АКАДЕМИЈА Ц.Е.С веќе 20 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој во својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 35 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини.

За таа цел АКАДЕМИЈА  Ц.Е.С. Ве поканува на онлајн обука на тема:

ПРИМЕНА НА ЗАКОН ЗА УПРАВНИ СПОРОВИ И ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИ, ПРАВНА ЗАШТИТА ВО УПРАВЕН СПОР

Обуката  ке се одржи  ОНЛИНЕ на ден 24.08.2020

 • ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОВАА ОБУКА?

Обуката е наменета за директори, правници, вработени во секторот за човечки ресурси и сите заинтересирани за оваа проблематика , предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса како и за сите останати заинтересирани лица. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

 • ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА

– ПРАВНА ЗАШТИТА ВО УПРАВЕН СПОР

 • Стапување во сила и примена на одредбите од новиот закон за Закон за управни спорови
 • Судска заштита двостепеност на управниот спор
 • Активна легитимација
 • Времени мерки
 • Постапка за извршување на правосилна судска пресуда

 

-НАСОКИ ЗА ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЗАКОН ЗА УПРАВНИ СПОРОВИ  СОГЛАСНО МАТЕРИЈАЛНОТО ПРАВО

 • Најчести пропусти во текот на управна постапка и насоки за нивно надминување
 • Практична примена на јавна расправа согласно материјалното право
 • Тек на расправата, сослушување на странки и сведоци, докажување, вештачење
 • Мериторно одлучување во управен спор
 • Правна заштита во управен спор
 • Институт парично казнување
 • Ефикасноста на управен спор
 • Одлуките на Управен суд на Република Северна Македонија
 • Воедначена судкса пракса

ИСКУСТВА ОД ПРИМЕНА ЗА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ НИЗ ПРИЗМА НА РАБОТАТА НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

 • Последните измени и дополнувања од Законот за работните односи од аспект на Државниот инспекторат на труд и насоки за нивно надминување
 • Практичен осврт на прекршочна постапка
 • Тек на прекршочна постапка и одмерување глоби
 • Најчести пропусти утврдени од Државниот инспекторат на труд и насоки за нивно порамнување
 • Обврски на инспекторот на труд при вршење на надзор ( заштита на право на исплата на плата, придонеси, остуство од работа поради спреченост за работа поради болест или бременост, раќање и мајчинство, заштита на работни со скратено работно време поради болест на дете)
 • Видови на инспециски надзор
 • Примена на законот за работни односи и Закон за прекршоци при надзор и конторола

-НАСОКИ ЗА АДЕКВАТНА ПРИМЕНА НА ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

 • Организација на инспекциските служби
 • Улогата на инспекцискиот совет
 • Дискусија

-ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИ

 • Најчести пропусти во текот на прекршочна постапка и насоки за нивно надмнувување
 • Пропусти сторени при надзор и контрола на инспекциски органи
 • Одземање на предмети
 • Ефикасноста на прекршочна постапка
 • Одлуките на Уставен суд на Република Северна Македонија
 • Воедначена судкса пракса

Предавач-експерт со долгогодишно практично искуство во областа:

 • Д-р Едита Насковска – судија на Управен суд на Република Македонија – предавач со долгогодишно работно практично искуство  во областа

Во прилог Ви доставуваме:

За пријавување на учество во оваа обука потребно е да ја пополните ПРИЈАВАТА  ЗА УЧЕСТВО која е во прилог на овој меил и да ја вратите назад на истиот .

Краен рок на доставување на пријавите е 17.08.2020

Поради ограничениот број на учесници на обуката Ве молиме  за навремена достава на пријавите

Ве очекуваме да ни се придружите и заеднички да ги разрешиме сите отворени прашања и дилеми поврзани со темите.

 

Контакт лице