Оперативна програма за развој на човечки ресурси 2007 – 2013 Инструмент за претпристапна помош (ИПА)

Подобрување на можностите за вработување на жените од етничките заедници на пазарот на трудот

IPA- HRD 04 06 01

Reference EuropeAid/130248/M/ACT/MK

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

Operational Programme for Human Resources Development 2007 – 2013 Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)

Improvement of Employment Potentials of
Women from Ethnic Communities in the Labour Market

IPA- HRD 04 06 01

Reference EuropeAid/130248/M/ACT/MK

The general objective of this project was to improve the potential of women from specific ethnic communities in the labour market and to support realization of their potential by mediating and by provisioning of training/preparation for self-employment. This action contributed to increased employability of the unemployed women, and consequently had an impact on the reduction of the unemployment rate, especially among women from the ethnic communities.

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

Жените од заедниците, припаднички на етничкит малцинства, во принцип  имаат пониско ниво на образование, што ги доведува во затворен круг да се ангажираат на работни места на црниот пазар, главно во земјоделството и услугите.

Од тие причини, Фондацијата СЕЕД, го иницираше овој проект, за поддршка на оваа популација на невработени жени од различна етничка припадност и во рамките истиот се спроведоа низа активности:

  • Посредување при вработување
  • Стручна обука и образование
  • Поддршка на претприемништвото

Во рамките на овој проект Тренинг центарот ЦЕС ги спроведе стручните обуки и изврши едукација на невработени жени на возраст од 18-45 години од неразвиени рурални области, кои потекнуваат од 5 различни еетнички групи (Турци, Роми, Срби, Бошњаци, Албанци) од регионите на: Скопје, Дебар, Струмица, Куманово.

Овие жени добија можност да се квалификуваат за професија што се бара на пазарот на трудот, да стекнат компетенции и да добијат можност да заработат сопствен приход,

Невработените жени посетуваа обуки за професиите: Фризер, козметичар за нега на лице и тело и Шивач. Обуките беа спроведени на регионално ниво во Скопје, Дебар, Струмица, Куманово. Вклучени беа приближно 80 учесници.

Крајниот резултат на овој проект беше, подобрена позиција на жените во рамките на пазарот на трудот преку подобрена соработка на сите засегнати страни и подобрени вештини.

The general objective of this project was to improve the potential of women from specific ethnic communities in the labour market and to support realization of their potential by mediating and by provisioning of training/preparation for self-employment. This action contributed to increased employability of the unemployed women, and consequently had an impact on the reduction of the unemployment rate, especially among women from the ethnic communities.

Women from ethnic minority communities have lower levels of education which brings them into a closed circle, whereby they are destined for jobs in the black economy, mainly in agriculture and services.

The SEED Foundation initiated this project, out of such reasons, for supporting this population of unemployed women from different ethnicities, and series of activities were implemented within the project:

  • Job mediation;
  • Vocational training;
  • Support to entrepreneurship.

Within this project, CES Training Centre conducted professional vocational trainings and education for unemployed women at the age of 18-45 years from underdeveloped rural areas, coming from 5 specific different ethnicities (Turks, Roma, Serbs, Bosniaks, and Albanians) from the regions of: Skopje, Debar, Strumica and Kumanovo.

These women got the opportunity to qualify for a profession demanded on the labour market, to acquire competencies and to get the opportunity to earn their own income.

Unemployed women attended trainings for professions: hairdresser, cosmetician for face and body care and seamstress. The trainings were carried out on regional level in Skopje, Debar, Strumica and Kumanovo. Approximately 80 participants were involved in the project.

The final result of this project was: improved position of women within the labour market through improved cooperation of all stakeholders and improved skills.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2022-10-17T20:14:53+02:00

YOUTH IN THE WORLD

Овој проект имаше за цел едукација на млади лица во насока на следење и користење на можностите креативно користење на ресурсите од нивната околина, превземање претприемачки иницијативи со иновативен пристап во комбинирање на три важни елементи во развојот на младинското претприемништво

2024-04-10T17:56:48+02:00

WINBIZ

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

2023-10-18T16:17:43+02:00

We Cook-IN

Проектот има за цел да ги интегрира луѓето со мигрантско потекло преку подигнување на нивните готвачки вештини и програми за обука кои се дизајнирани спрема потребите на целната група. Главната цел на проектот е да се промовира социјалната вклученост и да се унапредат луѓето со мигрантско потекло во општествата земјите каде престојуваат преку нивно вклучување на пазарот на трудот во секторот HORECA/Угостителство.

2022-10-17T19:49:24+02:00

THE SKILLS THAT PAY THE BILLS

Проектот “СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА”(The skills that pay the bills”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Рагина-Бугарија и ВЕМ -Италија -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+K 102

2022-10-16T20:54:22+02:00

SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

2022-10-16T16:10:09+02:00

Road to Employment

Проектот Пат кон вработување – Развивање нови вештини и знаења за невработените лица имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ 2014-2016

2022-10-17T20:12:12+02:00

LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

Програмата Леонардо да Винчи им помага на европските граѓани да се здобијат со нови вештини, знаења и квалификации и да ги признаат преку границите со цел да ја подобрат нивната способност за вработување при промена на пазарот на трудот.

2024-06-12T10:35:41+02:00

IQ-DigitS

Засилени од напредокот во комуникациските и транспортните технологии, економиите стануваат се повеќе и повеќе глобализирани. Глобализацијата генерира миграција на работни места и миграција на работна сила.

2022-10-17T20:23:36+02:00

IMPROVEMENT OF EMPLOYMENT POTENTIALS OF WOMEN

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

2022-10-17T17:40:16+02:00

GOOD FOOD IS GOOD MOOD

Проектот “СО ДОБРА ХРАНА ДО ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ ”(Good food is good mood”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+, акција KА202 Стратешко партнерство во стручно образование и обука .

2022-10-17T20:56:40+02:00

FOSTERING SOCIAL INCLUSION

Главната цел на која придонесе овој проект беше подобрување на вработливоста на жените на пазарот на трудот во Македонија, кои доаѓаат од ранливи групи. Таргетот беше насочен кон следните градови: Скопје -Општина Шуто Оризари со стапка на невработеност од 46%, Куманово со стапка на невработеност од 32%, Тетово со стапка на невработеност од 38% и Штип со стапка на невработеност од 28%. Целта беше подобрување на нивото на економска и социјална интеграција на невработените жени од малцинските етнички заедници, особено ромските, албанските и турските заедници.