Маричиќ ги потпиша договорите: Седум фирми ќе ги преведуваат актите на ЕУ
АКАДЕМИЈА Ц. Е. С. е една од фирмите која ќе биде вклучена во процесот

Денеска (27.06.2022) вицепремиерот за евроинтеграции Бојан Маричиќ ги потпиша договорите со седумте економски оператори кои се ангажирани дополнително да ги преведуваат актите на Европската унија на македонски јазик.

Досега преводите редовно ги извршуваше Секретаријатот за европски прашања, но по првата меѓувладина конференција на Македонија со ЕУ преку јавен повик се ангажирани уште седум фирми кои со своите преведувачи ќе треба да помогнат.

„Денешното официјализирање на соработката со економските оператори, во еден од клучните делови за нашата успешна евроинтеграција на земјата, а тоа е преводот на правните акти на Европската Унија, доаѓа во вистинско време кога ги отворивме преговорите со Унијата и кога мораме уште поинтензивно да работиме на усогласеноста на нашето националното законодавство со правото на ЕУ“, објави Маричиќ.

Преводот на правото на ЕУ претставува обврска за секоја земја која ќе ги започне преговорите со Брисел.

Галерија од потпишувањето:

Marichikj signed the contracts:
Seven companies will translate the EU acts

C.E.S. ACADEMY is one of the companies that will participate in the process

Today (June 27, 2022), the Deputy Prime Minister for European Affairs, Bojan Marichikj, signed the contracts with the seven economic operators that have been engaged to additionally translate the acts of the European Union into Macedonian language.

 

So far, the translations were regularly performed by the Secretariat for European Affairs, however after the first intergovernmental conference between the Republic of North Macedonia and the EU, by means of a public call, additional seven companies have been engaged that will need to help with their translators.


“Today’s officialization of the cooperation with the economic operators, in one of the key parts for our successful European integration of the country, which is the translation of the legal acts of the European Union, comes at the right time when we opened the negotiations with the Union and when we have to work even more intensively on the compliance of our national legislation with the EU law”, announced Marichikj.

The translation of the EU law is an obligation for every country that will start negotiations with Brussels.

Gallery: