АКАДЕМИЈА  Ц.Е.С веќе 20 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој во својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 35 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства, вештини.

За таа цел АКАДЕМИЈА Ц.Е.С. ве поканува на онлајн обука на тема:

Начин на спроведување на постапките поврзани со пандемијата на Covid-19 и обврските кои произлегуваат од истата поврзани со ЕСЈН

која ќе се одржи на ден 11.09.2020

*Постои можност обуката да се одржи со физичко присуство*

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОВАА ОБУКА?

 • Обуката е наменета за договорни органи, за нивните одговорни лица и лица што работат во сектор за јавни набавки, како и за сите останати заинтересирани лица. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

 

ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА

 1. Начини на вршење на набавки под вредносни прагови (до 1000 евра)
 • евиденција на набавките под утврдените законски прагови и начин на нивно објавување на ЕСЈН
 • надлежности на лицето/организацискиот облик при пополнување на кварталните евиденции, известувањата за склучен договор, измени на договорот и пополнување на известување за реализиран договор

 

 1. Видови постапки за јавни набавки и начин на нивно спроведување
 • набавка од мала вредност
 • поедноставена отворена постапка
 • отворена постапка
 • ограничена постапка
 • конкурентна постапка со преговарање
 • конкурентен дијалог;
 • партнерство за иновации;
 • постапка со преговарање без објавување оглас и
 • постапка со преговарање со објавување оглас

 

 1. Користење на критериумот економски најповолна понуда (задолжително за одредени предмети на набавка)
 • Преведувачки услуги
 • Услуги за изработка на софтверски решенија
 • Систематски прегледи
 • Останати услуги утврдени со посебни акти и регулирани цени

 

 1. Услови за утврдување на способност – начин на нивно утврдување во постапките за јавни набавки
 • Причини за исклучување од постапката
 • Способност за вршење професионална дејност
 • Економско и финансиска состојба
 • Техничка и професионална способност
 • Стандарди за квалитет
 • Стандарди за животна средина

 

 1. Правна заштита
 • принцип на е-жалба
 • начин на доставување на одговор на жалба
 • битни повреди на законот
 • одлучување на ДКЖЈН во жалбена постапка

 

Обуката ќе се реализира од страна на сертифициран обучувач за јавни набавки со долгогодишно работно практично искуство од областа, експерт и советник за јавни набавки – Александар Блажевски

Во прилог Ви доставуваме:

 

За пријавување на учество во оваа обука потребно е да ја пополните ПРИЈАВАТА  ЗА УЧЕСТВО која е во прилог на овој меил и да ја вратите назад на истиот .

Краен рок на доставување на пријавите е 05.09.2020

Поради ограничениот број на учесници на обуката Ве молиме  за навремена достава на пријавите

Ве очекуваме да ни се придружите и заеднички да ги разрешиме сите отворени прашања и дилеми поврзани со темите.

Контакт

АКАДЕМИЈА  ЦЕС

тел./факс ++389 2 32- 32- 510

моб.075-225-526

моб. 078-339-502

веб сајт https://www.ces.mk

е-маил trainingcenterces@gmail.com