ОБУКА ЗА ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Да се најде добра работа во денешно време, навистина е предизвик. Не само што треба да ги поседувате вистинските квалификации и вештини, туку многу е важно и како ќе се претставите пред работодавачите. Или уште поголем предизвик може да претставува, како да дојдете до информација за вистинската понуда на работни места.

Токму за таа намена е дизајнирана и оваа обука од Академија ЦЕС. Обуката содржи два модула и тоа:

Првиот модул „Преставување на лични професионални компетенции и квалификации“ се однесува на развивање вештини за изработка на Кратка професионална биографија (CV), изработка на Europass CV – европски формат, изработка на мотивациско писмо  и преставување на личната професионалност на интервју за вработување. Кандидатите кои ќе го поминат овој модул ќе станат посвесни за контекстот на работата и ќе стекнат поспецифични вештини и знаења кои придонесуваат во напредокот на социјалните и работните активности.

Вториот модул „Изработка на план за личен и професионален развој“ опфаќа развивање вештини и способности за личен менаџмент, иницијативност, проактивност, независност, упорност, креативност, иновативност, самодоверба и тимска работа, во насока на подобрување на професионалниот однос кон работата и работните задачи.

Програмата „Основни вештини за барање работа“ се базира на практична работа со симулирани вежби и активности, по принципот на поставување на слушателот во центарот на интересот, преку негово активно вклучување во обуката. Предвидено е таа да се реализира со 25 часови, а еден час да не трае подолго од шеесет минути.

Совладувањето на програмата на корисниците ќе им овозможи да добијат значително разбирање за потребата од сеопфатен пристап при вклучување на пазарот на трудот, во насока на наоѓање работа.

По завршувањето на програмата „Основни вештини за барање работа” учесницикот ќе:

 • знае да изработува професионална биографија;
 • знае да пополнува Europass CV – европски формат на кратка биографија;
 • знае да составува мотивациско писмо;
 • познава различни пристапи за самопреставување пред работодавец на интервју за вработување;
 • изработува план за личен и професионален развој;
 • препознава можности за вработување;
 • следи различни извори на информации за вработување;
 • разликува лични компетенции и квалификации;
 • прибира податоци за вработување;
 • развива креативност и иницијативност за барање работа;
 • применува вештини на самопрезентирање.

EMPLOYMENT SKILLS

Finding a good job nowadays is really a challenge. Not only that you need to have the right qualifications and skills, but it also matters how you present yourself to employers. Even more challenging could be how to get information about the right job offer.

This training from the CES Academy is designed for that purpose. The training contains two modules:

The first module “Presentation of personal and professional competencies and qualifications” refers to the development of skills for the preparation of a CV in Europass CV – European format, the preparation of a cover letter and the presentation of personal professionalism in a job interview. Candidates who pass this module will become more aware of the job context and will gain more specific skills to advance their social and work activities.

The second module “Creating a plan for personal and professional development” includes developing skills and abilities for personal management, initiative, proactivity, independence, perseverance, creativity, innovation, self-confidence and teamwork, in order to improve the professional attitude to work and work tasks.

The program “Basic skills for job search” is based on practical work with simulated exercises and activities, based on the principle of placing the learner in the center of interest, through his active involvement in training. It is planned to be implemented with 25 hours (one hour sixty minutes).

Mastering the program will enable learners to gain a significant understanding of the need for a comprehensive approach to entering the labor market, in order to find a job.

Upon completion of the program “Basic job search skills” the participant will:

 • knows how to prepare a professional biography;
 • knows how to fill in Europass CV – European format of short biography;
 • knows how to compose a motivation letter;
 • knows different approaches to self-presentation before an employer at a job interview;
 • prepares a plan for personal and professional development;
 • recognizes employment opportunities;
 • monitors various sources of employment information;
 • distinguishes personal competencies and qualifications;
 • collects employment data;
 • develops creativity and initiative for job search;
 • applies self-representation skills.
Ви благодариме за интересот! Во моментов, пријавувањата се завршени. Ве охрабруваме да ја посетите нашата веб-страница повторно и следете нè на социјалните мрежи за да останете информирани кога ќе се отворат апликациите. Ви благодариме!

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ОБУКИ

2023-08-21T18:49:23+02:00

ОБУКИ ЗА ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Обуки од ваков тип овозможуваат, стекнување на вештини, преку кои на најдобар можен начин ги идентификувате своите слаби и јаки страни, да ги истекнете предностите, но и слабите страни да ги претворите во предности.

2023-08-21T17:58:52+02:00

ОБУКА ЗА ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

Светот се врти околу парите, сите сигурно ја чуле таа изрека. Сигурно и многу пати во животот се увериле дека има голема вистина во исказот. Но, прашање е колку сме ние подготвени паметно да управуваме со парите.

2023-08-22T17:28:39+02:00

Обука за Службеник во сметководство

Програмата “Службеник во сметководство” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на основни (почетни) теоретски и практични знаења и умеења за водење на сметководствената евиденција и утврдувањето на резултатите од работењето.

2023-08-21T18:09:24+02:00

ОБУКА ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ

Многумина сонуваат да имаат свој бизнис, да бидат менаџери на сопствениот бизнис и успешно да градат своја кариера. Зад секој успешен бизнис стои некој, кој што имал добра идеја, желба за успех и упорност, но пред се посветеност и храброст таа идеја да ја реализира до крај.

2023-08-22T17:26:19+02:00

Обука за деловен асистент

Администраторот, како што уште се нарекува деловен асистент, има различна улога споредено од една до друга компанија, меѓутоа постојат неколку основни вештини кои мора да ги поседува со цел успешно да одговори на работните обврски.

2023-08-21T18:49:55+02:00

ОБУКА ЗА ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Да се најде добра работа во денешно време, навистина е предизвик. Не само што треба да ги поседувате вистинските квалификации и вештини, туку многу е важно и како ќе се претставите пред работодавачите. Или уште поголем предизвик може да претставува, како да дојдете до информација за вистинската понуда на работни места.