Развивање на дуален модел за учење
(2022)

Стратегиска определба на Центарот за обуки во Академија Ц.Е.С. е да се понудат квалитетни образовни програми што е во согласност со интересите на слушателите и потребите на пазарот на трудот.
Овој проект во својата суштина го има дуалниот образовен систем, преку чија што апликација континуирано ќе се обезбедува квалитетна пракса за слушателите на курсеви.

Developing Work Based Dual Model
(2022)

CES Academy strategic determination is to offer qualitative educational programmes according to the interests of the students and the labour market needs. The dual educational system is the essence of this project and by applying thereof we will continuously ensure qualitative practice for the persons attending the courses.

ЗА ПРОЕКТОТ

 

ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ:

Стратегиска определба на Центарот за обуки во Академија Ц.Е.С. е да се понудат квалитетни образовни програми што е во согласност со интересите на слушателите и потребите на пазарот на трудот.

Академија Ц.Е.С.  нуди голем број курсеви за слушатели на кои им треба зголемување на компетенциите и вештините за полесно вработување или самовработување со цел да станат поконкурентни на пазарот на трудот.

Оттука е и нашата тенденција да создаваме можности за учење на нашиот кадар- обучувачите, да запознаат нови програми/методи и да ги следат современте трендови во професиите за стручно образование и обука, преку обуки кои ќе ги посетуваат во странски поразвиени земји.

Овој проект во својата суштина го има дуалниот образовен систем, преку чија што апликација континуирано ќе се обезбедува квалитетна пракса за слушателите на курсеви.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ:

Целите на проектот произлегоа од нашата анализа на потребите и приоритетите:

 1. Имплементација на дуален образовен систем
 2. Подобрување на програмите и наставните програми во Академија ЦЕС и нивно усогласување со актуелните трендови во Европа
 3. Подобрување на вештините и компетенциите на нашиот персонал/обучувачи за струките фризери, масери и специјалисти за козметика.
 4. Изведување на настава преку неформални методи во професионална средина.
 5. Зголемување на шансите за вработување на наши слушатели од профилите на фризери и специјалисти за козметика преку учење на нови напредни и модерни вештини.
 6. Стекнување потврдени и признати сертификати за овие занимања.
 7. Создавање можности за можни идни партнерства со релевантни организации.

БРОЈ И ПРОФИЛ НА УЧЕСНИЦИТЕ:

Вкупно  2 вработени/обучувачи, од Академија ЦЕС ќе посетуваат курсеви кај партнерска организација во Германија за фризери и специјалисти за козметика.

МЕТОДОЛОГИЈА:

 1. Формирање тимови за SWOT анализа на тренинг центарот.
 2. Идентификување на приоритети и потреби и креирање Акциони планови.
 3. Дефинирање на планот за развој со потреби.
 4. Комуникација меѓу организациите за обука и практична работа.
 5. Дефинирање на подготвителните активности.
 6. Практична обука.
 7. Креирање на нови методи и нови наставни програми.
 8. Планирање на активности за дисеминација.
 9. Евалуација на степенот на исполнетост на целите.
 10. Градење на можни нови партнерства и идни проекти.
 11. Зголемување на капацитетите за меѓународна соработка.

ABOUT THE PROJECT

CONTEXT AND BACKGROUND OF THE PROJECT:

CES Academy strategic determination is to offer qualitative educational programmes according to the interests of the students and the labour market needs.

CES Academy offers numerous courses for the learners who need to increase their competencies and skills for easier employment or self-employment, in order to be more competitive in the labour market.

Hence, our tendency to create opportunities for learning new programmes/methods and follow the current trends in VET occupations, for those enthusiastic staff/trainers to get educated and attend trainings in more developed foreign countries.

The dual educational system is the essence of this project and by applying thereof we will continuously ensure qualitative practice for the persons attending the course.

PROJECT OBJECTIVES:

The objectives of the project derived from our analysis of the needs and priorities:

 1. Implementation of the dual education system.
 2. Improvement of CES Academy programmes and curricula and their harmonization with the current trends in Europe.
 3. Improvement of the skills and competences of our staff/trainers in hairdresser, masseurs and cosmetics specialist professions.
 4. Teaching through non-formal methods in a professional environment.
 5. Increasing the chances for employment of our students for the hairdresser and cosmetics specialist profiles through learning new advanced and modern skills.
 6. Acquiring validated and recognized certificates for these professions.
 7. Creating opportunities for possible future partnerships with relevant organizations.

NUMBER AND PROFILE OF THE PARTICIPANTS:

Two employees/trainers from CES Academy will attend courses in a partner organization in Germany for hairdressers and cosmetics specialist.

METHODOLOGY:

 1. Establishing teams for SWOT analysis of the training centre.
 2. Identification of the priorities and needs, and creation of action plans.
 3. Definition of a plan for development with needs.
 4. Communication between training and internship organizations.
 5. Definition of the preparation activities.
 6. Practical training.
 7. Creation of new methods and new curricula.
 8. Planning dissemination activities.
 9. Evaluation of the level of achieving the set goals.
 10. Building possible new partnerships and future projects.
 11. Increasing capacities for international cooperation.

МОБИЛНОСТИ И ОБУКИ

Во периодот од 06.04.2022 до 14.04.2022 година, беше реализирана мобилноста од проектот “Развивање на дуален модел за учење за ВЕТ”, поддржан од програмата Еразмус+, клучна акција КА104.
Мобилноста се реализираше во Келн, Германија во организација на партнерската организација “Пингвин Академија”. Во мобилноста учествуваа Маја Ангеловска, обучувач/тренер од козметичка струка и Зелије Дехари обучувач/тренер од фризарска струка. Обуката се реализираше по структурирана програма со практични активности за следните теми:

 • Техники за нега на кожа на лице и тело
 • Стилови на шминка
 • Фризерски стилови
 • Слика на телото и здрави навики
 • Козметологија за терапија за убавина
 • Природни парфеми и козметика
 • Професионална етика

Притоа обучувачките имаа можност да се запознаат со примена на нова технологија во областа, како и да ги подобрат своите вештини преку практично искуство и примена на истата.
Стекнатите вештини, знаење и искуство стекнати во меѓународни рамки, имаат значаен придонес во подобрување на квалитетот на обуки, кои Академија ЦЕС ги дава на своите слушатели.

TRAINING AND MOBILITY

In the period from 06.04.2022 until 14.04.2022Developing work based dual learning model” project mobility was implemented. This project was supported by the Erasmus+ programme, a key action KA104.
The mobility was implemented in Cologne, Germany, organized by the partner organization “Penguin Academy“. Participants in mobility were our trainers: Maja Angelovska (trainer/cosmetician) and Zelije Dehari (trainer/hairdresser). The training was carried out according to a structured programme with practical activities for the following topics:

 • Face and body skin care techniques
 • Makeup styles
 • Hairstyles
 • Body image and healthy habits
 • Cosmetology and beauty therapy
 • Natural perfumes and cosmetics
 • Professional ethics

The trainers had the opportunity to get acquainted with the application of new technology in the field, as well as to improve their skills through practical experience.

The internationally acquired skills, knowledge and experience significantly contributed to increasing the quality of the training provided by CES Academy to its learners.

ПАРТНЕРИ

Пингвин Академија е едукативна и консултантска академија. Основана е во Келн, град во Северна Рајна-Вестфалија, Германија, кој се наоѓа во една од најразвиените индустриските области на земјата. Услужниот сектор исто така многу добро развиен. Академијата нуди обуки во институции во голем број сектори, соработувајќи со експерти во секоја специфична област. Бидејќи седиштето се наоѓа во високо индустријализирана област, се  организираат посети кај водечки светски компании и работни места, сите лоцирани во близина.

Во сојузната покраина Северна Рајна-Вестфалија, постојат одлични можности за соработка во технологијата, производството на железо и челик, фармацевтската и автомобилската индустрија, но и во услужниот сектор, нудејќи обуки за туризам и консалтинг. Пингвин Академијата нуди висококвалитетни услуги на своите партнери и ги прави тие услуги што е можно полесно достапни.

Пингвин Академијата не се задоволува да работи со експерти во нивната област чие знаење е само техничко. Пингвин Академијата се стреми да работи со индивидуи кои имаат визија не само да пренесат знаење, туку и да едуцираат со идеи како што се „учење за животот“ или „јас имам визија“.

Во светот на економскиот натпревар, главната филозофија на Академијата Пингвин е никогаш да не се изгуби врската со човечките вредности, да се заштити животната средина и да се пренесе општествената одговорност. Ова исто така вклучува почитување и заштита на интересите на своите партнери.

PARTNERS

Penguin Academy is an education and consulting academy. It was founded in Cologne, a city in North Rhine-Westphalia, Germany, which is situated in one of the most industrialized areas of the country. The service sector here is also quite developed. Our academy offers training in institutions in a great variety of sectors, collaborating with experts in each specific field. Since we are based in a highly industrialized area, we can organize company visits and work placements in world leading companies, all located nearby.

In the federal state North Rhine-Westphalia there are excellent possibilities for cooperation in technology, iron and steel manufacturing, pharmaceutical and automobile industry, but also in the service sector, offering training in tourism and consulting. Penguin Academy offers high quality services to our partners and makes those services as easily available as possible.

Penguin Academy does not settle for working with experts in their field and whose knowledge is merely technical. We strive to work with people who have visions and who do not only want to pass on their knowledge, but educate with ideas in mind such as “learning about life” or “I have a vision”.
In a world of economic competition, the main philosophy of Penguin Academy is to never lose the connection with human values, protect the environment and transmit social responsibility. This also includes the respect towards and protection of our partners’ interests as if they were our own.

Сподели ја обуката:

ОСТАНАТИ ПРОЕКТИ

2022-10-17T20:08:02+02:00

FAMILY LITTERACY WORKS

Проектот “Семејната писменост функционира!” е имплементиран од страна на Asociatia Learn&Vision-Романија и финансиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Романија – Еразмус+ 2016-2019, во партнерство со Mestna knjiznica Kranj-Словенија, Biblioteca Јudeteana Оctavian Goga-Романија, EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK-Бугарија, Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria-Португалија и Академија Ц.Е.С.-Македонија.

2023-09-24T08:37:50+02:00

ERA+60

Целта на проектот е да се развие неформална пилот програма за оспособување на лица од третото животно доба (60+) како да ги користат компјутерите и паметните телефони во секојдневниот живот за комуникација и користење на јавни, социјални и останати услуги.

2023-09-27T16:41:32+02:00

EnVET

Проектот Збогатување на професионалниот развој на едукаторите за стручно образование и обука со скратен назив EnVET е насочен да го поддржи професионалниот развој на обучувачите ангажирани во стручното образование и обука, да ги зајакне нивните компетенции со цел полесно да се ориентираат кон учење базирано на работа во услови на дигитално опкружување.

2024-04-10T18:26:34+02:00

EMPOWER

Проектот Empower претставува краткорочна мобилност, која има цел да им обезбеди пристап на учениците од ранливите категории, како што се: Жените - Ромки, припаднички на помалите етнички заедници, жени од рурални средини, самохрани мајки, штитенички во шелтер центри и невработени женидо обука во меѓународен контекст, за надградба на нивните вештини и компетенции и зголемување на нивната вработливост.

2022-10-17T20:39:48+02:00

EMPLOYMENT TRAINING

Подобување на вештините и компетенциите на невработени лица, во организација и реализација на Центар за одржлив развој “АЛКА”. Во овој проект Академија ЦЕС како верификуван провајдер на обуки, обучи 8 лица за стручно оспособување за занимање Декоративен маникир.

2022-10-17T20:58:51+02:00

DIGITAL SKILLS FOR YOUNG PEOPLE

Дигитализацијата бара од сите нас, независно од возраста и професијата, да стекнеме вештини кои ќе ни дозволат да ги користиме дигиталните технологии, како на нашето работно место така и во приватниот живот. Aкадемија Ц.Е.С. во соработка со Министерство за образование и наука, реализираа обуки за млади невработени лица до 29 години, со цел стекнување дигитални компетенции.

2022-10-17T21:06:03+02:00

DEVELOPING WORK BASED DUAL MODEL

Стратегиска определба на Центарот за обуки во Академија Ц.Е.С. е да се понудат квалитетни образовни програми што е во согласност со интересите на слушателите и потребите на пазарот на трудот. Овој проект во својата суштина го има дуалниот образовен систем, преку чија што апликација континуирано ќе се обезбедува квалитетна пракса за слушателите на курсеви.