НИКОГАШ НЕ Е ДОЦНА ЗА НОВА СТРУКА И НОВА РАБОТА

Анализата на пазарот на трудот во Македонија покажува висок процент на невработеност. Стапката на невработеност е 28,6%, од кои 27% се лица на возраст до 45 години. Постојат неколку причини за високата невработеност во овој дел на Европа, меѓу кои ниското ниво на професионални компетенции што им оневозможува поактивно вклучување на пазарот на трудот. Според ова, проблемот со невработеноста и несоодветните професионални компетенции е актуелен проблем во повеќето земји и затоа имаме за цел подобрување на компетенциите на лицата опфатени со проектот со цел полесен пристап до вработување.

Стратешката определба на Ц.Е.С. е да понуди квалитетен образовен производ што е во согласност со интересите на студентите и потребите на пазарот на трудот, преку зголемување на компетенциите и вештините за полесно вработување или самовработување.

IT’S NEVER TOO LATE FOR A NEW PROFESSION AND A NEW JOB

The analysis of the labour market in Macedonia shows a high unemployment percentage. The unemployment rate is 28.6%, of which 27% are persons up to 45 years of age. There are several reasons for high unemployment in this part of Europe, including the low level of professional competencies that prevent people from being more actively involved in the labour market. According to this, the problem of unemployment and inadequate professional competencies is a current problem in most countries, and therefore, we aim to improve the competencies of the people covered by the project in order to facilitate the access to employment.

CES strategic commitment is to offer a qualitative educational product that meets the interests of students and the needs of the labour market, by increasing the competencies and skills for easier employment or self-employment.

Проектот “СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА ”(The skills that pay the bills”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Рагина-Бугарија и ВЕМ -Италија -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата  – Еразмус+K 102.

Проектот започна во 2019 година. Овој проект претставува партнерство насочено кон подобрување на вештините и компетенциите на младите невработени лица од секторот за лични услуги и нивно поврзување со барањата и потребите на работодавачите од секторот на лични услуги, со посебен акцент на професиите фризер и козметички естетичар.

 • Анализата на пазарот на трудот во Македонија покажува висок процент на невработеност. Стапката на невработеност е 28,6%, од кои 27% се лица на возраст до 45 години. Постојат неколку причини за високата невработеност во овој дел на Европа, меѓу кои ниското ниво на професионални компетенции што им оневозможува поактивно вклучување на пазарот на трудот. Според ова, проблемот со невработеноста и несоодветните професионални компетенции е актуелен проблем во повеќето земји и затоа имаме за цел подобрување на компетенциите на лицата опфатени со проектот со цел полесен пристап до вработување.

Стратешката определба на Ц.Е.С. е да понуди квалитетен образовен производ што е во согласност со интересите на студентите и потребите на пазарот на трудот, преку зголемување на компетенциите и вештините за полесно вработување или самовработување.

ПРОЕКТОТ ГИ ИМА СЛЕДНИВЕ ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ:

ГЛАВНАТА ЦЕЛ

 • Подобрување на вработливоста на лицата во секторот на лични услуги, со посебен акцент на занимањето фризер и козметички естетичар
 • Подобрување на програмите за неформално образование на возрасни, преку нови помодерни верификувани програми, поефикасни можности за стекнување и развивање на вештините преку I-VET и C-VET со релевантни компетенции во секторот лични услуги
 • Обезбедување на подобар пристап до обука и квалификации за сите, преку C-VET, во перспектива за доживотно учење, особено со подигање на свеста за кариерата на фризерите и козметичките естетичари во Европа
 • Подобрување на  транспарентноста и признавањето на вештините и квалификациите, споредувајќи ги различните европски курикулуми и развивајќи две нови обуки, како со традиционална, така и со онлајн структура;

СПЕЦИФИЧНАТА ЦЕЛ

 • Поттикнување на  вработувањето/самовработувањето кај младите невработени лица во секторот за лични услуги
 • Развивање на  иновативен и креативен пристап во барање работа или самовработување
 • Овозможување на  примена на иновативна форма на настава и учење, со размена на искуства со учесници од други европски држави
 • Поттик за развивање на сопствена бизнис идеа
 • Развивање на  лични вештини и компетенции за професиите фризер и козметички естетичар
 • Поттикнување на идеата за  социјално претприемништво;
 • Користење на дигиталната технологија за полесен пристап до информации и можност за вработување

ТHE SKILLS THAT PAY THE BILLS” project is implemented by CES Academy – Macedonia and the partner organizations Ragina – Bulgaria and VEM – Italy, and is funded by the National Agency for European Educational Programmes and Mobility from Erasmus+ K 102 programme.

The project commenced in 2019 and is still in progress. This project is a partnership aimed at improving the skills and competencies of young unemployed people in the personal services sector, linking them with the requirements and needs of the employers in the personal services sector, with special emphasis on hairdresser and cosmetic beautician professions.

 • The analysis of the labour market in Macedonia shows a high unemployment percentage. The unemployment rate is 28.6%, of which 27% are persons up to 45 years of age. There are several reasons for high unemployment in this part of Europe, including the low level of professional competencies that prevent people from being more actively involved in the labour market. According to this, the problem of unemployment and inadequate professional competencies is a current problem in most countries, and therefore, we aim to improve the competencies of the people covered by the project in order to facilitate the access to employment.

CES strategic commitment is to offer a qualitative educational product that meets the interests of students and the needs of the labour market, by increasing the competencies and skills for easier employment or self-employment.

THE PROJECT HAS THE FOLLOWING OBJECTIVES AND RESULTS:

 MAIN OBJECTIVE

 • Improving the employability of people in the personal services sector, with special emphasis on hairdresser and cosmetic beautician profession.
 • Improving the programmes for non-formal adult education, through new more modern verified programs, more efficient opportunities for acquiring and developing skills through I-VET and C-VET with relevant competencies in the personal services sector.
 • Providing better access to training and qualifications for everyone, through C-VET, in a lifelong learning perspective, especially by raising awareness of the career of hairdressers and cosmetic beauticians in Europe.
 • Improving the transparency and recognition of skills and qualifications, comparing different European curricula and developing two new trainings, both traditional and online.

THE SPECIFIC PURPOSE

 • Encouraging employment/self-employment of young unemployed people in the personal services sector.
 • Developing an innovative and creative approach to job search or self-employment.
 • Enabling the application of an innovative form of teaching and learning, by exchanging experiences with participants from other European countries.
 • Incentive for developing your own business idea.
 • Developing personal skills and competencies for hairdresser and cosmetic beautician professions.
 • Encouraging the idea of ​​social entrepreneurship.
 • Using digital technology for easier access to information and employment opportunities.

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
https://na.org.mk/

мобилност во Македонија – Еразмус+

RAGINA-БУГАРИЈА
http://www.ragina.net/

Центар за обука Рагина како центар за стручно образование и обука е основан во 2015 година во Русе, Бугарија. Сега е развиен на високо ниво на стручно образование, заради опремата за простории за учење и добри односи со бизнисот во регионот. Тие обезбедуваат работни практики во вистинска работа средина што ги подобрува можностите за развој и вработување. Центарот во моментов работи на неколку проекти финансирани од ЕУ- каде што обезбедуваат стручно образование со фокус на работните практики.

_____

V.E.M. SRLS-Италија
https://vemsrls.eu/

V.E.M. SRLS од Пеларо, Реџо Калабрија, Италија е динамична и добро подготвена компанија, со децениско искуство во областа на образованието, стручната обука и новите технологии, Целта на VEM srls е професионално, изведувачко и врвно место на работа , место каде споделувањето знаење овозможува личен раст и ги подобрува резултатите.

National Agency for European Educational Programmes and Mobility]
https://na.org.mk/

Mobility in Macedonia – Erasmus+

RAGINA – BULGARIA
http://www.ragina.net/

Ragina Training Centre has been established as a VET centre in 2015 in Ruse, Bulgaria. It is now developed to a high level provider of vocational education due the study room equipment and the good relationship with the business in the region. They provide work practices in a real work environment, which enhances skills development and employment opportunities. The Centre is currently working on several projects financed by EU – where they provide vocational education focused on the work practices.

_____

V.E.M. SRLS-Italy
https://vemsrls.eu/

V.E.M. SRLS from Pellaro, Reggio Calabria, Italy is a dynamic and well-prepared company, with decades of experience in the field of education, vocational training and new technologies. The objective of VEM SRLS is a professional, performing and top-level workplace, a place where sharing knowledge allows personal growth and improved results.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2022-10-17T20:14:53+02:00

YOUTH IN THE WORLD

Овој проект имаше за цел едукација на млади лица во насока на следење и користење на можностите креативно користење на ресурсите од нивната околина, превземање претприемачки иницијативи со иновативен пристап во комбинирање на три важни елементи во развојот на младинското претприемништво

2024-04-10T17:56:48+02:00

WINBIZ

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

2023-10-18T16:17:43+02:00

We Cook-IN

Проектот има за цел да ги интегрира луѓето со мигрантско потекло преку подигнување на нивните готвачки вештини и програми за обука кои се дизајнирани спрема потребите на целната група. Главната цел на проектот е да се промовира социјалната вклученост и да се унапредат луѓето со мигрантско потекло во општествата земјите каде престојуваат преку нивно вклучување на пазарот на трудот во секторот HORECA/Угостителство.

2022-10-17T19:49:24+02:00

THE SKILLS THAT PAY THE BILLS

Проектот “СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА”(The skills that pay the bills”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Рагина-Бугарија и ВЕМ -Италија -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+K 102

2022-10-16T20:54:22+02:00

SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

2022-10-16T16:10:09+02:00

Road to Employment

Проектот Пат кон вработување – Развивање нови вештини и знаења за невработените лица имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ 2014-2016

2022-10-17T20:12:12+02:00

LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

Програмата Леонардо да Винчи им помага на европските граѓани да се здобијат со нови вештини, знаења и квалификации и да ги признаат преку границите со цел да ја подобрат нивната способност за вработување при промена на пазарот на трудот.

2024-06-12T10:35:41+02:00

IQ-DigitS

Засилени од напредокот во комуникациските и транспортните технологии, економиите стануваат се повеќе и повеќе глобализирани. Глобализацијата генерира миграција на работни места и миграција на работна сила.

2022-10-17T20:23:36+02:00

IMPROVEMENT OF EMPLOYMENT POTENTIALS OF WOMEN

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

2022-10-17T17:40:16+02:00

GOOD FOOD IS GOOD MOOD

Проектот “СО ДОБРА ХРАНА ДО ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ ”(Good food is good mood”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+, акција KА202 Стратешко партнерство во стручно образование и обука .

2022-10-17T20:56:40+02:00

FOSTERING SOCIAL INCLUSION

Главната цел на која придонесе овој проект беше подобрување на вработливоста на жените на пазарот на трудот во Македонија, кои доаѓаат од ранливи групи. Таргетот беше насочен кон следните градови: Скопје -Општина Шуто Оризари со стапка на невработеност од 46%, Куманово со стапка на невработеност од 32%, Тетово со стапка на невработеност од 38% и Штип со стапка на невработеност од 28%. Целта беше подобрување на нивото на економска и социјална интеграција на невработените жени од малцинските етнички заедници, особено ромските, албанските и турските заедници.