (Еразмус + КА2).

Eko je fora (ESF)- верификација на еко земјоделците- со околу 40 учесници.

EduAkcija – (ESF)- зголемување на нивоата на знаење, вештини и компетентнции кај возрасните.

Училишта за еднакви разлики (ESF). Подобрување на знаењата и вештините кај образовните работници за интеркултурна и дигитална писменост.

Облак (ЕСФ) – Подобрување на можности на младитневработени лица преку подигнување на нивното знаење и вештини.

Нови работни места за нови технологии (ЕСФ) – Проект насочен кон намалување на разликите на пазарот на трудот.

ЕКО СТАРТ (ЕСФ) – Проект фокусиран на зголемување на вработеноста и самовработувањето преку програми засновани на земјоделско екопроизводство за 42 невработени лица.

INOVA II (ESF) – Подобрување на капацитетите на човечките ресурси во туристичката и угостителската индустрија. (5 образовни програми за 60 невработени лица од туристичкиот сектор).

Нови вештини за нови работни места во туризмот VSŽ (ESF) – Подигнување на можностите за вработување на невработени лица преку 2 нови образовни програми во секторот туризам и угостителство.

COMMON (INTERREG IPA) – Целта на проектот е да се утврди кои нови занимања се бараат на пазарот на трудот преку спроведување на истражување.

Регион на ИТ заедницата (INTERREG IPA) – Главната цел на проектот е да обезбеди силна соработка на ИТ експертите во стекнувањето знаење и склучување договори за бизнис преку создавање на виртуелен кластер како поддршка за размена на искуства, знаење и барање деловни можности.

Uključi me!  (ЕСФ) – Подигнување на можностите за вработување на младите и невработените преку спроведување образовни програми за социјална вклученост.

MIND-SET (Erasmus+ KA2) – целта на проектот е развој на курс за е-учење со цел да се поттикне претприемачки начин на размислување кај поединци вклучени во уметничките индустрии.

 

PARTNERS

EGInA SRL Italy

EGInA SRL is a private training agency and consultancy body, operating in the field of EU projects and grants. The company has been founded by a team of project managers with long-term experience in the preparation, submission and implementation of project proposals, as well as in the coordination of international partnerships and the administrative and financial management of actions at local, national and EU level.

EGInA Srl is located in Foligno, in the Umbria Region, one and a half hour train ride from Rome.

EGInA operates within a wide and consolidated network of public and private organizations, providing high-quality services and consultancy in different fields.

EGInA is accredited organization in the Umbria region as a training agency for the implementation of training activities funded by the European Social Fund, and therefore, we can issue professional VET qualifications and certificates.

EGInA Srl key staff of is experienced in the management of EU funded projects within the framework of different EU financing programmes. For many years we have been involved in the implementation and coordination of a large number of multilateral projects.

EGInA Srl also acts as a sending, hosting and intermediating organisation in the field of international mobilities.

EGInA:

 • Is member of the National Association “Stati Generali dell’Innovazione” (https://www.statigeneralinnovazione.it/), where it coordinates the working group on education and culture.
 • Collaborates with the European network ALL DIGITAL (http://all-digital.org/).
 • Is also very active in the organisation of contests and exhibitions at national level. In 2018, EGInA organised the third edition of SHU – Social Hackathon Umbria (www.socialhackathonumbria.info), where 6 teams of hackers competed for the realization of digital products aimed at fostering digital competencies and entrepreneurship to the benefit of the civil society.
 • In 2017, in collaboration with the Digital Cultural Heritage, Arts & Humanities School (www.diculther.eu), a national network of private and public bodies that works in the field of Digital Cultural Heritage, EGInA organised a National Contest for School teachers and students titled “Crowddreaming: Youths co-creating Digital Culture”. Crowddreaming aims to establish new knowledge and to explore the feasibility of innovative participatory approaches for a more effective and sustainable preservation and valorisation of local tangible and intangible cultural heritage, finally showing all the selected works in a virtual digital monument that we call “Europe Square”.
 • Therefore, in 2017, EGInA organised the first edition of Expo ASL Cultura (www.expoaslcultura.info), a national exhibition of School projects and work-based learning activities in the field of arts and culture.
 • EGInA organizes and coordinates Quintana 4D – Open Data and Augmented Reality for the valorisation of Intangible Cultural Heritage, aimed at the co-creation of a “Museater” for our local festival “Giostra della Quintana”, a baroque re-enactment of an equestrian tournament.

Egina expertise:

Implemented projects by Egina, addressing digital transformation:

KA1:

 • EDA’n’EDA digital training for adults.
 • I-MEET addresses the need of involved students to acquire knowledge and capabilities aimed to activate commercial and promotional strategies by means of ICT (e-tourism).
 • TREES is a project responding to the necessity for developing capacities and deepening of the knowledge of students to be the future “digital creators”.

KA2

 • Youth Work HD an online platform that serves for professional development of youth workers and assure them with basic knowledge and skills they need.
 • GA.GE is a project that contributes to rethink education by fostering the entrepreneurial skills and entrepreneurial culture through digital games.
 • Level Up is aimed at developing digital skills of white collar workers (AE).
 • Design Your Job 3 focuses on young NEET adults, aimed at transferring to them competencies in graphic design and web development.
 • Vocational schools learning via R&D and innovation via virtual reality.
 • BIBLIO addresses the skills gap in the library sector due to the digital transformation that changed the role of libraries.
 • SMARTIES: is focusing on the concept of smart cities/villages and the municipalities that should start implementing smart and sustainable solutions in their environment.
 • Fit 4 DigiLine aims at 1) creating a European knowledge based on the digital competencies for language educators; and 2) providing the European adult educational landscape with a newly developed online assessment tool.
 • Missing Entrepreneurs aims to build a more inclusive culture towards digital start-ups and support the development of digital and entrepreneurship skills among vulnerable groups.

KA3

 • Digital Tourism supports IT (e-tourism), as digital services which allow a company to become a place where technological innovation generates cultural, social and economic development.
 • SEED aims to review through the use of the EQAVET, a joint VET curriculum focused on the development of entrepreneurial and digital competencies (mapped according to the EntreCOMP and DigCOMP frameworks) in digital farming (DF).
 • #hackAD is focusing on young people from disadvantaged background in the acquisition and development of digital skills for finding digital solutions to social challenges.

BIT schulungscenter, Austria

bit (= best in training) schulungscenter (= training centre), founded in 1986, is one of the leading adult education providers in the area of vocational education and training in Austria. The comparative value of this educational centre is their experience and know-how in designing (didactics, methodology, and instructional design) and implementation of projects for labour market relevant qualifications. The centre works with different target groups and their educational needs, including young unemployed adults. Some of their regular activities include:

 • design & implementation of active employment measures
 • training needs analysis
 • job-placement activities
 • proactive support for employment mediation
 • job & career guidance
 • youth employment
 • elderly learners (45+) assistance and integration
 • assistance and integration of women re-entering the workforce
 • academics assistance
 • technical assistance & capacity building for NGOs and public authorities in the field of social inclusion and active labour market measures
 • blended learning architectures

The centre has 285 highly experienced staff in five Austrian regions which enables us to draw on up-to-date know-how and creative training methods for the design of our high-quality projects.

The bit group has a network of more than 800 experts, trainers and consultants in the fields of education, digitalisation, e-Government and sustainability.

The bit group’s excellent work got acknowledged with several awards, such as the Austrian State Prize for Consulting, Comenius Medal, Constantinus Award, etc.

Since 2007, the whole bit group is certified according to ISO 9001 for adult education, issued by the Austrian Ministry of Education.

During the past 30 years we have successfully implemented many national and international projects (acting as lead partner, coordinator, partner and subcontractor) within:

 • Erasmus+
 • ESF – European Social Fund
 • EuropeAid
 • World Bank, etc.

The bit group cooperates mainly with:

 • Public Employment Services of Austria, Czech Republic, Poland, Croatia, etc.
 • Austrian Ministries of Education, Defence, Finance, etc.
 • Berlin Senate Department for Education, Youth and Family (SenBJF). European Commission – DIGIT, ECHO, etc.
 • Albanian Ministry of Education; Macedonian Ministry of Labour and Social Policy.

bit schulungscenter expertise:

bit schulungscenter is generally targeted on students, VET students, adults, academics interested in further education, job seekers, migrants, people returning to work, and managers/leading employees. In total we delivered 25,000 training days per year at numerous locations throughout Austria and beyond.

bit schulungscenter has been working on many different international projects where it conducts a lot of research and developed a wide range of learning materials in diverse areas like sustainability, circular economy, digitalisation, intergenerational learning, etc.

In that regard, bit schulungscenter implements:

 • development of educational programmes, curricula and teaching materials
 • development of learning materials, for blended learning concepts and learning platforms
 • development of podcasts, videos, animations and gamification elements for digitalised learning
 • professional dealing with all tender formalisms and subsequent monitoring and reporting
 • selection and training of adult educators
 • project implementation (promoting the correct transfer of knowledge into practice, consultancy, training of staff, coordination of teaching activities and monitoring).

Adult Education Institution Studium, Croatia

Adult Education Institution Studium was founded in 2010 and is currently the leading adult education institution in Eastern Croatia with offices in 5 cities and activities across the country.

The adult education institution has many years of experience in primary and secondary adult education, reskilling and upskilling, trainings, workshops, and other forms of formal and non-formal education activities through over 100 different education programmes. Our learners are provided with education conducted by top experts in different sectors and in modern and equipped classrooms. We constantly monitor the dynamic market of demand and adapt and develop new educational programmes according to it.

The key activities of the institution are:

 • Writing and implementing EU projects
 • Development and implementation of new curricula and programmes
 • Focus on lifelong learning of the participants and employees
 • Creation of new opportunities for employment and inclusion in our country
 • Focus on innovation and empowerment of intellectual capital
 • Continuous adjustment of programmes according to contemporary qualifications and occupations.

Studium educational objectives are to increase the creativity and innovation of adults, to improve their motivation and raise the awareness of importance of lifelong acquisition of new knowledge, to improve their professional knowledge and practical skills, to develop new competencies, and especially to focus on an individualized approach to each student’s needs. Our goal is to achieve equality, social cohesion and active citizenship. We are also currently focused on the digital transition of our business and perfecting our online education programmes.

Through the programmes of social inclusion for marginalized individuals and the implementation of education programmes that are currently deficient in the labour market, it contributes to the improvement of social and economical and living condition of the population in its area of operation.

Studium Adult Education Institution has well-developed partnerships at local, regional and national level. Over the years it has developed a wide network made of over 100 lecturers from various fields, private businesses, public bodies, NGOs and other. We are also the first education institution in Croatia to be awarded the Croatian label of quality by the Chamber of Economy and as of 2021 the Croatian quality label in the field of foreign language learning.

Sectors and areas of our activity include:

 • Health and social welfare
 • Economics and trade
 • Agriculture and forestry
 • Tourism and hospitality
 • Traffic
 • Electrical and mechanical engineering and computing
 • Personal services
 • Civil engineering and geodesy
 • Foreign languages
 • Soft skills

Studium Adult Education Institution expertise:

Studium has many years of experience in project implementation, especially those co-financed by EU funds. In the last 7 years, we have participated in the implementation of more than 20 projects (as carriers, partners and associates):

INOVA – Innovative Employment Projects for Long Term Unemployed Persons (IPA IV LEDI Phase 2 Grant Programme).

Development of traditional cooking programmes – Local Tastes (IPA IV Strengthening the Capacity of Adult Education Institutions).

STEP UP – development and promotion of training and apprenticeships for students of Vukovar College of Applied Sciences.

Outside the box! (Erasmus+ KA1).

FLOW: fun, learning, opportunities, well-being (Erasmus+ KA2).

Eko je fora (ESF) – verification of eco agriculturalists – with about 40 attendees.

EduAkcija– (ESF) – increasing levels of knowledge, skill and competence of adults.

Schools of Equal Differences (ESF). Improvement of the knowledge and skills of educational workers in intercultural and digital literacy.

Oblak (ESF) – Increasing the possibilities of young unemployed people by increasing their knowledge and skills.

New jobs for new technologies (ESF) – Project targeted at decreasing differences on the labour market.

EKO START (ESF) – Project focused on increasing employment and self-employment through programmes based on agricultural eco-production for 42 unemployed individuals.

INOVA II (ESF) – Improving capacities of human resources within the tourism and hospitality industry. (5 education programmes for 60 unemployed individuals from the tourism sector).

New skills for new jobs in tourism VSŽ (ESF) – Increasing the possibilities of employment for unemployed individuals through 2 new education programmes within the tourism and hospitality sector.

COMMON (INTERREG IPA) – The project goal is to establish which new occupations are in demand on the labour market by conducting a research.

IT community region (INTERREG IPA) – The main project goal is to ensure a strong cooperation of the IT experts in acquiring knowledge and contracting business by creating a virtual cluster as a support in exchanging experiences, knowledge and seeking business opportunities.

Uključi me! (ESF) – Increasing the employment possibilities of young and unemployed by implementing social inclusion education programmes.

MIND-SET (Erasmus+ KA2) – the project goal is to develop an e-learning course with the objective of developing and entrepreneurial mind-set in individuals included in the art industries.

МобилносТИ во рамките на проектот IQ-DigitS

Втора мобилност во рамките на проектот IQ-DigitS

Во периодот од 19 до 23 јуни во Фолињо, Италија, беше реализирана и втората обука во рамките на проектот IQ-DigitS.

Целта на оваа обука беше претставниците од партнерските организации подетално да се запознаат со функционалностите на EDCI инфраструктурата преку која се изготвуват и издаваат дигитални сертификати за учество во обуки, компатибилни со Европас платформата.

Издавањето на сертификати во дигитален формат значително ја олеснува трнсферзабилноста и признавањето на стекнатите вештини и компетенции во меѓународни рамки.

На оваа обука вкупно 9 учесници од четири организации од четири различни држави има можност детално да се запознаат со функционалностите на платформата.

На крај на обуката, учесниците во тимови работеа на внесување по еден наставен курикулум од својата понуда на обуки во рамките на платформата по што следуваа презентации, дискусии и препораки.

Во рамките на мобилноста беа организирани и две културни посети на соседните градови Асиси и Спело.

Во прилог галерија:

Прва мобилност во рамките на проектот IQ-DigitS

Во рамките на проектот IQ-DigitS (Компатибилност на квалификации – преку градење на одржлива инфраструктура на дигитални акредитиви), во периодот од 28ми ноември до 2 декември 2022 година, беше реализирана првата обука за кадар од партнерските организации.

Домаќин на обуката беше реномираниот центар за образование на возрасни лица Бит (bit Schulungscenter) од Грац- Австрија, а учествуваа претставници од сите партнерски организации на проектот Студиум (Uciliste Studium) – Хрватска, Егина (EGInA) Италија и нашите претставници од Академија ЦЕС.

Учесниците во обуката низ повеќе работилници базирани врз претходно спроведените истражувања и анализи бараа најдобри решенија за спроведување на заедничка методологија за изработка на наставни програми, базирани на резултати од учење и микро-акредитиви.

Резултатите од истражувањата, компаративните анализи и спроведените работилници ќе бидат вклучени во вториот проектен резултат од проектот IQ-DigitS со наслов “Развој на заедничка методологија за адаптација на постојните наставните програми, базирани на модуларно учење, исходи од учење и микро-акредитиви”, кој што е во завршна фаза на изработка.

Целта на ваквата заедничка методологија е да се создадат наднационални зеднички принципи за работа на приватните провајдери на образование за возрасни и стручно образование и обука од различни земји, со кои ќе се постигне повисоко ниво на квалитет и ќе се интегрираат најновите стандарди и препораки од ЕУ.

Во прилог галерија:

Mobility in the IQ-DigitS project

Second mobility within the IQ-DigitS project

In Foligno, Italy from June 19 to 23, the second training was held within the IQ-DigitS project.

The objective of this training was for the representatives from the partner organizations to learn in more detail about functionalities of the EDCI infrastructure / integrated with Europass platform, on how digital certificates for participation in training,  through this platform are prepared and issued.

Issuing certificates in digital format significantly facilitates the transferability and recognition of acquired skills and competencies internationally.

At this training, a total of 9 participants from four organizations from four different countries had the opportunity to familiarize themselves with the functionalities of the platform in detail.

At the end of the training, the participants worked in teams to enter one teaching curriculum from their training offer at the platform, followed by presentations, discussions and recommendations.

Two cultural visits to the neighboring towns of Assisi and Spello were also organized within the framework of this mobility.

Gallery:

First mobility within the IQ-DigitS project

In the period between November 28 to December 2, 2022, the first staff training at the framework of IQ-DigitS project (Interoperability of Qualifications – by building sustainable digital credentials infrastructure IQ-DigitS) was implemented.

The training was hosted by the renowned adult education center bit Schulungscenter from Graz-Austria, and representatives from all project partner organizations: Uciliste Studium– Croatia, EGInA -Italy and CES Academy– North Macedonia, have participated.

The participants during LTTA, explored the best solutions for implementing a common methodology on curricula development, based on learning outcomes and micro-credentials, through multiple workshops and based on previously conducted researches and analysis.

The results of the conducted researches, comparative analyzes and implemented workshops will be integrated in the second project result of theIQ-DigitS project entitled “Development of common methodology for adaptation of existing curricula, to the modular learning, based on learning outcomes and micro-credentials “, which is in the final phase of preparation.

The main objective of preparation of this common methodology would be to create common principles for the private providers of VET and adult education coming from different countries, which would ensure a higher level of quality in their work and integration the latest standards and recommendations from the EU policies.

Gallery in addition:

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СОСТАНОЦИ

Втор транснационален состанок во Хрватска од проектот IQ-DigitS
(Компатибилност на квалификации – преку градење на одржлива инфраструктура на дигитални акредитиви)

 

На 12 и 13 март се одржа транснационален состанок на партнерите од проектот IQ-DigitS во градот Осиек, Хрватска. Домаќини на овој настан беа нашите партнери од Хрватска, Uciliste Studium.

Во текот на дводневниот состанок, проектните партнери беа вклучени во презентации и дискусии за досегашните активности, спроведени во рамките на проектот. Беа анализирани постигнатите резултати и наодите добиени од процесите на евалуација, со што се обезбеди јасен преглед на тековната состојба на проектот.

Учесниците на состанокот, работеа на планот на претстојните проектни активности, при што детално беа усогласени понатамошните чекори за успешна имплементација. Дискусиите беа фокусирани на временските рокови за имплементација, распределбата на ресурсите, идентификацијата на потенцијалните предизвици и дискусија на стратегиите за нивно надминување.

Состанокот во Осиек е последниот транснационален состанок, во ваков формат во рамките на IQ-DigitS проектот.

Галерија:

Прв транснационален состанок од проектот IQ-DigitS
(Компатибилност на квалификации – преку градење на одржлива инфраструктура на дигитални акредитиви)

 

На 24 и 25 Март, Академија ЦЕС беше домаќин на првиот транснационален состанок од проектот IQ-DigitS.

Проектот IQ-DigitS има за цел да придонесе кон воведување на стандарди за квалитет и алатки за дигитализација на процесот на учење кај провајдерите на стручно образование и обука и образование за возрасни. Реализацијата на овој проект ќе овозможи поголема компатибилност на процесот на учење меѓу провајдерите од различни земји и воведување на сертификација за слушателите во дигитален формат, соодветен за Европас портфолиото.

Партнери на Академија ЦЕС, во спроведувањето на овој проект, се три европски реномирани провајдери на образование за возрасни од Италија, Австрија и Хрватска.

На првиот заеднички состанок, партнерските организации ги потпишаа меѓусебните договори за соработка и ги формализираа начелата за понатамошно спроведување на проектот.

Реализацијата на овој проект е поддржана од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, во рамките на програмата Еразмус+.

Галерија:

TRANSNATIONAL MEETINGS

Second Transnational IQ-DigitS Project Meeting in Croatia
IQ-DigitS (Interoperability of Qualifications – by building sustainable digital credentials infrastructure)

 

On March 12 and 13, a transnational meeting of the IQ-DigitS project partners took place in the city of Osijek, Croatia. The hosts of this event were our partners from Croatia, uciliste Studium.
Throughout the two-day meeting, project partners were engaged in comprehensive presentations and discussions regarding the activities conducted thus far within the project. The results achieved and the valuable insights garnered from evaluation processes were observed, providing clear overview of the project’s current status.

Participants worked on a plan for upcoming project activities, detailly outlining the steps for successful implementation. Discussions centered around the timelines for implementation, resource allocation, and the identification of potential challenges and mitigation strategies.

The meeting in Osijek is the last transnational meeting in such format within the IQ-DigitS project.

Gallery:

First Transnational IQ-DigitS Project Meeting
IQ-DigitS (Interoperability of Qualifications – by building sustainable digital credentials infrastructure)

 

On 24 and 25 March, CES Academy hosted the first transnational IQ-DigitS project meeting.

The IQ-DigitS project aims to contribute to the introduction of quality standards and tools for digitalization of the learning process among VET and adult education providers. The implementation of this project will enable compatibility of the learning process between providers from different countries and environments. And will enable issuing certificates in digital format, compatible with the Europass portfolio.

CES Academy project partners of are three European renowned providers of VET and adult education from Italy, Austria and Croatia.

At the first joint meeting, the partner organizations signed mutual cooperation agreements and formalized the principles for further project implementation.

The implementation of this project is supported by the National Agency for European Educational Programmes and Mobility, within the framework of the Erasmus+ programme.

Gallery:

УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ НАСТАНИ

Учество на ТАС семинар

На 13.05.2022 година, координаторот на проектот IQ-DigitS (Компатибилност на квалификации – преку градење на одржлива инфраструктура на дигитални акредитиви), Колекеска Маја, учествуваше како говорник на работилница од ТАС семинарот “Дигиталната писменост во наставата учењето и администрирањето на Еразмус+ програмата” организиран од Германската Национална агенција за образование (DAAD).
Притоа учесниците во семинарот, покажаа голем интерес за целите и проектните резултати од проектот IQ-DigitS.

Проектот е поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, во рамките на програмата Еразмус+ и има за цел дигитализација на процесите за работа, на приватните провајдери на Стручно обраование и обука и образование на возрасни и воспоставување на стандарди за квалитет базирани на микрокреденцијали и модуларно учење.

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL EVENTS

Participation at TCA seminar

On 13.05.2022, the coordinator of the project IQ-DigitS (Interoperability of Qualifications – by building sustainable digital credentials infrastructure), Maja Kolekeska, participated as a speaker at the TCA seminar “Digital literacy in teaching, learning and the administration of the Erasmus+ Programme“ organized by the German National Agency for Education (DAAD).

The participants in the seminar showed their strong interest in the goals, project results and the expected outcomes of the IQ-DigitS project.

The project is supported by the National Agency for European Educational Programmes and Mobility, under the Erasmus+ programme, and aims to digitalize the work processes of private providers of Vocational Education and Training and Adult Education and to establish quality standards based on micro-credentials and modular learning.

ПРОЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ

Проектен резултат 4

Ова упатство е наменето за давателите на обука активни во полето на СОО и ОВ, и ги интегрира резултатите од спроведувањето на IQ-DigitS проектот, нудејќи репораки за подобра интеграција на моделите базирани микро-акредитиви и воведување на дигитална сертификација, компатибилна со Европас платформата.

Во документот дадени се и резултатите од истражувањето спроведено минатата година (2023), помеќу практичарите и засегнатите страни од полето на СОО и ОВ. Понатаму упатството нуди предлог на методологија за подготовка на наставна програма, компатибилна со EDCI системот на Европас, наменет за дигитална сертификација.  Упатството  вклучува запознавање со Europass и EDCI, развивање модуларни наставни програми и обезбедување на квалитет во образовните процеси. Даден е и практичен пример, DigiTRAILS, кој демонстрира како може да се користи платформата Europass за дигитални акредитиви, и има за цел да даде поддршка на давателите на обуки подобрување на образовната понуда, усогласување со Европските политики и предизвиците од дигиталната ера.

Проектен резултат 3

Во рамките на Проектниот резултат 3, „Инфраструктура за дигитална сертификација компатибилна со Европас дигиталните акредитиви“, во рамките на иницијативата IQ-DigitS, нашиот проектен тим разви осум кратки анимирани видеа. Овие видеа служат за поддршка и едукација на давателите на обуки за користење на Европската инфраструктура за дигитални акредитиви (EDCI), која е развиена во рамките на Европас платформата.

Анимираните видеа сеопфатно ги покриваат сите суштински елементи на платформата EDCI, вклучувајќи информации за следните елементи:

 • Акредитиви
 • Достигнувања
 • Резултати од учењето
 • Активности
 • Оценување
 • Организации
 • Права

Преку овие информативни ресурси, наша цел е да ги зајакнеме капацитетите на давателите на обуки и да ги поттикнеме да ја користат EDCI платформата, а со тоа да ја подобриме ефикасноста и ефективноста на процесите за дигитална сертификација.

Проектен резултат 2

Во рамките на проектот IQ-DigitS (Интероперабилност на квалификациите – преку изградба на одржлива инфраструктура за дигитални акредитиви), подготвен е и вториот проектен резултат:

При подготовката на овој проектен резултат беше спроведено истражување фокусирано на следниве теми:

 • Спецификација на препораки од ЕУ и ЕУ стратегии.
 • ЕУ-стандарди за конститутивни елементи на микро-акредитивите.
 • Имплементација на алатки со кои се гарантира квалитетот на образование кај неформални даватели на СОО (Стручно образование и обука) и образование на возрасни.

Понатамошната имплементација на проектот предвидува истражување усогласување со Инфраструктурата за дигитални акредитиви Еуропас (EDCI), од страна на давателите на СОО (Стручно образование и обука) и образование на возрасни.

Проектен резултат 1

Мапирање на методологии кои се користат при изработка на акредитирани наставни програми за образование за возрасни и стручно образование и обука и извештај со препораки за развој на заедничка методологија


Во рамките на проектот IQ-DigitS (Компатибилност на квалификации – преку градење на одржлива инфраструктура на дигитални акредитиви), беше спроведено истражување за

Во истражувањето беа вклучени сите партнерски организации од проектот Студиум (Uciliste Studium), Бит (bit Schulungscenter), Егина (EGInA) и Академија ЦЕС. Целта на ова истражување беше да се мапираат постоечките методологии кои се применуваат при креирање на наставни програми во различните национални контексти и да се дадат препораки за развој на нови заеднички методлогиии кои ќе бидат усогласени со најновите Европски стратегии и политики.

PROJECTS RESULTS

Project result 4

This Guidelines is intended for training providers active in VET and AE, and integrates the outcomes of the IQ-DigitS project, offering recommendations for better integration of micro-credential models and digital certification compatible with the Europass platform.

The document includes the results of 2023 survey, which was conducted among VET and AE practitioners and stakeholders. Furthermore, it proposes a methodology for preparing curricula compatible with the EDCI system, under the Europass, for digital certification. The Guidelines offers better familiarization with Europass and EDCI platform, methodology for developing modular curricula, and recommendations for ensuring quality in educational processes. A practical example, DigiTRAILS, is included, as a showcase of how the Europass platform for digital credentials can be applied, aiming to support training providers in enhancing educational offerings, aligning with European policies, and meeting the challenges of the digital age.

Project result 3

Within the framework of Project Result 3, “Infrastructure for Digital Certification Compatible with Europass Model and Digital Credentials”, within the IQ-DigitS initiative, our project team has developed eight short animated videos. These videos serve to support and educate training providers on utilization of the European Digital Credentials Infrastructure (EDCI), which has been developed under the Europass platforms.

The animated videos comprehensively cover all essential elements of the EDCI platform, including:

 • Credential
 • Achievements
 • Learning Outcomes
 • Activities
 • Assessments
 • Organizations
 • Entitlements

Through these engaging and informative resources, our aim is to empower training providers with the knowledge and skills necessary to use the EDCI platform, thereby enhancing the efficiency and effectiveness of digital certification processes.

Project result 2

In the framework of IQ-DigitS project (Interoperability of Qualifications – by building sustainable digital credentials infrastructure), project result 2 is published:

For the delivery of this project result, desk research was implemented focusing on following topics: 

 • Specification of EU-requirements and strategies
 • EU-standards of constitutive elements of micro-credentials requirements
 • Implementation of quality assurance tools at non-formal VET (and AE) providers

Further implementation of the projects envisages research and guidance about applicability of the Europass Digital Credentials Infrastructure (EDCI), from the perspective of the VET and AE (adult education) providers.

Project result 1

Mapping of applied methodologies in developing existing curricula for accredited trainings at AE / VET providers and benchmarking report, with recommendations for development of common methodology методологија

 

The first project result at the framework of the IQ-DigitS project (Interoperability of Qualifications – by building sustainable digital credentials infrastructure IQ-DigitS), is developed:

The objective of this project result is to identify the standard methodologies that are applying in curricula development at different national contexts and to provide recommendations for development of new common methodology which would be linked to the latest European strategies and policies.

All partner organizations involved at the IQ-DigitS project: Uciliste Studium– Croatia, EGInA -Italy, bit Schulungscenter and CES Academy– North Macedonia, have participated in this research.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2022-10-17T20:14:53+02:00

YOUTH IN THE WORLD

Овој проект имаше за цел едукација на млади лица во насока на следење и користење на можностите креативно користење на ресурсите од нивната околина, превземање претприемачки иницијативи со иновативен пристап во комбинирање на три важни елементи во развојот на младинското претприемништво

2024-04-10T17:56:48+02:00

WINBIZ

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

2023-10-18T16:17:43+02:00

We Cook-IN

Проектот има за цел да ги интегрира луѓето со мигрантско потекло преку подигнување на нивните готвачки вештини и програми за обука кои се дизајнирани спрема потребите на целната група. Главната цел на проектот е да се промовира социјалната вклученост и да се унапредат луѓето со мигрантско потекло во општествата земјите каде престојуваат преку нивно вклучување на пазарот на трудот во секторот HORECA/Угостителство.

2022-10-17T19:49:24+02:00

THE SKILLS THAT PAY THE BILLS

Проектот “СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА”(The skills that pay the bills”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Рагина-Бугарија и ВЕМ -Италија -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+K 102

2022-10-16T20:54:22+02:00

SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

2022-10-16T16:10:09+02:00

Road to Employment

Проектот Пат кон вработување – Развивање нови вештини и знаења за невработените лица имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ 2014-2016

2022-10-17T20:12:12+02:00

LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

Програмата Леонардо да Винчи им помага на европските граѓани да се здобијат со нови вештини, знаења и квалификации и да ги признаат преку границите со цел да ја подобрат нивната способност за вработување при промена на пазарот на трудот.

2024-06-12T10:35:41+02:00

IQ-DigitS

Засилени од напредокот во комуникациските и транспортните технологии, економиите стануваат се повеќе и повеќе глобализирани. Глобализацијата генерира миграција на работни места и миграција на работна сила.

2022-10-17T20:23:36+02:00

IMPROVEMENT OF EMPLOYMENT POTENTIALS OF WOMEN

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

2022-10-17T17:40:16+02:00

GOOD FOOD IS GOOD MOOD

Проектот “СО ДОБРА ХРАНА ДО ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ ”(Good food is good mood”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+, акција KА202 Стратешко партнерство во стручно образование и обука .

2022-10-17T20:56:40+02:00

FOSTERING SOCIAL INCLUSION

Главната цел на која придонесе овој проект беше подобрување на вработливоста на жените на пазарот на трудот во Македонија, кои доаѓаат од ранливи групи. Таргетот беше насочен кон следните градови: Скопје -Општина Шуто Оризари со стапка на невработеност од 46%, Куманово со стапка на невработеност од 32%, Тетово со стапка на невработеност од 38% и Штип со стапка на невработеност од 28%. Целта беше подобрување на нивото на економска и социјална интеграција на невработените жени од малцинските етнички заедници, особено ромските, албанските и турските заедници.