Потпишана Рамковна спогодба за набавка на услуги за подготовка на националната верзија на правото на ЕУ
– писмен превод, јазична ревизија и лектура на ЕУ акти помеѓу СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА И АКАДЕМИЈА Ц. Е. С.

На ден 22.01.2021г. директорката на Академија Ц. Е. С. г-ѓа Дијана Зафировска ја потпиша Рамковната спогодба за набавка на услуги за подготовка на националната верзија на правото на ЕУ – писмен превод, јазична ревизија и лектура на ЕУ акти за потребите на Секретаријатот за европски прашања.

На свеченото потпишување во Владата на Република Северна Македонија присуствуваа претставниците на економските оператори на кои заменик претседателот на Владата задолжен за европски прашања г-дин Никола Димитров, претставничките од СЕП, државната секретарка г-ѓа Калинка Габер и раководителката на секторот за подготовка на националната верзија на acquis (правото на ЕУ) г-ѓа Слаѓана Ангелова, ги предадоа копиите од Рамковната спогодба.

Со отпочнување на овој процес на преводот на правото на ЕУ, СЕП не само што ќе го раздвижи развојот на економските оператори за преведување и нивното усовршување, туку развојот и зрелоста на овој долгогодишен проект ќе бидат тесно испреплетени со нашата политика и заложба за развој на македонскиот јазик и терминологија. Затоа што, во коренот на нашиот јазик лежи и нашиот идентитет и тие две одлики мора соодветно да се негуваат и да се сочуваат со широк приод и мудри политики.

Signed Framework Agreement for procurement of services for preparation of the national version of EU law – written translation, linguistic revision and proofreading of EU acts between the SECRETARIAT FOR EUROPEAN AFFAIRS AND  C. E. С. ACADEMY 

On 22.01.2021. the General manager of   C. E. С. Academy Ms. Dijana Zafirovska signed the Framework Agreement for the procurement of services for the preparation of the national version of EU law – written translation, language revision and proofreading of EU acts for the needs of the Secretariat for European Affairs.

The signing ceremony was attended by the representatives of the economic operators, including the Deputy Prime Minister in charge of European Affairs, Mr. Nikola Dimitrov, the representatives of the SEA, the Secretary of State, Mrs. Kalinka Gaber and the Head of the Sector for Preparation of the National Version Ms. Slagjana Angelova, handed over the copies of the Framework Agreement.

By starting this process of translation of EU law, SEA will not only stimulate the development of economic translation operators and their improvement, but the development and maturity of this long-standing project will be closely intertwined with our policy and commitment to the development of the Macedonian language and terminology. Because, at the root of our language lies our identity and those two features must be properly nurtured and preserved with a broad approach and wise policies.