Тренинг центар Ц.Е.С веќе 20 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој во својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 35 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини.

 

ЗА ТАА ЦЕЛ ТРЕНИНГ ЦЕНТАР Ц.Е.С. ВЕ ПОКАНУВА НА ОНЛАЈН ОБУКА НА ТЕМА:

 

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИ И НЕГОВА ПРИМЕНА

која ќе се одржи  на ден 30.07.2020

 • ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОВАА ОБУКА?

Обуката е наменета за директори, правници, вработени во секторот за човечки ресурси и сите заинтересирани за оваа проблематика , предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса како и за сите останати заинтересирани лица. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

 • ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА

– НАСОКИ ЗА АДЕКВАТНА ПРИМЕНА НА ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИ –Амандманот ХХ на Уставот на Република Северна Македонија

 • прекршок и прекршочна санкција
 • подносител на прекршочна постапка
 • прекршочен орган
 • Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка
 • Анализа на новите законски решенија во Законот за прекршоци

 

-ПРОЦЕСНИ ДЕЈСТВИЈА ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА 

 • Целта на забрзаните постапки
 • Составување на записник
 • Издавање на мандатен платен налог
 • Поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка
 • Известување –право на одбрана
 • Утврдување на фактичика состојба
 • Индивидуализација при одмерување на санкција опомена или глоба                              

 

ПРАВНА ЗАШТИТА ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

 • Изготвување на првостепено решение, увод , диспозитив и образложение
 • Право на жалба-конечно решение
 • Судска заштита двостепеност на управаниот спор
 • Активна легитимација
 • Времени мерки
 • Постапка за извршување на правосилна судска пресуда

 

-ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИ

 • Најчести пропусти во текот на прекршочна постапка и насоки за нивно надмнувување
 • Пропусти сторени при надзор и контрола на инспекциски органи
 • Одземање на предмети
 • Ефикасноста на прекршочна постапка
 • Одлуките на Уставен суд на Република Северна Македонија
 • Воедначена судкса пракса

 

Предавач:

 • Д-р Едита Насковска – судија на Управен суд на Република Македонија – предавач со долгогодишно работно практично искуство  во областа

Во прилог Ви доставуваме:

За пријавување на учество во оваа обука потребно е да ја пополните ПРИЈАВАТА  ЗА УЧЕСТВО која е во прилог на овој меил и да ја вратите назад на истиот.

Краен рок на доставување на пријавите е 23.07.2020

Поради ограничениот број на учесници на обуката Ве молиме  за навремена достава на пријавите

Ве очекуваме да ни се придружите и заеднички да ги разрешиме сите отворени прашања и дилеми поврзани со темите.

Контакт