ТРЕНИНГ ЦЕНТАР Ц.Е.С. ГИ ПОЧИТУВА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД КОВИД-19, ОБЕЗБЕДУВАЈКИ РАСТОЈАНИЕ, ЗАШТИТНА ОПРЕМА И ДЕЗИНФЕКЦИЈА

Тренинг центар Ц.Е.С веќе 20 години е лидер во областите на (не)формалното образование,  центар за тренинг и обука, кој во својот времеплов книжи преку 400 реализирани обуки, семинари, конференции, in-house обуки и сл. и преку 35 000 обучени учесници од различни профили во Македонија и регионот. Со голем успех, го промовираме и развиваме концептот на доживотно учење и унапредување на квалитетот на културниот живот во градот и регионот, континуирано  следејќи ги промените што настануваат во законските обврски, како и барањата за континуирано меѓусебно информирање, размена на информации, искуства и вештини.

 

За таа цел ТРЕНИНГ ЦЕНТАР Ц.Е.С. ве поканува на обука на тема:

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР НИЗ ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ И ПОСТАПКА НА УПРАВУВАЊЕ СО ЕФЕКТОТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

која ќе се одржи во просториите на Тренинг Центар ЦЕС  на ден 25.06.2020

 • ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОВАА ОБУКА?

Обуката е наменета за директори, правници, вработени во секторот за човечки ресурси и сите заинтересирани за оваа проблематика , предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса како и за сите останати заинтересирани лица. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите.

 • ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА
 1. Функционална анализа во јавниот сектор-Цели на функционалната анализа;
 • Функционалната анализа како услов за промена на правилниците за систематизација и организација на работните места во институцијата;
 • Начин на систематизирање на работните места во правилникот за систематизирање на работните места;
 • Правен основ за спроведување;
 • Моделот на функционалната анализа;
 • Функциите како основа на функционалната анализа;
 • Спроведување на функционалната анализа;
 • Почеток на спроведувањето;
 • Формирање на тим;
 • Организирање на процесот;
 • Анализа на документи;
 • Собирање информации за расположливите човечки и други капацитети;
 • Прибирање податоци за перцепцијата на вработените во институцијата;
 • Прибирање податоци за организациските единици;
 • Спроведување интервјуа.
 1. Изготвување на извештајот по спроведената анализа – со посебен осврт на делот на наодите и препораките
 • Анализа и категоризација на функциите;
 • Анализа на информациите и евалуација според критериумите;
 • Констатирана состојба согласно истражувањето;
 • Препораки за надминување на констатираните недостатоци и подобрување на целокупната состојба во институцијата;
 • План за подобрување.

 

 1. Анализа на предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор од аспект на начинот на изготвување на функционална анализа и изготвувањето/донесување на правилниците за организација и систематизација на работните места
 • можност за предвидување на повеќе извршители од бројот на извршители за кои се обезбедени финансиски средства за плати и надоместоци во буџетот на институцијата;
 • постапка за добивање на согласност за функционалната анализа;
 • постапка за донесување на правилниците за организација и систематизација на работните места;
 • можност за промена на правилниците за организација и систематизација на работните места само два пати во текот на годината.

 

 1. Управување со ефектот на административните службеници
 • Утврдување на работните цели;
 • Утврдување на план за стручно усовршување;
 • Континуирано следење на ефектот и полугодишно интервју;
 • Оценување на ефектот на административниот службеник;
 • Постапка на оценување во други околности;
 • Годишна оцена на административниот службеник;
 • Надоместок за успешност во работењето.

Предавач-експерт со долгогодишно практично искуство во областа: Александра Лулкоска

Во прилог Ви доставуваме:

За пријавување на учество во оваа обука потребно е да ја пополните ПРИЈАВАТА  ЗА УЧЕСТВО која е во прилог на овој меил и да ја вратите назад на истиот. Краен рок на доставување на пријавите е 18.06.2020

Поради ограничениот број на учесници на обуката Ве молиме  за навремена достава на пријавите

Ве очекуваме да ни се придружите и заеднички да ги разрешиме сите отворени прашања и дилеми поврзани со темите.

Контакт лице