Оперативна програма за развој на човечки ресурси 2007 – 2013 Инструмент за претпристапна помош (ИПА)

Подобрување на можностите за вработување на жените од етничките заедници на пазарот на трудот

IPA- HRD 04 06 01

Reference EuropeAid/130248/M/ACT/MK

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

Operational Programme for Human Resources Development 2007 – 2013 Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)

Improvement of Employment Potentials of
Women from Ethnic Communities in the Labour Market

IPA- HRD 04 06 01

Reference EuropeAid/130248/M/ACT/MK

The general objective of this project was to improve the potential of women from specific ethnic communities in the labour market and to support realization of their potential by mediating and by provisioning of training/preparation for self-employment. This action contributed to increased employability of the unemployed women, and consequently had an impact on the reduction of the unemployment rate, especially among women from the ethnic communities.

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

Жените од заедниците, припаднички на етничкит малцинства, во принцип  имаат пониско ниво на образование, што ги доведува во затворен круг да се ангажираат на работни места на црниот пазар, главно во земјоделството и услугите.

Од тие причини, Фондацијата СЕЕД, го иницираше овој проект, за поддршка на оваа популација на невработени жени од различна етничка припадност и во рамките истиот се спроведоа низа активности:

  • Посредување при вработување
  • Стручна обука и образование
  • Поддршка на претприемништвото

Во рамките на овој проект Тренинг центарот ЦЕС ги спроведе стручните обуки и изврши едукација на невработени жени на возраст од 18-45 години од неразвиени рурални области, кои потекнуваат од 5 различни еетнички групи (Турци, Роми, Срби, Бошњаци, Албанци) од регионите на: Скопје, Дебар, Струмица, Куманово.

Овие жени добија можност да се квалификуваат за професија што се бара на пазарот на трудот, да стекнат компетенции и да добијат можност да заработат сопствен приход,

Невработените жени посетуваа обуки за професиите: Фризер, козметичар за нега на лице и тело и Шивач. Обуките беа спроведени на регионално ниво во Скопје, Дебар, Струмица, Куманово. Вклучени беа приближно 80 учесници.

Крајниот резултат на овој проект беше, подобрена позиција на жените во рамките на пазарот на трудот преку подобрена соработка на сите засегнати страни и подобрени вештини.

The general objective of this project was to improve the potential of women from specific ethnic communities in the labour market and to support realization of their potential by mediating and by provisioning of training/preparation for self-employment. This action contributed to increased employability of the unemployed women, and consequently had an impact on the reduction of the unemployment rate, especially among women from the ethnic communities.

Women from ethnic minority communities have lower levels of education which brings them into a closed circle, whereby they are destined for jobs in the black economy, mainly in agriculture and services.

The SEED Foundation initiated this project, out of such reasons, for supporting this population of unemployed women from different ethnicities, and series of activities were implemented within the project:

  • Job mediation;
  • Vocational training;
  • Support to entrepreneurship.

Within this project, CES Training Centre conducted professional vocational trainings and education for unemployed women at the age of 18-45 years from underdeveloped rural areas, coming from 5 specific different ethnicities (Turks, Roma, Serbs, Bosniaks, and Albanians) from the regions of: Skopje, Debar, Strumica and Kumanovo.

These women got the opportunity to qualify for a profession demanded on the labour market, to acquire competencies and to get the opportunity to earn their own income.

Unemployed women attended trainings for professions: hairdresser, cosmetician for face and body care and seamstress. The trainings were carried out on regional level in Skopje, Debar, Strumica and Kumanovo. Approximately 80 participants were involved in the project.

The final result of this project was: improved position of women within the labour market through improved cooperation of all stakeholders and improved skills.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2022-10-17T20:08:02+02:00

FAMILY LITTERACY WORKS

Проектот “Семејната писменост функционира!” е имплементиран од страна на Asociatia Learn&Vision-Романија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Романија – Еразмус+ 2016-2019, во партнерство со Mestna knjiznica Kranj-Словенија, Biblioteca Јudeteana Оctavian Goga-Романија, EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK-Бугарија, Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria-Португалија и Академија Ц.Е.С.-Македонија.

2023-09-24T08:37:50+02:00

ERA+60

Целта на проектот е да се развие неформална пилот програма за оспособување на лица од третото животно доба (60+) како да ги користат компјутерите и паметните телефони во секојдневниот живот за комуникација и користење на јавни, социјални и останати услуги.

2023-09-27T16:41:32+02:00

EnVET

Проектот Збогатување на професионалниот развој на едукаторите за стручно образование и обука со скратен назив EnVET е насочен да го поддржи професионалниот развој на обучувачите ангажирани во стручното образование и обука, да ги зајакне нивните компетенции со цел полесно да се ориентираат кон учење базирано на работа во услови на дигитално опкружување.

2024-04-10T18:26:34+02:00

EMPOWER

Проектот Empower претставува краткорочна мобилност, која има цел да им обезбеди пристап на учениците од ранливите категории, како што се: Жените - Ромки, припаднички на помалите етнички заедници, жени од рурални средини, самохрани мајки, штитенички во шелтер центри и невработени женидо обука во меѓународен контекст, за надградба на нивните вештини и компетенции и зголемување на нивната вработливост.

2022-10-17T20:39:48+02:00

EMPLOYMENT TRAINING

Подобување на вештините и компетенциите на невработени лица, во организација и реализација на Центар за одржлив развој “АЛКА”. Во овој проект Академија ЦЕС како верификуван провајдер на обуки, обучи 8 лица за стручно оспособување за занимање Декоративен маникир.

2022-10-17T20:58:51+02:00

DIGITAL SKILLS FOR YOUNG PEOPLE

Дигитализацијата бара од сите нас, независно од возраста и професијата, да стекнеме вештини кои ќе ни дозволат да ги користиме дигиталните технологии, како на нашето работно место така и во приватниот живот. Aкадемија Ц.Е.С. во соработка со Министерство за образование и наука, реализираа обуки за млади невработени лица до 29 години, со цел стекнување дигитални компетенции.

2022-10-17T21:06:03+02:00

DEVELOPING WORK BASED DUAL MODEL

Стратегиска определба на Центарот за обуки во Академија Ц.Е.С. е да се понудат квалитетни образовни програми што е во согласност со интересите на слушателите и потребите на пазарот на трудот. Овој проект во својата суштина го има дуалниот образовен систем, преку чија што апликација континуирано ќе се обезбедува квалитетна пракса за слушателите на курсеви.