​​​​ 

 

 

 

Од​​ 28.09​​ 2017 до​​ 08.10.2017​​ 

30 невработени​​ млади​​ лица од Македонија, Италија и Португалија посетија практична обука за професијата ​​ Келнер”​​ Обуката се реализираше во Италија во градот Фолињо

Заврши првата од ​​ трите обуки предвидени во рамките на проектот “МРЕЖА НА ВЕШТИ КЕЛНЕРИ И ГОТВАЧИ”, реализиран од страна на ​​ Тренинг центар ​​​​ Ц.Е.С.​​ Македонија​​ и партнер организациите- INSIGNARE- Португалија и EGInA-Италија,​​ како дел од стратешкото партнерство за промоција и развој на обуки и мобилности. Програмата е финансирана од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност Еразмус+.

Целта на обуката ​​ беше практично искуство во интернационална средина како и учење од искусни експети од угостителско туристичкиот сектор​​ како и можност за размена на искуства со слушатели од други европски држави​​ .

Обуката се реализираше во периодот од 28.09​​ 2017до​​ 08.10.2017,​​ во​​ градот Фолињо во​​ Италија. Учесници беа 30 невработени млади лица од три партнер организации ​​ Тренинг центар ​​​​ ЦЕС, Инсигнаре и Егина

Обуката се изведуваше според најсовремени европски стандарди за обука. Покрај теоретскиот дел поголемиот дел од обуката беше практична работа во угостителски објекти-таверни во италијанскиот град Фољињо во областа Умбрија

Учесниците имаа можност да учат по европски програми, да стекнат практична работа во европски угостителски објекти како и можност за размена на интернационално искуство, знаења и вештини.​​ 

За потребите на обуката се изработи и прирачник со наслов​​ “Уметност да се биде успешен келнер”.

 

 

 

 

28.09-.08.10.2017 - Practical training for the profession -waiter in Foligno-Italy

30 unemployed young people from Macedonia, Italy and Portugal attended practical training for the profession "Waiter". ​​ The training took place in Italy in the city of Foligno.

The first of the three trainings provided within the project "SKILLED COOKS AND​​ ​​ NETWORK", realized by​​ Training center​​ CES -Macedonia and partner organizations- INSIGNARE- Portugal and​​ Egina​​ -Italy, as part of the strategic partnership for promotion​​ and development of training and mobility.has been completed. The program is funded by the National Agency for European Educational Programs and Mobility Erasmus +.

The purpose of the training was practical experience in an international environment as well as learning from experienced experts from the catering and tourism sector and the opportunity to exchange experiences with listeners from other European countries.

The training was realized in the period from 28.09 2017 to 08.10.2017, in the city of Foligno in Italy. Participants were 30 unemployed young people from three partner organizations​​ Training center​​ CES, Insignare and​​ Egina.

The training was conducted according to the most modern European training standards. In addition to the theoretical part, most of the training was practical work in catering facilities-taverns in the Italian city of Foligno in the area of ​​Umbria.

The participants had the opportunity to study in European programs, to gain practical work in European catering facilities as well as the opportunity to exchange international experience, knowledge and skills.

For the needs of the training, a​​ guidance​​ entitled "The art of being a successful waiter" was developed.