We Cook-IN

Проектот има за цел да ги интегрира луѓето со мигрантско потекло преку подигнување на нивните готвачки вештини и програми за обука кои се дизајнирани спрема потребите на целната група. Преку проектот е планирано да се промовира социјалната вклученост и да се унапредат луѓето со мигрантско потекло во општествата земјите каде престојуваат преку нивно вклучување на пазарот на трудот во секторот HORECA/Угостителство.

We Cook-IN

The project aims to integrate people with migrant backgrounds through cooking skills and training programmes that meet our target group needs. The main objective of the project is to promote social inclusion and enhance people with a migrant background into their host countries’ societies through their inclusion in the labour market in HORECA/Hospitality sector.

We Cook-IN

Релевантност на проектот:

Европскиот парламент ги потврди податоците дека Европа се соочува со најсериозниот миграциски предизвик од крајот на Втората светска војна. 

Од 1 јануари 2019 година 21,8 милиони луѓе (4,9%) од 446,8 милиони луѓе кои живеат во Европската унија, не се граѓани од ЕУ-27. Дополнително, пандемијата COVID-19 влијаеше на луѓето со мигрантско потекло.        

Интеграцијата на луѓето со мигрантско потекло во професионалниот живот сеуште е голем предизвик во Европа. Наоѓањето на долгорочно вработување е особено тешко за овие луѓе бидејќи се соочуваат со јазични бариери, немаат пристап до квалитетни информации за пазарот на трудот и често се не им се верификувани нивните професионални квалификации. Во таа насока, Европската комисија веќе покрена неколку иницијативи како што се: Препораката на Советот за премин кон пазарот на труд, Комуникацијата на Комисијата за Европска агенда за вештини, кои даваат стратегиска рамка за мигрантите.  Дополнително, Европската агенда за вештини на ЕУ им овозможува рамка за нивните вештини и квалификации, на мигрантите кои имаат регулиран престој, а најавена и Алатката за профилирање на вештини на ЕУ за државјани на трети земји, која ќе биде поврзана со новата Европас платформа.

Од друга страна, угостителскиот сектор е важен придонесувач за европската економија. Директно вработува 10,2 милиони луѓе во Европа и обезбедува околу 16,6 милиони работни места. Ова претставува 7,8% од европската работна сила, или еквивалент на 1 од 13 работни места во Европа. Иако е погоден со кризата КОВИД-19, се очекува дека секторот ќе доживее закрепнување и ќе има потреба од вработување на нови лица.

Цел на проектот:

Главната цел на проектот е да се промовира социјалната вклученост и да се унапредат луѓето со мигрантско потекло во општествата земјите каде престојуваат преку нивно вклучување на пазарот на трудот во секторот HORECA/Угостителство. Проектот има за цел да ги интегрира луѓето со мигрантско потекло преку подигнување на нивните готвачки вештини и програми за обука кои се дизајнирани спрема потребите на целната група.

Имплементација (активности):

Конзорциумот ќе спроведува активности во кои главна цел ќе биде инклузија и вклучување на различни групи преку кулинарската уметност. Целата содржина ќе биде дизајнирана со главна цел да се вклучат луѓе со мигрантско потекло (со помалку можности) на пазарот на трудот, преку полето за образование на возрасни.

Резултати:

Проектот ќе ги даде следните резултати:

 • Модули за обука наменети за обучувачи, во кои тие ќе добијат подобар увид за тоа како да работат со посебни категории на корисници
 • Модули за обука наменети за возрасни, каде што ќе се изучуваат кулинарски вештини, но и меки вештини.
 • MOOC апликација, која што ќе го олесни учењето, преку пакети со алатки за учење и вработување.

We Cook-IN

Project relevance:

The European Parliament has acknowledged that Europe has faced the most serious migration challenge since the end of World War II.

As of January 1st 2019, 21.8 million people (4.9%) of the 446.8 million people living in the European Union, were not EU-27 citizens. Moreover, the COVID-19 pandemic has affected people with a migrant background.

The integration of people with a migrant background into the professional sphere remains a major challenge in Europe. Finding long-term employment is especially difficult for these people since they face language barriers, they do not have access to quality labour market information, and they often struggle to obtain their recognised professional qualifications. The European Commission has launched several initiatives such as the Council Recommendation on the Bridge to Jobs, the Commission Communication on a European Skills Agenda, which calls for a more strategic approach to legal migration. Moreover, the EU Skills Agenda supports legally residing migrants to showcase their skills and qualifications and announces that the EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals will be linked to the new Europass.
On the other hand, the hospitality sector is an important contributor of the European economy. It directly employs 10.2 million people in Europe and the sector provides around 16.6 million jobs. This represents a 7.8% of the European workforce, or the equivalent of 1 in 13 jobs in Europe. Although it has been hit with the COVID-19 crisis, it is expected that the sector will experience a sudden recovery and there will be a need to employ new people.

Objectives:

The main objective of the project is to promote social inclusion and enhance people with a migrant background into their host countries’ societies through their inclusion in the labour market in HORECA/Hospitality sector. The project aims to integrate people with migrant backgrounds through cooking skills and training programmes that meet our target group needs.

Implementation (activities):

The consortium will carry out activities in which the main aim will be fostering inclusion and diversity using the culinary arts as channel. All the content will be designed with the main objective of including people with a migrant background (with less opportunities) into the labour market, via the adult education field.

Results:

The project will produce the following results:

 • Training modules designed for trainers, in which they will get a better view on how to work with the final beneficiaries.
 • Training modules designed for learners, where they will learn culinary skills, but also soft skills.
 • A MOOC enhancing the acquisition of learning from the project, in which an employability toolkit will be added.

Совет на округот Тронделаг, Норвешка
https://www.trondelagfylke.no/

Советот на округот Тронделаг e јавно тело основано на 1 јануари 2018 година (со спојување на поранешните општини на округот Север и Сор-Тронделаг). Во општината на округот Тронделаг има околу 4.500 вработени, од кои околу 3.000 работат во високото средно образование. Општината на округот е исто така одговорна за области како што се култура, јавно здравство, планирање, индустријата и транспорт.

Општината на округот Тронделаг опфаќа околу 16 000 ученици во средното образование поделени во 32 високи средни училишта.

Исто така опфаќа околу 4.500 парктиканти кандидати за практиканти со широк опсег на наставни предмети, а околу 1.600 возрасни ученици учествуваат во програмите за образование на возрасни. Во округот Тронделаг има седум стручни училишт, со опфат од околу 700 ученици во нив. Со цел да се придонесе за ширење на искуството и развојот на компетенциите во различни дисциплини во високото средно образование, воспоставени се професионални мрежи кои ги обединуваат наставниците и експертите од канцелариите за обука и компаниите во нивните области.

Воспоставена е и мрежа со фокус на меѓународна соработка. Оваа мрежа обединува претставници од сите средни училишта во округот, Одделот за планирање и индустрија и Одделот за образование.

Советот на округот Тронделаг ја гледа интернационализацијата како важна алатка во работата за учење и за практикантите и за учениците во високото средно образование. Притоа, мобилноста на учениците и практикантите се смета за многу важен елемент.

Кулинарен центар Медитеранео, Шпанија
https://www.mediterraneoculinary.com/

Кулинарскиот центар Медитеранео е училиште за стручно образование и обука специјализирано за готвење, гастрономија, диететика и исхрана, со повеќе од 20 години искуство и меѓународно искуство, верификувано од Министерството за образование и култура на Валенсијанската заедница. Начелно, во центарот се врши обука на студенти, експерти и компании од угостителскиот, гастрономскиот и нутриционистичкиот сектор. Центарот нуди широк спектар на образовни програми и официјални квалификации (од EQF ниво 3 до ниво 5, и EQF ниво 7) кои се однесуваат на средно и високо образование за стручна обука во диететика, хотелски менаџмент и гастрономија, како и кетеринг и пекарство, а исто така и магистерски дипломи и постдипломски курсеви. Центарот издава дипломи, монографии и уверенија за професионалност.

Кулинарскиот центар Медитеранео е лоциран во Валенсија (Шпанија. Во рамките на истиот постои меѓународен оддел, во чии рамки се спроведуваат проектите на Еразмус+ и се спроведува мобилност на ученици од цела Европа. Овие размени претставуваат можност за професионален и личен раст за кадарот и нудат нови можности за подобрување на образовниот систем преку споделување на знаење и добри практики.

Центарот располага со следниот капацитет: 3 големи кујни, 4 училници, 1 лабораторија, сала за состаноци и 2 канцеларии за административен персонал. Во училиштето во текот на целата година се одржуваат локални и меѓународни, како и практични и теоретски курсеви.

Центарот има повеќе од 200 ученици и 25 вработени. Профилот на учениците е помеѓу 16-30 години, со мнозинство од машки повеќе од женски. Помеѓу 20-30% од студентите се странци, а повеќето ученици доаѓаат од просечен социо-економски профил. Дополнително, во рамките на програмата  Еразмус+ угостува повеќе од 500 ученици секоја година, главно помеѓу 16-20 години.

 

IFESCOOP, Шпанија
www.ifescoop.eu

IFESCOOP е непрофитна организација која соработува со регионалната и локалната администрација (Регионална Владата и градските општини), социјалните партнери (синдикати и здруженија на работодавачи), како и останати институции и организации од различни области, главно поврзани со образованието на возрасните и стручното оспособување. Како давател на обука, IFESCOOP нуди програми за обука прилагодени за развивање и надградба на вештините и професионалните квалификации на работниците и невработените лица, со што се подобруваат нивните можности за вработување и се поддржува нивниот личен и професионален развој. Основач на организацијата е Фернандо Бенавенте е инженер за јавни работи со искуство во обука за бизнис менаџмент. Тој има долгогодишно искуство како координатор на активности и обуки стекнувани од 1987 година, па наваму, со 25-годишно искуство како регионален директор на „Instituto de Formación y Estudios Sociales“ (IFES) во Валенсија, еден од најголемите центри за стручна обука во Шпанија. Управувал како координатор и учествувал како партнер во многу проекти поврзани со обука и вработување на регионално, национално и европско ниво во рамките на широк спектар на образовни програми (IMPIVA, FORCEM, MINER, PETRA, NOW, LEONARDO, B3 и CO2, ЕВРОПСКА АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ, GRUNDTVIG, MINERVA, EUROPE FOR CICIENS и ERASMUS+  и други).

Во тимот работат Серџо Бенавенте, како специјалист за веб дизајн и компјутерско програмирање, со долгогодишно искуство во развој и одржување на веб-страници и техничка поддршка. Даниел Бенавенте, како магистер по телекомуникациски инженеринг. Тој има солидно искуство како ИТ специјалист, работејќи како софтверски аналитичар за некои од најголемите осигурителни и издавачки компании во Валенсија. Хавиер Гонзалес има 5-годишна диплома по психологија со специјалност по психологија на работа стекната на Универзитетот во Мадрид. Истовремено е и докторант по социјална и организациска психологија, во рамките  на Универзитетот во Валенсија. Хавиер има 20-годишно искуство во дизајнирање и спроведување на стручно оспособување и координација на активности за обука, како и техничка координација на истражувачки проекти на регионално, национално и европско ниво. Емилио Санз е градежен инженер, од 1990 година работи во областа на стручно-образовната обука. Има искуство во координативни планови за обука и како наставник во неформална обука за возрасни, со капацитет за управување и извршување на задачи, проекти и сл.

The Rural Hub CLG, Ирска
www.theruralhub.ie

Rural Hub е основан како здружение во 2012 година. Формиран е од група професионалци за образование, обука и рурален развој како одговор на влијанието на економската криза врз малите рурални села и градови во Ирска. Како директна последица на рецесијата што следеше по кризата, многу рурални области доживеаја поголема невработеност од нивните урбани колеги, а многу жители стануваа се поизолирани поради тешките финансиски услови што се однесуваа. Рецесијата силно влијаеше на овие заедници, и иако Ирска доживеа побрзо враќање на растот од повеќето земји-членки на ЕУ, влијанието на рецесијата сè уште се чувствува во многу рурални области кои многу побавно се опоравуваат. Во 2017 година, The Rural Hub беше основан како компанија за да продолжи со своите активности и понатаму да го развива опсегот на активности и услуги што ги обезбедува. Rural Hub работи во рамките на руралната економија и општество во Ирска. Преку работа во проектите Еразмус+, има за цел да доднесе образовни иновации во руралните заедници, каде што недостасуваат многу услуги и каде што има празнина во обезбедувањето квалитетни образовни патеки надвор од училишното образование.

Во регионот не постои давател на образование од трето ниво, што значи дека многу млади луѓе ги напуштаат нашите заедници, доколку сакаат да го продолжат своето образование. Преку работата во заедницата, Rural Hub  има за а цел да го премости јазот помеѓу понудите за образование кои се достапни за урбаните ученици, со внесување различности и иновации во понудата на образование во руралните градови и села.

Rural Hub обезбедува широк спектар на курсеви за развој на заедницата за локалните жители за да поддржи поголемо вклучување на заедницата и подобрено социјално вклучување, насочени кон растечката изолација за да се постигне интеграција на заедниците на мигранти со заедниците домаќини и нивните колеги во другите мигрантски заедници. Таа цели на голем дел од своите дејства кон луѓето кои се преселиле во локалната област во последните 10 години, која вклучува значително полско, литванско, романско и јужноамериканско и јужноафриканско население. Неделни настани и услуги во заедницата за информации, упатувања и помош при пополнување формулари се исто така понудени преку нашата канцеларија за контакт со заедницата во Вирџинија. Дополнително, The Rural Hub им дава поддршка и насоки на организациите на локалната заедница, добротворните и граѓанските организации за пристап до финансиски средства и грантови за подобрување на животот во заедницата во регионот.

Rural Hub постојано ја развива својата програма за да ја пополни празнината во вештините во обезбедувањето алтернативно образование во заедницата. Темите, кои се водени од потребите на заедницата нудат воведни сесии и микро-учење на локалните бизниси и групите во заедницата, вклучуваат:

 • Градење онлајн бизнис
 • Обука за социјални медиуми за паметни телефони, таблети и лаптопи
 • Здравје и исхрана за семејства со даден буџет
 • Претприемништво за млади луѓе во креативните индустрии
 • Безбедност на интернет и управување со дигитален отпечаток

Програмата Social Mornings има фокус на благосостојбата на заедницата и нуди сесии како што се:

 • Внимание и медитација
 • Правење позитивни здравствени избори
 • Ароматерапија
 • Плетење
 • Вешти капчиња
 • Рефлексологија на раце
 • Работа со кристали
 • Културна размена и разговорен англиски јазик
 • Раскажување приказни

Rural Hub обезбедува и програми за обука за специфични целни групи во следните области:

 • Дигитални вештини за возрасни и едукатори во заедницата, поддржувајќи ги да работат во онлајн средини;
 • Дигитални вештини за млади мажи и жени надвор од пазарот на труд;
 • Обука за медиумска продукција за млади
 • Социјални истражувања и дигитални вештини за постарите граѓани;

C.I.O.F.S. ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА, Италија
www.ciofs-fp.org

CIOFS-FP е непрофитна асоцијација, која што работи во областа на трудот и на стручната обука. CIOFS-FP работи во 11 италијански региони преку своите локални одбори со околу 60 оперативни центри. Многу од нив обезбедуваат обука за зелена економија и прашања за животната средина.

Здружението покрива голем број активности како што се: стручно оспособување, кариерно насочување, услуги за локални претпријатија и посебни потреби. Обезбедува обуки, работилници, транснационални размени, истражување и услуги ориентирани кон работата.

Главните корисници на услугите од здружението се млади, лица кои го напуштиле образованието, жени, невработените, NEET, мигрантите и припадници на малцинства. Организацијата, секоја година обучува околу 16.000 специјализанти (и момчиња и девојчиња), вклучително и млади кои имаат мигрантско потекло и се изложени на ризик од предвремено напуштање на училиштето.

Во седиштето лоцирано во Рим има 11 вработени, чии што основни задачи се: координација, организација на обуки на наставници, набавка на технички и проектни помагала. Здружението е дел е од повеќе национални и европски мрежи.

CIOFS-FP обезбедува сеопфатен опсег на услуги за кариерна обука, образование и/или вработување.

CIOFS-FP се потпира на постојано растечка мрежа од околу 100 јавни и приватни партнери, активни во 31 држава.

Мрежи во кои членува CIOFS-FP се: MetropolisNet – Европска економска интересна група (EEIG) чиј е партнер и основач. Групата е присутна во 10 европски градови, со цел да развива партнерства во европските градови вклучувајќи ги и приватните и јавните чинители, носителите на одлуки и јавните власти; Euroguidance – мрежа за промовирање на најдобри практики во насока на доживотно учење и европска мобилност; Peer Review Network – мрежа која вклучува чинители од стручно образование и обука кои користат методите за рецензија; FECBOP – Европска федерација на центри за кариерно насочување и рамнотежа на компетенции; ReferNet – мрежа воспоставена од Cedefop, Европскиот центар за развој на стручното образование.

TRONDELAG FYLKESKOMMUNE, Norway
https://www.trondelagfylke.no/

Trøndelag County Council is a public body, established on 1 January 2018 (merger of former Nord- and Sør-Trøndelag county municipalities). There are about 4,500 employees in Trøndelag County Municipality, of which about 3,000 work in upper secondary education. The county municipality is also responsible for fields such as culture, public health, planning and industry and transport.

Trøndelag County Municipality has approximately 16 000 pupils with youth rights in upper secondary education divided into 32 upper secondary schools.

We have about 4,500 apprentices and apprenticeship candidates in Trøndelag within a wide range of teaching subjects, and about 1,600 adults participate in adult education programmes. In Trøndelag county there are seven vocational schools and almost 700 vocational school students. In order to contribute to the spread of experience and competence development within the various disciplines in upper secondary education, professional networks have been established that bring together teachers and professionals from training offices and companies within their respective fields.

A network with a focus on international cooperation has also been established. This network brings together representatives from all the county upper secondary schools, the Department of Planning and Industry and the Department of Education.

Trøndelag County Council sees internationalisation as an important tool in the learning work for both apprentices and pupils in upper secondary education. Mobility for pupils and apprentices as part of the training is an important element in this.

Mediterráneo Culinary Center, Spain
https://www.mediterraneoculinary.com/

Mediterráneo Culinary Center is a VET school specialised in Cooking, Gastronomy, Dietetics and Nutrition, with more than 20 years of experience and a clear international vocation, recognised by the Ministry of Education and Culture of the Valencian Community. The main activities undertaken in the centre are the training of students, experts and companies in the Hospitality, Gastronomic and Nutrition sector. The centre offers a wide range of educational programmes and official qualifications (from EQF level 3 to level 5, and EQF level 7) concerning Intermediate and Higher Education Vocational Training in dietetics, hotel management and gastronomy such as catering and pastry, and also master’s degrees and postgraduate courses. MCC also issues diplomas, monographs and certificates of professionalism.

Mediterráneo Culinary Center is located in Valencia (Spain) and our International Department deals with Erasmus+ projects and welcomes students from all over Europe. These exchanges represent a professional and personal growth for our staff and it offers us new opportunities to improve our educational system through the sharing of knowledge and good practices.

School facilities: 3 big kitchens, 4 classrooms, 1 laboratory, a meeting room and 2 offices for administrative staff. Local and international as well as practical and theoretical courses are held in the school all year long.

The centre has more than 200 students and 25 staff. The student’s profile is between 16-30 years old, with a majority of males over females. Between 20-30% of the students are foreigners, and most students come from an average socioeconomic profile. Furthermore, as hosting Erasmus+ institutions we receive more than 500 students every year, mainly between 16-20 years old.

IFESCOOP, Spain
www.ifescoop.eu

IFESCOOP is a non-profit cooperative which cooperates with the regional and local Public Administration (Regional Government and City Municipalities), Social Partners (Trade Unions and Employers Associations), as well as many other institutions and organisations in different fields, mainly related to adult education and vocational training. As a training provider, IFESCOOP offers tailor-made training programmes for developing and upgrading skills and professional qualifications of workers and unemployed people, thus improving their employment opportunities and supporting their personal and professional development. The organization founder is Fernando Benavente is an Engineer of Public Works with a background in training in business management. He has extensive experience as a coordinator of training activities gained since 1987, with 25 years of experience as Regional Director of the “Instituto de Formación y Estudios Sociales” (IFES) in Valencia, one of the biggest centres for vocational training in Spain. He has managed as a coordinator and participated as a partner in many projects related to training and employment at regional, national and European level within a wide variety of educational programmes (IMPIVA, FORCEM, MINER, PETRA, NOW, LEONARDO, B3 and CO2, EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH, GRUNDTVIG, MINERVA, EUROPE FOR CITIZENS and ERASMUS+, among others).

The IFESCOOP team includes Sergio Benavente as a specialist in web design and computer programming. He has extensive experience in website development and maintenance and technical support. Daniel Benavente as a Master in Telecommunications engineering. He has solid experience as IT specialist, having worked as a software analyst for some of the biggest insurance and publishing companies in Valencia, Spain. Javier González has a 5 year Degree in Psychology with a speciality in Psychology of Work gained at Madrid Complutense University. He is also a Doctoral student in Social and Organisational Psychology gained at the University of Valencia. Javier has 20 years of experience in design and implementation of vocational training and coordination of training activities, as well as technical coordination of research projects at regional, national and European level. Emilio Sanz is a Building Engineer, Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Master Building Skilled Works, Specialized in Construction Management (UPV) and Technical Architect, Works Department, Writing Projects (UPV). He works since 1990 in the field of Vocational and Educational Training. He has experience in coordination training plans and as a teacher in adult non-formal training, with capacity of management and execution of assignments, projects, etc

 

The Rural Hub CLG, Ireland
www.theruralhub.ie

The Rural Hub was first established as an association in 2012. It was set up by a group of education, training and rural development professionals as a response to the impact of the economic crisis on small rural villages and towns in Ireland. As a direct consequence of the recession that followed the crisis many rural areas experienced higher unemployment than their urban counterparts and many residents became more and more isolated due to the difficult financial conditions that pertained. The recession ripped the heart out of these communities, and although Ireland has experienced a quicker return to growth than most EU Member States, the impact of the recession is still felt in many rural areas which have been much slower to recover. In 2017, The Rural Hub was established as a Company to continue its actions and further develop the range of activities and services it provides. The Rural Hub works within the rural economy and society in Ireland. Through our work in Erasmus+ projects, our aim is to bring educational innovation to our rural communities, where many services are lacking and where there is a gap in the provision of quality education pathways beyond school education.

In our region, there is no third level education provider, meaning that many young people leave our communities, should they wish to continue their education. Through our work in the community, our aim is to bridge the gap between education offers which are available to urban learners, by bring some diversity and innovation to the education offering in the rural towns and villages.

The Rural Hub has been providing a wide range of community development courses for local residents to support greater community involvement and enhanced social inclusion, targeting growing isolation to achieve the integration of migrant communities with the host communities and their counterparts in other migrant communities. It targets a major part of its actions at people who have moved into the local area in the last 10 years which includes a significant Polish, Lithuanian, Romanian and South American and South African population. Weekly drop-in events and community services for information, referrals and help with completing forms are also offered through our community outreach office in Virginia. In addition, The Rural Hub provides local community organisations, charities and civil society organisations with support and guidance in accessing funding and grants to enhance community life in the region.

The Rural Hub is continually developing its programme of Social Mornings and Educational Afternoons to fill the skills gap in the provision of alternative education in the community. The Educational Afternoon themes, which are community-driven and subject to demand, offer introductory sessions and micro-learning to local businesses, community groups and residents on a range of topics, including:

 • Building an online business
 • Social media training for smartphones, tablets and laptops
 • Health and nutrition for families on a budget
 • Entrepreneurship for young people in the creative industries
 • Online Safety and Managing your Digital Footprint The Social Mornings programme has a community wellbeing focus and offers sessions such as:
 • Mindfulness and Meditation
 • Making positive health choices
 • Aromatherapy
 • Knit and Knatter
 • Crafty Crochet
 • Hand Reflexology
 • Working with Crystals
 • Cultural Exchange and Conversational English
 • Storytelling

The Rural Hub also provides training programmes for specific target groups in the following areas:

 • Digital skills for adult and community educators, supporting them to work in online environments;
 • Digital skills for young men and women outside the workforce;
 • Media production training for young people
 • Social research and digital skills for senior citizens;

C.I.O.F.S. FORMAZIONE PROFESSIONALE, Italy
www.ciofs-fp.org

CIOFS-FP is a non-profit association, operating in to the Labour World and the Vocational Training. CIOFS-FP operates in 11 Italian Regions through its Local Boards with about 60 Operative Centres. Many of them supply training on Green economy and environmental issues.

The Association covers a high number of activities such as: vocational training, orienting, services to local enterprises and particular needs. It provides training, workshops, transnational exchanges, research and work-oriented services.

The main beneficiaries of their services are youth, dropout, women, unemployed, NEETs, migrants, and other minorities. It trains about 16.000 trainees (both boys and girls) each year, including Youth having a migrant background and at risk of early school leaving.

In the Headquarter located in Rome there are 11 employed (paid staff), with main tasks: co-ordination, teachers training, supply of technical and project aids.  The association is part of national and European networks.

CIOFS-FP provides a comprehensive range of services to create pathways to training, education and/or employment makes researches, workshops, development and implementation of projects and services develops and manages national and European projects. CIOFS-FP relies on a constantly growing network of about 100 public and private partners, active in 31 countries.

The main networks of which CIOFS-FP is member are: MetropolisNet – European Economic Interest Group (EEIG) of which is founder partner. The group is present in 10 European cities to develop partnerships in European cities involving both private and public stakeholders, decision makers and public authorities; Euroguidance – network to promote best practices in lifelong-learning guidance and European mobility; Peer Review Network – involving educational and VET entities which make use of the Peer Review methods; FECBOP – European Federation of Centers of Career Guidance and Balance of competences; ReferNet – network established by Cedefop, the European Centre for the Development of Vocational Training.

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СОСТАНОЦИ

Прв транснационален состанок на партнерите
We Cook-IN

Во рамките на проектот We Cook-IN, од 31.01.2023 до 02.02.2023 беше одржан првиот состанок на проектниот конзорциум.

Состанокот беше со координативен карактер и на истиот беа поставени и усогласени основните правила и процедури за реализација на проектните активности. На состанокот се разговараше и за планот на активности, работните пакети, како и активностите за дисеминација.

Домаќини на настанот беа претставниците на општината Троделаг, Норвешка, кои се координатори на проектот.

Проектот ќе се спроведува во рамките на програмата Еразмус+, од страна на шест партнерски организации од пет различни земји: Норвешка, Шпанија, Ирска, Италија и Северна Македонија и истиот има за цел подобра интеграција на лицата со мигрантско потекло и помалку можности во пазарот на труд, конкретно во секторот за угостителство, преку серија на активности, алатки и обуки за подобрување на нивните вештини.

Академија ЦЕС е дел од проектниот конзорциум и носител на третиот работен пакет: Прирачник за едукатори на возрасни ученици.

Во прилог галерија од состанокот.

TRANSNATIONAL MEETINGS

First transnational partner meeting
We Cook-IN

The first meeting of the project consortium from the We Cook-IN project, was held at the period between 31.01.2023 to 02.02.2023.

The meeting was coordinative, where all rules and procedures for project implementation were set and agreed, between all partner organizations. Action plan, work packages, and dissemination activities, were also discussed among the partners.

The event was hosted by the representatives of the municipality of TRONDELAG FYLKESKOMMUNE, Norway, who are the coordinators of the project.

The project will be implemented within the Erasmus+ program, by six partner organizations from five different countries: Norway, Spain, Ireland, Italy and North Macedonia, and the general objective of the project at better integration of people with a migrant background and fewer opportunities in the labour market (HORECA sector), through a series of activities, tools and trainings.

CES Academy is part of this project consortium and lead of the third work package: Handbook for adult educators.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2022-10-17T20:14:53+02:00

YOUTH IN THE WORLD

Овој проект имаше за цел едукација на млади лица во насока на следење и користење на можностите креативно користење на ресурсите од нивната околина, превземање претприемачки иницијативи со иновативен пристап во комбинирање на три важни елементи во развојот на младинското претприемништво

2024-04-10T17:56:48+02:00

WINBIZ

Интеграцијата на жените мигранти или жените со незападно потекло во европскиот контекст е суштински чекор кон постигнување на целта за зголемување на стапката на вработеност во ЕУ на 78%, како што се бара во Стратегијата Европа 2030 година. Општо земено, вработувањето на мигрантите може да има силно влијание врз растот и БДП во европски земји, како што покажуваат бројните студии во овој сектор.

2023-10-18T16:17:43+02:00

We Cook-IN

Проектот има за цел да ги интегрира луѓето со мигрантско потекло преку подигнување на нивните готвачки вештини и програми за обука кои се дизајнирани спрема потребите на целната група. Главната цел на проектот е да се промовира социјалната вклученост и да се унапредат луѓето со мигрантско потекло во општествата земјите каде престојуваат преку нивно вклучување на пазарот на трудот во секторот HORECA/Угостителство.

2022-10-17T19:49:24+02:00

THE SKILLS THAT PAY THE BILLS

Проектот “СО ВЕШТИНИ ДО ПОДОБРА ЗАРАБОТКА”(The skills that pay the bills”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Рагина-Бугарија и ВЕМ -Италија -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+K 102

2022-10-16T20:54:22+02:00

SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK

Проектот “Мрежа на вешти готвачи и келнери ”(Skilled Cooks and Waiters Network”) имплементиран од страна на Тренинг центар Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата – Еразмус+ КА202 Стратегиски партнерства во стручно образование и обука.

2022-10-16T16:10:09+02:00

Road to Employment

Проектот Пат кон вработување – Развивање нови вештини и знаења за невработените лица имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија – Еразмус+ 2014-2016

2022-10-17T20:12:12+02:00

LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

Програмата Леонардо да Винчи им помага на европските граѓани да се здобијат со нови вештини, знаења и квалификации и да ги признаат преку границите со цел да ја подобрат нивната способност за вработување при промена на пазарот на трудот.

2024-06-12T10:35:41+02:00

IQ-DigitS

Засилени од напредокот во комуникациските и транспортните технологии, економиите стануваат се повеќе и повеќе глобализирани. Глобализацијата генерира миграција на работни места и миграција на работна сила.

2022-10-17T20:23:36+02:00

IMPROVEMENT OF EMPLOYMENT POTENTIALS OF WOMEN

Општата цел на овој проект беше да се подобри потенцијалот на жените од специфични етнички заедници на пазарот на трудот и да се поддржи достигнувањето на тој потенцијал преку посредување и обезбедување обуки за вработување/ самовработување. Оваа акција придонесе за зголемена вработливост на невработените жени и следствено на тоа, влијаеше на намалување на стапката на невработеност, особено кај оваа категорија на попоулација.

2022-10-17T17:40:16+02:00

GOOD FOOD IS GOOD MOOD

Проектот “СО ДОБРА ХРАНА ДО ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ ”(Good food is good mood”) имплементиран од страна на Академија Ц.Е.С – Македонија и партнерските организации Insignare –Португалија и Egina –Italija -финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+, акција KА202 Стратешко партнерство во стручно образование и обука .

2022-10-17T20:56:40+02:00

FOSTERING SOCIAL INCLUSION

Главната цел на која придонесе овој проект беше подобрување на вработливоста на жените на пазарот на трудот во Македонија, кои доаѓаат од ранливи групи. Таргетот беше насочен кон следните градови: Скопје -Општина Шуто Оризари со стапка на невработеност од 46%, Куманово со стапка на невработеност од 32%, Тетово со стапка на невработеност од 38% и Штип со стапка на невработеност од 28%. Целта беше подобрување на нивото на економска и социјална интеграција на невработените жени од малцинските етнички заедници, особено ромските, албанските и турските заедници.