Project Description

СЕМЕЈНАТА ПИСМЕНОСТ ФУНКЦИОНИРА!

Family Literacy Works! е транснационален проект на пет држави од Европа: Романија, Португалија, Бугарија, Македонија и Словенија. Партнерските организации на на проектот ја утврдуваат состојбата со развојот на семејната писменот во овие држави. Во рамките на проектот предлагаме да се дефинира кои компетенции треба да ги поседува фацилитаторот на семејната писменот и да дизајнираме програма за обука за развој на овие компетенции.

FAMILY LITERACY WORKS!

Family Literacy Works! is a transnational project of five EU countries; Romania, Portugal, Bulgaria, Republic of Macedonia and Slovenia. Partner organizations in the project determine the state of development of family literacy in these countries. In the project, we are proposing to define what competences family literacy facilitators need and design a training programme to develop those competences.

Проектот “Семејната писменост функционира!” е имплементиран од страна на Asociatia Learn&Vision-Романија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Романија – Еразмус+ 2016-2019, во партнерство со Mestna knjiznica Kranj-Словенија, Biblioteca Јudeteana Оctavian Goga-Романија, EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK-Бугарија, Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria-Португалија и Академија Ц.Е.С.-Македонија.

Писменоста се смета за фактор во економската конкурентност на една земја. Сепак, во некои земји на ЕУ, стапките на писменост за читање кај деца на возраст од 10 до 15 години се навистина загрижувачки, бидејќи значителен дел од младите читатели имаат слаб перформанс, според студиите за постигнување на читање на PIRLS и PISA, спроведени од 2000 година.

Иако иницијативите за семејна писменост имаат долгорочни, позитивни влијанија врз животните можности на децата од загрозено потекло, и со помалку можности семејната писменост сè уште е маргинален домен во многу аспекти.

За добар квалитет, неопходни се ефективни програми за семејна писменост, како и добро обучени фасилитатори (ФЛФ).

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ:

Од овие причини, имавме за цел да придонесеме за одлични програми за семејна писменост преку:

 • идентификување на добра практика во областа на семејната писменост во Европа;
 • дефинирање на основните компетенции на фацилитаторите за семејна писменост (ФЛФ);
 • развој и пилотирање на кохерентна програма за обука на фацилитатори (наставна програма, методологија, материјали за учење).

Во овој проект, проектниот тим обучи 55 фацилитатори и обезбеди програма за семејна писменост за 275 загрозени семејства (најмалку 550 лица) во пет земји – Романија, како водечка организација, и Македонија, Бугарија, Романија и Словенија како партнер земји. Севкупно, проектот има намера да достигне 2.750 лица, кои ќе станат подобро свесни за значењето на семејната писменост и ќе бидат поотворени за вклучување во вакви програми за развој на вештини за писменост.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Се изработи методологија за транснационална компаративна анализа на програмите и практиките за семејна писменост;
 • Се изготви извештај за компаративна анализа на програмите и практиките за семејна писменост во земјите партнери;
 • Се идентификуваа и анализираа најмалку 6 добри практики за семејна писменост;
 • Се дефинира целосен профил на занимањето: фацилитатор за семејна писменост усогласен со EQF и ICOS
 • Се изготви наставна програма за обука, со целосни материјали за учење и методологија за обука на фацилитатори за семејна писменост
 • Се обучија 55 фацилитатори за семејна писменост
 • Се направија 55 планови за имплементација на семејна писменост (еден по фацилитатор за семејство)
 • 550 лица (275 семејства со помалку можности, со најмалку едно возрасно лице и едно дете) имаат корист од програмата за семејна писменост
 • Методологија на истражување (со алатки) придружена со пилотирање на обука за фацилитатори за семејна писменост
 • Извештај за истражување за обука на фацилитатори за семејна писменост
 • Се реазлиизраше 5-дневен настан за обука на персонал за вкупно 15 членови на проектот

The project “Family Literacy Works!” is implemented by Asociatia Learn & Vision-Romania and funded by the National Agency for European Educational Programs and Mobility in Romania – Erasmus + 2016-2019, in partnership with Mestna knjiznica Kranj-Slovenia, Biblioteca Judeteana , Eurocentar Obuchenie I Partnyorstvo 21 Vek-Bulgaria, Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria-Portugal and CES Academy -Macedonia.

Literacy is considered a factor in a country’s economic competitiveness. However, in some EU countries, literacy rates for children aged 10 to 15 are really worrying, as a significant proportion of young readers perform poorly, according to a 2000 PIRLS and PISA reading achievement study.

Although family literacy initiatives have long-term, positive impacts on the livelihoods of children of disadvantaged backgrounds, and with fewer opportunities, family literacy is still a marginal domain in many respects.

Good quality requires effective family literacy programs as well as well-trained facilitators (FLFs).

PROJECT OBJECTIVE:

For these reasons, we aimed to contribute to excellent family literacy programs through:

 • identifying good practice in the field of family literacy in Europe;
 • defining the basic competencies of the Family Literacy Facilitators (FLF);
 • Development and piloting of a coherent program for training of facilitators (curriculum, methodology, learning materials).

In this project, the project team trained 55 facilitators and provided a family literacy program for 275 vulnerable families (at least 550 people) in five countries – Romania, as the lead organization, and Macedonia, Bulgaria, Romania and Slovenia as partner countries. In total, the project aims to reach 2,750 people, who will become better aware of the importance of family literacy and will be more open to engaging in such literacy skills development programs.

ACHIEVED RESULTS:

 • A methodology for transnational comparative analysis of family literacy programs and practices was developed;
 • a report on a comparative analysis of family literacy programs and practices in partner countries was prepared
 • At least 6 good family literacy practices were identified and analyzed;
 • a full profile of the occupation: family literacy facilitator compliant with EQF and ICOS was defined
 • A training curriculum was developed, with complete learning materials and a methodology for training family literacy facilitators
 • 55 family literacy facilitators were trained
 • 55 plans were made for the implementation of family literacy (one per family facilitator)
 • 550 people (275 families with fewer opportunities, with at least one adult and one child) benefit from the family literacy program
 • Research methodology (with tools) accompanied by pilot training for family literacy facilitators was develloped
 • Research report on training of family literacy facilitators was made
 • A 5-day staff training event was realized for a total of 15 project members

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
https://na.org.mk/

мобилност во Македонија – Еразмус+

Asociatia Learn&Vision-Романија
www.asociatialearnandvision.ro

Водечката организација на овој проект – Asociatia Learn & Vision (ALV) е професионално здружение на едукатори основано во 2010 година. Составено е од 64 активни членови од цела Романија. Целта на АЛВ е да ја промовира, преку застапување и други форми на поддршка и активности, вредноста на процесот на учење од детството низ целата старост.Стратешката цел на организацијата е да обезбеди постепен развој и во квантитативна смисла (број на членови) и во квалитативни услови (квалитет на иницијативи и активности; експертиза и знаење за членството); признавање во заедницата на воспитувачи и пошироката заедница стекнато преку постојана промоција на активности за учење и иницијативи промовирани од АЛВ.Основните вредности на организацијата се:

 • Ефикасно учење.
 • Страст за знаење. Жед за нови идеи.
 • Креативност. Секој во тимот може да се изрази на креативен и продуктивен начин.
 • Професионализам
 • Визија
 • Грижа.

Тематските полиња на активностите на АЛВ се:

 • Меѓугенерациско учење и Семејна писменост.
 • Управување со училиштето и осигурување на квалитетот.
 • Клучни и трансверзални компетенции во доживотното учење.
 • Неформално образование.
 • Инклузивно образование и меѓукултурно образование.
 • Рефлексија.
 • Размислување и иновации.

_____

Mestna knjiznica Kranj-Словенија
https://www.mkk.si/

Градската библиотека во Крањ (МКК) е јавна библиотека и  функционира како регионална библиотека за регионот Горењска. Има шест библиотеки во соседните општини Церкje, Језерско, Накло, Преддвор и Шенџур. Има 43 вработени.

Библиотечниот материјал што е собран, складиран, обработен и пуштен во употреба шири знаење, образование и култура и обезбедува информации за сите категории на население, без оглед на возраста, полот, образованието, политичките или верските убедувања, етничкото потекло, јазикот или социјален статус. Библиотеката е наменета за информации, образование, истражување, забава и духовни потреби, како и развој на писменост.

МКК обезбедува колекција на локална историја, организира изложби на локална историја, ликовни изложби, културни настани и соработува со различни културни организации во областа.

Библиотеката организира бесплатни курсеви за компјутери на кои учествуваат повеќе од 5.000 луѓе годишно.

Поддршката на писменоста е една од најсилните програми и има долга традиција на локално, национално и меѓународно ниво.

Во 2011 година МКК се пресели во нова зграда, која е високо опремена за различни активности и нуди капацитети за разни настани.

_____

BIBLIOTECA JUDETEANA OCTAVIAN GOGA – КЛУЖ
https://www.bjc.ro/new/

Окружната и градската библиотека  во округот Клуж „Октавијан Гога“ обезбедува бесплатен пристап до информации и знаење и еднакви шанси за образование за сите. Новата зграда на седиштето и нејзините три филијали обезбедуваат разни услуги и установи: над 700.000 документи, онлајн каталог, референтни услуги, информации за заедницата, американско катче, пристап до Интернет, букмобил, радио преку Интернет, услуги за лицата со попреченост, волонтерски активности, културни активности, и специфични проекти за сите возрасни групи. Од 1995 година, таа е партнер и координатор на земјата во европски проекти. Нејзините бројни партнерства со локалните организации гарантираат нејзино вклучување во животот на заедницата.

На почетокот на 2015 година, библиотеката имала 34.807 корисници од кои околу 30.000 се активни корисници на библиотечните услуги. Секојдневно, библиотеката ја посетуваат просечно 1.600 корисници.

Од нејзините 93 вработени, 81 се библиотечни професионалци. Библиотеката, исто така, делува како методолошки центар за другите 67 библиотеки во округот Клуж. Библиотеката е сертифицирана како Центар за професионална обука од 2015 година, нуди курсеви за обука и на библиотекарите и на локалната заедница.

_____

EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK-Бугарија
http://eurocenter21.eu/

„EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK” EOOD Разлог е приватна компанија која работи во областа на формалното и неформалното образование на возрасните од 1998 година.

Главни активности:

– Организирање и спроведување на курсеви за обука за клучните компетенции – дигитална компетентност, комуникација на странски јазици, комуникација на мајчин јазик, математичка компетенција, вештини за учење, социјална и граѓанска компетенција, иницијатива и претприемништво, културна свест и креативно изразување, интеркултурни вештини итн.

– Организирање и спроведување на курсеви за стручна обука – во рамките на „EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK“ EOOD е основан национално признат Центар за стручно оспособување на возрасни кој обезбедува стручна обука за 20 различни професии во следниве области: управување со бизнис, ИКТ, социјална грижа, туризам, управување со хотели, храна, и сл.

– Организација на разни форми на неформално учење – семинари, конференции;

– Организирање на специјални програми за задоволување на потребите на учениците изложени на ризик од социјална исклученост, особено на потребите на луѓето што ги напуштиле училиштата, невработените млади, невработените со ниско образование и без никаква специјалност и професија; обесхрабрени луѓе, за долгорочно невработени, лица постари од 50 години;

– Консултации во различни области – професионална мотивација и ориентација, психолошки консултации за деца, возрасни и семејство, развој на проекти, итн.

– Ефективно и целосно искористување на капацитетот на програмите на Европската унија за размена на искуства, идентификување, ширење и примена на најдобрите практики и иновативни активности во образованието на возрасните.

„EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK” EOOD тесно соработува со локалните власти, образовни и културни организации, синдикати, дирекција на канцеларија за труд, невладини организации, групи на локална заедница итн. Партнери на организацијата се повеќе од 50 приватни компании и јавни институции.

_____

Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria-Португалија
http://www.aetsm.pt/

Училиштето е организација со 342 ученици на возраст од 10 до 15 години и 46 наставници во училиштето. Се наоѓаат во мал град – Тадим, во близина на големиот град Брага во Португалија. Локалниот регион главно се наоѓа во село. Учениците потекнуваат претежно од семејства со ниски месечни примања.

Најголемиот дел од учениците, кога ќе ги завршат студиите во ова училиште, одат во друго училиште во Брага. Тие имаат неколку училишта да изберат од редовно училиште што ќе ги подготви да одат на универзитет или професионално училиште по што ќе се подготват за професија, која што ќе продолжат да ја работат кога ќе имаат 18 години. Во однос на нивната ситуација во споредба со другите училишта во Португалија, тие се рангирани како 466-то училиште во Португалија од вкупно 1072 училишта.

Некои од нивните ученици го напуштаат училиштето на крајот од студиите и не одат во друго училиште, бидејќи тие започнуваат да работат на земјишта на фармите во областа со своите родители . Нивните проблеми со учењето се поврзани со писменоста и математиката. Тие имаат посебни потешкотии во овие дисциплини. Во Португалија ученикот може да оди во следната година со 2 негативни нивоа. Многу ученици одат до крајот на основното училиште со негативно ниво во овие две дисциплини.

Повеќето родители се вклучени во учењето на нивните деца, но сепак има многу голем број родители кои не го поврзуваат успехот во животот со учењето во училиште и тие не посветуваат доволно внимание на учењето на нивните деца затоа што имаат многу малку школување. Тие, исто така, веројатно го напуштиле училиштето на многу рана возраст; Таквите родители се двојно загрозени, а исто така и нивните деца: тие живеат во сиромаштија и немаат квалификации. Некои други не се толку сиромашни, но немаат студии за да им помогнат на нивните деца и да им го отворат умот на нови можности, бидејќи тие исто така ги немале кога биле млади. Повеќето од родителите на овие ученици работат во Брага во фабрики и во локална трговија. Имаат голем број родители кои работат во земјоделство. Многу малку родители имаат завршено високо образование.

_____

Академија Ц.Е.С. -Македонија
https://ces.mk/

АКАДЕМИЈА ЦЕС основана 2000 година, 20 години лидер во областите на (не)формалното образование, центар за тренинг и обука, кој во својот времеплов бележи преку 420 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. обучени преку 32 000 учесници од различни профили во Македонија и регионот. Склучени повеќегодишни договори за соработка со 150 врвни експерти од различни области во полето на образованието од земјата и регионот и активно вработени 10 лица распределени во постоечките сектори.

Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини.

АКАДЕМИЈА ЦЕС е акредитирана установа од страна на Министерство за образование и наука, Центар за образование на возрасни, Бирото за развој на образование,Центарот за средно стручно образование и обука, како и Министерство за животна средина, за спроведување на висококвалитетни програмски содржини за обуки

ЦЕС има воспоставена мрежа на партнери од повеќе европски држави

(Романија, Словенија, Португалија, Италија, Бугарија, Полска, Германија) со кои се реализираат мобилности на кандидати кои посетуваат обука во ЦЕС со цел практична работа во Европска држава, размена на искуства и добри практики, стекнување нови вештини и знаења со цел поголема побрза интеграција на пазарот на труд.

Кандидатите по завршување на обуките добиваат сертификат/диплома кој има статус на државна диплома со која имаат право да се вработат или да отворат сопствен бизнис. Кандидатите кои посетуваат и интернационална практична обука во друга држава се стекнуваат и со  Европски признаен сертификат- Europass Certificate

Во Академија ЦЕС делуваат 6 сектори:

 1. Стручни вештини-занаети
 2. Јазични вештини
 3. Образование на возрасни -професионален и личен развој
 4. Дигитални вештини
 5. Животна средина и управување со отпад
 6. Консалтинг услуги и работа со проекти ( ИПА, Еразмус+)

А. ОБРАЗОВНИ СТРУЧНИ ПРОГРАМИ и ОБУКИ кој се организираат во ЦЕС се следниве: службеник во сметководство, деловен асистент, фризер, козметичар, шминкер, масер, шивач, виљушкарист, багерист, ракувач со градежна мехцианизаја.

Б ОБРАЗОВНИ ХОРИЗОНТАЛНИ ВЕШТИНИ кој се организираат во ЦЕС се следниве: јазични вештини, дигитални вештини, животна средина и управување со отпад, личен и професионален развој, вештини за вработување, претприемништво и финансиска писменост.

ПОНУДАТА НА ОБУКИ НА АКАДЕМИЈА ЦЕС Е НАМЕНЕТА ЗА ДВЕ КАТЕГОРИИ СЛУШАТЕЛИ: 1. Млади лица на возраст од 19 до 35 год кои сакаат да стекнат вештини и знаења преку обуките за: јазични вештини, дигитални вештини, животна средина и управување со отпад, личен и професионален развој, вештини за вработување, претприемништво и финансиска писменост

 1. Невработени лица на возраст од 19 до 49 год., кои сакаат да се доквалификуваат или преквалификуваат во друга професија

АКАДЕМИЈА ЦЕС особено внимание посветува на опфатот на слушатели со ограничени можности како што се: слушатели од социјално загрозени категории, слушатели од рурални средини, лица без родители, лица без оформено образование, лица од запоставени населени места и сл. Оваа категорија лица често се соочуваат со проблемот да земат учество во развој на професионалнии стручни вештини од меѓународен карактер поради запоставеност од системот и недоволна информираност за образовни можности како и можности за барање работа.

What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or expertise of key persons involved in this project?

До 2020 АКАДЕМИЈА ЦЕС ги реализираше следниве проекти

 • 2020-2021 – Erasmus KA104-Project – Образование на возрасни –Обука на стручниот кадар на Академија ЦЕС за Фризер, Козметичар, Масер во Германија кај партнер органзиација Pinguin Academy 
 • 2019-2020 Erasmus KA101-Project – „The skills that pay the bills“Вештината може да ти ги плати сметките – 12 лица слушатели на ЦЕС стекнаa напредна обука во партнерски институции во Италија- VEM и Бугарија-Ragina обуката имаше за цел подобрување на вештините и компетенциите за професиите Фризер, Козметичар и Декоративен маникир.
 • 2019-2021 Erasmus KA202-Project – „Good food is good mood“ – Со добра храна до добро расположение, Вештини за професиите Готвач о Слаткар –Стратешко партнерство со партнерски институции од Италија-Egina и Португалија- Insignare

Проектот имаше за цел развивање на компетенциите за професиите слаткар и готвач и размена на добри практики во европска средина. Се обучија 90 невработени лица од Македонија, Португалија и Италија и стекнаа компетенции за професиите слаткар и готвач

 • 2016-2018 Erasmus KA202-Project – „Skilled Cooks and Waiters Network“- Вештини за професиите Готвач и Келнер – Стратешко партнерство со партнерски институции од Италија-Egina и Португалија- Insignare

Проектот имаше за цел развивање на компетенциите за професиите келнер и готвач и размена на добри практики во европска средина. Се обучија 90 невработени лица од Македонија, Португалија и Италија и стекнаа компетенции за професиите келнер и готвач

 • 2016-2019 Erasmus KA204-Project – „Family literacy works!”Семејната писменост функционира! Меѓународно партнерство насочено кон иновации со цел да се развие кохерентна програма за обука што ќе обезбеди поддршка за семејствата – родители и деца – и ќе помогне во развој на нови вештини за писменост.

BEST PRACTISE PROJECT

 • 2014-2016 Erasmus KA202-Project – „Пат до вработување-Taking the Road to Employment – Developing New Skills and Knowledge of Unemployed Person“- партнерство Македонија-ЦЕС, ПолскаSyntea, Романија-Aleron и Бугарија-Teza.

Проектот имаше за цел воспоставување пат до вработување преку обуки и стекнување компетенции за личен и професионален развој.

60 невработени млади лица се обучија за иновации и претприемништво, дигитални вештини, интернет маркетинг, пишување проектни апликации.

За постигнатите резултати овој проект е прогласен за добра практика од ЕК и има ознака за квалитет: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-MK01-KA204-000246.

 • 2013-2020 Агенција за вработување – Обука за невработени лица со помалку можности на тема хоризонтални вештини- јазични компетенции, дигитални вештини, стручни вештини службеник во сметководство и шивач. Обучени беа 460 невработени лица.
 • 2016-2018 година “ИПА проект Компонента 4”„Платформа за претприемништво за економска и социјална инклузија на жени со органичени можности, социјално загрозени категории од рурални средини и запоставени населени места “

111 невработени жени добија можност за обука за личен развој, компјутерска обука, курсеви за англиски јазик како стручни обуки да се преквалификуваат во професиите: фризер, масер, козметичар и сметководител. Обуките беа реализирани на регионално ниво во градовите: Тетово, Скопје, Штип и Куманово.

 • 2013-2015 година – “Компонента 4 ИПА проект” „Подобрување на вештините и компетенциите на невработените жени со помалку можности, социјално загрозени категории од рурални средини и запоставени населени места. 80 невработени жени добија можност да стекнат стручна квалификација за професиите кројач, фризер, козметичар, службеник во сметководство.

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
https://na.org.mk/

мобилност во Македонија – Еразмус+

Asociatia Learn&Vision-Romania
www.asociatialearnandvision.ro

The leading organization of this project-Asociatia Learn&Vision  (ALV) is a professional association of educators established in 2010. It is composed of 64 active members from all around Romania.  The goal of ALV is to promote, through advocacy and other forms of support and actions, the value of the learning process from childhood throughout old age.

The strategic objective of the organization is to ensure its gradual development in both quantitative terms (number of members) and qualitative terms (quality of initiatives and actions; expertise and know-how of membership); recognition in the community of educators and the broader community gained through the constant promotion of learning activities and initiatives promoted by ALV.

The fundamental values of the organization are:

 • Efficient learning.
 • A passion for knowledge.
 • Creativity.
 • Professionalism.
 • Vision.
 • Caring.

The thematic fields of ALV’s activities are:

 • Inter-generational learning and Family literacy.
 • School management and quality assurance.
 • Key and transversal competences in lifelong learning.
 • Non-formal education.
 • Inclusive education and inter-cultural education.
 • Reflexion.
 • Thinking and innovation.

_____

Mestna knjiznica Kranj-Slovenia
https://www.mkk.si/

Kranj City Library (MKK) is public library and it functions also as regional library for Gorenjska region. It has six branch libraries in neighbouring municipalities Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor and Šenčur. It has 43 employees.

The library material that is collected, stored, processed and put into use disseminate knowledge, education and culture, and provide information to all categories of the population, irrespective of age, gender, education, political or religious beliefs, ethnic origin, language, or social status. The library is intended for information, education, research, entertainment and spiritual needs as well as developing literacy.

MKK provides local history collection, organizes local history exhibitions, art exhibitions, culture events and cooperates with different cultural organizations in the area.

Library organizes free computer courses that are attended by more than 5.000 people a year.

Support to literacy is one of the strongest library programmes and has a long tradition on the local, national and international level.

In 2011 MKK moved in a new building, which is highly equipped for different activities and offers facilities for various events.

_____

BIBLIOTECA JUDETEANA OCTAVIAN GOGA – CLUJ
https://www.bjc.ro/new/

County and city library in the same time, “Octavian Goga” Cluj County Library provides free access to information and knowledge, and equal chances to education for all. The new headquarters building and its three branches provide miscellaneous services and facilities: over 700,000 documents, online catalogue, reference services, community information, American Corner, internet access, bookmobile, online radio, services for the impaired people, volunteering activities, cultural activities, and specific projects for all age groups. From 1995, it is partner and country coordinator in European projects. Its numerous partnerships with the local organizations vouch for its involvement in the community life.

At the beginning of 2015, the library had 34,807 users of which approximately 30,000 are active users of the library services.  Daily, the library is visited by an average of 1,600 users.

Of its 93 employees, 81 are library professionals. The library also acts as a methodological center for the other 67 Cluj county libraries. The library is certified as a Professional Training Center since 2015, offering training courses to both librarians and the local community.

_____

EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK-Bulgaria
http://eurocenter21.eu/

“EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK” EOOD Razlog is a private company that works in the field of formal and non-formal adult education from 1998.

Main activities:

– Organizing and conducting training courses on key competences – digital competence, communication in foreign languages, communication in mother tongue, mathematical competence, learning skills, social and civic competence, initiative and entrepreneurship, cultural awareness and creative expression, intercultural skills, etc.

– Organizing and conducting vocational training courses – within “EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK” EOOD  is established a nationally recognized Center for Vocational Training of Adults that provides professional training for 20 different professions in the following areas: business management, ICT, social care, tourism, hotel management, foodstuff, building, etc.

– Organization of various forms of informal learning – job training, short /1-3 days / courses for updates, changes in regulations and others, seminars, conferences;

– Organizing special programs to meet the needs of learners at risk of social exclusion, especially needs of people dropped schools, unemployed youngsters, the unemployed with low education and without any specialty and profession; discouraged people, for long-term unemployed, people over the age of 50;

– Consultancies in different fields –professional motivation and orientation, psychological consultancy for children, adults and family, projects development, etc.

– Effective and full utilization of capacity of programs of the European Union to exchange experiences, identifying, disseminating and applying best practices and innovative activities in adult education.

“EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK” EOOD works closely with local authorities, educational and cultural organizations, unions, labor office directorate, non-governmental organizations, local community groups, etc. Partners of the organization are more than 50 private companies and public institutions.

_____

Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria-Portugal

The  school is a middle school organization with 342 students aged from 10 to 15 years old, and 46 teachers , located in a small town called Tadim, near the big city of Braga in Portugal. The local region is mainly located in a countryside area. The students come mostly from families with low monthly income.

The most part of the students, when they finish their studies at school, they go to another school in Braga. They have several schools to choose from a regular school that will prepare them to go on to university, or a professional school that will prepare then for a profession so that they will go on to work when they have 18 years old. In terms of our situation as compared to other schools in Portugal, we are ranked 466th school in the ranking of the schools in Portugal out of a total of 1072 schools.

Some of the students drop out of school in the end their studies and don’t go on to another school, because they are going to work the land on the farms in the area with they parents and grandparents. Their learning problems are related to literacy and mathematics. They have special difficulties in these disciplines. In Portugal a student can go to the next year with 2 negative levels. Many students go on to the end of the basic school with a negative level in these two disciplines.

Most of the parents are involved in their children’s learning but we still have a very large number of parents that do not connect success in life with learning in school, and they do not pay enough attention to the learning of they children because they have very few years of schooling themselves. They also probably dropped out of school at a very early age; when they went to school, compulsory education was 6 years, and many parents left school after that. Such parents are doubly disadvantaged, and so are their children: they live in poverty, and they don’t have qualifications. Some others are not so poor, but don’t have studies to help they children and to open their minds to new opportunities, because they also didn’t have them when they were young. Most part of the parents of our students work in Braga in factories and in the local commerce.  We have a big number of parents that work in farming. Very few parents have a higher education degree.

_____

C.E.S. Academy -Macedonia
https://ces.mk/

CES ACADEMY is founded in 2000, and for 20 years is a  leader in the fields of (non) formal education, prequalification and training center, with over 420 realized trainings, seminars, conferences, in-house trainings, etc. trained over 32,000 participants from different profiles in Macedonia and the region. Multi-year cooperation agreements concluded with 150 experts from different fields in the field of education from the country and the region and 10 actively employed people distributed in the existing sectors.

With great success, we promote and develop the concept of lifelong learning and enhance the quality of cultural life in the city and region, continuously following the changes that occur in legal obligations, as well as the requirements for continuous mutual information, exchange of information, experiences and skills.

 • CES is an accredited institution by the Ministry of Education and Science, Center for Adult Education, Bureau for Development of Education, Center for Secondary Vocational Education and Training, as well as the Ministry of Environment, for the implementation of high quality training program contents.

CES has established a network of partners from several European countries (Romania-Aleron, Slovenia-City Library, Portugal-Insignare, Italy-Egina and VEM, Bulgaria-Teza and Ragina, Poland-Syntea, Germany-Pinguin Academy, Czech Republic-Alvit, where we jointly realize practical training from a given profession-occupation which gives the opportunity to candidates who attend training at CES to further improve their practical knowledge and skills to gain more experience, to exchange good practices with colleagues from other European countries, to see how companies in other countries work, to gain knowledge of the required competence that will provide them with easier access to the labor market

Candidates after completing the training receive

 • Certificate / diploma that has the status of a state diploma with which they have the right to be employed or to start their own business.
 • Candidates who attend international practical training in another country also obtain a European recognized certificate – Europass Certificate
 • ACADEMY CES pays special attention to the coverage of candidates with disabilities from socially disadvantaged categories, from rural areas, without parents, without education, from neglected settlements, etc. This category of people often faces the problem of taking part in the development of professional and professional skills of international character due to neglectment of the system and insufficient information about educational opportunities as well as job search opportunities.

А.EDUCATIONAL PROFESSIONAL PROGRAMS and TRAININGS that are organized in CES are the following: https://ces.mk/prekfalifikacija-struki/

 1. HORIZONTAL EDUCATIONAL SKILLS organized at CES are the following: language skills, digital skills, environmental and waste management, personal and professional development, employment skills, entrepreneurship and financial literacy.

THE TRAININGS AT THIS ACADEMY CES ARE INTENDED FOR TWO CATEGORIES TREATORS:

 1. Young people aged 19 to 35 who want to gain skills and knowledge through trainings in: language skills, digital skills, environmental and professional development , employment skills, entrepreneurship and financial literacy
 2. Unemployed persons aged 19 to 49, who wish to retrain or get a prequalification training in another profession / vocation

By 2020 ACADEMY CES realized the following projects

 • 2020-2021 – Erasmus KA104-Project – Adult Education – Training of the professional staff of CES Academy for Hairdresser, Esthetician, Masseur in Germany with a partner organization Pinguin Academy
 • 2019-2020 Erasmus KA101-Project – “The skills that pay the bills” – 12 candidates that have completed a training in CES received advanced training in partner institutions in Italy – VEM and Bulgaria – Ragina, training aimed at improvement of skills and competencies for the professions Hairdresser, Esthetician and Decorative Manicure.
 • 2019-2021 Erasmus KA202-Project – “Good food is good mood” – Skills for professions Cook and Pastry Cook – Strategic partnership with partner institutions from Italy – Egina and Portugal – Insignare. The project aimed to develop competencies for the professions Pastry cook and cook and exchange good practices in a European environment. 90 unemployed people from Macedonia, Portugal and Italy were trained and acquired competencies for the professions of Pastry cook and cook
 • 2016-2018 Erasmus KA202-Project – “Skilled Cooks and Waiters Network” – Strategic partnership with partner institutions from Italy-Egina and Portugal-Insignare. The project aimed to develop competencies for the professions of waiter and cook and exchange good practices in a European environment. 90 unemployed people from Macedonia, Portugal and Italy were trained and acquired competencies for the professions of waiter and cook
 • 2016-2019 Erasmus KA204-Project – „Family literacy works!” -International Innovation Partnership aimed to develop a coherent training program that will provide support to families – parents and children – and help develop new literacy skills.

BEST PRACTISE PROJECT

2014-2016 Erasmus KA202-Project – “Taking the Road to Employment – Developing New Skills and Knowledge of Unemployed Persons“-partnership between Macedonia-CES, Poland-Syntea, Romania-Aleron and Bulgaria-Teza.

The project aimed to establish a path to employment through training and acquisition of competencies for personal and professional development.

60 unemployed young people trained in innovation and entrepreneurship, digital skills, internet marketing, writing project applications.

For the achieved results, this project has been declared a good practice by the European Commission and has a quality mark : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-MK01-KA204-000246.

 • 2013-2020 Employment Agency – Training for unemployed people with fewer opportunities on the topic of horizontal skills – language competencies, digital skills, professional skills accounting officer and seamstress. 460 unemployed people were trained.
 • 2016-2018 “IPA Project Component 4” “Entrepreneurship Platform for Economic and Social Inclusion of Women with Disabilities, Socially Vulnerable Categories from Rural Areas and Neglected Settlements”111 unemployed women received the opportunity for personal development training, computer training, English language courses and vocational training for prequalification in the professions: hairdresser, masseur, esthetician and accountant. The trainings were realized on a regional level: Tetovo, Skopje, Stip and Kumanovo.
 • 2013-2015 – “Component 4 IPA project” “Improving the skills and competencies of unemployed women with fewer opportunities, socially disadvantaged categories from rural areas and neglected settlements. 80 unemployed women received the opportunity to gain professional qualifications for the professions tailor, hairdresser, esthetician, accounting clerk.
 • 2013-2014 -Youth in the world The project aims at education by combining three important elements in the development of youth entrepreneurship – creativity, entrepreneurial initiatives and innovative ideas

The training aimed to train young people to follow job opportunities and use the resources of their environment creatively. During the 6-day training, 25 participants from Albania, Macedonia, Czech Republic, Serbia, Bosnia and Herzegovina, learned how to develop their creativity, develop entrepreneurial initiatives and employment solutions.

Семејна писменост е термин кој ја опишува заедничката работа на родителите и децата или пошироко возрасните и децата во рамките на едно семејство, ни го покажува начинот на кој родителите, семејството и членовите на заедницата им помагаат на децата (или меѓусебно си помагаат на релација возрасен – возрасен) во поглед на описменување, помош во текот на образовниот процес, воспитување, поттикнување на читањето, вон училишните активности, откривање на таленти, помош при одредени потешкотии со кои се соочува детето од разновидна природа,справување со проблеми, социјална и општествена култура (поттик за соодветно однесување на детето со други деца или возрасни), кодекси на однесување.

Сето ова се следи дома во рамките на семејството, во градинките и училиштата (образовниот процес) или може да биде иницирано и спроведено од сосема други надворешни општествени организации.

Академија  Ц.Е.С., како дел од овој проект, одржа пилот обука за фацилитатоpи за семејна писменост,каде што беа вклучени 10 лица, дел од образовниот систем, наставници и професори во државни и приватни учулишта.

Материјалите за обуката, беа подготвени од страна на сите партнер организации од Македонија, Словенија, Романија,Бугарија и Португалија.

Обуките поминаа во најдобар ред, со многу интерактивни вежби, а учесниците беа презадоволни од самата обука.

Следни активности од овој проект е дисеминацијата на стекнатите компетенции од страна на обучените фацилитатори, секој фацилитатор ке ја дисеминира програмата на 5 семејства, односно вкупно 55 претходно избрани семејства, како и имплементирање на истите во секојдневната работа на наставниците.

Галерија:

Family literacy is a term that describes the joint work of parents and children or more broadly adults and children within a family, shows us how parents, family and community members help children (or help each other as an adult – adult) in terms of literacy, assistance during the educational process, upbringing, encouragement of reading, out of school activities, discovery of talents, assistance in certain difficulties faced by the child of various natures, problem solving, social and cultural culture ( incentive for appropriate behavior of the child with other children or adults), codes of conduct.

All this is monitored at home within the family, in kindergartens and schools (educational process) or can be initiated and implemented by completely different external social organizations.

CES Academy, as part of this project, held a pilot training on family literacy facilities, involving 10 people, part of the education system, teachers and professors in public and private schools.

The training materials were prepared by all partner organizations from Macedonia, Slovenia, Romania, Bulgaria and Portugal.

The trainings went well, with a lot of interactive exercises, and the participants were very satisfied with the training. The trainer was Ms. Stefanija Bojadzieva-Markovska, who previously, in February, attended a few days of training for trainers in Portugal, where she gained the necessary knowledge to disseminate the training in Macedonia.

The next activities of this project are the dissemination of the acquired competencies by the trained facilitators, each one will disseminate the program to 5 families, 55families in total, on previously selected families, as well as their implementation in the daily work of the teachers.

Gallery:

Во периодот од 11.02-17.02.2020 година двајца претставници-експерти од тимот на Академија Ц.Е.С. беа присутни на 5-дневниот настан за обука на заеднички персонал кој се одржа во Тадим, Португалија и на кој учествуваа 15 учесници од партнерските организации на проектот. Целта на овој настан беше подготвување на експертите за изработка и имплементација  на Интелектуалниот труд 3 и 4, врз основа на наодите од интелектуалните трудови 1 и 2. Овој настан придонесува за развој на капацитетите на човечките ресурси на партнерските институции. Активностите беа организирани во вид на работилница. Обуката беше спроведена од обучувачи на партнерските институции, така што секој учесник можеше да научи и да го олесни учењето на другите. Учесниците, меѓу другите, имаат можност да ги вежбаат своите комуникациски вештини на јазикот на проектот – англискиот јазик.

Овој петдневен краткорочен настан за обука на заеднички персонал има за цел да ги обучи обучувачите и истражувачите да:

a. да пилотираат наставна програма, методологија и материјали за обука;
б. да собират податоци во рамките на истражувањето

Галерија:

In the period from 11.02-17.02.2020 two representatives-experts from the C.E.S. team where present at the 5-day short term joint staff training event who took place in Tadim, Portugal and was attended by 15 participant’s members of the project partner organizations. The purpose of this event was to prepare for the production of IO3 and IO4, based on the findings of Io1 and IO2. This event contributes to the capacity development of the partner institutions’ human resources. The activities were organized in workshop style. The training was delivered by trainers of the partner institutions, so each participant could both learn and facilitate the learning of others. The participants, among others, have the opportunity to practice their communication skills in the project language – English.

This five-day short term joint staff training event aims to train the partners’ trainers and researchers to carry out two things:

a. to pilot the training curriculum, methodology and learning materials;
b. to collect data within the accompanying research

Gallery:

Family Literacy Works!- GOOD PRACTICE EXAMPLE

The main theme of the project is set out from the title of the project: family literacy. The choice of theme was made as a result of reality observed: the decisive influence that literacy skills have on children academic success and their social integration. Two factors contribute greatly to overcoming the threats of social exclusion and poverty: the role and attitude of the family in creating a literary environment conducive to learning, and early education. The aim of the project was to sustain families in literacy skills by supporting reading in order to increase the access of children from disadvantaged backgrounds, to quality education.

The five partners organizations of the project were selected for their experiences and expertise in literacy and educational programs with children and adults and participation together in other European projects. Learn&Vision Association was the coordinator of the project.

The proposed objectives ensured consistency and quality in achievement. Thus, based on a comparative analysis, good literacy practices have been identified in the partner countries (O1). Professional competencies have been defined for a new occupational profile, “Facilitator of family literacy” (O2). The training course for facilitators (curriculum, methodology, learning materials) (O3) has been developed. The facilitators have designed literacy programs piloted in families. The analysis of the piloting efficiency of the family literacy training program, by various methods, has supplemented the research component removed from the project application.

All the objectives were accompanied by methodologies that contributed to a unity of vision, integrating cultural differences. The debates in the project meetings played an important role in achieving the objectives, in compliance with the quality standards. An important role in designing the literacy facilitator course in the family was LTT Activity, with a high scientific level, Portugal, February 2018.

The achievement of the objectives was completed by the translation of the project results in the participating countries’ languages and ensuring free access.
The projects’ results were possible because all partners had experience in European projects and expertise on the issue of family literacy, teamwork skills, cooperation and experiences from different cultural contexts.

The objectives were finalized by the results of the project:
1. The Comparative analysis of good literacy practices in the family in Bulgaria, Macedonia, Portugal, Romania, Slovenia(IO1) is a report based on a Research Methodology that proposes the collection of data for comparative analysis using a questionnaire on the literacy programs of the participating countries and identifying six good literacy practices in the family, one for each country, two for Romania.
2. Occupational profile of Family Literacy Facilitator(IO2). This intellectual product was based on a comparative analysis of good practice as a prerequisite for design the ocupational profile. A condition assumed by the project, also achieved, was the harmonization of the profile with the Eurpean Qualifications Framework to increase the chances of validation on the labor market.
3. Family Literacy Facilitators Training Program(IO3)The curriculum is based on the FLF occupational profile (IO2). The following 6 key Competence Areas include the competencies of FLF: Professional Competences, Pedagogy and Andragogy Competences, Facilitation Competencies, Interpersonal and Social Relations Competences, Organizational Competences, Personal Growth Competencies.

111 people from the 5 countries participated in the training course for family literacy facilitators(vs 55 planned). They delivered pilot programs to 608 children and adults, many of whom were from disadvantage families. Through the activities carried out on the project, face-to-face or on-line 3102 people were involved. Project visibility was achieved through multiplayer events (8 vs. 6 planned), attended by 377 stakeholders vs 240 anticipated: educators, trainers, librarians, social assistances, local authorities.

Another impact has been achieved through media and social media appearances (e.g. 6 press releases, 10 articles) more than we anticipated.

The impact of our project at the level of each partner organizations means an increased capacity to offer family literacy programmes, cooperation with other organizations in promoting family literacy and ensures national visibility on the issue of family literacy;
The facilitators trained in the program won better family literacy facilitation skills, improved awareness of literacy-supportive home learning environments and interactive methods of learning.

The novelty of the project is that it brings together the results in an effective package in different national contexts, which define the professional profile of the family literacy facilitator, skills and competencies achieved through curriculum.

Results

Practical & reusable resources for the practitioners

Description

FLW aims to develop a coherent training program for family literacy facilitators (FLF). The curriculum is designed on the basis of the FLF occupational profile (IO2). The following 6 key Competence Areas (CA) include the identified competences of FLF: Professional competences (CA1), Pedagogy and andragogy competences (CA2), Facilitation competences (CA3), Interpersonal and social relationships competences (CA4), Organization competences (CA5), Personal growth competences (CA6).
THEORETICAL ASPECTS are easy to be assimilated thanks to the good Structure, Step by step instructions, Guidelines, Tips, Best & Worst Practices; Examples, Suggestions, Comparisons Tables. The curriculum contains described Self-reflection tasks(answering questions, filling in questionnaire, writing essay, finishing sentence,etc). The Glossary (within each area of competence) contains 64 terms.

Type

Training programme

Contents

Research material bringing forward the reflection in the sector

Description

Comparative Research Analysis on Family Literacy Practices in Bulgaria, Macedonia, Portugal, Romania, Slovenia is the first intellectual output of Erasmus+ Strategic Partnerships, Key Action 2 Adult Education PROJECT NUMBER 2016-1-RO01-KA204-024392 FAMILY LITERACY WORKS!
The text contains an introductory section detailing the context in which the analysis is conducted, a section for clarifying concepts related to family literacy, a section on research methodology, the survey results (the presentation of the family literacy practices based on agreed analysis grid: the profile of implementing organization, partners involved, program duration, the funding sources, goals and objectives, target groups, types of learning activities, resources, location, language, family literacy programs facilitators, results of family literacy programs, monitoring and evaluation, impacts, conclusions) and Findings and recommendations and Annexes.

Type

Studies

Contents

Description
The Occupational Profile for the family literacy facilitator used theoretically-analytical and empirical approach to design the dimensions of competences.
Family literacy models are geographically and culturally conditioned; therefore the work of family literacy facilitator is in education field, specifically in the area of lifelong learning and demands great deal of connecting and organizational skills and practical use of knowledge from various fields. Moreover, personal qualities and attitudes are important as well.
We identified 6 competences areas design and expressed by knowledge, skills, personal qualities and attitude:
 • Professional competence area
 • Pedagogy and andragogy competence area
 • Competence area of the facilitator
 • Interpersonal and social competence area
 • Management competence area
 • Personal and behavioural competence area

Family literacy facilitator is stationed between 5th and 6th reference level of European qualification framework.

Type

Studies

Contents

Галерија:

Галерија:

Галерија:

Галерија:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2021-02-12T21:15:51+00:00

YOUTH IN THE WORLD

Овој проект имаше за цел едукација на млади лица во насока на следење и користење на можностите креативно користење на ресурсите од нивната околина, превземање претприемачки иницијативи со иновативен пристап во комбинирање на три важни елементи во развојот на младинското претприемништво

2021-02-10T22:47:34+00:00

THE SKILLS THAT PAY THE BILLS

Проектот “СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА”(The skills that pay the bills”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Рагина-Бугарија и ВЕМ -Италија -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+K 102

2021-04-28T00:43:43+00:00

SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

2021-04-16T16:45:47+00:00

Road to Employment

Проектот Пат кон вработување – Развивање нови вештини и знаења за невработените лица имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ 2014-2016

2021-04-15T21:22:03+00:00

LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

Програмата Леонардо да Винчи им помага на европските граѓани да се здобијат со нови вештини, знаења и квалификации и да ги признаат преку границите со цел да ја подобрат нивната способност за вработување при промена на пазарот на трудот.

2021-02-12T21:03:17+00:00

IMPROVEMENT OF EMPLOYMENT POTENTIALS OF WOMEN

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

2021-04-26T22:55:23+00:00

GOOD FOOD IS GOOD MOOD

Проектот “СО ДОБРА ХРАНА ДО ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ ”(Good food is good mood”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+, акција KА202 Стратешко партнерство во стручно образование и обука .

2021-02-12T23:07:23+00:00

FOSTERING SOCIAL INCLUSION

Главната цел на која придонесе овој проект беше подобрување на вработливоста на жените на пазарот на трудот во Македонија, кои доаѓаат од ранливи групи. Таргетот беше насочен кон следните градови: Скопје -Општина Шуто Оризари со стапка на невработеност од 46%, Куманово со стапка на невработеност од 32%, Тетово со стапка на невработеност од 38% и Штип со стапка на невработеност од 28%. Целта беше подобрување на нивото на економска и социјална интеграција на невработените жени од малцинските етнички заедници, особено ромските, албанските и турските заедници.

2021-10-12T17:15:24+00:00

FAMILY LITTERACY WORKS

Проектот “Семејната писменост функционира!” е имплементиран од страна на Asociatia Learn&Vision-Романија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Романија – Еразмус+ 2016-2019, во партнерство со Mestna knjiznica Kranj-Словенија, Biblioteca Јudeteana Оctavian Goga-Романија, EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK-Бугарија, Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria-Португалија и Академија Ц.Е.С.-Македонија.

2021-04-16T16:45:33+00:00

EMPLOYMENT TRAINING

Подобување на вештините и компетенциите на невработени лица, во организација и реализација на Центар за одржлив развој “АЛКА”. Во овој проект Академија ЦЕС како верификуван провајдер на обуки, обучи 8 лица за стручно оспособување за занимање Декоративен маникир.

2021-02-13T00:20:24+00:00

DIGITAL SKILLS FOR YOUNG PEOPLE

Дигитализацијата бара од сите нас, независно од возраста и професијата, да стекнеме вештини кои ќе ни дозволат да ги користиме дигиталните технологии, како на нашето работно место така и во приватниот живот. Aкадемија Ц.Е.С. во соработка со Министерство за образование и наука, реализираа обуки за млади невработени лица до 29 години, со цел стекнување дигитални компетенции.