Тренинг центар Ц.Е.С веќе 20 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој во својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 35 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини.

 

За таа цел ТРЕНИНГ ЦЕНТАР Ц.Е.С. ве поканува на онлајн обука на тема:

 

НОВИОТ ЗАКОН ЗА УПРАВНИ СПОРОВИ

која ќе се одржи на ден 31.07.2020

 • ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОВАА ОБУКА?

Обуката е наменета за директори, правници, вработени во секторот за човечки ресурси и сите заинтересирани за оваа проблематика , предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса како и за сите останати заинтересирани лица. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

 • ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА

-НАСОКИ ЗА АДЕКВАТНА ПРИМЕНА НА  НОВИОТ ЗАКОН ЗА УПРАВНИ СПОРОВИ

             

 • Управна постапка и  управен спор
 • Организација на управното судство
 • Организација на јавните органи
 • Споредба на законски одредби од стариот и новиот Закон за управни спорови
 • Заклучоци за слабостите на Законот за управни спорови
 • Анализа на новите законски решенија во Законот за управни спорови

 

 

-ПРОЦЕСНИ ДЕЈСТВИЈА ВО УПРАВНА  ПОСТАПКА

 

 • Примена на начела од Закон за општа управна постапка
 • Поднесување на барање или постапување по службена должност
 • Известување
 • Утврдување на фактичика состојба
 • Изготвување на првостепено решение, увод , диспозитив и образложение
 • Правни лекови
 • двостепеност на управна постапка
 • Конечно решение

 

ПРАВНА ЗАШТИТА ВО УПРАВЕН СПОР

 

 • Стапување во сила и примена на одредбите од новиот закон за Закон за управни спорови
 • Судска заштита двостепеност на управниот спор
 • Активна легитимација
 • Времени мерки
 • Постапка за извршување на правосилна судска пресуда

 

-НАСОКИ ЗА ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЗАКОН ЗА ЗАКОН ЗА УПРАВНИ СПОРОВИ  СОГЛАСНО МАТЕРИЈАЛНОТО ПРАВО

 

 • Најчести пропусти во текот на управна постапка и насоки за нивно надминување
 • Практична примена на јавна расправа согласно материјалното право
 • Тек на расправата, сослушување на странки и сведоци, докажување, вештачење
 • Мериторно одлучување во управен спор
 • Правна заштита во управен спор
 • Институт парично казнување
 • Ефикасноста на управен спор
 • Одлуките на Управен суд на Република Северна Македонија
 • Воедначена судкса пракса

 

Предавач-експерт со долгогодишно практично искуство во областа: д-р Едита Насковска – судија на Управен суд на Република Македонија -предавач  со долгогодишно работно практично искуство  во областа

Во прилог Ви доставуваме:

 

За пријавување на учество во оваа обука потребно е да ја пополните ПРИЈАВАТА  ЗА УЧЕСТВО која е во прилог на овој меил и да ја вратите назад на истиот .

Краен рок на доставување на пријавите е 24.07.2020

Поради ограничениот број на учесници на обуката Ве молиме  за навремена достава на пријавите

Ве очекуваме да ни се придружите и заеднички да ги разрешиме сите отворени прашања и дилеми поврзани со темите.

Контакт

Тренинг Центар ЦЕС

тел./факс ++389 2 32- 32- 510

моб.075-225-526

моб. 078-339-502

веб сајт https://www.ces.mk

е-маил trainingcenterces@gmail.com

 

ВИ ПОСАКУВАМЕ УБАВ ДЕН И ВЕ ОЧЕКУВАМЕ ЗАЕДНО ДА ГИ РАЗРЕШИМЕ СИТЕ ВАШИ ДИЛЕМИ!