​​ ​​​​ 

 

 

12-17Јули 2018-​​ Обука за​​ меки вештини за вработување

30 невработени​​ млади​​ лица од​​ Италија, Португалија и Македонија​​ совладаа вештини за​​ Дигитална писменост​​ / социјални медиуми/ ​​​​ личен и професионален развој

 

Заврши​​ последната​​ од ​​ трите обуки предвидени во рамките на проектот​​ “МРЕЖА НА ВЕШТИ КЕЛНЕРИ И ГОТВАЧИ”, реализиран од страна на ​​ Тренинг центар ​​​​ Ц.Е.С. –Македонија​​ и партнер организациите- INSIGNARE- Португалија и EGInA-Италија,​​ како дел од стратешкото партнерство за промоција и развој на обуки и мобилности. Програмата е финансирана од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност Еразмус+.

Проектот беше​​ дел од стратешкото партнерство​​ со​​ Insignare, Egina​​ и​​ CES, финансиски поддржано од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност од програмата Еразмус+.

Целта на обуката беше стекнување лични компетенции како и дигитални вештини кои ќе овозможат полесен пристап до пазарот на труд, воедно и можност за учење во интернационална средина како и размена на искуства со слушатели од други европски држави​​ 

Третата​​ обука беше посветена на развивање вештини​​ за дигитална писменост / социјални медиуми како и​​ личен и професионален развој.​​ Обуката се реализираше во​​ од 12 до 17 Јули 2018г.

Учесници беа 30 невработени млади лица од три партнер организации ​​ Тренинг центар ​​​​ ​​ ЦЕС, Инсигнаре и Егина

Обуката беше реализирана под водство на двајца експерти​​ за ИТ / социјални медиуми и ​​ за личен и професионален развој. Опфатени теми на обуката беа следниве:

 

  • дигитални вештини​​ 

  • креирање онлајн биографија​​ 

  • ефикасно користење на ​​ социјалните медиуми​​ 

  • развивање на кратко промотивно видео со цел да се подигне свеста за професијата готвач и келнер -учениците​​ демонстрираа​​ традиционални јадења во Македонија​​ 

  • ефикасна комуниција со гости, комуникација со специфични гости

  • зајакнување на сопствениот комуникациски потенцијал

  • комуникација со претпоставен

  • справување со​​ конфликт​​ 

  • презентирање на личните компетенции

 

 

 

12-17July​​ 2018-​​ Training for soft skills

30 unemployed young people from Italy, Portugal and Macedonia have mastered Digital Literacy / Social Media / Personal and Professional Development skills

 

The last of the three trainings provided within the project "SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK", realized by​​ Training center​​ CES -Macedonia and partner organizations- INSIGNARE- Portugal and​​ Egina-Italy, as part of the strategic partnership for promotion and development of training and mobility has been completed. The program is funded by the National Agency for European Educational Programs and Mobility Erasmus +.

The project was part of a strategic partnership with Insignare, Egina and CES, financially supported by the National Agency for European Educational Programs and Mobility under the Erasmus + program.

The purpose of the training was to acquire personal competencies as well as digital skills that will provide easier access to the labor market, as well as the opportunity to learn in an international environment and exchange experiences with listeners from other European countries.

The third training was dedicated to developing digital literacy / social media skills as well as personal and professional development. The training was realized from 12th​​ ​​ to 17th​​ ​​ July 2018.

Participants were 30 unemployed young people from three partner organizations​​ Training center​​ CES, Insignare and​​ Egina.

The training was conducted under the guidance of two experts for IT / social media and for personal and professional development. The topics covered in the training were the following:

• digital skills

• create an online resume

• effective use of social media

• development of a short promotional video in order to raise awareness of the profession of cook and waiter - students demonstrate traditional dishes in Macedonia

• efficient communication with guests, communication with specific guests

• strengthening their own communication potential

• communication with a supervisor

• conflict management

• presentation of personal competencies