11.03-21.03.2018 Практична обука во Португалија за професија готвач

Уметноста да се биде готвач

 

30 невработени млади лица од Македонија, Италија и Португалија посетија практична​​ обука за професијата ​​ Готвач”​​ Обуката се реализираше во​​ Португалија ​​ во градот Урем.

Заврши втората од ​​ трите обуки предвидени во рамките на проектот​​ “МРЕЖА НА ВЕШТИ КЕЛНЕРИ И ГОТВАЧИ”, реализиран од страна на ​​ Тренинг центар​​  ​​​​ Ц.Е.С. –Македонија​​ и​​ партнер организациите- INSIGNARE- Португалија и EGInA-Италија,​​ како дел од стратешкото партнерство за промоција и развој на обуки и мобилности. Програмата е финансирана од Националната Агенција за европски о​​ бразовни програми и мобилност Еразмус+.

Целта на​​ обуката ​​ беше практично искуство во интернационална средина како и учење од искусни експети од угостителско туристичкиот сектор како и можност за размена на искуства со слушатели од други европски држави​​ .

Обуката се реализираше во периодот од 11.03.2018​​ до 21.03.2018 во Португалија во градот Урем​​ Учесници беа 30 невработени млади лица од три партнер организации ​​ Тренинг центар​​ ЦЕС, Инсигнаре и Егина

Обуката се изведуваше според најсовремени европски стандарди за обука. Покрај теоретскиот дел поголемиот дел од обуката беше практична работа во угостителски објекти во градот Урем.

Учесниците имаа можност да учат по европски програми, да стекнат практично искуство во европски угостителски објекти како и можност за размена на интернационално искуство, знаења​​ 

За потребите на обуката се изработи и прирачник со наслов​​ “Уметност да се биде успешен готвач”,​​ 

 

11.03-21.03.2018 Practical training in Portugal for the profession - cook

"The art of​​ being a cook"

 

30 unemployed young people from Macedonia, Italy and Portugal attended a practical training for the profession of "Cook" The training was realized in Portugal in the city of Ourem.

The second of the three trainings provided within the project “SKILLED COOKS AND WAITERS NETWORK", realized by Training center CES -Macedonia and partner organizations- INSIGNARE- Portugal and Egina-Italy, as part of the strategic partnership for promotion and development of training and mobility. The program is funded by the National Agency for European Educational Programs and Mobility Erasmus + has been completed.

The purpose of the training was practical experience in an international environment as well as learning from experienced experts from the catering and tourism sector and the opportunity to exchange experiences with listeners from other European countries.

The training was realized in the period from March 11, 2018 to March 21, 2018 in the city of Ourem, Portugal. Participants were 30 unemployed young people from three partner organizations Training center CES, Insignare and Egina.

The training was conducted according to the most modern European training standards. In addition to the theoretical part, most of the training was practical work in catering facilities in the city of Ourem.

The participants had the opportunity to study in European programs, to gain practical work in European catering facilities as well as the opportunity to exchange international experience, knowledge

For the needs of the training, a guidance entitled "The Art of Being a Cook" was prepared.

 

​​